Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/07/2018 първо гласуване

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г., № 820–00–17, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 25.06.2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 4 юли 2018 г., бе разгледан Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г., № 820–00–17, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 25.06.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Росен Желязков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), г-жа Ирина Романска - член на Комисията за регулиране на съобщенията, експерти от КРС, представители на мобилните оператори и на браншови организации в областта на електронните съобщения.
  Годишният доклад бе представен от г-н Росен Желязков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представя систематизирана информация за услугите, пазарите и конкуренцията в сектора през 2017 г., тенденциите и перспективите на развитие, както и преглед на дейността на регулатора. В своето изложение г-н Желязков очерта основните тенденции в развитието на пазара на електронни съобщения в Република България за 2017 г. По данни от регистъра на КРС към 31.12.2017 г. общо 1103 предприятия са регистрирали намерение да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения, като за една година броят им е спаднал с 2,7 %. В изпълнение на чл. 5 от Общите условия при осъществяване на обществени електронни съобщения е постъпила информация от общо 994 предприятия. През 2017 г. дейност са осъществявали 842 предприятия, като спадът в техния брой в сравнение с предходната година е 1,6%. Това се отразява върху общия обем на пазара на електронни съобщения в България през годината, който през 2017 г. възлиза на 2,442 млрд. лв., като намалява с 1,5% спрямо 2016 г. Както през предходните години, така и през 2017 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България се определя основно от приходите от гласовите услуги, пакетните услуги и услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, предлагани самостоятелно. За първа година делът на приходите от предоставяне на пакетни услуги в общия обем на пазара през 2017 г. изпреварва този на гласовите телефонни услуги, като нараства с 4,7 процентни пункта спрямо 2016 г. и достига 36,3% относителен пазарен дял. Достъпът до интернет и преносът на данни също отбелязват ръст и заемат 20% в общия обем на пазара.
  Г-н Желязков отбеляза, че през 2017 г. 403 предприятия (452 през 2016 г.) са вложили инвестиции в изграждането и поддържането на обществени електронни мрежи в размер на 413,912 млн. лв. при планирани през 2016 г. 441,419 млн. лв. Тези данни показват, че планираните от предприятията инвестиции за 2017 г. са реализирани на 93,8%.
  С цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения през 2017 г., са извършени 3131 инспекторски проверки. Беше изтъкнато, че особено внимание е обърнато на спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения по отношение на защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители. В тази връзка г-н Желязков подчерта, че и през 2017 г. основен дял от проверките (1604 проверки или около 51 %) са извършени на трите най-големи предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и са във връзка с подадени в КРС жалби от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – 726 проверки, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 551 проверки и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 327 проверки.
  Председателят на КРС изтъкна, че сред приоритетите в дейността на регулатора за 2017 е било ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, в съответствие с неговите изменения. КРС е публикувало на интернет сайта си съвети за българските граждани, за да се избегнат проблеми при предлагането на роуминг услуги на национални цени. Предприетите своевременни мерки са осигурили безпроблемното прилагане на Регламента, довело до ръст в размера на общото потребление на мобилни телефонни услуги, като реално изговорените минути от абонати на българските предприятия в чужбина са нараснали с повече от три пъти.
  След представянето на доклада се проведе дискусия. Народният представител Иван Вълков повдигна въпроса относно освобождаването на радиочестотен обхват 700 MHz за граждански нужди. В отговор г-н Желязков отбеляза, че ефективното управление и ефикасно ползване на радиочестотния спектър е сред постоянните приоритети на КРС. Във връзка с осигуряване на условия за хармонизирано използване на радиочестотен обхват 700 MHz (радиочестотната лента 694-790 MHz), т.нар. втори цифров дивидент, Комисията продължава започналите през 2016 г. дейности по оценка на определения за граждански нужди спектър в този обхват. На експертно ниво регулаторът активно участва и в работата на междуведомствени работни групи по този въпрос.
  Представителите на браншовите организации изразиха мнение, че част от кабелните оператори не отчитат коректно броя на своите абонати пред Комисията за регулиране на съобщенията. В тази връзка изтъкнаха необходимостта от предприемане на спешни действия с цел осъществяване на ефективен мониторинг и контрол.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „За” и 6 гласа „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г.
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
  РЕШИ
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума