Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
П Р О Т О К О Л
№ 9


На 26 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8 от 19 юли 2017 г., изготвен въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от народния представител Станислав Иванов на 30 юни 2017 г. – второ гласуване.
2. Разни.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 15,15 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Халил Летифов.

* * *

ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум и можем да започнем.
Предлагам на Вашето внимание следният дневен ред:
1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8 от 19 юли 2017 г., изготвен въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внес4ен от народния представител Станислав Иванов на 30 юни 2017 г. – второ гласуване.
2. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
За – 9, против – 6, въздържали се – 3.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Моля да прегласуваме, защото не всички колеги успяха да гласуват. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Прегласуване.
Който е за така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 9 …
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Десет с господин Павел Христов. (Реплики.)
Чакайте, това е за дневния ред, колеги, това не е процедура.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Против – 7… (Реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, разписал се е. Разписал ли се е … (Шум и реплики.) Тук беше и се разписа. Павел Христов се е разписал.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Разписал се е и е предупредил. Въздържали се – 3.
Какъв е резултата? – Десет на десет.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Кой е десетият?
РЕПЛИКИ: Иван Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Иван Иванов не се е разписал.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Иван Иванов не се брои.
Дневният ред е приет с 10 гласа „за“ и 9 гласа „против“.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Предлагам процедура – точка първа да отпадне от дневния ред и моля да се подложи на гласуване.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Чакайте малко! След като дневният ред е приет, как ще предлагате точка за отпадане?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Както го правим в парламента.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Няма логика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Има правилник.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: След като е приет дневния ред какъв правилник и за какво говорим?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Гласуваме предложението на господин Свиленски за отпадане на точка първа от дневния ред.
За – 10, против – 10, въздържали се – няма.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Десет на десет – не се приема. Продължаваме с точка първа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре.
Продължаваме по дневния ред.
Уважаеми колеги, гости на заседанието на комисия по т. 1 от дневния ред са: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“, господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи, госпожа Невяна Цветкова – главен юрисконсулт в Дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ в Министерството на здравеопазването, господин Димитър Танев – председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, госпожа Луиза Стоева – член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, и представители на неправителствени организации.

Преминаваме към точка първа:
ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 753-19-8 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г., ИЗГОТВЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 754-01-24, ВНЕСЕН ОТ БОРИС ЯЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 15 ЮНИ 2017 Г., И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 754-01-33, ВНЕС4ЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТАНИСЛАВ ИВАНОВ НА 30 ЮНИ 2017 Г. – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Колеги, трябва да Ви информирам, че Общият законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата има доста предложения, които не отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за предложенията между първо и второ четене. В смисъл в обхвата на чл. 84, ал. 2, ако не се лъжа, не са допустими, тъй като не отговарят на духа на приетите изменения от първо гласуване.
Ще Ви зачета чл. 84, ал. 2:
„При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 83, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват.“
Това гласи текстът на чл. 84, ал. 2.
Такива са предложенията по § 4 на господин Свиленски – промяната на чл. 144, ал. 2 и чл. 167, ал. 2; предложенията по § 4 на народните представители Станислав Иванов, Петя Аврамова и Тома Биков, които съответно стават § 5, 6 и 7; предложението на Милена Дамянова в § 4а, който ще стане § 8.
Това са предложенията, които не отговарят на Правилника. (Уточнение на председателя на комисията с референта.)
АННА ЕМАНУИЛОВА: Комисията трябва да вземе отношение по съответните предложения. Тоест, където е самото предложението там комисията „подкрепя“, „не подкрепя“ или „преценява, че е извън обхвата на приетия на първо гласуване“. По принцип така мисля.
На систематичното място при всяко предложение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заглавието на законопроекта е: „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата“.
Има ли други предложения за заглавието на законопроекта? – Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 20, против – 10 и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
По § 1 има предложение от народния представител господин Ячев.
Господин Иванов, моля да представите предложението на господин Ячев.
РОСЕН ИВАНОВ: Господин Ячев предлага в § 1 думите „под въздействието на алкохол“ да се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами ми господа народни представители, становището на Министерството на вътрешните работи е, че подкрепяме така предложените текстове. Целта на всички промени на текстове, свързани с употребата на алкохол и наркотични вещества, е да бъдат уеднаквени термините в Закона за движението по пътищата и съответно да съответстват на разпоредбите на Наказателния кодекс. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми колеги, има становище и на Министерството на здравеопазването. Има техен представител. Има становище и на други организации, на които също ще дадем думата, ако има техни представители.
Заповядайте.
НЕВЯНА ЦВЕТКОВА: По отношение на предложението по § 1 сме изразили писмено становище като не подкрепяме предложението. Считаме, че разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Закона за движението по пътищата има характер на принцип и следва да остане забраната за водачите на пътни превозни средства да управляват под въздействието на алкохол или след употреба на наркотични вещества или техните аналози.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Имат думата представители от Либертарианската организация.
Заповядайте.
ДИМИТЪР КАРАГЕГОВ (Представител на Фондация Българско либертарианско общество). Това е организация, която в последните четири години активно се занимава с намаляването на вредите от употребата на наркотици и изобщо с наркополитика в България. Тук сме, за да изразим нашата тревога от така предложения закон, именно в частта му в замяната на всички онези точки, в които се въвежда „след употреба“ и се премахва „под въздействие“. Имаме няколко аргумента по този въпрос.
Първият е, както стана ясно още от стенограмата, с която се запознахме от първо четене и становището на представителя на Военно-медицинската академия, няма ясно разграничение между употреба и въздействие. Има хора, които могат и от малко количество вещество да получат силен опияняващ ефект, има такива, които могат да издържат и на повече. Затова с алкохола сме дали точна и ясна граница 0,5 промила.
Тревогите ни са насочени към няколко основни направления.
Първото е, че тестерите на МВР нямат ясен часови диапазон, под който можем да сметнем, че оттам насетне човек може да даде негативен тест. Ние се запознахме подробно с техническата спецификация на всички устройства, с които МВР извършва тестове, като на полевия тестер например присъствие на канабис в слюнката може да бъде установено от 16 до 24 часа след последна употреба, а на машината, която е в един такъв прекрасен, син бус, казва се „Прекчека 5000“ може да установи до 30 часа.
Също така по новата Наредба за тестване на наркотици, която предстои да бъде приета много скоро е въведен теста „Инсулина“. Тестът „Инсулина“ може да установи присъствие на наркотични вещества в кръвта до 40 дни след последна употреба. Това означава, че хора, които не застрашават по абсолютно никакъв начин движението със своята употреба, последната им употреба не предполага въздействие върху способността им да шофират, ще бъдат заплашени от една до три години затвор.
Позволявам си да цитирам всъщност изказването на господин Васил Атанасов по време на първото четене на въпросната точка. Той казва също така, че в европейските страни има такава практика за нулев толеранс и само една и две са били страните, които са търсили въздействие. Това фактически е невярно. Направих си труда да направя проучване за всички европейски държави. Има 18 държави, в които се говори за ъндър инфлуънс, което означава под въздействие на. Трябва да бъде доказано въздействие. В тези държави, в които има въпросния нулев толеранс, става дума за административно наказание, а не за криминално преследване.
Всяка една европейска държава е сметнала, че е абсурдно да преследва хора за това, че 40 дни по-рано са си позволили една цигара канабис.
Но да оставим канабиса настрана. Да речем бензодиазепините, които са лекарствени продукти, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплаща, практикуващите лекари ги изписват за редица болести, също се водят наркотични вещества и тяхната употреба също може да доведе до над 3 години затвор. Представете си човек, на който са му изписани антиколагосанти, които именно трябва да предотвратят това той да изпада в епилептични или други припадъци докато шофира. Месеци по-късно той има следи от бензодиазепини в кръвта си. С един уринен тест този човек става подсъдим за над 3 години затвор.
Също така по темата защо няма връзка между употреба и въздействие, имаме пример с наркотичното вещество LSD, което е познато на българската държава от 1960 г. насам, и съществува в нашата държава. LSD има период на полуразпад около един час след употреба, което означава, че никакъв тестер на МВР не може да установи присъствието му в кръвта два-три часа след употреба. Същото лице, което е употребило LSD, ще е напълно в несъстояние да шофира следващите десет часа. Така че с приемането на този закон просто човек може да мине без санкция.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще Ви помоля да се ориентирате към приключване.
ДИМИТЪР КАРАГЕГОВ: На последно място да кажа и нещо, което най-много ме тревожи в този закон, е именно това, че нямаме ясна рамка и ясна идея какво правим по отношение на наркополитиката в България. Само за последната година има два документа – единият от ООН, другият от Европейския съюз. Става дума за Екшън план по отношение на наркополитиката в Европейския съюз 2017-2020, а другият е Доклада от последната сесия на Комисията по наркотици на ООН, която се състоя във Виена, също с български представители. И двата документа общо-взето имат едно приятелско намигване към нас, в което ни казват: „Почерпете опит от другите европейски държави и вижте какво се случва там“. А там се случва следното: тежките наказания и … се замества с терапия, с участие на НПО организациите в изготвяне на планове за заместване на затвора с нещо друго.
Само от началото на годината 500 човека са с отнети книжки за употреба на наркотици, 2000 човека са с отнети книжки за употреба на алкохол. Това са 2500 човека за 6 месечие. По груба сметка, 5000 на година.
Имаме ли толкова места в затворите? Тези хора, как си го представяме?! (Шум и реплики.)
Последно, всичката тази стигма върху хората, които употребяват, ще доведе до едно нещо – чували сте за така наречената „дизайнерска дрога“, „синтетичен канабис“, синтетични вещества, за които МВР нямат представа и нямат идея как да ги тестват и ви гарантирам, че тестерите на МВР не ги откриват. Употребата на амфетамин ще бъде заменена с употреба на алфаПиДиПи – смъртоносен наркотик, който тестерите на МВР не могат да открият. Употребата на канабис ще бъде заместена с употреба на синтетичен канабис, който също е смъртоносен. (Реплики.)
Предложете им лечение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля, не влизайте в дебат, нека да приключим.
РОСЕН ИВАНОВ: Това констатации ли са или пророкувания? Ако може по темата.
ДИМИТЪР КАРАГЕГОВ: Абсолютно пророкуване е, защото точно преди една година участвах в заседание на Здравната комисия, където казах същото нещо поради една друга политика, която тогава се ковеше, и както предрекох – увеличена употреба на дизайнерска дрога, точно две седмици по-късно 16-годишната Михаела от Шумен почина от дизайнерска дрога. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Ще помоля представителят на Движение „Промена“ да се събере в изказването си в рамките на две минути.
КАЛИН АНГЕЛОВ: Ще се опитам да бъда възможно най-кратък.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
КАЛИН АНГЕЛОВ (Движение „Промена“): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, казвам се Калин Ангелов, адвокат съм от 15 години и съм представител на Движение „Промена“. Ще се опитам да направя един кратък юридически анализ на това, което ще се случи и се случва с това предложение, като ще Ви кажа, че между първото четене на този законопроект и настоящия момент българският парламент в „Държавен вестник“ бр. 58, тоест миналата седмица, публикува друго изменение на същия този закон.
В Преходните и заключителните разпоредби променихте нещо принципно, което трябва да вземете предвид. Принципното беше, че променихте ал. 7 на чл. 78а от Наказателния кодекс. По този начин направихте така, че чл. 78а не може да се прилага в случай на чл. 343б, тоест управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.
Какво означава това? Това означава, че имаме минимум от една година лишаване от свобода. Дори, когато някой хванат сключи споразумение с прокуратурата, това наказание не може да бъде заменено, да кажем, с пробация. Това ще трябва да остане „лишаване от свобода“, като може да се падне единствено под минимума. В момента Вие въвеждате задължително „лишаване от свобода“, което продължава между три и пет години условно.
Трябва да вземете предвид това, че, както каза господин Карагегов, в смисъл, че след 40 дни човек не е опасен. Защо трябва да влиза в затвора? Когато имаме „лишаване от свобода“, дори и условно, това означава, че през следващите години човекът ще има Свидетелство за съдимост, в което ще пише „осъждан“. Трудно се намира работа в Република България, когато човек е осъждан. Ще го вкарате в сивата икономика.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще Ви помоля да се ориентирате към приключване.
КАЛИН АНГЕЛОВ: Ще опитам да бъда възможно най-кратък, отново казвам.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
КАЛИН АНГЕЛОВ: Тук ще се постави много важен въпрос за вината. Ако човек отиде в Холандия или в Испания, или в Чехия и изяде един спенс кекс и след два дни се върне в България, и след три дни го хване МВР. Каква е неговата вина? Той е абсолютно трезвен, но тестерът показва, че в неговото тяло има някакво вещество.
Този въпрос ще се поставя все повече и повече в наказателните производства за вината.
В мотивите на законопроекта е посочено, че има някаква неправилна практика на Върховният касационен съд. Само че при неправилната практика на Върховният касационен съд се иска тълкувателно решение от Върховния касационен съд, а не се променя закона, само защото даден текст не се харесва на някой от народните представители.
Моля Ви да не се поддавате на популизъм, а да прецените внимателно какво правите и какво вършите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата.
Заповядайте, госпожо Фикирлийска.
ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, изказвам лично мнение. Смятам, че сме изпратени тук от нашите избиратели, но защитаваме интереса на болшинството на тези милиони невинни граждани, които пътуват по пътищата и не носят никаква вина, че някои хора – разбрах 2500 с алкохол и 500 с наркотици, които си позволяват да нарушават закона и да рискуват живота на останалите невинни граждани.
Смятам, че ако бъде приет този законопроект той ще има преди всичко превантивен ефект. Тези хора, които си позволяват да рискуват живота на невинни, да се замислят преди да употребяват алкохол и наркотици и да застават зад МПС-та. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Фикирлийска.
Заповядайте за процедура, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Въпросът ми е: ние вървим ли по работния доклад параграф по параграф или обсъждаме като цяло законопроекта?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Следете работата, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Защото в момента обсъждаме § 1.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Понеже комисията е почти в своята си цялост, предлагам процедура за удължаване на работното време на днешното заседание на комисията до приключването и гласуването на този Законопроект за движението по пътищата. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
До колко часа?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: До приключването на законопроекта.
Мисля, че ще го приключим за два часа, но за всеки случай да се ангажираме.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Има процедура.
Който е „за“ така направеното предложение, моля да гласува.
За – 11, против – 10, въздържали се – няма.
Приема се.
Колеги, има ли изказвания по § 1? Заповядайте, господин Милушев.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, останах с впечатлението, че колегите от неправителствените организации искат да ни внушат, че употребата на наркотични вещества или техни аналози е нещо разрешено в Република България. Доколкото знам, това не е разрешено и според мен не е нужно да го коментираме. Ако се опитваме да оставяме такива вратички в закона – кога е употребявал наркотични вещества, преди седмица, две, пет дни или десет часа, ние даваме само предпоставка за измъкване на нарушителите на закона от наказание. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз, господин Милушев.
Заповядайте, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Колегата изказа до голяма степен моите съображения. Аз смятах да започна с това, че доколкото си спомням в България употребата на всички форми на наркотични вещества, аналози и техни производни е забранена. Този дебат би имал смисъл единствено, ако сме в хипотеза на либерализация на употребата на наркотици или най-малкото, ако вървим в тази посока.
Доколкото съм запознат, ние не отиваме в тази посока и докато наркотиците са забранена субстанция в Република България смятам, че трябва да бъде забранено шофирането след употребата им.
Мисля, че този текст не би трябвало изобщо да е дискусионен и по никакъв начин не би трябвало да отправяме към обществото послания от типа: „Друсайте се и карайте, няма проблем“. За мен това не е нормално. В крайна сметка здравето и предпоставките за безопасност са по-важни отколкото личните възгледи на една група хора. Съжалявам, не мога да възприема тези възгледи!
КАЛИН АНГЕЛОВ: Само да кажа, че повечето наркотични вещества, които се използват са лекарства за някои.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте за процедура, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин председател, думата в тази комисия я давате Вие. Ще помоля да упражнявате това си право с цялата строгост, на която сте способен, защото такова своеволно взимане на думата и изказване извън регламентите е недопустимо за една парламентарна комисия, която и да била тя. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Други колеги? Не виждам.
Прекратявам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Борис Ячев.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване § 1:
„ § 1. В чл. 5, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. Да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 2 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители.
Заповядайте, господин Иванов, за да представите Вашето предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Общо-взето предложението по ал. 1 и по ал. 2 е редакционно, като за малко повече яснота се добавят няколко думи. Няма някаква разлика между направеното предложение на първо четене и на второ четене.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Комисар Рановски, господин заместник-министър, имате ли някакво становище?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ:Не.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имате думата, уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Господин Иванов – Станислав Иванов, позволете ми да не се съглася. В ал. 2 има коренна разлика от това, което сте предложили в първия вариант, тъй като във варианта, в който е гледан закона на първо гласуване, Вие предлагате да се изключат основните градски линии, което се оказа, че в момента не съществува. Тук вече предлагате – „Когато на пътя има платно с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението…“ и т.н.
Тук говорихме и в предното обсъждане на този текст, че това е абсолютно недопустима промяна, тъй като няма как по трамвайното трасе да се движат автобуси от градския транспорт. Няма държава в Европа – ако има, поправете ме, където това нещо да е разрешено. Ще си позволя да дам още един пример освен тези, които дадох.
Представете си в тези обособени трамвайни трасета, по които казахте, че ще ги асфалтирате, защото имате такава политика да асфалтирате новоизградените трамвайни трасета, става въпрос за трасето бул. „България“, вероятно „Цар Борис“ …
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Бул. „България“ го оставете.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Това са трасета, в които Столична община вложи не малко пари. Трамвайните линии се изграждат по специален начин и Вие сега с лека ръка ще ги асфалтирате. Но това е по-малкия проблем.
Проблем е, когато между две релсови превозни средства застанат два автобуса и едното релсово превозно средство се развали. Знаете, че при трамваите единственият начин да бъде изтеглен трамвая от трасето е да се избута от задния трамвай. Питам Ви: „Автобусът ли ще го избута, как ще се случи?“. Това е първия въпрос.
Втори въпрос – тогава го поставих, сега го поставям отново, за почистването на тези трасета. При зимни условия трамваите, те затова са по-екологични, по-добри, по-предпочитани, могат да се движат при снежна покривка 10 15 см без никакъв проблем. Кой ще почиства тези трасета? С какво ще се почистват? Кой ще заплаща това почистване?
Вие предлагате една промяна, която касае единствено Столична община. Тук не виждам представител на Столична община – нито заместник-кмет по транспорта, нито представител на електротранспорта, ако щете, нито на автотранспорта, който да защити тази теза. Кому е необходимо? Какво ще се спести? Кои закъснения ще намалим, при положение че искаме екологичен и безопасен транспорт? Абсолютно грешен подход. Вместо да обособяваме трасетата на трамваите, вместо да се прави така, че те да вървят без проблем по централните градски улици, ние напротив, ги усложняваме и ще забавим освен автобусния и трамвайния транспорт.
Предлагам или да го оттеглите, или просто да не го подкрепяме на този етап, докато не чуем мнението на Столична община. Столична община липсва в този разговор, а това касае само Столична община. Нито един друг град няма да бъде засегнат от тази поправка.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин председател, ще се опитам да отговоря съвсем накратко на въпросите на господин Свиленски.
Първо, да става въпрос само за София, защото само в София, както знаете, господин Свиленски, има трамваи, от една страна. От друга страна, не е само времето, което ще спестим на хората, господин Свиленски, а ще намалим и вредните емисии. От трета страна, защо сте се хванали с тези тип „Джърси“ ли, как се казваха, огради. Може да е с ниска ограда, която може да се чисти. Няма никакъв проблем да се натрупва снега. Следващият снегорин да го прехвърля на втората, третата, накрая да се отстранява. Така че и това няма никакъв проблем. От четвърта страна, на въпроса Ви: „Кое пътно превозно средство ще бута трамвая?“, той не само се бута, а и се тегли с твърда връзка, от една страна.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Кой ще го тегли тогава?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: От друга страна, когато имате един трамвай, който е закъсал, а след него има 2, 3, 10 автобуса – няма значение колко са, те ще го изпреварят в насрещната, както се изпреварват по принцип автомобилите, пресичайки линията, където е разрешено, тук няма да имаме линии, ще го заобиколят, ще си продължат направо докато не дойде трамвая да го изтегли или да го избута. Така че се надявам, че Ви отговорих на всички въпроси. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Господин председател, ще моля да ме освободите от заседанието, тъй като съм председател на друга комисия и тя ще трябва да започне след 2-3 мин.
Искам да делегирам правата си на господин Паунов.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Понеже господин Станислав Иванов попита да ли е отговорил на всички въпроси, първият въпрос на господин Свиленски беше дали има практика в други европейски страни, понеже предния път господин Иванов ми се обиди в пленарната зала и обеща да отговори.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не съм обещавал да отговарям, но ще Ви попитам в кои градове няма? Мога да Ви кажа в кои градове обаче има, защото в един град съм бил и съм го виждал – в Будапеща. За съжаление, само там съм го виждал. Другите градове не съм си направил труда да ги проверя, но предполагам, че има на още места, където има такива. Ако Вие можете да ми отговорите със сигурност за кои градове обаче няма, ще Ви бъда благодарен.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Получи ли отговора?
След като, господин Иванов, Вие сте видели в Будапеща, че го има, аз със сигурност мога да Ви кажа, че никъде другаде го няма.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ:СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не е вярно!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защо да не е вярно?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията, защото вече звучи несериозно.
РЕПЛИКИ: Това е второ четене.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: На второ четене само може да се прекратят разисквания. Как да не може?
РЕПЛИКИ: Това не е залата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Правилника за организацията и дейността на Народното събрание важи и за комисиите, и за залата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Когато разискваме на първо гласуване, тук имаме ли време, господин Иванов? Мисля, че нямаме, нали? (Уточнение между членовете на комисията.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Предлагам по време на лятната ваканция на Народното събрание депутатите от София от Транспортната комисия да направят работна група по проблемите на транспорта и трамваите на София, за да може да се изчистят всички проблеми.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Колеги, ще Ви помоля за по-сериозно отношение.
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Подобно нещо има не само в Унгария, а и в Индия.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Индия е добър пример.
Благодаря Ви.
Прекратяваме дебатите.
Подлагам на гласуване текста, предложен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители за § 2.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 8, въздържали се – 2.
Приема се.
Гласуваме целия текст на § 2.
За – 11, против – 7, въздържали се – 3.
По § 3 има направено предложение от народния представител Борис Ячев, което ще представи господин Иванов.
Заповядайте, господин Иванов.
РОСЕН ИВАНОВ: Предлагам да се гласува, тъй като няма съществени разлики.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борис Ячев.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
Подлагам на гласуване целия текст на § 3.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
По § 4 има предложение от народния представител Борис Ячев.
Господин Иванов, моля да представите предложението на господин Ячев.
РОСЕН ИВАНОВ: Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
„5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имате думата, уважаеми колеги.
От Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването?
БОЙКО РАНОВСКИ: Подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, госпожо Цветкова.
НЕВЯНА ЦВЕТКОВА: Ние не подкрепяме предложението по § 4 и по § 3, който вече приехте, като нашите съображения за това са, че трудно би могло да се направи преценка относно концентрацията на алкохол.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Може ли да повторите?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля да повторите, тъй като колегите не са разбрали.
НЕВЯНА ЦВЕТКОВА: В момента се обсъжда предложението по § 4, което гласи, че службите за контрол на МВР ще посетят задължително мястото на пътно-транспортно произшествие, когато има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
Нашето становище е, че не би могло да се направи такава предварителна преценка относно концентрацията на алкохол в кръвта, като има съответни технически средства за установяването на концентрацията и медицински и химически изследвания.
РЕПЛИКИ: Ако имате съмнение.
НЕВЯНА ЦВЕТКОВА: Не. Против това да се каже, че е с концентрация в кръвта.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Моето мнение е, че всъщност технологията в началото на т. 5 „има съмнение“ е доста разтегливо понятие. Какво означава „има съмнение“ и кой преценява, че има съмнение? (Реплики.)
Ако са действащи текстове,то самият действащ текст е опорочен.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ципов, да попитам дали господин Иванов е в състава на работната група по изготвянето на новия Закона за движението по пътищата, защото той …
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ:Можем да поканим всеки един народен представител да присъства на заседанията.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Държа да го поканите и всички членове на комисията.
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Прав е колегата, какво значи това „има съмнение“? Такова разтегливо понятие… Само с поглед не можеш да определиш човека дали има 0,5, 1 или е употребил наркотици. Трябва да се намери по-подходящ термин. „Има съмнение“ – това трябва ли да влезе в закона? Може би трябва да се намери подходяща формулировка.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: В сега действащият закон, господин председател, пише, че има съмнение, че „участник в произшествието е под въздействие на алкохол“ – това, което ние днес гласувахме вече е, че е „под въздействие на алкохол“ и допълваме „над 0,5“. Тоест ние вървим в хронология и от начало досега гласуваме по един и същи начин и предлагам да го приемем в този вид.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други мнения? Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател. Действително в действащия закон е така, както каза господин Панчев, но това според мен не значи, че когато имаме един сбъркан текст в действащ закон трябва да продължаваме да го толерираме по този начин. Единият начин е да подкрепим и в следващия нов закон да се търси някакъв вид редакция.
Процедурното ми предложение е първо да отложим гледането на този параграф. Колегите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването да дадат някаква що-годе нормална дефиниция, която да не дава възможности за тези съмнения и, ако до края на заседанието изчистим някакъв текст, това да бъде редакцията на комисията. Ако – не, да се върнем и да го гласуваме така, както предложи господин Панчев, пък след това да се мисли. Защото действително „има съмнение“, пък да прецениш и 0,5, ще започне един спор дали е 0,3 или 0,7.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми народни представители, както на този текст така и на предходния, който приехте преди малко, става дума за преценка или на участника, или на участниците в пътно-транспортното произшествие за този параграф, или на собственика в предходния параграф. Идеята е да бъдат сезирани компетентните органи, които да дойдат на място и да проверят това съмнение, уважаеми господин Свиленски.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Дали има концентрация или няма.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Наистина е така. Член 125 гласи: „Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътно-транспортното произшествие, когато има съмнение…“, а не че да вкарват в затвора човек. Трябва да дойдат, за да установят.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Няма как на всеки един път, на всяка една пътна артерия да има непрекъснато присъствие на полицаи от „Пътна полиция“, които да реагират моментално тогава, когато забележи, че имаме пътно-транспортно произшествие.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Ципов.
Заповядайте, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Според мен това, което е проблем в терминологията, по-скоро е чисто редакционно, защото в стария текст е по-точно – „под влиянието на алкохол“. Сега, ако съм под влиянието и съм под 0,5 да идват МВР. Така че тази конкретика тук за този текст мисля, че е излишна. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Установихме, че се установява това дали е така или не и дали има нарушение или не.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване така предложения текст от народния представител Борис Ячев за § 4.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
Подлагам на гласуване приетият текст с изменението в § 4, който става така, както сме го приели.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Параграф 4 се прие.
Има предложение от народния представител Георги Свиленски и група народни представители за създаване на § 4а и § 4б.
Заповядайте, господин Свиленски, за да представите предложението си. Едното предложение е извън обхвата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин председател, действително едното предложение за § 4а е тотално извън обхвата. Ако се приеме като принцип да не се гледат всички текстове, ще се съглася. Но впоследствие да не се окаже, че ще гледате текстове, които също са извън обхвата, защото няма да е коректно.
Второто предложение, което касае § 4б, е изцяло в обхвата на закона. Друг е въпроса, че просто в друг член, защото става въпрос за скобите, които поставят службите за контрол, което е във връзка с това предложение, което господин Иванов е направил след изтичане на работата на синята зона тези автомобили да бъдат репатрирани.
В тази връзка моля второто предложение да бъде гласувано сега, а ако до края на законопроекта не разглеждате други предложения, които са извън обхвата, ще приеме забележката. В противен случай ще искам да се разгледа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: От Правната дирекция ми подсказват, че трябва да се гледат предложение по предложение. Как ще гласува народното представителство, аз не мога да кажа. Може би колегите да вземат отношение принципно да се разберем как действаме с предложенията извън обхвата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да се гледат всички предложения и народните представители с гласуване да изявят мнението си. Мисля, че няма нищо лошо, гледаме Закона за движението по пътищата. Правили сме го и друг път. Може да внесем тези предложения и по чл. 80. Няма нужда да ги внасяме по чл. 80, затова считам, че е по-правилно така. Внесени са, имаме обосновка на предложенията. Не виждам смисъл да бъдат отхвърлени, уважаеми господин председател.
Пак казвам, предлагам с гласуването си народните представители да изявят волята си.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Христов?
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Принципно съгласие, продължаваме.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Друго предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители.
Господин Свиленски, моля да представите предложението си.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, направили сме две предложения. Едното предложение е за § 4а – в чл. 144 ал. 2 да се отмени. Става въпрос за нотариалното прехвърляне. При прехвърляне собствеността на автомобили да се изисква нотариална заверка на подписите на купувача и на продавача.
Аргументите за това нещо са, че с оглед и във връзка с намаляване на регулаторна и административна тежест на гражданите мисля, че това е една мярка, която ще ограничи, тоест ще намали именно тази регулаторна тежест и рамка върху българските граждани, ще намали финансово и тяхната тежест при прехвърлянето на автомобили. Разбира се, има аргументи, знам, темата е много дискутируема, има много гласове и „за“ и „против“, поставен е въпроса на дневен ред за това да стане дискусията, да чуем представителите и на Нотариалната камара, и на гражданските организации, ако има граждани, тъй като целта на всички нас е да облекчим в максимален начин българските граждани при закупуване и при прехвърляне собствеността на автомобили и, ако има нещо, което трябва да се поправи или да се допълни, разбира се, готови сме да го направим.
Пак казвам, това предложение е извън обхвата на закона на първо гласуване, но тъй като се предвижда и очакваме новия Закон за движението по пътищата и се надявам тази дискусия, която ще стане тук, да бъде взета под внимание, когато се обсъжда и новия Закон за движението по пътищата, тъй като, последно, което ще кажа, и в момента има възможност нотариусите да бъдат заобикаляни и да не изповядат сделките, когато се прехвърля собственост върху автомобили. Тук колегите от МВР и от КАТ знаят много добре как се случва това.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля за становище от Министерството на вътрешните работи?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Това е действащ текст от закона. По-добре е по този текст да се изкажат представителите на Нотариалната камара. (Реплики.)
В крайна сметка това в момента е правилото, уважаеми дами ми господа народни представители. Това, че има някакви лоши практики или изключения от това правило, не означава, че трябва да бъде премахнато с лека ръка. Това е, което мога да кажа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Давам думата на представителите на Нотариалната камара.
ДИМИТЪР ТАНЕВ (Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България): Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Ние сме представили в писмен вид подробно нашите съображения. Нотариалното удостоверяване е свързано с един контрол не само относно представителната власт, контрол относно самоличността, който ние извършваме, тъй като имаме връзка до базата данни на МВР, тъй като в страната едно от най-големите престъпления беше кражбата на самоличност с фалшиви лични карти. Нотариусът извършва контрол на задължения за публични общински вземания, които имат страните. Нотариусът извършва действен контрол, най-пълен контрол по Закона за мерките за изпиране на пари като в определените случаи търси произход на средства, търси действителен собственик – нещо, което на друго място не се прави.
Това, което нотариусът извършва съгласно Гражданският процесуален кодекс, той е длъжен да удостовери освен наследяване и други права, документът договор да не противоречи на закона и на добрите нрави. В противен случай удостоверяването е нищожно.
С нотариалното удостоверяване целият този търговски механизъм за продажба на автомобили – говорим за втора регистрация, защото другите автомобили, новите, не подлежат на нотариална заверка, са на светло, така да се каже, тъй като стават публични самите договори.
Ние предлагаме, тъй като имаме изградена информационна система, и именно и само заради тази информационна система, тъй като няма друга организация в страната, която да има такава информационна система, създадена по силата на закона, която има доказана добра практика относно възпрепятстване кражбата на самоличност при недвижимите имоти, пак с достъпа до МВР, който изградихме през 2010 г., така и ние предлагаме, именно с оглед намаляване административната тежест на гражданите, поради обстоятелството, че нотариалните кантори се намират в 133 населени места, а дирекциите на звена „Пътна полиция“ се намират в 28 населени места, предлагаме при нотариалните удостоверения, без да се изменя таксата, да се извършва онлайн и подаване на данни, за да се регистрира в КАТ в звена „Пътна полиция“ незабавно, при смяната на собствеността, да се слеят двата момента.
Считаме, че в бъдеще може да стане действително, докато гражданинът си пие кафето при нотариуса, образно казано, да прехвърли собствеността, да се извърши контрола и впоследствие да си получи талона по пощата, каквато е практиката в други европейски страни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ташков.
АТАНАС ТАШКОВ: Господин председател, упълномощавам господин Станислав Иванов да гласува от мое име.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Щом му имате доверие.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Наистина има държави, в които не е нужно нотариусът да подписва, защото всяко превозно средство има собствена книжка, в която е записано кога е купено, кой е собственика, кога е ремонтирана и не може да настъпят измами. Тук ще бъда в малко противоречие с колегите, които предлагат тази промяна, защото говорих със специалисти. Все още в България е добре да се минава през нотариус, защото така или иначе и това, което казаха гостите, нотариусът проверява собствеността – нещо, което е важно.
На мен много ми се искаше да бъде разширена възможността на нотариуса не само да проверява собствеността дали е на Иван, на Драган, а да има право на достъп в ГРАО да види дали този човек е разведен, женен, защото не винаги при прехвърляне нотариусът знае каква е собствеността и не знае има ли разводи или не.
И тъй като става дума, господин Иванов, за закони, също би било добре, ако те имат достъп в системата на КАТ, където би трябвало да идва информация от служебните частни изпълнители за това съществуват ли някакви запори, за да бъдат избегнати по-нататъшни проблеми при продажби в случаи, в които има запори. Но в държавата ни все още, макар че тук-там има недобросъвестни нотариуси, нотариусите вършат една добра работа и, ако вършат, е в полза на хората, на нашите сънародници. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Панчев.
Заповядайте.
ХРИСТО ХРИСТОВ (Председател на Асоциацията на вносители на автомобили): Подкрепяме изцяло предложението на господин Свиленски с мотивите, че това съвпада с европейската и световна практика. Бих искал да изразя следното становище: към момента, казвам „към момента“ нотариалната заверка не гарантира нищо на двете страни. Също така мисля, че момента отдавна е настъпил за отмяна на това нещо, но имайки предвид, че България е членка на Европейския съюз, в нито една държава – членка на Европейския съюз, няма подобна практика, към момента половината автомобили, които се регистрират в сектор „Пътна полиция“, които са нов внос се придобиват без нотариална заверка. Нищо не налага за другата половина да има нотариална заверка, още повече, както каза господин Свиленски, Законът, който е изготвен от Вас, и към момента позволява смяна на собственост без нотариална заверка и това нещо никога не е било забранявано. Самата услуга, която се заплаща към държавата е 3,00 лв. за прекратяване на регистрация и 33,00 лв. за възстановяване, или общо цена на услугата 36,00 лв. Така че мисля, че няма мотиви да има нотариална заверка при смяна на собствениците. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте за реплика, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Искам да кажа нещо. Дори и в сега действащият закон, а и при промените, които колегите предлагат, не отпада възможността директно в МВР, в КАТ да бъде регистрирана сделка, вноса и не се налага нуждата на нотариус. Не считам, че нашето общество на този етап е готово да направи тази цялостна крачка.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Стоева.
ЛУИЗА СТОЕВА (член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България): Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Панчев, в отговор на Вашето становище относно това, че нотариусът би трябвало два има достъп до база данни ГРАО – население, в момента ние притежаваме такъв достъп, от който е видно семейното положение, правоспособността, дееспособността, постоянният и настоящият адрес на съответния прехвърлител по един договор за продажба на моторно превозно средство.
Това, което предложихме, с оглед нашата налична система, която поддържаме от 8 години, за да улесним административната регулаторна тежест по отношение на гражданите на Република България, след удостоверяване на съответния договор за покупко-продажба, директно да изпращаме веднага данните на КАТ – „Пътна полиция“, и по повод на това, за което ще ни бъде даден този достъп, в момента, преди подписване на договора за покупко-продажба, ще имаме възможността как да ни подават електронно информация относно това дали има наложен запор върху дадено моторно превозно средство, поради това за да не бъдат ощетявани гражданите, защото в настоящия момент се прехвърлят моторни превозни средства. За българският гражданин стойността на едно моторно превозно средство никак не е малка, за разлика от другите европейски страни, където другите граждани могат да си купуват може би чисто нови автомобили, но при нас нещата не стоят така нещата и хората търпят загуби. За това става въпрос.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин председател. Исках само да добавя, че сега действащото законодателство с начина, по който е написано и изготвено прекратяване и възстановяване на регистрация, гарантира на 100% събираемост на данъци и такси и липса на всякакви измами при прехвърляне на собственост. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин председател, искам да припомня, че страните, които не са народни представители, са тук да си изложат аргументите и мненията, а не да водят диалог, спорове и разговори помежду си.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Споделям това.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Колегите народни представители заявяват поне от 5 мин. желание да се изкажат, така че нека да изложат аргументите си и да приключат. Няма какво да си говорят помежду си пред нас.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Редното е в интерес на информираността на народните представители. Не се е злоупотребявало с народните представители, а Вие не злоупотребявайте с процедурите, господин Христов.
Заповядайте, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Всъщност чух много аргументи от страна на представители на Нотариалната камара, разбира се, които заслужават уважение. Все пак искам да се разясни сега действащата норма, която включва заверка на подписите – подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени, всъщност какво включва. Бяха изброени много услуги, които нотариусите биха могли да извършат, но все пак е важно какво предписва закона да извършват в конкретния случай. А това те какво биха извършили допълнително на добра воля или ще извършат, вероятно е нещо друго.
Затова моля да се разясни какво включва действително заверката на подписите към момента.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други колеги?
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители и гости, според мен с това отпадане ще се намалят и разходите по прехвърлянето на автомобилите и смятам, че е целесъобразно.
Освен това имам един въпрос към Нотариалната камара. В духа на добрите нрави, когато един Ваш колега прехвърли „Мерцедес“-а на президента. За това става дума, защото и през Вас стават разни далавери, да кажем на по-популярен език.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Заповядайте да отговорите кратичко, господин Танев
ДИМИТЪР ТАНЕВ: Благодаря, господин председател.
Изложих в най-общи линии компетентността, правомощията и задълженията. Нотариусът е длъжен да направи справка относно документа за самоличност, за да няма кражба на самоличност, тъй като пише, че една фалшива лична карта струва 200,00 лв. Автомобилът е ценен за българския гражданин, но трябва да се проверява, както говорихме, поне е длъжен да направи – това не е едно пожелание, длъжен е да направи справка до ЕСГРАОН-а.
Господин Паунов, досежно така нареченото „прехвърляне на автомобил на президента“ и … нотариус никога не е прехвърлял автомобил на президент и прокурор. Делата за колегата Златанов, който е осъден, са в Нотариалната камара. Там няма нито една дума нито за тогавашния президент, нито за главния прокурор, нито за техните автомобили.
Ако искате подробно да се запознаете каква е истината, мога да Ви ги дам и да изпратя служител на камарата. (Реплика от народния представител Александър Паунов.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Може ли да уточните, господин Танев, лично проверката. Разбрахме се за проверка за личност …
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Дончев, не влизайте в диалог.
Заповядайте, господин Константинов.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, искам да кажа, че напълно съм съгласен с казаното от господин Христов, че България е единствената страна в Европейския съюз, в която подобни договори имат нотариална заверка. Само че искам да кажа, че България е единствената страна в Европейския съюз, в която банковите кредити се подписват, особено за по-големи размери, с нотариална заверка и е единствената страна в Европейския съюз, в която голяма част от търговските договори, също имат нотариална заверка.
Причината е, че ние сме граждани на Европейския съюз, но много от нас не се чувстват такива и действат по начини и правила, различни от тези, установени в Европейския съюз. Всички тук нееднократно споменахме думата „кражба“ на самоличност, което не е дума, а е действие.
С оглед на това, което казах като логика, няма да подкрепя предложението на господин Свиленски, затова защото очевидно съзнанието му не е дорасло на нивото на което са останалите граждани в Европейския съюз. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Може би представителите на Нотариалната камара ще ме поправят, но Институтът за нотариална заверка мисля, че е въведен във времето за сделки, при които има голям икономически интерес. От там неслучайно става дума основно за недвижими имоти – апартаменти, къщи, земя, и там е включен през годините и покупко-продажбата на моторно превозно средство. Тъй като в годините назад това е било някаква екстра и лукс, но в днешно време обаче Вие знаете, че автомобили втора ръка, особено след като беше въведено в задължението цената им да се определя на база застрахователна оценка, дори и автомобили, които са на 5-6 години, се прехвърлят със застрахователна стойност 300, 500, 1000 лв., което не е чак толкова голяма сума. От тази гледна точка, не искам да изпадам в такива подробности, но има много селскостопански животни, които се купуват и продават на по-голяма стойност. Има нови телевизори, които струват по 2000 лв. Аз мога да го купя и след два дни да го продам. Дори и там няма нужда от нотариална заверка. Тоест държавата едно време, когато е въвеждала този институт, идеята е била за сделки с висок икономически интерес, тоест за скъпи активи да има все пак заверка на нотариус, която потвърждава наистина това, че даденият човек, който подписва това, е собственик, който продава, а купувачът наистина е купувач и по този начин да гарантира сделката. В днешно време обаче знаете, че автомобил, особено втора ръка, не е някакъв лукс, това е ежедневно.
Смея да Ви уверя, защото съм го правил. В Щатите дори няма някаква бланка за прехвърляне. Там може на един хвърчащ лист купувач – продавач, отиваш в общината, защото там се регистрират в съответната община, а не в органите на МВР, в Щатите даже нямат органи на МВР, имат други органи, имат местно шерифство и си прехвърляш собствеността.
Мисля, че ако Словакия, Хърватия, Словения – някои по-близки наши страни, даже са източни, от Западните Балкани. След като техните граждани са дозрели за този момент мисля, че е крайно време да го въведем в България, още повече, че казахме, че стойността на автомобилите, особено втора ръка, вече не е толкова висока.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Тишев.
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Господин председател, тъй като не можах да получа удовлетворителен отговор на въпроса, който поставих, ще си позволя д направя коментар. Всъщност става ясно, че заверката, която към момента правят нотариусите при прехвърлянето на собствеността на моторно превозно средство, касае основно проверка на самоличността и подписите, които полагат съответните продавач и купувач. Не се заверява в този смисъл съдържанието на договора, но за сметка на това нотариалната такса, която се начислява, е на база материалният интерес, тоест на база – поправете ме, ако бъркам, сумата, върху която се прехвърля моторното превозно средство.
Разбира се, в никакъв случай не е за пренебрегване размера на таксата и затова едно такова предложение…
Подкрепям казаното от господин Паунов. При всички положения ще доведе до сериозно облекчение в чисто финансов план за страните по сделката.
Пак казвам, разбира се, отчитам, че вероятно системата в страната не е достатъчно сигурна, не осигурява достатъчна сигурност, но се учудвам, че колегите така смело говорят на тази тема, тъй като България от 10 години е страна – членка на Европейския съюз, и подобни изказвания поставят под съмнение нашата готовност за това пълноправно членство.
Не бих коментирал това нещо, а по-скоро предлагам на колегите от ГЕРБ наистина да помислят върху това да подкрепят тази промяна, защото тя е напълно в духа на това, което се говори ежедневно от техни представители, а именно че основният приоритет в този мандат ще бъде намаляването на административната тежест. За мен тази мярка е безспорно и категорично намаление на административната тежест. В случая, че ако, разбира се, някоя от страните има съмнение, притеснение, господин Константинов винаги може да отиде и да направи тази заверка или проверка при нотариус доброволно. Никой не може да забрани това действие. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Милушев.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, гости, тук всъщност не трябва да се делим на ГЕРБ, защото колегата Панчев, който е от Вашата група, също изказа мнение.
РЕПЛИКА: Той е от БЗНС.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: БЗНС ли? Няма значение. Гласува заедно с Вас.
Изказа мнение, че е възможна такава злоупотреба.
Не мисля, че това, което предложи господин Константинов, е напълно реално. Още не сме доживели това нещо така, само с един подпис, лесно да прехвърляме неща, защото, едно, че примерно може да има някакво задължение на този, който продава превозното средство или каквото и да е.
Имам предложение да се прекратят дебатите и да се премине към гласуване. Благодаря.
ТАНЯ ГРУЕВА (Представител на Асоциацията на автомобилните производители): Бих помолила, ако е възможно в едно последващо обсъждане на законопроекта, който ще бъде за превозните средства, да се помисли и за текст, който да освобождава от нотариална заверка придобитите автомобили от стопански субекти с цел продажба, защото това е нещо, което много притеснява нашите членове. Автомобилите, които са на лизинг, при смяната на собственост, които се изкупуват, да бъдат освободени от тази нотариална заверка. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря и аз.
Други колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Свиленски и група народни представители за § 4, вкл. „В чл. 144 ал 2 се отменя“.
Моля, гласувайте.
За – 8, против – 3, въздържали се – 8.
Не се приема.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Аз не разбрах Вие как гласувахте, господин председател.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Аз подкрепих предложението.
Представете следващото предложение, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, тук става въпрос за случая, в който на автомобил, който е паркирал и не си е заплатил в зона за платено паркиране, му е поставена скоба, идва служителят, който трябва да освободи автомобила. В сега действащата ситуация, докато не се заплати тази сума автомобилът не се освобождава. Тоест, ако човекът няма пари и не може да плати 39,00 лв., колкото е таксата за скоба, в 19,00 ч. идва паят, репатрира го, начисляват му още 69,00 лв. и оттам нататък започват да валят по 2,00 лв. на час на наказателния паркинг, докато гражданинът събере вече 110, 120, 200 лв., за да плати скобата, паяка, 2,00 лв. престой, докато получи пари.
Това, което предлагаме, е, когато бъде установен такъв човек, който не си е платил, и дойде служителят от службата за контрол, единият вариант е да си плати, ако има пари, но вторият вариант, ако няма пари, е да му бъде съставен и връчен на място фиш, акт за установяване на нарушение, какъвто документ издават тези служби за контрол, и автомобилът да бъде освободен. Тоест да не задържаме, да не правим тези служби рекетьорски организации и да не поставяме гражданите в унизително положение да стоят и да се молят за това, че в момента нямат пари.
Смея да твърдя, че не всеки български гражданин носи в джоба си постоянно по над 100-150 лв., за да може да си освободи колата при такава ситуация.
Предложението ми в тази връзка е да се освобождава автомобила при връчване на наказателното постановление или фиша и оттам нататък община или служба, която отговаря за контрола, да си събира вземанията по надлежния ред, както го правят КАТ и МВР във всички други случаи за нарушения. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ:: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
От КАТ – „Пътна полиция“, и от МВР, господин Ципов, за становище? (Реплика от заместник-министър Красимир Ципов.)
Добре.
ПРЕДС. РОСЕН ИВАНОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ако позволите, аз ще взема думата, господин Свиленски.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Свиленски, разговарях по този въпрос с колеги от Столична община. Предполагам, че и Вие сте направили същото. Те ми обясниха, че при тази ситуация – когато му е връчен фиш или акт, мисля, че така беше записано, до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението, актът и фишът не съдържат в себе си глобите, които Вие споменахте за паркиране на пътното превозно средство от часовете за паркиране, за репатриране. Тези неща ги няма нито във фиша, нито в акта. Поради тази причина или не Ви е пълно предложението, защото трябва да се добавят допълнителни теми като това за почасовото паркиране, както казах, незаплатено, за репатрирането и т.н. По този начин вместо да бъдат глобени нарушителите и да бъдат предотвратени тези неплащания Вие ще ги активирате те да не заплащат на място, докато не си видят фиша или акта, където сумата е много по-малка. Примерно един фиш е не повече от 50,00 лв., както знаете, а само репатрирането на автомобила плюс почасовото плащане може да отиде, както казахте, и до 100 лв.
Ние какво искаме – да накараме хората да станат нарушители или да ги дисциплинираме и да ги накараме да бъдат примерни граждани? Благодаря.
ПРЕДС. РУМЕН ИВАНОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, в текста и сега е написано, че „дължимите такси“. Това включва таксата, която не си си платил… (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Това допълва „до връчване на“. В този фиш или акт, този документ, който ще издадат, се решава с наредба на съответната община, която възлага на съответната служба да организира дейността по паркиране. Тук не говорим за някакъв фиш или акт, който МВР издава. Така че в този документ, какъвто и да е той – това е службата по контрол на паркирането в общините, в случая в София „Център за градска мобилност“, във Варна е друга служба и т.н.
Това, което предлагам, е да не рекетираме хората.
Давам Ви пример: когато Вас Ви хванат без билет в градския транспорт, нали не Ви арестуват в Районното управление докато някой дойде да плати глобата, а Ви съставят акта и Ви освобождават и след това си плащате 10, 20 лв., колкото е глобата? Единствено в зона за платено паркиране ние блокираме това скъпо средство, което казаха преди малко от Камарата на нотариусите, тази ценност за българския гражданин ние я блокираме, докато събере 100 лв. да ги даде в дадената община. Това е нашето предложение и то не противоречи.
В момента, когато се плати, се освобождава, а ние казваме „или когато се плати, или когато му се връчи акта“, като тук общините имат възможност вече да лавират. Ако искат, когато платиш на място, глобата да е 20 лв. за скоба, а когато ти бъде връчен фиша това нещо да бъде 50 лв. И вече нека този човек, който иска да бъде тарикат, ще плати двойно повече, както с електронните фишове. Така че не виждам какво поощряваме, освен да правим така, че в тази държава да има и някакви правила и да бъдат защитени правилата на българските граждани, а не да бъдат унижавани. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Нашата цел е да помагаме на хората, а не да търсим възможности как да им взимаме парите. Който нарушава е нормално да плаща. Има решение, че до 19,00-19,30 ч., който е спрял на забранено място, плаща съответната глоба за това. Махат скобата и той си заминава. Ако днес до 19,00 ч. той не е дошъл, явно в 19,15 ч. не може да си махне сам скобата и ще дойде на следващия ден, когато започва работното време на съответните служители. Вероятно ще си плати и за следващият де, за това че колата му стои на място, където трябва да се плаща за престоя. Тоест, който и да е нарушил, допуснал грешка, защото понякога има и хора, които забравят, мисля, че колегата Свиленски и моите колеги имат основание за това.
Нека да не търсим всички възможности от които може от и без това бедния българин да се взимат пари – да взимаме. Така или иначе съответните общински съвети са гласували наредби, нарушителите плащат по тях. Нека да не даваме възможност допълнително този въпрос да бъде дискутиран. Така или иначе аз мисля, че на този етап има решение и хората щат-не щат го спазват и си плащат глобите, когато са допуснали пропуск.-
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Панчев.
Заповядайте, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Искам все пак да направя едно уточнение. Тук не става дума, само когато има скоба, възможен е варианта, който е много по-чест, в 10,00 ч. примерно си оставяш колата, по някаква причина не пускаш SMS. След два часа отиваш, имаш скоба. Това, което се прави, глобата е 30 лв., говоря за София, и времето, през което си паркирал, но не си платил, също се събират, тоест два часа по два лева сумата е общо 34 лв. Същото може да стане, ако нямаш такива средства. Издават ти фиш или акт. Мога да Ви кажа как действат в община Бургас. Те като напишат акт за неправомерно паркиране и имаш определен срок да го платиш. Като не го платиш, получаваш едно писмо, че ако в рамките на една седмица не платиш всичко при съдебния изпълнител, където таксите скачат примерно три пъти повече отколкото е акта и веднага всеки отива да плати, защото оттам нататък разходите стават много по-големи. Това е, което предлагаме. Плащането на тази глоба или задължение няма да бъде избегнато.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Под формата на реплика, въпреки че не е точно реплика, колите се репатрират и когато са паркирали неправилно по Закона за движението по пътищата.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Ние не говорим за това.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тук пише „да бъдат заплатени“, не пише в коя хипотеза и какво се случва. Разбирате ли?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Иванов, в чл. 167 говорим само за скобите. Следващо е предложението за паяците, което ще коментираме. Това е само за тип скоба, а другото предложение е по-нататък.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други колеги?
Заповядайте, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Искам да кажа нещо като конкретика общо, това важи след това и за паяците. В българското законодателство няма друга хипотеза при нарушаване и то за административно нарушаване да се ограничават права. С това се ограничават права върху собственост. Няма такова! Дори аз, ако съм собственик на фирма и декларирам 10 млн. лв. ДДС никой не идва да ми направи запор върху личното ми имущество още на следващия ден, докато си го платя. Това си е един вид законен рекет.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Други колеги? Не виждам.
Прекратявам дебатите.
Подлагам на гласуване текста на чл. 167, ал. 2, т. 2.
Моля, гласувайте.
За – 10, против – няма, въздържали се – 11.
Не се приема.
Преминаваме към следващото предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова – създават се нови § 4а, 4б и 4в.
Господин Иванов, моля да представите Вашето предложение. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Заповядайте за процедура, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Тъй като ми се налага да тръгвам, прехвърлям гласа си на господин Свиленски, който да гласува от мое име.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре.
Заповядайте, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин председател, аз в същата хипотеза прехвърлям гласа си на Станислав Иванов. (Весело оживление.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това наше предложение касае също нотариалната заверка, въпреки че тук изчистваме малко законопроекта, според мен и според колегите, тъй като в момента, уважаеми колеги, знаете, че има огромен проблем при продажба на регистрирани автомобили на чуждестранни граждани, основно на нашата северна съседка и някои други държави тук наоколо.
Поради това, че се прехвърлят регистрирани автомобили на чуждестранни граждани, те не са длъжни да прехвърлят собствеността на автомобила на тяхно име вече в държавата, в която пребивават, и се получава следното. След като изтече гражданската отговорност на тези автомобили, те продължават да се експлоатират с български номера и когато се случи пътно-транспортно произшествие парите се взимат от Гаранционния фонд и по този начин той се източва.
Правим тези предложения, за да избегнем това недоразумение. В най-общи линии е това. Ако имате допълнителни въпроси, бих отговорил с удоволствие.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители, Министерството на вътрешните работи подкрепя така направените предложения от народните представители. Искам да добавя още един аргумент.
Знаете, че от един месец има инициатива за намаляване на административната тежест по отношение на регистрацията на моторните превозни средства и с оглед на това смятаме, че предложенията са навременни и следва да бъдат подкрепени.
Имаме предложение за редакционно изчистване, но след като се стигне до подкрепа на тези предложения, предлагам да обсъдим което е необходимо. По този начин смятам, че създадената възможност за електронен обмен на данни между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара ще забърза, ако мога така да се изразя, процедурата по регистрация и няма да ставаме свидетели на такива опашки, които в момента има пред отделите „Пътна полиция“ в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, включително Столичната дирекция.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нека да представят редакционното си предложение, за да го припознаем.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре. (Уточнение между председателя и народния представител Станислав Иванов.)
Заповядайте, господин Ципов
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Тъй като преди заседанието говорихме с експертите на комисията и референта от Правната дирекция, ще Ви прочета предложенията по отношение на предложените параграфи.
Алинея 15 по чл. 143 да звучи така:
„(15) ) Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“
По отношение на § 4б е необходимо да добавим освен „адрес“ и „адресна регистрация на територията на Република България“, тъй като може да визираме случаите освен за физическо и за юридическо лице.
Алинея 5:
(5) При сделка с моторно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи, заедно с информацията за сключения договор.“
По § 4в по подобен начин да се добави освен „адрес“ и „адресна регистрация“, а думите „за физическите лица или по адреса на регистрация за стопанските субекти“ да бъдат заличени.
По отношение на ал. 4 на чл. 145 е направена бележка – ал. 4 се изменя така:
„(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство от друга държава и при придобиване на собствеността чрез публична продажба.“
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Припознаваме текста.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Само секунда, вместо „в друга държава“ да кажем „извън Република България“.
Ще моля за становище от Асоциацията на производителите на автомобили, дали по този начин удовлетворяваме тяхното искане.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, госпожо Груева.
ТАНЯ ГРУЕВА: Както преди малко направих изказване, това, което затруднява нашите членове, е да се премахне нотариалната заверка по принцип за превозни средства, които са придобити с цел продажба – говорим за лизингите, и то е придобито и от стопански субекти. Ние нямаме проблеми с текста, който е принципно тук.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, комисар Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, дами и господа, говорим за разпоредбата на чл. 145, ал. 4, която прехвърля към ал. 2 за едномесечния срок, задължението в едномесечен срок да се регистрира превозното средство.
Тук понеже видяхме едни становища на вносители на автомобили, че трябва да има изключение, когато автомобилите са внесени с цел продажба.
ТАНЯ ГРУЕВА: Това е изключително важно за повечето стопански субекти, които придобиват превозните средства с цел тяхната продажба след това. Те нямат основание да бъдат регистрирани, защото знаем, че при такава регистрация тече изискването за плащане на застраховки, Гражданска отговорност и други такси, които са необходими. Така че би трябвало, когато са за цел продажба, придобиване от стопански субекти, да няма такъв срок. (Реплики.)
Не знам дали да обобщя. Когато превозното средство е придобито с продажба, не би трябвало да се регистрира преди да бъде продадено.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Разбирам, че става въпрос единствено при лизинг, когато е придобито превозното средство с цел продажба, след като се изплати лизинга, и собственикът вече трябва да си влезе във владение на автомобила като собственик, тогава не се иска нотариална заверка на договора, а някакъв договор между фирмата това е все едно фирмата да предостави фактура. Само че тя не може да предостави фактура, защото фактурата е издадена вече веднъж. Втора фактура не може да има и поради тази причина те искат да отпадне тази нотариална заверка. Аз така ги разбирам.
ТАНЯ ГРУЕВА: Да, това беше по предишната тема. Сега говорим за темата за двумесечния срок за регистрация, който е в чл. 145а. Този двумесечен срок за нас не е приемлив, тъй като превозното средство, което е придобито с продажба – за новите автомобили, не винаги може да се изпълни в този срок. То може да се регистрира, когато се продаде. Ако не е продадено в този срок, не виждаме защо трябва да се регистрира – само да се плащат данъци, такси, застраховки и т.н.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин председател, ще предложим един примерен текст, но ще помоля да го погледнат и експертите, и референтите на комисията. След думата „продажба“ да добавим „освен в случаите, когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба“. Нека референтите да погледнат дали предложението е издържано правно-технически и дали ще се постигне желаният резултат.
ТАНЯ ГРУЕВА: По този начин ще е постигнат. Благодаря ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Паунов току-що обяви, че прехвърля два гласа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Член 145 ли е?
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Редакцията на чл. 145, ал. 4, господин председател. Окончателната редакция на комисията. Предлагам уважаемите членове на комисията да го гласуват по принцип. И друг път се е случвало така – референтите да уточнят конкретно записа дали е така, както е направен в самото предложение.
След думите „публична продажба“ – „освен в случаите, когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: „Придобиване собствеността чрез публична продажба“ – когато е чрез публична продажба, примерно търг, да се заверяват нотариално?
РЕПЛИКА: Срока за регистрация.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Добре.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Предлагам да минем нататък, ако трябва, накрая да се върнем.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще се върнем след като огледате нещата.
Има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители – създава се § 4а.
Заповядайте, господин Иванов, за да представите предложението.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги, става въпрос за предложение, направено от мен, колежката Милена Дамянова и група народни представители. В това предложение правим следната редакция на съществуващия текст. В най-общи линии казано, право да придобиват свидетелство за управление на моторно превозно средство да имат единствено завършилите първи гимназиален курс или десети клас.
Считам, че това ще накара българските граждани и лицата, които искат да вземат книжка, да се задържат по-дълго време в училище, което, тъй като образованието е наш приоритет, издигнат като първи, считам, че по този начин ще удовлетворим това желание на партията и на българските граждани да могат децата им да учат по-дълго време. Знаете, че без образование нещата не се получават и сме свидетели на какви ли не неприятни случки в ежедневието, благодарение на това че лицата не са образовани. В най-лошият случай, пак повтарям, идеята ни е да накараме българските граждани да учат по-дълго време. Затова предлагаме десети клас или първи гимназиален курс – при завършване на този десети клас или първи гимназиален курс да може да се придобива свидетелство за моторно превозно средство. Това е.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми господин Рановски или някой от колегите становище?
Заповядайте.
БОЙКО РАНОВСКИ: Съгласни сме, че трябва да има по-голямо изискване към тези, които стават водачи и които излизат на пътя и управляват моторно превозно средство. Единственото, което ни притеснява, доказването, когато се яви чужденец с чужда диплома и трябва да доказваме този клас образование, който е завършил, дали съответства на нашия десети клас. Тук вече не сме компетентни.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Може ли да попитам, господин Рановски, колко са водачите, които сме хванали да управляват без правоспособност или фалшива книжка? Имаме ли статистика?
БОЙКО РАНОВСКИ: С фалшивата диплома ги хващаме при издаване на свидетелството. Обаче след като му издадем свидетелството, нататък е по-трудно вече доказването. Придобита книжка на база фалшива диплома. Точна информация в момента не мога да Ви дам.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: А тези, които придобиват книжки от други държави? Спомням си за английски, за гръцки. С тях какво правим?
БОЙКО РАНОВСКИ: Има го този момент в момента. Много български граждани, които никога не са имали книжка в България, в момента се явяват при нас за подмяна на гръцки, на немски, на английски книжки, но по Европейските директиви ние сме длъжни да ги подменим и тогава не важи изискването за образование.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
В този смисъл на отговора ние няма да подкрепим това предложение, защото първо създаваме няколко практики, които са опасни. Първо, това дали един човек ще завърши осми клас или дванадесети, той дали ще е функционално неграмотен зависи от това образование, на което колегите казват, че държат изключително. Но човек, който не може да чете и да пише, не знам как ще реши листовките?! Но ние, увеличавайки класа, всъщност рискуваме една голяма част от българските граждани да прибягнат вече към нерегламентирани дейности не в ДАИ, а в регионалните инспекторати по образованието, защото трябва да търсят по някакъв начин първо да си осигурят десети клас, а след това …
В случая моето притеснение е следното – че ще се появят още, може да са десет, може да са двадесет водачи, а може да са няколко десетки хиляди, които няма да минат през обучителните курсова, които няма да минат през ценза и през това ние да проверим тези хора функционално могат ли да станат адекватни водачи или ще създадем едни убийци, които няма да видим откъде идват, няма да разберем от къде са придобити тези свидетелства за управление – дали от Гърция, дали от Англия, дали ще бъдат фалшиви. Това е изключително голям риск.
Според мен е по-добре българската държава да контролира този процес и да не създава такива високи прагове, защото ние застрашаваме наистина живота на всички български граждани.
Смятам, че това предложение е недомислено и създава риск за живота на всички български граждани. Благодаря ви.
Имате думата, уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Останах изненадан от аргументацията на това предложение, защото ние не сме Комисия по образование. Ясно, че образованието е приоритет за ГЕРБ, ясно, че го заявявате, но то не става с промени в Закона за движението по пътищата какви книжки да имат. Това дали е приоритет или не става във финансирането на образователната система.
Това в кой клас и каква подготовка трябва да имат водачите е доста голяма и широка тема, която трябва да влезе и да бъде на вниманието на тази работна група в Министерството на вътрешните работи, която ще прави новия Закон за движението по пътищата, и там трябва много сериозно да се погледне, заедно с Министерството на образованието и науката, на какво ниво тези български граждани ще имат право да бъдат шофьори. Защото, когато с приемането на Закона за средно образование намалихте от осми на седми клас да се придобива средно образование, това значи, че вие сте преценили, че българските граждани са вече толкова развити, че в седми клас имат необходимите познания, за да имат основно образование. Сега изведнъж им казваме: „Вие в седми клас нямате, но в десети ще имате тези познания“. Разбира се, това е въпрос на много широка дискусия и от гледна точка на това, че пак правим поредната промяна на парче, пак това е извън обхвата, както и другите предложения, които бяха. Не казвам да не се гледа, но тази тема трябва да бъде обсъдена в тези работна група, която да погледне цялостно проблема, за да не се получават тези проблеми, които казаха и от Министерството на вътрешните работи: “Хората ще започнат да ходят в Гърция, ще си вземат гръцка книжка, а след това МВР ще е длъжно да му издава българска, защото така или иначе тези хора ще имат някаква шофьорска книжка“.
За да не затрудняваме ситуацията – виждам неувереност и в МВР по този въпрос, предлагам на този етап да не приемаме този текст, а в новия закон ние също ще ви подкрепим за това хората, които взимат книжки, да бъдат подготвени, да имат необходимата квалификация и образование, така че да се намалят жертвите по пътищата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Константинов.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Взимам думата за реплика. Господин Свиленски, защо мислите, че в Гърция книжките ги раздават на килограм и въпросният човек ще изкара по-лесно книжката там? Аз Ви уверявам, че не е така и също достатъчно грамотни хора могат да изкарат книжка и там, включително както навсякъде в Европа. Единствената опасност, която съзирам в конкретния случай – идеята ми харесва изключително много, въпреки че не съм сред вносителите, е не че това ще стимулира хората да учат повече, а че ще прибягва отново до навика на българите за фалшификации на документи и каквито и да било свързани с това процедури. Това исках да кажа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, Вие, както и колегата Константинов, казахте, че това ще предизвика българските граждани да взимат фалшиви книжки, поне така си спомням като част от вашето изказване – на господин Свиленски и репликата на господин Константинов.
Уважаеми колеги, знаете, че направихме „бели“ стаи. В тези „бели“ стаи към момента нямаме засечен нито един човек, който е бил неграмотен, който е преписал или каквито и неща да се случват. Мога да ви разясня технологията на „белите“ стаи, но там нямате право да ползвате нито мобилни устройства, нито да преписвате. Просто нямате връзка със света, така да се каже, в тези „бели“ стаи. Така че вече не може да се взима толкова лесно фалшива шофьорска книжка, от една страна. От друга страна, мислим да направим и автомобилите, на които шофьорите ще се явяват на изпити, да бъдат определени автомобили със защитни системи и т.н. – колко пъти е пипнат сигнала от инструкторите да подава сигнал и т.н. Просто тези неща са въпрос на въвеждане, но „белите“ стаи ги има. Така че не можем да говорим вече за фалшиви книжки. Поне аз досега не съм чул един засечен, откакто има „бели“ стаи. Има при практичните изпити, където казах по какъв начин мислим да ги преборим.
Мисля, че в това направление и на двамата колеги не са основателни изказването на господин Свиленски и репликата на господин Константинов. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
И аз искам да се опитам да дам една яснота под формата на реплика.
Уважаеми господин Константинов, в случая не говорим за редовни книжки от Гърция. Може би господин Рановски и господин Ципов ще потвърдят, че всъщност те заловиха няколко такива трафиканти и каналджии, които разпространяваха фалшиви гръцки и чужди книжки. Този път се установява друга тема. Това е информация от полицията.
Съгласен съм с господин Иванов, че всъщност, да, българската държава прави всичко възможно, полага огромни усилия българските книжки да не се фалшифицират. Споделям това.
Затова предпочитам те да останат в България да се обучават, да минат през нашата цедка, защото вярвам на нашата система. Но тази процедура, която всъщност ни убягва от контрола, за нас е риск. Нима тази гръцка или английска книжка, ако нямаме доказателство дали е фалшива или не е, или е изработена добре, всъщност се окаже, че е такава, това е нещо, което е неконтролируемо.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, които направихте репликата, мисля, че изместихме дебата върху фалшивите книжки, „белите“ стаи и изпитите за шофьорски книжки. Тук говорим за това на каква възраст и с какво образование човек може да има шофьорска книжка. Ако ни трябват някакви изходни данни, но тук пак Министерството на образованието и науката трябваше да каже колко български граждани годишно завършват седми клас, колко завършват десети клас. Тоест да видим какъв е обхвата на тези хора и колко хора ще бъдат ощетени от една такава мярка, тоест те няма да могат да станат шофьори. А това дали има фалшиви книжки или няма, може и две висши образования да имаш и пак да си вземеш фалшива книжка, защото просто не можеш да издържиш изпита било то практически или теория.
Затова казвам: аз не съм против идеята, против предложението и мисля, че в предишния парламент, когато е приета тази мярка – с отлагателно действие, мисля, че тогава може би сме ви подкрепили. Но въпросът е да видим ефекта от закона към момента – колко хиляди деца завършват седми клас; колко хиляди – десети клас; има ли възможност, ще бъдат ли ощетени поколения български граждани да не могат да вземат шофьорски книжки и да имат достъп до пазара, ако щете, след това като шофьори.
Нека това да се обмисли. Пак казвам, идеята ви не е лоша, хубаво е да се вдигнат критериите. Не може със седми или с шести клас да изкарваме шофьори на улицата и да очакваме от тях някакви адекватни действия. (Реплики.)
Може да си и на 28 г. и пак да си с шести клас. Това не е проблем.
От тази гледна точка това трябва да е дебата, а не фалшивите книжки.
Комисар Рановски даде пример, че когато идват от чужбина те не гледат образование, а гледат дали имаш книжка и я подновяват. В тази посока ние няма как да контролираме този процес.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Имам процедура по начина на водене, господин председател. Виждам, че в много от изказванията на колегите се коментират някакви бъдещи предвиждания или усещания какво може да се случи. Обаче за мен това повдига въпроса: какво правим ние в момента?
В началото на това заседание ние гласувахме тази точка да отпадне от дневния ред. В момента гледаме едно предложение …
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Но тя не отпадна.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Да, тя не отпадна, затова по начина на водене просто искам да помоля да не се позволява в заседанието да се коментират бъдещи предвиждания.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Съгласен съм.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Да, така е, но все пак се прави.
Позволете ми да довърша. Гледаме едно предложение с 16 параграфа изменения в закона и в същото време се коментира, че ще бъде предложен вай-скоро време, буквално едва ли не утре, нов законопроект.
Затова бих помолил, ако има някои готови текстове работната група в конкретния член просто да ги кажа, за да не се налага да променяме по сто пъти едно и също нещо.
Иначе, честно казано, вече не вярвам, че има нещо готово или че се работи, тъй като сега сме само ден преди края на пленарната сесия, след това следва месец почивка. Докато разгледаме тези промени в пленарната зала, сигурно ще мине вероятно още месец…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Данчев, разбрахме процедурата. Благодаря.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Това нещо е просто несъстоятелно.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: Благодаря, господин председател.
Само исках да вмъкна, че от 28 април 2015 г. има европейска система, в която и България е вързана, за обмен на информация за свидетелства. Аз не говорех, че има фалшиви свидетелства, а от 2015 г. всяко чуждо свидетелство, което се представя при нас за смяна, го проверяваме дали въобще съществува като свидетелство. Така че фалшиви свидетелства, не казвам, че хора, които не са имали в България, представят чужди свидетелства за подмяна, защото там, в другата държава, има други изисквания.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Извинявам се, уважаеми господин председател, че ще Ви отправя процедура по начина на водене, но нека да се ограничим върху това, което разглеждаме. Дайте да не разводняваме толкова за фалшиви книжки, дипломи и т.н. Да огледаме възможността да накараме българските граждани да учат по-дълго време, което според мен е нещо прекрасно. Точка по въпроса. Всички останали дебати бяха излишни, според мен. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Смятам, че колегите бяха в обхвата на обсъжданата тема.
Заповядайте, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Доколкото разбрах, комисар Рановски каза следното – че близки страни или част от Европейския съюз изискванията да имат някакъв образователен ценз са по-ниски. Може и човек, който не е учил до десети клас, там може да си изкара книжка и чисто законно да му бъде подновена, въпреки че в закона ще бъде записано „десети клас“. Това разбирам.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други колеги? Не виждам.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители за § 4а, който ще стане § 8.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 7, въздържали се – 3.
Прегласуване!
За – 11, против – 4, въздържали се – 6.
Приема се.
Параграф 4а става § 8.
Ще го прочета:
„§ 8. В чл. 151 ал. 2 се изменя така:
„(2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията по ал. 1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и което е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.“
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 3, въздържали се – 7.
Приема се
Параграф 4а – чл. 143, поотделно ли ги …
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Както казах преди малко, припознавам предложението.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Поотделно.
Подлагам на гласуване § 4а, който след това ще стане … (Уточнение между членовете на комисията.)
Подлагам на гласуване по принцип предложението на Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова за чл. 143, 144 и 145 в три параграфа, както е по тяхно предложение - § 4а, 4б и 4в.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 1, въздържали се – 9.
Приема се по принцип.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това предложение е припознато от Станислав Иванов.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Поотделно ли ги гледаме?
Ще изчета чл. 143 и 144, а Вие ще изчетете чл. 145.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Няма смисъл.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще гласуваме редакцията, но ще помоля от Правната дирекция да зачетат редакцията на чл. 145, ал. 2.
АННА ЕМАНУИЛОВА: „В ал. 2 думите „да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя“ се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянен адрес или адрес на регистрация на собственика, освен в случаите когато пътното превозно средство е придобито от търговеца с цел продажба“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имам един въпрос: нали беше „в двумесечен срок“?
АННА ЕМАНУИЛОВА: Сега е „един месец“, така е и по вносител.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре.
АННА ЕМАНУИЛОВА: Нали „един месец“? Така е тук.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ципов?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме го.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване окончателната редакция.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Ще прочета целия текст и ще помоля да допълните чл. 145, ал. 2, т. 4.
„§ 5. В чл. 143 се създава ал. 15:
„(15) ) Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“
„§ 6. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация (управление) в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в службата за регистрация на пътното превозно средство, където са издадени.
(4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.
(5) При сделка с моторно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“
„§ 7. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „в двумесечен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя” се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация (управление) на собственика, освен в случаите, когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба”.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България и при придобиване на собствеността чрез публична продажба.“
Заповядайте, господин Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: Господин председател, навсякъде използваме понятието „пътно превозно средство“, единствено в ал. 5 на чл. 144 се появява „моторно превозно средство“, а задължението за заверка на подписите важи и за ремаркета над 10 т, така че нека да използваме „пътно превозно средство“ и в ал. 5.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: В ал. 5 – При сделка с „моторно превозно средство“, трябва стане: При сделка с „пътно превозно средство“. Изразът „моторно превозно средство“ да бъде заменен с „пътно превозно средство“.
Поотделно ли да ги гласуваме, уважаеми колеги?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля, гласувайте.
За – 13, против – няма, въздържали се – 8.
Приема се.
По § 5 по вносител има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Заповядайте, господин Иванов, за да обосновете Вашето предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Колеги, предложението е чисто редакционно. Не се променя смисъла по никакъв начин.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Може ли да кажете за стенограмата какво предлагате?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Редакционна поправка.
„г) паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.“
Това е нова буква „г“, господин Свиленски.
Не е редакционно, а е нова буква „г“. Просто искам да проверя дали сте проследили нещата, но вероятно нищо не сте проследили. Това е нова буква „г“, в която предлагаме следната редакция:
„г) паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.“
Преди това пишеше: „Паркирано в нарушение на правилата, буква „аа“, „бб“ и т.н.
Това е редакцията. Мисля, че се запазва смисълът наистина. Просто правим и редакция.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Становище от МВР? – Няма.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Само за София. Това е за общините.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Ще дадем становище по другото предложение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Напротив, господин Ципов, аз мисля, че като заместник-министър на вътрешните работи трябва да имате позиция, въпреки че касае София. Не може да се задържат и да се репатрират автомобили, когато не са в нарушение на паркирането. Това предлага господин Иванов и аз затова го накарах да го каже няколко пъти, за да се запише в стенограмата, а не да излиза с думите „редакционна поправка“. Защото говорим за …, който всички съдилища в цяла България отменят наредбите на общините и казват, че не може да се репатрира автомобил само за това, че не е заплатил, когато не е спрял на забранено място, защото след 19,00 ч. зоната става свободна за паркиране и всеки един паркирал автомобил е в свободна зона за паркиране. Кажете ми, когато започнат да пристигат при вас жалбите в районното управление за това, че вдигат автомобили, какво ще е поведението на МВР? Едни служби за контрол в 19,30 ч. тръгват и започват да вдигат колите на хората с паяците, защото някой е преценил, че не са си заплатили таксата. Къде е възможността да обжалваш, къде е възможността да оспорваш. Идвам, вдигам ви в 19,00 ч. …
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това са действащи …
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Те са действащи, но падат в съда и Вие сега искате да узаконите тези Ваши неща, които ги правят общините. Тук МВР трябва да има много точно становище подкрепя ли такъв тип отношения между граждани и общинска администрация? Защото аз казвам: в 19,15 ч. ми вдигат автомобила. Кой ще гарантира, че автомобилът ми не е бил спрян правилно? Идва паякът, взима го, носи го. Казва: „Плати, иначе няма да ти го дам“. А като платиш, ходи обжалвай, където искаш. Нали знаем, че в повечето общини тази дейност се отдава и на частни фирми. Няма да давам пример със „Златни пясъци“ и с прословутата фирма, която извършва този контрол там и внася други такива случаи.
Нека да защитим българските граждани и техните права. Не може в ХХΙ век да поставяме гражданите да бъдат унижавани. Ако тези паяци нямат работа, ще им търсим, но не може да ги караме при автомобил, паркиран на законно място за паркиране без да пречи на движението, без да създава трудности, без нищо, защото е станало 19,00 ч., трябва да бъде репатриран, защото дадената служба за контрол работела до 19,00 ч. Ами ако работи до 17,00 ч. в 17,00 ч. ли ще го репатрираме? Разбирате ли в какви безумия … Синята зона е измислена и замислена навремето, за да има някакъв контрол по времето за паркиране върху това да има ред в градската част, в която трябва да се паркира. Ние изродихме до това да пълним хазната на търговски дружества, от една страна, и от друга – да изнудваме българските граждани. Хайде малко държавата да сложи ред в тази посока, включително с ограничение върху дейността на тези служби.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Ципов
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Първо, господин Свиленски, никой не преклудира правото на обжалване на което и да е действие, на която и да е администрация.
Второ, Вие презюмирате недобросъвестност от страна на службите за контрол за сметка на добросъвестност от страна на гражданите, ако Ви разбирам правилно. Поправете ме!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Точно така.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: А защо смятате, че гражданинът трябва винаги трябва да е добросъвестен, за сметка за недобросъвестността на съответната администрация? Всички имаме някакви задължения тук. Но има установени някакви правила. Това, че както Вие казвате, че това място не пречи на никого, нека да Ви попитам тогава по следния начин: „Защо да не пречи на никого тогава, когато някой друг може да ползва това място?“. Задължително трябва да чакаме да изтече времето на съответната там синя и зелена зона, за да се предприемат мерки.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Ципов, ние нямаме спор с вас. След 19,00 ч. зоната е свободна. Дали ще бъде моята кола или която е стояла два часа преди това, или Вие ще дойдете на това място, то е безплатно. Ние не променяме обществените отношения между мен, Вас и общината. Това място е безплатно след 19,00 ч. и всеки, който иска, може да спре на него. Тук говорим за рекетьорското поведение, което толерираме, за което казваме, че „Ти, ако не платиш, автомобилът ти ще бъде репатриран“. Без да пречи на нищо! Създаваме задръстване в града, разкарваме едни автомобили с едни паяци и един милион други неща, които не искам да говоря.
Давам Ви пример: майка с дете. Отива, взима го от детска градина. Не пуска SMS-а и слагат скобата. Пак се връщам на темата – няма 30-те лв., няма 60-те лв., паякът взима колата и я закарва на паркинг, където вече дължи 100 лв. Да не говорим за случая, в който паяците онзи ден вдигнаха кола с дете вътре, защото просто някой не си е паркирал. Това пък е другото безумие.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Алинея 2, уважаеми господин Свиленски, че Вие извеждате правилото от частен случай.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Тъй като одеве не получих отговор на моя въпрос. В правния мир на държавата има ли друг закон, в който има хипотеза при административно наказание да се предприемат мерки превантивно да се ограничава собствеността? Има ли такъв закон?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Има.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Кой?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: За акцизите.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Това е гаранция, не ограничавате правото на разпореждане, на собственост.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Ще бъда съвсем кратък. Понеже стана въпрос за презумпции, мисля, че така както е направена нормата – господин заместник-министър, отговарям на Вашата реплика за презумпцията по отношение на действията на гражданите или на съответния орган, така, както е направена нормата, тя презумира, че гражданинът няма намерение да си плати по никое време глобата. Така, че презумпцията я залагате Вие.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Право на народните представители е как ще гласуват, уважаеми дами и господа. Аз заявих какво е моето становище, даже тук не искам да ангажирам и министерството, което представлявам. В крайна сметка ние навлизаме в някакви частни случаи, които трябва да противоречат задължително на правилото, доколкото разбрах от заявлението на господин Свиленски.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте за кратка реплика, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Кратката ми реплика ще е и нещо като въпрос. Мислите ли, че двете административни нарушения – добре, да кажем, че го има в закона за акцизите, са съпоставими тежестта на нарушението и риска за фиск? (Реплика от заместник-министър Красимир Ципов на изключени микрофони.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
РОСЕН ИВАНОВ: Имам предложение да прекратим дебатите по темата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Искате да кажете по предложението на господин Иванов?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин председател, ние може да прекратим дебатите, ако трябва, кажете ни и ще станем, и ще си тръгнем, и няма да дебатираме, няма да дискутираме.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Бързате ли?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, не бързаме.
Въпросът е, че нас тук са ни изпратили българските граждани, за да защитаваме техните интереси. Това е тема, по която трябва да се говори и трябва да се знае от всички народни представители, гласувайки това предложение, какво причиняват на всеки един техен избирател.
Затова провокирах заместник-министър Ципов да каже неговото мнение, защото той е бил и народен представител и е представител на Министерството на вътрешните работи, което трябва да се грижи за реда в държавата във всички посоки. Съгласен съм, че тук давам примери с частни случаи, но те са ежедневие, но ние също трябва да имаме предвид тези частни случаи. Прав е колегата, когато каза, че няма друго нарушение, за което дати конфискуват колата. Няма друго! За алкохол, да караш без книжка, да извършиш убийство с автомобила, пак не ти взимат автомобила. Арестуват те теб, но автомобила не ти го взимат. А защото си паркирал и не си дал 2,00 лв. ти репатрират и ти конфискуват автомобила.
Кажете ми, ако утре дойда и пусна жалба при Вас, Вие ще ми приемете ли тази жалба за това, че една служба по паркиране Х, някоя частна фирма ми е вдигнала автомобила? И понеже ме провокирате, да ви кажа, че преди 4-5 години в „Златни пясъци“, когато ми вдигнаха автомобила и отидох в полицията да си пусна жалба за това, че колата ми е задържана на паркинг без да платя таксата, знаете ли какво ми каза шефа на районното тогава в „Златни пясъци“? – „Докато не си платиш забрави да си вземеш колата“. Полицията толерира тези фирми навсякъде, за да могат да си събират парите.
Затова правя това предложение вече за трети път. Защото не може да изнудваш хората, задържайки им автомобила.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване процедурата за прекратяване на дебатите.
Моля, гласувайте.
За – 8, против – 5, въздържали се – няма.
Приема се.
Господин Свиленски, заповядайте за следващото предложение по § 5, т. 2.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сега започваме да обсъждаме нашето предложение, което касае – вече говорихме за скобата, тук говорим за репатрирането с паяк и задържането на автомобила на наказателен паркинг.
Нашето предложение е в същия аспект – когато колата бъде задържана, тоест репатрирана в случаите, в които е казано: неправилно спиране, пречи на движение и т.н., всички случаи, които са изредени в закона и са доста добре описани, да бъде освобождавана от наказателния паркинг след заплащане на глобата или в момента на връчване на съответния документ, който издава дадената служба за паркиране. (Реплика от заместник-министър Красимир Ципов.)
Това се чудя и аз, господин Ципов, защо не се приема.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Свиленски, съгласен ли сте още веднъж да проведем разговор със Столична община в утрешния ден и с ръководството на нашата парламентарна група и да обсъдим това Ваше предложение, защото ако изключим това, което споменах като проблем, че няма да може да се заплатят часовете, които дължат, - самото репатриране, защото в акта и във фиша не пише нито за репатриращия автомобил заплащане на таксата, нито за часовете. Няма нищо такова, което да ни води към тази мисъл, че тези хора ще си платят всички глоби и такси, и т.н., които ги касае това нарушение. Ако по някакъв начин ги убедите, че те ще могат да си платят, съм съгласен. Но Ви казвам, господин Свиленски, не е момента, защото трябва да се променят и други членове то закона. Само това е проблемът ми.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Стимулиране на изпълнението.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, стимулиране на изпълнението и стимулиране на това гражданите да изчакат наистина след това, ако репатрират автомобила, срещу 50 лв., да знаят, че ще могат да си платят и да си освободят автомобила, а не срещу 100 лв., колкото дължат всички останали граждани. Това е идеята ми, господин Свиленски. Не ме разбирайте погрешно, че сме против просто ей така, а това е нашето становище по Вашето предложение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ: Имам въпрос към господин Станислав Иванов, тъй като виждам, че е доста сериозен специалист въобще на София. Един въпрос, като въпрос на бизнесмен, на който ще ви помоля да отговорите: Колко печели община София от едно репатриране на автомобил и колко остават за репатриращата фирма? Защото у нас остава усещането, че от известно време тук се прокарват откровени лобистки предложения.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това не е по темата.
ИВАН ИВАНОВ: Не е по темата, но Вие сте вносител. Отговорете ми!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не зная.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
Господин Ципов, Вие казахте, че се опитваме да стимулираме неплащането или избягването на плащане. Не, опитваме се със закон да накараме общинските служби да работят и да намерят начина, по който да си събират парите, а не този, най-лесния, който е, защото ще задам и друг въпрос: Когато паяк на „Пътна полиция“ репатрира автомобил за това, че пречи на дадено мероприятие някъде, по закона той също е спрял неправилно в кръстовище, колко пари взима „Пътна полиция“, когато човекът отива да си вземе автомобила, освен че му съставя акт? Нали няма такова плащане веднага или ще ти освободим автомобила? Съставят му акт за неправилно паркиране и край. Нали е така? А другият паяк, който идва – тук ще отговоря на колегата, който пита. Седемдесет лева взима Столична община. „Пътна помощ“ взима 30 лв. да ви прекара откъдето искате – от единия край на София до другия, взима 30 лв. Вие направете сметка колко е надценката за търговската дейност.
Така че това дразни българското общество, а не това, че репатрират автомобила. Първо, че се събират едни пари, които … (Реплика от народния представител Росен Иванов.)
Да, законово. Но ние със закон създаваме тези неща, господин Иванов. (Реплика от народния представител Росен Иванов.)
Всички подзаконови актове … (Реплика от народния представител Росен Иванов.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля Ви, не влизайте в задочен диалог!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ние в момента гледаме тези текстове, защото съдилищата отменят наредбите на общинските съвети, поради тази причина че ги няма записани в закона. Затова все променяме закона, а не защото ни се занимава да гледаме наредбите на дадените общини. Така че това е смисъла.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Само да ви припомня, че при така взетото решение ще заседаваме до започването на пленарното заседание. Имаме време, бъдете спокойни.
Заповядайте, господин Константинов.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, това, което искам да кажа, че тук по-скоро започнахме да коментираме само изключенията. По стечение на обстоятелствата, от 25 години офисът ми е на едно от най-трудните за паркиране места. Някой от Вас чул ли е, говорил ли е с хората, за чието име в момента говорите, защото те са моите съседи, с които контактувам ежеминутно, както се казва. Искам да Ви кажа, че няма един от всички тези съседи, който да ви подкрепи, че това създава неудобство за тях, включително и репатрирането на автомобили. В момента коментираме едно или две изключения на ден, които се случват от така наречените „тарикати“, разбира се, които се възползват непрекъснато от дупките в закона, каквато е и тази. Лично съм бил свидетел на такива ситуации, при които скобите се чупят и почти веднъж или два пъти седмично срещам такъв проблем.
Нашата работа не е да коментираме печалбите на търговските дружества, според мен, а да създаваме закони и удобства на хората.
Категорично твърдя, че законът във вида, в който е, има пропуск точно в този си аспект.
Това, което чух от господин Иванов, и волята – той, като вносител и групата народни представители, които са вносители, …
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Обсъждаме предложението на господин Свиленски.
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ: Включително и с това, което всъщност коментираме по това ви предложение, мисля, че е достатъчно основание на второ четене в залата всички тези промени, ако могат да бъдат съобразени нормативно, да влязат и да бъдат гласувани.
Категорично твърдя, че това е пропуск в съществуващия закон и хората, от чието име говорите в момента, няма да ви подкрепят или поне тези, които нарушават закона, ще бъдат подкрепящите ви. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Първо една реплика. Господин Константинов, Вие не сте ме разбрали. Нашето предложение не е нито против скобите, нито против паяците. Не ме разбирайте неправилно. Нашето предложение е до кой момент да ти задържат автомобила. Тук аз не виждам за какво ме обвинявате за Вашите съседи, близки и всички столичани, които паркират?! Тук говорим за всеки един автомобил, който бъде заскобен или репатриран, до кой момент да бъде задържат. Аз твърдя, че това не може да бъде мярка за натискане, за рекет и за унижаване на българските граждани, а трябва да бъде по законния ред като за всяко едно друго нарушение. Съставяне на акт имаш, снимки могат да ти направят, ти си там на място, няма нужда да те издирват, няма нужда да ти връчват някакви актове, да те търсят, да те няма на адрес или на нещо. Ти си там до автомобила си. Какъв е проблема? За това говорим.
А иначе, че тези мерки оказват добро влияние върху градската среда, това е безспорно. В момента не се злоупотребява с тях.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Аз също подкрепям предложението на господин Свиленски да се уточни този момент – кога да се освобождава автомобила.
Други колеги за изказване? Не виждам.
Господин Иванов, заповядайте, за да представите следващото предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова, относно § 5, чл. 171.
Уважаеми колеги, тук става въпрос, казано най-общо, за доказателствения анализатор. Това е устройство, което позволява да се засече наличието на наркотици без да се дава кръвна проба, най-общо казано, доколкото така съм запознат с този вид техника. Мисля, че е за алкохол и за наркотиците. БОЙКО РАНОВСКИ: Само за алкохол.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Казаха ми, че било и за наркотиците. Извинявам се, само за алкохол.
Господин Рановски може да ме допълни. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Рановски, за да развиете становището.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, първо, уточнението за алкохол или за алкохол и наркотици. Доказателственият анализатор е само за установяване употреба на алкохол. Това е, когато гражданинът пожелае да не му бъде взимана кръв, може да бъде насочен за изследване с доказателствен анализатор, на който пробата на 99% е с пробата за …
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Как се дава тази проба?
БОЙКО РАНОВСКИ: Взима се съответната слюнка и се изследва през съответния уред. Показанията на уреда и показанията на изследването в лабораторията съвпадат почти на 100%. С много минимални разлики са.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Този уред в Спешните центрове ли се намира?
БОЙКО РАНОВСКИ: Това са уреди, с които разполага „Пътна полиция“. Това е желание вече на този, който ще бъде тестван. Дали ще желае да го насочим да даде кръв за медицинско изследване или ще пожелае да бъде изследван с доказателствен анализатор.
РЕПЛИКИ: Вие ги имате вече тези уреди?
БОЙКО РАНОВСКИ: Да, ние имаме тези уреди.
РЕПЛИКИ: А колко струват?
БОЙКО РАНОВСКИ: Тези уреди са купувани преди години и не знам точно колко струват. Единствено поддръжката им е по-сериозна, защото трябва да минават всяка година на проверка.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Летифов. Съвсем кратко процедурно предложение. Предлагам въпреки всичко § 5а, но членовете, които променяме в този параграф, са много различни като съдържание и смисъл.
Досега говорихме за паркирането със скоби, но не го гласувахме, а сега преминахме на съвсем друга тема.
Предлагам да гласуваме в чл. 167 това, което беше като промени, а след това да продължаваме нататък. Или да гласуваме ан блок, както предложихте, тъй като темите са различни и нещата се забравят.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да гласуваме първите две предложения, едното от които е на господин Свиленски и след това да гласуваме целия текст.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложенията по § 5, които касаят чл. 167.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 8, въздържали се – 2.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Свиленски и група народни представители по § 5, относно чл. 167.
Моля, гласувайте.
За – 10, против – няма, въздържали се – 11.
Не се приема.
Преминаваме към § 5 относно чл. 171.
Минахме представянето, сега преминаваме към дебатите.
Давам думата първо на колегите от Министерството на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Позволете да започна с едно уточнение, че ако бъде прието и така направеното предложение по чл. 171 в т. 1, буква „б“, ще се наложи промяна и в една предишна редакция на чл. 165, ал. 2, т. 3 и съответно т. 9.
Става дума за концентрацията на алкохол, тестовете за наркотици, доказателствени анализатори и т.н.
Ако ми позволите да взема отношение първо по отношение на т. 1, буква „б“ да ви предложа редакцията, а именно:
„б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
В т. 2:
а) след думите „биологични проби“ се добавя „за извършено химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване“.
Това е по чл. 171.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Припознавам предложението.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Имам един въпрос към господин Рановски. Чисто информативно, тези аналози на наркотичните вещества фигурират ли в някакъв списък и актуализират ли се тези аналози на наркотичните вещества? Защото като понятие „аналози на наркотични вещества“ също е широко понятие.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: По принцип, уважаеми господин Иванов, има списък по Закона за контрол върху наркотичните вещества. Освен това, това е действащия в Наказателния кодекс. Идеята тук е да създадем възможности за доказване употребата на алкохол или наличието на наркотични вещества или техните аналози за целите на административнонаказателната дейност по този закон.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това предложение ще го приемем.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: До сега тези изследвания бяха медицински и трябваше да ги извършват различните медицински специалисти, било то лаборанти, лекари. Сега, когато казваме за химико-токсикологично изследване, това ще има ли някакво значение – специалиста, лаборатория, кой ще извършва този тип вече изследване? Променя ли ситуацията, която е към момента, или наредбата, която ще бъде направена, ще бъде синхронизирана с това? Според мен, това е нещо ново.
БОЙКО РАНОВСКИ: Това са термини, които се използват от специалистите. Когато се установява употреба на алкохол, имаме медицинско и химическо изследване. Когато имаме употреба на наркотици, имаме медицинско и химико-токсикологично изследване. Това са термини, които използват лабораториите. Прави се в една и съща лаборатория, едни и същи специалисти, но изследванията за алкохол и за наркотици са различни видове изследвания.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Да допълня с едно изречение. Това ще бъде правено в образувано, разбира се, и производство пред съда от назначените експерти по съответните експертизи.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други, желаещи за изказвания? Не виждам.
Предлагам да подкрепим по принцип предложението от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се по принцип.
Правя предложение да се гласуват припознатите от господин Станислав Иванов промени на принципно приетото предложение, което изчете господин Ципов.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се
Сега ще прочета § 10:
„§ 10. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
2. В т. 2:
а) в буква „и“ думите „употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда,“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило“;
б) в т. 2а думите „употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил“, след думите „техническо средство“ се добавя „и/или с тест“, а думите „медицинско изследване“ се заменят с „изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване“.
3. В т. 5 се създава буква „г“:
„г) паркиране и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.“
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Може ли една процедура, ако Комисията прецени и от Министерството на вътрешните работи са тук.
Тъй като в диалога с господин Иванов изпуснахме да направим едно предложение, което касае КАТ „Пътна полиция“ – чл. 171, т. 2а. Това касае, когато водач-собственик управлява моторно превозно средство без да има шофьорска книжка, употребил е алкохол и т.н. Наказанието в момента е от 6 месеца до 1 година дерегистрация на автомобила. Имам информация, че тези дерегистрации, които налагат актове, падат в съда, защото не е уточнено точно дали 6 месеца, дали 8 месеца, дали е една година, а там нарушението е едно, то няма диапазон.
Затова, ако ще ви облекчим, има възможност да го предложим по чл. 80, да бъде фиксирано „6 месеца“, ако прецените след това, може да ви се увеличава, но да не ви създаваме проблеми в работата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, диапазонът беше предложен единствено заради случаите при употреба на алкохол, за да може при 0,51, ако му се даде по-ниско наказание, при 1,2 да му се даде по-голямото. Но когато е наркотици, когато е без съответното, там няма диапазон. Такава беше идеята заради употребата на алкохол, за да не може този с 0,51 и този с 1,2 да търпят едно и също наказание.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Имате ли проблем с тази точка и искате ли да я променим? В момента сме отворили закона, точката е отворена.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Има административно наказание „от-до“. Винаги се индивидуализира конкретно колко е.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тъй като, господин Ципов, в момента е без книжка и съда казва: „На какво основание пътния полицай казва дали е 6 месеца или е 8 месеца наказанието?“.
Затова казвам, тъй като предстои летния сезон, няма кога да се пипа повече закона, дали имате нужда да го регламентираме? Ако – не, продължаваме нататък.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Свиленски, по принцип административнонаказателната отговорност няма как е „от – до“. Или ще е 6 месеца, или ще е 7 месеца, с включително 12 месеца. За такива проблеми, за които поне ми каза комисар Рановски, ние не знаем за такива решения, при които да има определяне на такова административно наказание – от 6 месеца до 12 месеца, без да е индивидуализирано колко.
Това е по закона. Самото административно наказание няма как да фигурира от 6 месеца до 1 година.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Искаме да е точно. Сега в момента е 6 месеца до 1 година.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Ние нямаме такава информация към момента.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Имате ли т. 2?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Да.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Прочетете я.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Законът е пред тях.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Няма как да имаме проблеми, след като има административно наказание „от-до“. То винаги се индивидуализира – 6 месеца, 7 месеца, 8 месеца, 9 месеца, 10 месеца, 11 месеца, една година.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Вие говорите за самото наказание, а тук колегите говорят преди да е наказан човека. В самото наказание не може да пише „от 6 месеца до 1 година“ или „до 12 месеца“. Вие говорите за самото наказание, че се индивидуализира и се налага за определен срок. Тук колегите се притесняват за това, че закона ни дава право да бъдат от 6 до 12 месеца. Дали това няма да е проблем? Поне аз така разбирам.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Чета алинеята, за която говорим.
“Прекратяване на регистрация на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторното превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление“ – първа хипотеза – „или е и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или наркотични вещества, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство …“ и т.н. „… чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление за срок от 6 месеца до една година“.
Тоест мен ме хващат, че карам без книжка – собственик. Кой определя дали наказанието ми да е 6 месеца или една година?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Административно наказващият.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Административният съд казва, че това нещо трябва да е записано в закона, тъй като не може служителят Х, който е, да решава … За едно и също нарушение кой определя колко е. За това говорим. Ако нямате проблеми – добре, продължаваме.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: По Вашата логика, господин Свиленски, това означава, че този, където определя административно наказание „глоба“ от примерно, да речем, 50 до 100 лв., да премахнем тази логика и да кажем: Всеки един случай трябва да е или само 50 или само 100 лв.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, това е идеята ми, когато е за едно и също нарушение. Ти или си с книжка, или си без книжка.
Това не е мой проблем, това е проблем на МВР. Така че, ако не искате, не го гледаме.
Оттеглям предложението си.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Продължаваме нататък.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин председател, тъй като току-що бяха приети предложенията по чл. 171, ал. 1, буква „б“, за да не повтаряме процедурата – аз да правя предложението и Вие да препрочитате текста, има необходимост да се синхронизират текстовете на чл. 171, ал. 1, буква „б“ с чл. 165, ал. 2, т. 3 и т. 9.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Съгласен съм, припознавам предложенията.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложението е да се създаде нов § 4г, който при съответното преномериране ще има съответния номер.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Той ще стане § 9 примерно.
Не виждам желаещи за изказване.
Предлагаме по същество припознатите промени.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Сега изчитам новият § 9:
„§ 9. В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „с концентрация в кръвта от 0,5 на 1000” се заменят със „с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда”.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози. В случай, че при осъществяването на контрол с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо изследване;”.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Следва предложение от Георги Свиленски и група народни представители – създава се § 5а.
Господин Данчев, прави Ви се честта да убедите господин Иванов и групата, присъстваща тук.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Ще бъда съвсем кратък, защото и предложението ни е съвсем кратко. То е във връзка с възбудителите напоследък изключително обществено недоволство, в случая нарушения с шофиране в лентата за принудително спиране на автомагистрала и предизвиканите в някои ситуации смъртни случаи предлагаме в чл. 178ж, ал. 1 от Закона да се направят съответните промени, които приравняват наказанието за шофиране в насрещното движение по автомагистрала, с това, което предлагаме – шофирането в лентата за принудително спиране на автомагистрала. Или, с други думи, налага се глоба 1000 лв. на водач, който се движи … и се взима книжката на водач за срок от три месеца за тези, които се движат в насрещното движение. Предлагам същата глоба и същото наказание да се налага и на водач, който се движи в лентата за принудително спиране по автомагистрала.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, напълно подкрепяме така предложените текстове, тъй като в момента няма изрична санкция за нарушителя, който се движи в лентата за принудително спиране или спира без да има основание. Когато има един общ текст за неправилно движение по пътното платно, за което глобата е 20 лв., или, ако е с опасност, е от 20 до 100 лв. Искаме ли тежестта за това да се движиш по лентата за принудително спиране и да се движиш в насрещното е еднакво сериозна. Стават много тежки произшествия и в лентата за принудително спиране, така че да има изричен текст, който да санкционира, подкрепяме напълно.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Давам думата на уважаемия господин Иванов да подкрепи текста.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще подкрепим този текст и предлагам господин Свиленски да бъде заменен от господин Дачев, защото явно по-добре му се случват нещата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми колеги, не виждам други желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Ще оправим номерацията.
„§ 5а. В чл. 178ж, ал. 1 след думата „движи“ се добавя „в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или“.
Който подкрепя така предложения текст, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Преминаваме към предложението от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова относно създаването на § 5а, 5б и 5в.
Господин Иванов, моля да представите Вашето предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, понеже след това има и редакция, която трябва да бъде припозната, предлагам направо колегите от МВР или от КАТ „Пътна полиция“ да представят тези промени, защото няма нужда да бъдат представяни два пъти едни и същи неща. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми дами и господа народни представители, на вашето внимание ще поставя един изключително важен проблем, а това е във връзка с разходите за извършване на изследванията за употреба на алкохол и тестовете за наркотици. Към момента няма такъв текст в закона. Съответно, тъй като наредбата е от 2001 г., тя третира много общо, че всичко е за сметка на извършителя на съответното нарушение.
Предлагаме един нов модел – това да е за сметка на органа, който е поръчал съответното изследване, впоследствие той да има грижата да събере … Ще помоля да го обясни представителят от Правната дирекция.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще Ви помоля, понеже имате редакционни предложения по всички тези текстове – и чл. 172, и 174, и 177 да ги представите наведнъж.
ПЕТЪР ТОШКОВ (Главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С предложението в чл. 172а целим да създадем разпоредба, с която да има задължение лицето, което е изследвано на пътя, органът от „Пътна полиция“ е установил със съответното техническо средство или тест, че управлява превозното средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или след употреба на наркотични вещества, но въпреки това лицето не е приело показанията на техническите средства, които използват органите, или отказва да бъде изследвано, отиде да бъде изследвано директно с кръв, в този случай разходите за тези изследвания да са за негова сметка, защото към момента разходите в по-голямата си част не се възстановяват на лабораториите, които извършват изследването.
Когато изследването е назначено от органа на МВР по причина, че съответното техническо средство не може да даде резултат, в този случай, когато при лабораторното изследване не се потвърди съответната концентрация разходите да останат за сметка на ведомството. Това е общо-взето концепцията за чл. 172а.
Ако може да прочета редакцията?
„Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, … (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Нали чете редакцията?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Тогава поне да я прочетете Вие, господин председател.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще трябва да изчетем обаче текста, но имаше корекции в чл. 177, ако не се лъжа.
ПЕТЪР ТОШКОВ: Да чета ли?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да, заповядайте.
ПЕТЪР ТОШКОВ: „Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози.
(3) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, т. 1, буква „б”, не се връща на собственика.“
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Тошков, ще Ви помоля да представите чл. 174 и чл. 177, да направим редакцията на чл. 177, ал. 5 и след това да ги зачетете наново и някой народен представител да ги припознае.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, припознавам редакцията на чл. 172а.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Тошков.
ПЕТЪР ТОШКОВ: По отношение на чл. 174, понеже в становището на Министерството на здравеопазването беше застъпено, че не трябва да се заличава „медицинско“, а към него да се добави – това е редакцията, която ще прочета с предложението на Министерството на здравеопазването.
„В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „медицинско” се добавя „и химическо”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.
3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя „от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътно-транспортни произшествия,”.
Следващият параграф:
„В чл. 177 се създават ал. 5:
„(5) Който не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или чл. 145, ал. 2 се наказва с глоба или имуществена санкция 200 лв.“.
Ту има още едно предложение – в ал. 1, т. 3 думите „употребил алкохол“ да се заменят „за което се установи, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“, а след думите „и/или“ се добави „след употреба на“.
Тези предложения са с оглед терминологично съответствие с предходните.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Припознавам направените редакционни предложения по чл. 174 и чл. 177.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Имам въпрос към комисар Рановски. Преди известно време променихме „моторно превозно средство“ с „пътно превозно средство“, тук удачно ли е да е „моторно превозно средство“ или може да стане „пътно превозно средство“?
БОЙКО РАНОВСКИ: Говорим за употреба на алкохол, там управляваш моторно превозно средство. Когато е прехвърляне на собственост, там вече …
ИВАН ИВАНОВ: Локомотивът какво превозно средство е?
БОЙКО РАНОВСКИ: Говорим за движещите се по пътищата – отворени и затворени.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване припознатите редакции от народния представител Станислав Иванов.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Чета текста:
§11. Създава се чл. 172а:
„Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози.
(3) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, т. 1, буква „б”, не се връща на собственика.“
„§ 12. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „медицинско” се заменя с „химическо”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.
3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя „от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия,”.
§ 5в. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „употребило е алкохол” се заменят със „за което се установи, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда”, а след думите „и/или” се добавя „след употреба на”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Който не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или чл. 145, ал. 2 се наказва с глоба или имуществена санкция 200 лв.“
Заповядайте, господин Рановски.
БОЙКО РАНОВСКИ: В чл. 174, ал. 1 прочетохте, че думата „медицинско“ се заменя с „химическо“, а тук текста беше, че след думата „медицинско“ се добавя „и химическо“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „В чл. 174 се правят следните изменения, допълнения и корекция:
1. В ал. 1 след думата „медицинско“ се добавя „и химическо“.“
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Припознавам редакцията.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други забележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване текстовете за § 11, § 12 и § 13, които ще станат след преномерацията.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Текстовете са приети.
Преминаваме към § 6 по вносител.
Има предложение от народния представител Борис Ячев.
Моля господин Иванов да представи предложението на господин Ячев.
РОСЕН ИВАНОВ: „В § 6 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.“
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря.
Колеги, от Министерството на вътрешните работи подкрепяте ли направеното предложение?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Да.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Моля, гласувайте.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се.
ПРЕДС. РОСЕН ИВАНОВ: Заповядайте, господин Иванов, за да представите направеното предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предложението на госпожа Милена Дамянова и група народни представители е относно това, че продължава да действа досегашния ред за завършилите или не завършили десети клас и в Закона за предучилищното и училищното образование отпадат буква „а“ и т. 4, които касаят именно десетият клас.
Това е в това предложение.
ПРЕДС. РОСЕН ИВАНОВ. Заповядайте, госпожо Емануилова.
АННА ЕМАНУИЛОВА: По отношение на промените, които се искат в Закона за предучилищното и училищното образование в Преходните и заключителните разпоредби, те са отразени в Закона за движението по пътищата в промените на чл. 151, ал. 3, поради което не следва да отпаднат.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще остане само § 7.
АННА ЕМАНУИЛОВА: Това е само Преходна разпоредба.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: В Преходните и заключителните разпоредби остава само § 7.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Още едно предложение, уважаеми господин Иванов. По отношение на приетия текст по чл. 144 за обмяна на данни по електронен път между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара е необходимо все пак да заложим някакъв срок, в който да се случи този електронен обмен.
Предложението ми е разпоредбата на § 6 относно чл. 144, ал. 4 и 5 да влезе в сила три месеца след датата на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Като преходна разпоредба? Добре.
РОСЕН ИВАНОВ: Припознаваме така направеното предложение.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
„Лицата, завършващи основно образование, се запазва досегашния ред, плюс това, което току-що …“.
Заповядайте, господин Георгиев. (Реплика от заместник-министър Красимир Ципов.)
РОСЕН ИВАНОВ: Припознаваме така направеното предложение от вносителите.
ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Лицата, които завършват основно образование или завършили десети клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон, получават свидетелство за управляване на моторни превозни средства по досегашния ред.
§ 16. Закона влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 6 от чл. 144, който влиза в сила три месеца след обнародването на Закона в „Държавен вестник“.“
ИВАН ИВАНОВ: Защо точно десети клас? Примерно в осми клас ли е в момента по Закона за образованието?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Защото е първи гимназиален курс. Дванадесети клас са вече специализирани училища. Това е първи гимназиален курс след десети клас.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Господин председател, ако ми позволите, само една дума. За протокола трябва да отбележим, че предложението, което правят колегите, за този срок действително звучи логично, но все пак не е направено по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По чл. 80 е припознато от народен представител.
АНДОН ДОНЧЕВ: Къде е тази редакция? Ако може да я видя?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Гласували ли сме го това?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не, сега ще гласуваме.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Целия текст ли ще гласуваме или кое?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нищо не сме гласували.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Правя предложение за гласуване на предложението на народния представител Борис Ячев, което се приема по принцип.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предложението на Борис Ячев го гласувахме, но няма проблем да го гласуваме втори път.
Подлагам на гласуване по принцип за предложението на народния представител Борис Ячев.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване целия текст с приетото предложение на народния представител Борис Ячев.
Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Пристъпваме към предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Има ли промени там? Заповядайте.
АННА ЕМАНУИЛОВА: Параграф 7 се подкрепя, докато § 8 – промените в Преходните и заключителните разпоредби, не го подкрепяме, тъй като е отразено на систематичното му място в чл. 151.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване предложението по § 7 на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – 2, въздържали се – 8.
Приема се.
Заповядайте.
АННА ЕМАНУИЛОВА: § 16 – Вместо „промените в закона за училищното и предучилищното образование“ ще има нов параграф, който ще касае влизането в сила на закона. Систематично може би няма да е § 16, но ще бъде съответния параграф.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подлагам на гласуване § 15 – Преходни и заключителни разпоредби:
„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§16. Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред.“
Подлагам на гласуване така предложените промени в Преходните и заключителните разпоредби.
Моля, гласувайте.
За – 11, против – няма, въздържали се – 10.
Заповядайте.
АННА ЕМАНУИЛОВА: Бих помолила да се съгласува и ако при окончателното преглеждане има правно-технически бележки да бъдат отразени.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля, гласувайте.
За – 21, против и въздържали се – няма.
Приема се.
С това приключихме т. 1 от дневния ред.
Уважаеми колеги, имате думата по точка втора – Разни.
Не виждам желаещи.
Благодаря на всички за участието в работата на Комисията.
Закривам заседанието.(Закрито в 19,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Халил Летифов
Форма за търсене
Ключова дума