Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
П Р О Т О К О Л
№ 6
На 5 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на господин Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от ПОДНС.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни – първо гласуване.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,31 ч. и ръководено от председателя на Комисията Халил Летифов.
* * *

ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предлагам следния дневен ред, който сме коментирали:
1. Изслушване на господин Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание член 29 от Правилника за организация дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители, на 15 юни 2017 година – първо гласуване.
3. Разни.
Колеги, имате думата по дневния ред. Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми министри, политически кабинет, колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 81, ал. 1:
„Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането“.
На база на това предложение предлагам да бъде гледан и законопроектът, на който аз съм вносител, № 754-01-33, внесен от Станислав Иванов на 30 юни 2017 г.
Това е моето предложение – тъй като уреждат една и съща материя, предлагам да се гледат заедно. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Колеги, противно предложение? Няма.
Моля да го подложим на гласуване. За 8, против няма, въздържали се 8. Не се приема.
Има ли други предложения за дневния ред? Няма.
Добре, тогава предлагам предложения дневен ред. Приема се единодушно.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник-министри, добре са дошли!

Минаваме към първа точка:
ИЗСЛУШВАНЕ НА ГОСПОДИН ИВАЙЛО МОСКОВСКИ – МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПОДНС.
Само да припомня на колегите – днес имаме блиц контрол, изслушване на господин министъра. Ще припомня, съгласно чл. 29 от Правилника за организация и дейността работата на Народното събрание, времето за изложение на въпроса е до две минути, министърът отговаря веднага след задаването на въпроса в рамките на три минути, народният представител задава въпроси, има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика до две минути. Въпросът не изисква и не трябва да изисква данни, цифри или конкретни данни. Редът е според големината на парламентарната група. Всяка група има право на два въпроса.
От ГЕРБ въпрос към министър Московски?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нямаме засега.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: От БСП? Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Господин министър, на 21 юли Министерският съвет е приел Интегрирана транспортна схема в периода до 2030 година. От 2010 година е приета и Дунавската стратегия за изграждане на мостове между България и Румъния. Имам въпрос в тази Интегрирана транспортна схема как е коментиран и как се вписва тази Дунавска стратегия и сроковете, и колко мостове трябва да бъдат изградени, и как ще бъдат финансирани?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е транспортна стратегия, която е задължително условие за да може да бъде изпълнявана Оперативна програма „Транспорт“. Вие сте прав, винаги във всички транспортни стратегии до момента се предвиждат и допълнителни мостови съоръжения на река Дунав, уточнени са включително и местата за тяхното изграждане –Силистра-Кълъраш и Оряхово-Бекет.
Исторически нещата изглеждат по следния начин. Винаги в меморандумите, които подписваме с Румъния, има една колизия, тъй като Министерството на транспорта подписване меморандуми, които съдържат тези мостови съоръжения, съответно пък Министерството на енергетиката винаги подписват и те меморандуми, които пък съдържат изграждане на хидроенергийни комплекси по река Дунав. Защо представлява колизия – защото ако бъдат изградени хидроенергийните комплекси, това означава, че самите им стени ще представляват мостови съоръжения и политиката по подобряване корабоплаването, въобще поддържане на река Дунав като плавателна ще бъде точно обратната на тази, която правим в момента.
При хипотезата, че ще се изгради хидроенергиен комплекс, това означава, че трябва да се изграждат по-скоро укрепителни съоръжения по бреговете, защото тогава нивото на водата и на фарватера ще бъдат контролирани. В момента обаче за да се поддържа плавателна реката, драгираме и дейностите по-скоро са обратни.
Защо е така, в интерес на истината и аз не мога да отговоря. Проучвал съм въпроса с хидроенергийните комплекси, това са съоръжения, за които са правени предпроектни проучвания още в края на 80-те години, като стойност са доста скъпи, мисля че е от порядъка на около четири милиарда едното съоръжение. Не зная дали въобще някога ще почнат да се правят. Но по темата „Мостове“, както казах, имаме подписани меморандуми с румънската страна със заявено желание за реализиране и частично по Силистра-Кълъраш през Оперативна програма „Транспорт“. Преди повече от 3 години беше предоставихме възможност областният управител на Силистра да започне предпроектни проучвания. Мостовите съоръжения не представляват нещо кой знае колко сложно и скъпо за изграждане и предполагам, че бихме могли да намерим и частен интерес, който да ги изгради на принципа на концесията. Проблемът е в изграждането на прилежащата инфраструктура. При Оряхово-Бекет в румънската част няма проблеми, там почвата е подходяща, теренът е равен. В България обаче при Оряхово е отвесен скат и колегите от Министерството на регионалното развитие, от Пътната агенция, бяха правили изчисления, че става въпрос за стотици милиони, които трябва да бъдат инвестирани към прилежащата инфраструктура, с които те не разполагат.
При Силистра-Кълъраш е обратното, проблемът е в румънската част, тъй като там теренът е изключително заблатен и изисква много големи инвестиции, за да може да бъде направена отвеждаща и прилежаща инфраструктура. За пътя, по който трябва да се стигне за изграждането, първо трябва, разбира се, да бъдат направени предпроектни проучвания съвместно и от двете страни и след това вече да бъде преценено дали може да ползваме финансов инструмент за изграждането им, бихме могли, ако има свободен такъв и „Регионално развитие“ – Оперативната програма, и Дунавската програма, и Оперативна програма „Транспорт“ или бихме могли, разбира се, да направим предложение да бъдат изградени чрез концесия от частен оператор, като разбира се, третата възможност е и бюджетите на двете държави да го направят.
Към момента не съм информиран дали по Оряхово-Бекет нещо се прави, за Силистра-Кълъраш частично нещо е започнато като предпроектни проучвания, но докато не се изясни точно как ще бъде финансиран най-тежкият обем дейности като прилежаща инфраструктура, е трудно да се направи някакъв график кога бихме могли да разчитаме на резултата. Факт е, че отделни градове по Дунава като Будапеща и Виена разполагат с по 7-8-12 моста, две държави е крайно недостатъчно да имаме два моста, но тук бих могъл да си позволя да кажа, че комуникацията с колегите от Румъния е доста трудна, да не кажа почти невъзможна, защото на ниво министър за последните две години там се смениха 4 или 5 човека и почти нямаме възможност оперативно да задвижим процеса. Това е като цяло ситуацията.
Разбира се, ако има някакви идеи и предложения, които могат да ускорят процесите, на драго сърце ще ги приемем и ще работим в тази посока.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви за подробния отговор, господин министър.
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: По отношение на Оряхово-Бекет – това е транспортен коридор № 7. Това, което казвате за инфраструктурата на българския бряг, има и друг вариант. Вие знаете, че там има една стара жп гара, която може да се използва за пета на моста и това сравнително много ще намали, разгледах проекта, че е 357 млн. Това ще олекоти, защото те смятат да правят тунел отдолу, което е излишно. Там по-скоро трябва да се направи един път от Оряхово до Мездра, до Мизия, а от румънска страна Съюзът на индустриалците начело с техния Пунеску имат доста голяма готовност и сега, когато президентът беше в Румъния, също е коментирано на икономическия форум, който е бил в Букурещ.
Така че румънците може би защото искат потокът да мине където минава фериботът сега знаете, че там има доста сериозен товаропоток, имат по-голяма готовност от нас. Но не знам кой ще е транспортният министър, защото наскоро падна правителството на Румъния, но считам, че този коридор № 7 през Оряхово-Бекет има доста голяма възможност и доста по-малко финансови средства може да се отделят, като румънците са готови за публично-частно партньорство. Това също като вариант е доста добро и трябва да видим само от нашата страна как може да се поеме и предполагам, че след като е приета тази Интегрирана транспортна стратегия 2030-та, има възможност това да ускори, защото виждате, че Дунав мост при Русе се задъхва, във Видин отвеждащата инфраструктура също има сериозни проблеми и това ще отпуши един поток.
Но според мен, господин министър, след това следва въпросът с тунела под Шипка, защото това също трябва да отиде долу до Свиленград. Така че има сериозни възможности и при инициатива от нашата страна с румънската страна да се отпуши поне Оряхово-Бекет. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз, господин Паунов.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: На драго сърце сме отворени за всякакви идеи, както казах. Ако технически това, което казвате, е свързано пак с инфраструктура, която е под шапката на Министерството, готови сме при всички положения да я предоставим в полза на този проект. Наистина там трябва да се разграничат или пък да се възложат отговорностите, защото знаете, че ако Пътната агенция към Министерството на регионалното развитие ще са водещи при тази прилежаща инфраструктура, разбира се, ще окажем пълно съдействие. Ако ние ще сме водещи пък, ще разчитаме те да бъдат кооперативни, за да може да се случи проектът. На разположение сме. Даже трябваше да бъда в делегацията на президента при това пътуване точно поради причината, че два дни преди това им падна правителството, нямаше с кого да кореспондирам там.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин министър.
От името на обединени патриоти? Не. От името на ДПС?
Господин министър, миналия месец при блицконтрола изразихте доста притеснения по проекта за магистрала „Струма“ лот 3.2, че е доста проблемен, че има доста изпитания. Стоят ли тези проблеми и изпитанията и докъде стигнахте?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Така е, проектът представлява поради няколко причини сериозен риск в тази приоритетна ос на оперативна програма „Транспорт“. На първо място има нерешен проблем с дофинансирането на самата приоритетната ос. В приоритетната ос за пътна инфраструктура към оперативната програма, знаете че са лот 3.1, 3.2 3.3, като 3.1 и 3.3 са в отделна апликационна форма, стойността е около 450 милиона евро, а лот 3.2 е с друга апликационна форма, там стойността е около 650 милиона. На практика има недофинансиране на самата приоритетна ос от порядъка на близо 800 хиляди лв., което като казус не е решено. То е ясно, че при всички положения държавата трябва да ги обезпечи, но на документ не притежаваме нищо, с което да гарантират откъде точно ще бъде дофинансиран този недостиг. Това е едната част на проблема. Да кажем, ако тръгне изпълнение, то няма как да бъде подписан договор, без да бъде финансово обезпечен. Хипотетично се надяваме, че тогава ще бъде решено, просто към днешна дата казвам че това не е решено.
На второ място, проблемите са чисто технически, най-вече заради трасето за преминаване, където имаше пет варианта и в крайна сметка в момента се обсъжда единият от тях, който да получи така наречената оценка за въздействие на околната среда. И на оперативно ниво, включително и в тези дни, и експерти от Пътната агенция и от управляващия орган при Министерството са на оперативни експертни срещи в Брюксел. Процедурата е в ход, но въпреки това сме възложили на колегите да разработват алтернативни варианти, които, ако се окаже че есента, точно кой месец не бих могъл да цитирам, но есента става вече рисково за средствата по тази приоритетна ос, ако дотогава не започнат тръжните процедури за изпълнение, специално на лот 3.2, ще изискаме комитет за наблюдение, където да можем да релокираме средствата.
Под черта като резервни проекти са магистрала „Хемус“ и тунела под Шипка и тези средства респективно да бъдат насочени към изпълнение на тези проекти. Надявам се колегите от Пътната агенция да положат усилията да има навсякъде проектна готовност, респективно държавата задължително ще трябва да осигури механизъм за довършване на магистрала „Струма“, защото ако оставим дефилето недовършено, тогава съществува риск да има финансови корекции за средствата, усвоени в предишния програмен период, което не вярвам никой да си позволи да направи, но реално след есента дефилето на „Струма“ няма да може да разчита на финансиране от оперативна програма „Транспорт“, ще трябва да се търси друг механизъм, тъй като вече ще съществува реален риск тези пари да не бъдат усвоени по този проект. Хубавото е, че приоритетната ос има резервни проекти под черта, както казах, „Хемус“ и „Шипка“, така че мисля, че програмата ще бъде реализирана успешно и тази приоритетна ос ще усвои ресурса, който има. Дай боже до есента колегите да направят оценката за въздействие на околната среда, за да могат да търгуват вече дефилето на Струма.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин министър.
От името на парламентарната група на „Воля“ – господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Уважаеми господин министър, бих искал да Ви задам въпрос, свързан с РВД. Доколкото ми е известно, съставът е около хиляда и петстотин човека служители, от които около 150 човека са реално оперативен персонал, тоест ръководители въздушно движение и инженерно-технически състав. Въпросът ми е останалите хора реално не Ви ли изглеждат малко раздут щат? Какво е Вашето мнение и мислите ли да правите там някакви реформи в тази структура?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря Ви за въпроса.
Първо, зависи от гледната точка. Вие може да имате една, аз мога да имам друга.
Относно дейността на ръководство „Въздушно движение“ бих искал да кажа, че това е дружество, което формално се намира в структурата на Министерството на транспорта, но реално се управлява по регламент и правила, които са директно спуснати от „Евроконтрол,“ тоест, ако сравните структурата, дейността, включително и разпределението на персонала като такъв, в ръководство „Въздушно движение“ в България и например Австрия или Холандия, няма да намерите огромни разлики. Дружеството се одитира изключително динамично, може би по няколко пъти годишно както от Евроконтрол, така и от ЕАSА – Европейската система за безопасност на въздуха. По доклади са бих казал почти без никакви сериозни констатации, включително се одитира от органите на Сметната палата в България. Така че оставам на мнението, че това което констатирате, е Ваша гледна точка. Не бих могъл да я приема, защото ако беше така, както Вие казвате, щяхме да имаме поне един сигнал от всичките международни, включително и български одитни органи.
Разбира се, винаги сме в състояние, ако имате конкретно нещо, да му обърнем внимание и да вземем мерки.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Дончев реплика?
От името на парламентарната група на ГЕРБ втори въпрос? Няма.
От името на БСП за България – заповядайте господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Уважаеми господин министър, от известно време в медиите се тиражира, че Български морски флот, вече частно дружество, е собственик на няколко етажа от Министерството на транспорта.
Та въпроса ми е следният: били ли са са част от активите на Български морски флот тези два етажа и ако да, кой е собственикът на въпросното пространство в момента?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ние водихме дело по този казус. Делото беше спечелено от Български морски флот. Ние бяхме от другата страна. Делото започна в предния или по-предния ми мандат като бях министър, всъщност не мога да кажа в детайли резултата, вече не бях министър, мисля че беше кабинетът на господин Орешарски, когато съдът да излезе със съдебно решение в полза… (Реплика.)
Да, значи точно е определението ми. Господин Папазов беше министър и може би той е запознат повече в детайли по решението на съда, но ние сме били длъжни, то който и да е министър е длъжен да изпълни съдебно решение, така че съдът е отсъдил в полза на Български морски флот. Респективно след това влязохме в преговори, компанията „Делойт и туш“ прави оценка на тези имоти и на практика ние си го откупихме от тях. Не мога да Ви кажа стойността в момента, трябва да проверим.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Като реплика е, защо тогава при процедурата по приватизация защо не са извадени тези имоти от активите на Български морски флот? И следващия път да ни запознаете с цената.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Въпросът защо по време на приватизацията не са извадени, е лично към Вас самите, защото по Ваше време е приватизиран Български морски флот, трябва да питате господин Мутафчиев. Те са приватизирани 2008 година, така че сигурно ще Ви отговоря, ще поискам от Архива да ми бъде извадено като информация, но ми се струва леко некоректно мен да ме питате за приватизация на Български морски флот, която Вие сте извършили.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Обединени патриоти? Няма. От ДПС? Няма. От „Воля“, господин Дончев? Не.
Господин министър, господа заместник-министри, благодарим Ви за участието…
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми господин министър, нека да използваме възможността, тъй като другите двама заместник-министри бяха представени на Комисията, мисля че господин Занчев не беше в България тогава, когато министърът представяше екипа си, да представи господин Занчев.
Ние като Транспортна комисия мисля, че добре сме запознати с последните пожари, които се случват в Български държавни железници, непрекъснато се запалват локомотиви, да ни кажете имате ли нужда нещо от Транспортната комисия в помощ на това нещо да не се случва, защото забелязва се една тенденция, че…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Може да ходите да ги гасите.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ако трябва, и това ще правим, но в крайна сметка не може всеки ден да горят локомотиви, а покрай тях и живи хора. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Заповядайте, уважаеми господин заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕЛИК ЗАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа! Завършил съм Университета за национално и световно стопанство, специалност финанси, магистър. От 1995 г. до 2010 г. съм бил на различни ръководни позиции в компании от частния сектор. 2010-а започнах като директор корпоративни дейности в холдинг БДЖ или по-скоро БДЖ АД, после бях финансов директор на холдинга, 2012 година бях изпълнителен директор на холдинга, 2013 година председател на Съвета на директорите и 2015-2016 пак бях председател с леко прекъсване по времето на господин Папазов като министър на транспорта.
Локомотиви имаме последните два случая, но ние сме предприели мерки, в момента текат процедури за поддръжка и ремонт на локомотивите. Както знаете, те са на 45 години, така че сме предприели, имаме програма, която в момента е в ход и ще предотврати тези инциденти със запалването. Имаме нужния ресурс, обезпечени са тези процедури, така че мисля, че ще се справим с този проблем.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
РЕПЛИКА: Помощ не искате?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕЛИК ЗАНЧЕВ: Помощта винаги добре дошла.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Иванов.
РОСЕН ИВАНОВ: Господин Занчев, имам въпрос към Вас. Престои ли рехабилитация на жп трасето Видин-Медковец и в скоро време предвижда ли се нещо по този въпрос?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ако е възможно аз да отговоря. Понеже то е по цялото направление на проекта Видин-София действително имаме извършено проектиране и то технически проект на участъка Видин-Медковец. Стойността му е около 360 милиона евро на този участък. Не става въпрос за рехабилитация, става въпрос за пълна модернизация, за изграждане на трасе за скорост до 200 километра в час, даже е ново скоростно трасе с контактни мрежи, подстанции, сигнализация телекомуникация, ERTMS и така нататък. То е част от по принцип оперативна програма „Транспорт“.
Не го изпълняваме по няколко причини. Ако изпълним само този участък и не знаем как да продължим до София, а целият проект е на стойност 2,5 милиарда евро, наистина не знаем откъде ги осигурим тези средства, нямаме такава възможност и поради тази причина не работим по Видин-Медковец. Още повече че това е коридор, който изисква, понеже мостът Видин-Калафат е с железопътен преход, освен пътен, да има адекватни действия от страна на румънските колеги, защото на практика от страната на Румъния дори не е електрифицирано жп трасето. Там трябва да се сменят и да се минава на дизелови локомотиви. Така че, общо взето една такава инвестиция би останала във въздуха без никаква добавена стойност, ако тези два фактора ако не са налични – да знаем как ще продължим до София и колегите от румънска страна поне да електрифицират тяхното трасе.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин министър.

Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г.
Заповядайте, господин Иванов.
РОСЕН ИВАНОВ: Здравейте, колеги! Искам да Ви представя внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията – приложение към ПОДНС.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата
§ 1. В чл. 5, ал 3, т. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„1. да управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
§ 2. в чл. 102, т. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„1. на водач, който е под въздействие на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;
§ 3. В чл. 125, т. 5 се изменя и придобива следната редакция:
„5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“
§ 4. В чл. 171, т. 1, буква б се изменя и придобива следната редакция:
„б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“
§ 5. В чл. 189б, т. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„1. Управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“
Мотивите към проекта: във връзка с необходимостта от разработване на нов нормативен акт по смисъла на чл. 174, ал. 4 от Закона за движение по пътищата, регламентиращи реда, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози от водачи на МПС и с цел синхронизиране на нормативната база у нас по отношение установяване употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС, а именно в член 343б от Наказателния кодекс на Република България, предлагаме да бъдат извършени следните изменения, които ги прочетохме.
В този случай изследването на водача трябва да установи единствено употреба на наркотично вещество или аналог без отношение към реализирания ефект по отношения на водача като вид и степен на изява. Подобна нормативна уредба е възприета в повечето страни на Европейския съюз, доколкото, за разлика от употребата на алкохол, при употреба на наркотичните вещества видът и появата на ефекта са строго индивидуални и не съществува общоприета зависимост между концентрация на наркотичното вещество в кръвта и реализиран като вид и степен на изява ефект. Това са нещата. Ако искате, мога да Ви го прочета цялото.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Предложението на добавяне в ЗДИЗП на израза „след употреба на“ по отношение на наркотичните вещества или техни аналози е уместна и МВР подкрепя направените предложения, като по този начин ще се уеднакви терминологията в Закона за движението по пътищата с тази в Наказателния кодекс, където в чл. 343б законодателят е определил „който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва със“ съответното наказание.
По отношение на предложенията текст в чл. 125, т. 5, предлагаме да бъде прецизиран по отношение на текста, тъй като службите за контрол посещават ПТП в определени условия, предлагаме под „въздействие на алкохол“ да бъде заменено с „концентрация на алкохол“, а по отношение употребата на наркотични вещества напълно приемаме текста, който беше предложен.
Също така има и други текстове в Закона, които регламентират употребата на алкохол, наркотични вещества. Затова МВР в момента също има един законопроект, който вече е качен за обществено обсъждане и там се прецизират всички текстове, за да съответстват на изготвената нова наредба съвместно с Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването. Така че предлагам или може би на някой етап тези два законопроекта по отношение алкохола и наркотичните вещества трябва да се обединят. (Реплика.)
МИХАЕЛА МЕЧКУНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа! Във връзка със становището по предложения законопроект Министерството на правосъдието изразява своята принципна подкрепа и счита за уместно да се нанесат такива редакции, като изрично пред наркотични вещества се използва понятието „употреба“, тъй като към настоящия момент има достатъчно данни, че буди сериозни колебания в практиката и съответно от своя страна води до противоречиви съдебни решения.
По отношение на това, което е качено като законопроект, считаме че редакцията е доста уместна, като „под въздействието на алкохол“ е заменено с понятието „с концентрация на“, което на практика ще бъде абсолютно унифицирано с Наказателния кодекс и разпоредбите в него. Благодаря Ви.
СТЕЛА ЗДРАВКОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, казвам се Стела Здравкова и съм главен юрисконсулт Министерството на здравеопазването. Оторизирана съм да представя накратко нашата позиция. Министерство на здравеопазването е изразило пълната си подкрепа по Законопроекта със свое становище от трети юли. Напълно сме съгласни с мотивите на вносителите, че при употребата на наркотични вещества и техни аналози видът и проявата на ефекта са строго индивидуални и не съществува общоприета зависимост между концентрацията на веществото в кръвта и идеализирания като вид и степен на изява ефект, което е достатъчно основателна причина да приемем тези промени.
Освен това смятаме, че действително трябва да се направят постъпки, с които да се уеднакви практиката, на първо време да се уеднакви понятийната система и съответните разпоредби между Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс, което също се постига със Законопроекта.
И на следващо място също изразяваме нулевия си толеранс към употребата на наркотични вещества и шофирането след това, какъвто толеранс намираме в Наказателния кодекс – другия мотив на вносителите. Така че напълно подкрепяме Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз Ви благодаря.
Уважаеми народни представители, имате думата…
КАМЕН СПАСОВ: Камен Спасов се казвам и съм от гражданска организация. Напълно подкрепям идеята, че трябва по някакъв начин да се наказва използването на наркотици и шофирането след това. В така предложения текст обаче не е ясно какво означава след употреба. Ако един човек е употребил преди една година наркотици и съгласно този текст той също може да бъде вкаран в затвора, той не може да кара автомобил, защото е употребил някога наркотик. Тоест трябва да има, както тук казаха колегите, концентрация. Между другото това, което е качено като текст, е „под въздействие“, а не както предлагат там „концентрация“, тоест трябва да има някаква измерима мярка, спрямо която да може да се предприеме определено действие от полицията или да не може. Защото в момента е пълен произвол – когато си искат хващат някой, ако го някъде има запис, че е употребил наркотици, го пращаме в затвора или го наказваме, вземаме му книжката или каквото ще да е. Просто не може по този начин да се фигурира, трябва да има ясен измерител. Сигурно е трудно, трябва да се намери. Защото това е прекалено общо.
Освен това една обща забележка. Този Закон за движение по пътищата сигурно е най-изменяният закон в тази държава. Това показва, че когато се правят предложенията за изменение, не се мисли цялостно, а се мисли на някакво парче, някоя кръпка – дайте сега тука да оправим нещо. После „Ауу, ама то не работи, дайте пак“. По-добре да се напише нов закон или да се съберат 10 предложения и да се направи една промяна. Ето и тук колегата господин Станислав Иванов и той е внесъл парче, там се подготвя друго нещо – извинявайте, всяка седмица ако се приемат изменения в Закона за движение по пътищата е несериозно, хората какво ще си кажат? Благодаря.
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, казвам се Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Абсолютно съм съгласен с преждеговорившият колега, защото сегашната формулировка на Закона дава възможност не толкова добри адвокати да успяват да спасят от наказателна отговорност хора, които са употребили наркотици. Точно тук е тънкият момент. Сегашната формулировка дава възможност да се правят тълкувания и да се манипулира съдът за това, че някой е пушил преди известно време, но сега не е под въздействие, виждате. С промяната поставяме нулева толерантност, нулев праг на наркотиците. Тук са най-добрите експерти в България, които са хора с медицинско образование. Те ходят по дела, дават експертизи и мисля, че България може да стане една от малкото държави в Европа, която с тази сегашна формулировка дава възможност да се манипулират крайните съдебни решения и дава увереността на тези, които употребяват наркотици, че са безнаказани.
Има и противоречива практика. При някои съдилища този номер не минава. Но други съдилища, незнайно защо… Сегашната формулировка дава възможност за различна съдебна практика. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
ВАСИЛ АТАНАСОВ: Добър ден на всички! Казвам се Васил Атанасов, ръководя специализираната лаборатория на Военномедицинска академия – токсикологична лаборатория, която последните 10 години общо-взето извършва основна част от експертизата на наркотици в биологични проби, в това число и кръв на шофьори. Проблемът е изключително остър. Смея да кажа като представителна извадка имаме наблюдения върху това какво се случва в цялата страна. Действително в момента много се спекулира с термина „под въздействие на“, който е в сега действащия вариант на Закона за движението. В Наказателния кодекс е категоричната дефиниция „след употреба на“. Освен това има и две противоречиви тълкувателни решения на Върховния касационен съд, които допълнително объркват юристите в прилагането на правото.
Принципната позиция както в България, така и в повечето европейски страни, е нулев толеранс за наркотици при водачи на моторни превозни средства. За разлика от употребата на алкохол, където има някаква концентрационна връзка между количеството алкохол в кръвта и ефекта върху човека и затова са тези граници 0,5, 0,8 1 и 2, то при наркотиците няма такава връзка. Тоест това нещо е изключително и строго индивидуално – една доза при един човек може да е смъртоносна, при друг човек да няма ефект, при трети да го изведе от състояние да управлява. По тази причина дори и да измерваме концентрация на наркотично вещество в кръвна проба, тя не може да се интерпретира по никакъв начин. Това първо.
Второ, техническите средства, които ползва Пътна полиция, са специално създадени, предназначени за целта. Те са така конструирани, така заложени технически, че да откриват употреба на наркотици в период от време, съотносим към момента на управление на моторното превозно средство. Тук не говорим за тези трите, които ползват Агенция „Митници“ за превенция на трафика, които откриват наркотици седмици и месеци назад. Тук се ползват специално предназначени за целта технически средства. В повечето европейски страни има категоричен твърд, нулев толеранс. Една или две са страните, които оценяват въздействие, като там нещата са доста, бих казал и спекулативни. Свидетели сме през последните години с нарастването на броя на делата в съдебна зала, свързани с употребата на наркотици, позволявам си да отворя скоба и да кажа, че това се превръща в един от тежките и дългите дела, тъй като уличените в употреба на наркотици и шофиране обикновено се оказват хора с вече условни присъди и битката там за оспорване на резултата е много голяма от страна на юристите.
Така че от страна на експертите единодушно изразявам позицията на всички експерти, които работим в тази област, че трябва да има твърд, нулев толерантност и за разлика от алкохола, където дефинираме термина „въздействие“, то при наркотиците трябва да бъде терминът „след употреба“, на който отговаряме с „да“ или „не“. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Рановски, уважаеми колеги! Като се съгласявам с колегата, който току-що ни запозна с проблема, който имат и органите при съдебните дела, аз ще започна с това, за което говори другият колега, Спасов ли бяхте, за това колко пъти променяме Закона за движение по пътищата. Вчера бяхме на една дискусия, на която господин Тодоров беше, и там всички експерти, нали беше така, господин Тодоров, мозъкът на хората, които могат да правят борбата с жертвите, с безопасността, всички се обединиха, че трябва да спрем да правим промени в Закона и да пишем нов закон. Господин Цветанов от парламентарната трибуна каза, че има работна група в Министерството или където и да било, която пише нов Закон за движение по пътищата. И от момента, в който господин Цветанов каза това, сме свидетели на 2 поредни поправки, очакваме третата, която пътува към Народното събрание.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Четири.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Четири. В същото време има още не влязла в сила промяна, която направихме преди две седмици. Не знам дали е публикувана. Вие разбирате ли в какъв парламентарен нормативен законодателен хаос вкарваме не само у нас си тук, защото ние явно нямаме други занимания, казах, че всяко заседание ще гледаме Закона за движение по пътищата, но вкарваме цялата пленарна зала другата седмица, а оттам и цялата държава! Защото някой някога някъде се сеща, защото сега ще питаме Министерството на правосъдието, ще питаме Министерството на здравеопазването… Този проблем не е от вчера, нали? И Вие, предполагам, работите по-отдавна, не конкретно към Вас, но в момента Вие сте тук. А ние променихме само откакто аз съм народен представител 23 пъти Закона за движение по пътищата, от които може би 15 са по инициатива на Министерския съвет и от които може би 15 са минали през съгласувателна процедура през Вашите министерства и тя е затова. Защото даже Министерството на вътрешните работи не казва „ние подкрепяме“ – „абе добре е това, което го казвате, ама ако може променете нещо друго“.
Хайде да спрем с това нещо! Ако е толкова жизнено необходимо, пак казвам, дайте това да е последната поправка до новия закон! Ама тук всички членове да си стиснем ръцете на това нещо, казваме, че това е последното, ако е толкова жизнено, както каза колегата и се губят дела, и има жертви, и оттам нататък ако ще бомба да падне, да не променяме Закона докато не видим новия закон, в който всички тези неща да влязат. Защото ни се предлага нещо, господин Иванов тук чака на стендбай с едни други поправки, които ще възбудят друга дискусия, на Министерството на сайта стои трето качено предложение. Като народен представител, честно Ви казвам, мен не ме е срам да участвам в такъв тип законодателство.
Така че ние, може би колегите вече бяхме решили да го подкрепим този законопроект, сега в тази ситуация ще се въздържим, ако мине на първо гласуване, на второ ще Ви подкрепим, защото текстовете вероятно са жизнено необходими и трябват, но ако обещаем, че това ще е последната промяна, ще Ви подкрепим само в името на това да не се правят повече промени. Но ако ще продължаваме така, повече няма да участваме в такъв тип законодателство!
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Свиленски, да Ви помоля по същество?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По същество няма какво да кажа и аз.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, по същество казах, господин Иванов. Ами ние сме политици, господин Иванов, ние сме политици…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Защо господин Иванов, аз нищо не съм казал?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: То и той е Иванов, така че… Който се разпознае.
Ние сме политици, представителите сме на политически партии, парламентът е политическият орган, който управлява държавата, защото все още сме парламентарна република и нормално е политиците да говорят политически, а експертите да говорят експертно. Чухме експертите и затова сега като политик говоря политически. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
За изказване – господин Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Извинявам се за лапсуса преди малко.
Уважаеми господин Свиленски, защо едно и също нещо трябва да го говорим всеки път?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защото правите едно и също нещо.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз си спомням някои от тук присъстващите са били тогава народни представители, други не са били, за едно заседание, на което Вие бяхте събрали всички представители на неправителствени организации, народни представители, от министерства, в зала Изток на Народното събрание, където обявихте гръмко, че започвате работа по нов законопроект. И какво се случи? Нищо. Абсолютно нищо.
Вместо сега в момента да обсъждаме Законопроект, ЗИД на Закона за движение по пътищата, вместо да се изкажете по Законопроекта, Вие направихте едно политическо изказване. Това е нещо недопустимо, господин Свиленски. Няма какво да си стискаме ръцете, няма какво да хвърляме такива фрази тук, в тази зала. Дайте да работим! След като има някакъв проблем, ние трябва да го разрешим. Всичко останало е едно кухо говорене, което е излишно според мен.
И Ви питам: след онази среща в зала Изток какво произтече? Ако ми кажете, ще Ви бъда благодарен, но не произтече нищо, аз знам, че нищо не произтече, знам защо нищо не произтече. Но няма нужда да се връщаме на тези спомени господин Свиленски. Дайте да работим оттук нататък, като се налага нещо да се променя, ще се променя. Добре, знам, че Законът не е добър, че трябва да се промени, изцяло трябва да се промени, но това не може да стане за два дни или за два месеца. Законът ще се променя малко по-дълго време. През това време не ни пречи да изправим най-неотложните неща, а това което ще залегне в Закона и тези неща, които сега ще приемем, ще бъдат подобрени и няма нужда оттук нататък да ги пипаме.
Но пак Ви питам: ако искате да работим конструктивно, нека да работим, ако само ще хвърляме тук някакви политически фрази и безсмислени обяснения, няма нужда, според мен. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Ще Ви помоля по същество по точката – Законопроекта, становища.
Господин Свиленски, имате думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря господин Иванов и господин председател за това, че ми давате думата.
Оценявам това, че хвърляме кухи политически фрази. Това го приемам лично като обида, защото кух човек говори кухи работи, но да се надявам, че не сте имали това предвид.
Понеже ме върнахте 2013 година – ще Ви кажа… (Реплика.)
За реплика, мисля че не тръгнах аз в тази посока. Срещата беше 2014 година и благодарение на тази среща тръгна тази дискусия следващите две или три години, господин Тодоров тук ми свидетел за това, че трябва нов Закон за движение по пътищата. Дотогава никой не го говореше, никой не го казваше и никой не го правеше. И ние тръгнахме тогава и свършихме немалко работа. Само че 2014 година правителството на господин Орешарски падна и оттам нататък властта и управлението беше дадено отново във Ваши ръце, господин Иванов. И аз не Ви критикувам за това, че не сте направили новия закон. Но от 2013-та до 2014-та, когато Георги Свиленски беше заместник-председател на тази комисия, а Камен Костадинов председател, ние не допуснахме нито една промяна на Закона за движение по пътищата, докато не започне МВР да работи по новия закон и те тогава бяха започнали с тогавашния заместник-министър.
Така че ако видите този период в историята на парламента, поправки в Закона за движение по пътищата не е имало, въпреки същите такива натиски през годините. За сметка на това през следващите три години го правихме още 23 пъти. И докато продължаваме това нещо да го правим, Министерствата – и на здравеопазване, и на правосъдие, и на образование, всеки, когато му дойде нещо наум, ще ни праща поправки, защото Комисията по транспорт няма друга работа, парламентът няма друга работа и трябва да си гледа поредната поправка.
А относно важността на това нещо, пак Ви казах, безспорно е, обаче… (Реплика.)
Този разговор е за голямото, за това, за което Вие не дойдохте вчера на тази среща, да чуете хората какво искат, защото тук политически ще се разделим 8 на 9, вероятно ще приеме или не. Ние, казах, на второ гласуване вероятно ще Ви подкрепим, но не може по този начин да се правят закони.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Другите колеги?
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря, Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, драги гости! Разбира се, промяната е наложителна. За съжаление не само в Закона за движение по пътищата, много от законите ние ги променяме нееднократно във време на работа на нашия парламент. Няма да го коментирам, защото сега ние коментираме Закона по същество. Има нужда от това, има нужда от дисциплиниране на хората, които са отговорни за живота на другите, за собствения живот и поради това, че има някъде вратички в Закона, те не се съобразяват и не изпълняват нещата такива, каквито би трябвало да бъдат, за да имаме сигурност, когато се намираме на пътя – сигурност за пешеходеца, за участниците в движението, за всички. Аз съм доволен, че колегата Свиленски каза, че ще подкрепим Закона, защото има нужда от това наистина в зала, а днес него не го отхвърлихме. „Въздържам се“ значи, че приемаме нещата да се движат напред, има нужда от това (смях), но има нужда наистина от един издържан закон, който да регламентира всичко, касаещо движението по улиците и пътищата и Ви благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Панчев.
Други колеги?
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Според мен трябва да се приеме този Закон, но и господин Свиленски е прав, и миналия път го коментирахме, че трябва да се отиде към един нов закон, защото както казах, всяка сряда се занимаваме с нови добавки, корекции. Иначе по отношение на наркотиците, както казаха експертите, е необходимо да има мярка, защото се изплъзват с ловки адвокати и много пъти остават ненаказани, така че смятам, че тази формулировка трябва да бъде приета. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз, господин Паунов.
Други колеги? Не виждам. Прекратяваме дебатите.
Моля, гласувайте Законопроект № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. на първо четене в Комисията. За 11, против няма, въздържали се 9.
С 11 на 9 се приема на първо четене. Благодаря Ви, колеги.
Уважаеми господин Рановски, госпожа Мечкунова и госпожа Здравкова, благодаря Ви за участието.

Колеги, минаваме към точка Разни.
Имам две съобщения.
Уважаеми колеги, с разпореждане на председателя на Народното събрание 750-01-83 и 750-01-84 от 30 юни 2017 г. на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание разпределям Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., анализ на пощенските услуги с № 720-00-12, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30 юни 2017 г. на Комисията по транспорт и информационни технологии и на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720-00-11, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30 юни 2017 г., на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, ще Ви бъде изпратен линк към докладите, че са големи, да може да ги видите. Другата седмица ще преминем към тяхното разглеждане. Другото или следващите заседания.
Уважаеми колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин председател, аз ще помоля, ако някой от колегите има желание докладът да му бъде разпечатан, от КРС да бъдат така добри да ги разпечатат, защото от опита в предишни парламенти тези линкове или не се отварят, или не се затварят, или… сложна е работата с линковете, които ни пращат. КРС са достатъчно добре обезпечена структура, могат или на флашка, или разпечатано, но който иска, да не го правят за всичките 21. Просто Ви подсещам, ако имате желание и някой има интерес да помолим председателя на КРС да…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Това ще го направим.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Или на група.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Просто кажете колко копия да направим на доклада, ще получите копия на доклада на електронен носител. Може и на хартия.
Други колеги? Ако няма, благодаря Ви, колеги.
Закриваме заседанието.
(Закрито в 15,38 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Халил Летифов
Форма за търсене
Ключова дума