Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
П Р О Т О К О Л
№ 10
На 13 септември 2017 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на господин Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 09.08.2017 г. – първо гласуване.
3. Приложение към Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, съгласно Решение № 406 от 27.07.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, № 720-00-17, внесено от Комисията за регулиране на съобщенията на 07.08.2017 г.
4. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Халил Летифов.

* * *

ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добър ден уважаеми колеги!
Уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри, гости – добре дошли!
Имаме необходимия кворум – можем да започнем днешното редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Предлагам ви следния дневен ред:
Първа точка, изслушване на господин Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Втора, Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 09.08.2017 г. – първо гласуване.
Трета точка – Приложение към годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги, съгласно Решение № 406 от 27.07.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, № 720-00-17, внесено от Комисията за регулиране на съобщенията на 07.08.2017 г.
Четвърта точка – Разни.
Други предложения? Не виждам.
Който е „за“ така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: за – 13, против и въздържали се – няма.

Приема се единодушно – можем да започнем с точка първа:
ИЗСЛУШВАНЕ НА ГОСПОДИН ИВАЙЛО МОСКОВСКИ – МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Добре дошъл, господин Министър!
Първи са от парламентарната група на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нямаме въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
От парламентарната група на „БСП за България“?
Господин Паунов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Господин Министър, в предишния парламент е приета една Концепция за подпомагане на БДЖ, която е подкрепена и от нашата парламентарна група – на левицата.
Според тази Концепция са били необходими около 450 млн. лв. за оздравяването на БДЖ, но доколкото имам информация, от Министерството на финансите не е отпусната необходимата сума.
Сега отново се поставя въпроса за оздравяване на БДЖ и се говори вече за милиард и 300 млн. лв.
Моят въпрос е: как тази сума е набъбнала от предишния парламент досега и откъде ще дойдат тези финансови средства? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря.
Господин Председател, дами и господа! Господин Паунов, точната сума, която беше в плана за преструктуриране, който бяхме изработили съвместно със Световна банка, точно е 460 млн. лв. Това беше сума, която трябваше частично да подпомогне дружеството да намали своите задължения по текущите заеми с една част от тази сума. С останалата част съответно се стартира и подновяването на подвижния състав, като основната цел беше просрочените плащания да бъдат погасени, за да не се търпят щети от наказателни лихви.
Впоследствие, така или иначе, тази сума, понеже беше под формата на кредит, на заем към БДЖ и към този момент, а и към настоящия момент не се намират банки, които да са готови да финансират без държавна гаранция „Български държавни железници“. Тази сума трябваше да бъде държавно гарантирана и, ако си спомняте, тогава Министерство на финансите отказа с аргумента, че това прави допълнителен дефицит към бюджета и не беше дадена такава държавна гаранция, съответно тези средства не бяха отпуснати от Световна банка.
Това, което цитирате – милиард и 300, е много индикативна сума.
Колегите от БДЖ заедно с три университета – Университета за национално и световно стопанство, Техническия университет и Висшето транспортно училище, направиха една работна група, която като краен резултат излезе с доклад за това какво е необходимо на „Български държавни железници“ като подвижен състав от тук напред в годините, така че цялата държава да бъде обезпечена с модернизирани влакове.
Там има на първо място няколко етапа на модернизация.
На второ място – минимални и реалистични варианти, които стъпват на възможността БДЖ да закупи такъв подвижен състав и има един оптимистичен вариант, който всъщност, при положение, че има възможност държавата да подпомогне с малко по-висок капитал в трансфер железниците, те могат да закупят техника в по-голям обем.
Като цяло възможностите за цялостно обновяване на подвижния състав в рамките на следващите 10-15 години би коствало според този анализ между 800 и милиард и 300 милиона. Това е като резултат в доклада.
Заложени са два етапа за тази модернизация, като първи етап – стъпваме на възможностите сегашни, към днешна дата, които имат железниците. И това е идеята на колегите – вземайки капиталовия трансфер, който имаме към момента, от 35 млн. лв. годишно, приемаме че той ще остане такъв, надяваме се, ако може да е по-голям, но към момента нямаме съгласие от Финансите за увеличаване и ако този годишен капиталов трансфер остане в този порядък, тогава „Български държавни железници“, каквато е идеята, биха могли да стартират процедура за закупуване на подвижен състав и изплащането му за срок от десет години, тоест така е заложена една сума от 350 до 380 милиона да бъде процедурата, която на първия етап те ще могат да пуснат като търг, за да се явят доставчици на подвижен състав, на влакове по такъв тип разписана процедура, тоест да бъдат доставени влаковете и в 10-годишен период БДЖ да ги изплаща с капиталовия трансфер, който към днешна дата е 35 млн. лв. от страна на държавата.
Всъщност тази работна група е разписала подробно колко и какъв тип влакове биха могли да бъдат заложени индикативно в тази сума. Има се предвид интер-сити влакове, регионални влакове, бързи влакове, пътнически влакове и съответно с по колко секции.
Впоследствие, ако държавата вземе политическо решение, има възможност бюджета да повиши този капиталов трансфер или да предостави допълнителни суми, респективно може да се продължи по тази стратегия и да се премине към втори етап на обновяване на железниците, като се достигнат тези нива, които Вие цитирате, но, пак казвам, че те са от 800 до милиард и 300 в зависимост от възможностите на бюджета.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Паунов, моля.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Аз съм доволен от отговора, като смятам, че тези милиард и 300 ще бъде хубавото да бъдат достигнати и смятам, че и това правителство, и следващото трябва да се стремят, защото това е най-евтиният транспорт за българина, който най-много се използва. Дано тези индикативни суми да има възможност да бъдат покрити, за да имаме един добър железопътен транспорт. Още веднъж – благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз знам процедурата, но понеже е важна темата – понеже, господин Министър, казахте: „Ако държавата реши“.
Държавата сте Вие и ние. Хайде да направим така че този път министър Горанов да бъде с държавата и да реши, тоест да даде благословията си за необходимото, за да може БДЖ да бъде стабилизирано и съответно този план, за който говорите, да се реализира, така че отново декларирам и нашата подкрепа за това каквото е необходимо ние като парламентарна група ще направим и ще бъдем позитивно настроени в исканията, които ще имате към Министерство на финансите за реализирането на тези неща.
И Вие по партийному да си поговорите, за да се случват нещата. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря за подкрепата.
Доста години наред, особено Транспортна комисия демонстрира действително обща подкрепа за модернизацията на железниците, без значение от коя партия са колегите.
Полагаме максимални усилия, включително и на ниво министър-председател, и се надяваме да бъде приоритет модернизирането на железницата. Към момента реално това, което може да се очаква, ние ще подадем към Министерство на финансите при формирането на бюджета, който ще се гледа месец октомври, действително ще се опитаме да завишим този капиталов трансфер. Нашата идея е, ако може да бъде подкрепено едно ниво от порядъка на поне 45-50 млн. лв. годишно. Той единствено и само за това ще бъде използван – за модернизиране и обновяване на подвижния състав.
Ние ще го внесем като предложение. Разбира се, дебатът е тежък политически на ниво парламент, защото знаете, че там винаги излизат приоритети, които досега са успявали да надделеят над нашите искания. От мен каквото зависи – ще го направя. И го правя. Дано да успеем този път и благодаря още веднъж за подкрепата.
За пореден път Транспортна комисия демонстрира, в интерес на истината, много устойчива подкрепа, особено по темата „Държавни железници“, така че, надявам се и аз заедно да постигнем малко поне увеличаване на финансовата подкрепа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
От колегите от „Патриотичния фронт“ не виждам да искат думата.
Господин Ихсан Халил, имате ли въпроси?
ИХСАН ХАЛИЛ: Нямаме въпроси, господин Председател.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
„Воля“?
Заповядайте, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ: Аз единствено към това, което досега бе обсъдено, бих дал едно предложение – може би част от средствата, които се предвиждат и много се дискутира около покупката на изтребители, да бъдат преориентирани към БДЖ, защото мисля, че това е по-важно за държавата в момента.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Завършихте ли, господин Дончев? Благодаря Ви.
От „БСП за България“ – заповядайте.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, въпросът ми е по-скоро към господин Геновски, защото това е в неговата сфера.
При нас пристигнаха няколко сигнала. Имаме информация за доста странно поведение, странни разпореждания на изпълнителния директор на „Български пощи“. Какво имам предвид?
Определени кадри в пощите, явно неудобни на директора, биват преназначавани по един член – 120, от Кодекса на труда, на друго работно място за един, за два дена, като въпросът е, че става дума за кадри като юрисконсулти и други. Възлагат им се задължения, които въобще не съответстват на тяхната квалификация. Например, именно юрисконсулт е прехвърлен временно да изпълнява в разменно-сортировъчния център сортиране на пощата в работно време, тоест да прехвърля колите, да сортира пощата. Какъв е коментарът?
Така ли се действа с хора? Сигурно това е някаква наказателна акция. Ако има някакво нарушение на трудовите норми, има си дисциплинарни наказания, тук обаче не се действа така.
Задавам го към Вас, защото господин Московски едва ли може да реагира на този въпрос.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Министър, понеже е извън обхвата на днешния блицконтрол, ако нямате готовност, ще намерим формула, по която да отговорите на господин Тишев… (Шум и реплики.)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ: Нямам проблем. Запознат съм с казуса.
Ще Ви отговоря така: няма наказателни акции, които да се провеждат спрямо мениджмънта на „Български пощи“.
От това, което съм осведомен: наистина по инициатива на мениджмънта в лицето на изпълнителния директор, а той е срещнал одобрението в останалите директори от мениджърския състав на „Български пощи“, са провели извънредни часове – работни, в разменно-сортировъчния център. Не е наказателна акция.
Докато съм бил заместник-директор в „Български пощи“ съм ходил по клоновата мрежа, за да виждам хората как си вършат работата, как си изпълняват задълженията, запознати ли са с преките си отговорности, които имат към клиента. Това, което господин Дънешки е направил с мениджърския състав не е нищо по-различно от това да отидат да видят какво правят хората под тях. Това е. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз благодаря.
Господин Тишев, моля.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Имам следния коментар – ако някой от мениджърския състав бъде изпратен, за да се запознае с работата на даден отдел или както е в случая – български разменно-сортировъчен център, няма нужда да се издава специална заповед по Кодекса на труда. Това е едно.
Второ, имайте предвид, че в ал. 2 на чл. 120, която допълва ал. 1 пише следното: промяната на предходната алинея се извърша в съответствие с квалификацията и съответно здравословното състояние на работника.
Тук говорим за юристконсулт, който е пратен да изпълнява друга работа. Точно така е по заповедта: сортиране на поща.
Има общо несъответствие, това нарушава Кодекса на труда.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ: Да Ви кажа – дейността на юристконсулта, който цитирате, не го знам кой е, той отговаря и за дейността на разменно-сортировъчния център, за дейността на автомобилния парк, как се поддържа, кой го управлява. Юристконсултите са тези, които имат също пряко отношение върху работния процес. И не мисля, че пак ще кажа нещо излишно, да видят къде, какво се случва, и как се върши и да имат пряка намеса в работния процес.
Не знам дали са задължавани. С колегата Дънешки сме го коментирали това нещо, но мисля, че е на доброволни начала. Може и той да Ви отговори.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте.
ДЕЯН ДЪНЕШКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Господин Тишев, това, за което говорите, не знам точно как го разбирате като наказателна акция. Тази акция започна преди няколко месеца, като първият участник в тази акция бях самият аз.
Отидохме една събота, работихме 5-10 часа, колкото успяхме, направихме, сортирахме пратки и така нататък, тоест това беше доброволният подход, така да се каже.
Говорихме с колегите и решихме да се запознаем с това как функционира процесът в по-ниските нива. Повечето от колегите адмирираха това желание.
Разбира се, не всички могат да бъдат доволни от едни такива инициативи. Както знаете, Кодексът на труда дава възможност служителите да бъдат командировани 45 дни в годината по инициатива на работодателя на различни работни места. Разбира се, тъй като впоследствие голяма част от колегите в Централно управление трябваше да извършват този процес през работно време, тъй като лично аз смятам, че не е коректно да бъдат ангажирани в почивен ден, се наложи да бъдат командировани по този ред с цел да си получат необходимото възнаграждение. Тоест, те са работили една работа за сметка на друга, която не са вършили в Централно управление, така че аз не виждам нищо странно в инициативата, по-скоро аз го разглеждам като своеобразен тийм-билдинг, скрепване на взаимоотношенията на по-високото с по-ниското ниво.
Положителна инициатива, общо-взето. Не знам защо я разглеждате като нещо вредно и наказателно. Хората са били по един ден там. Не са били командировани за 45 дни, както знаете. Всеки е бил по един или два дни, както е имал желание. Никой не е насилван, изнудван или заплашван, така че това е моят отговор. Ако искате нещо допълнително да добавя, заповядайте. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ: Само да искам да допълня колегата Дънешки, че по време на сортирането един сортировач на лента има норма. Това, което са направили, мениджмънтът спуска нормите, нормо-часове отработени. Това, което те са правили, също е било обследване и са видели, нека, ако иска, и той да го коментира, че работата, която са свършили те, макар и за един ден, непривична за мениджмънта, е била по-успешна, отколкото на платените сортировачи, които са на място.
Между другото, само искам да отбележа, че в сортировъчния център е и председателят на КНСБ, който дойде лично при мен, господин Дънешки беше, и ми заяви едно много одобрително и позитивно отношение за това нещо. Не знам как им се накърнява достойнството. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми господа заместник-министри! Господин Московски, виждам, че и Вие се подсмихвате…
Нали разбирате в какъв парадокс изпадаме? Аз очаквам утре господин Московски да го сложите и него да пакетира колети, за да види как се случва… (Оживление.)
Първо говорим за доброволност. Ако е доброволно, тези сигнали няма да стигат до колегите.
Второ, говорим за издадена заповед, от която е цитиран само единият член с една алинея и всичко друго е премълчано.
Трето, на служител, на когото даваш 3000 лв. заплата, да го пратиш да върши работа за 400 лв., аз казвам, че не знам какъв тийм-билдинг е това, господин Дънешки, но недейте! Щото ще очаквам и господин Попов с една палка да седи на Калотина да проверява камионите, господин Занчев да подкара някой влак или да къса билети като кондуктор. Изобщо!...
Нали Вие сте мениджмънт, Вие сте управление и започвате да давате някакви детски обяснения, с извинение за израза.
Когато служител не иска да изпълнява нещо, Вие не можете да го разкарвате за един ден някъде си, или ако има нещо, то колегата е прав – уволнете го, има си начин, има си методи, но да издавате заповеди, които противоречат на Кодекса на труда…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Извинявайте много, каква е процедурата в момента?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Процедурата е разговор с министър Московски.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Разговор с министъра можете да си направите като се запишете в приемното време на господин Московски или, ако желаете… Извинявайте много!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Иванов, имате право да предложите процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: В момента сме на блицконтрол…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Имате право да предложите процедура, да ми спрете изказването. С гласуване може да стане това нещо. В момента сте пет човека и не можете да го приемете, така че ще продължа още малко да си договоря…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Шест…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Е, ние сме седем…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Слушаме Ви, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Разбира се, приключвам.
В кръга на шегата – каквото беше, беше. Молбата ми е действително тази практика, ако има такава, да бъде прекратена, тоест хора насила да бъдат пращани на друго място на работа в нарушение на Кодекса на труда и който иска доброволно – събота, неделя, да отива да обследва, да гледа, да преценява, но според мен, все си мисля, че който е стигнал до мениджмънта, трябва да е минал преди това през другите стъпки, за да знае за какво става въпрос. Така би трябвало да бъде. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз благодаря.
От „Патриотичния фронт“ няма въпроси.
От името на…
РЕПЛИКА: Може ли само един коментар да направя?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Приключихме темата! Благодаря Ви.
От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“.
Уважаеми господин Министър или господин Попов, ако може да ни информирате от срещата с таксиметровите шофьори за психотестовете сте имали разговор. Не знам кой е участвал в тази среща. (Реплики.)
Става въпрос за удостоверенията…
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Аз не съм бил на тази среща наистина. По-добре колегата да отговори в детайли.
Ако прецените, можем заедно да помислим, понеже и коментари имаше неформално и на Министерски съвет, точно по темата „Таксита“ с тези помпички, които слагат по апаратите.
Ние ще помислим за някакво техническо решение да изискаме, но ако искате да помислим и за някаква промяна в наредба, закон или какъвто и да е друг законов акт, за да ги ограничим и ако има възможност да прекратим тези практики, защото…
Тези апарати се стандартизират някъде. Търсим чисто технически вариант в Министерството и ние да ограничим тази практика, но ако и при Вас има някакви идеи, нещо чисто законодателно да пипнем някъде, ще е добре.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Попов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Уважаеми господин Министър, уважаеми господа депутати!
На 07.09.2017 г. получих обаждане от господин Ризов. Господин Ризов е представител на браншова организация и помоли за среща, тъй като в бранша назрява някакво напрежение.
На 08.09.2017 г., още на другия ден ние проведохме среща с четири от браншовите организации в таксиметровите превози. За съжаление не бяха всички представители на бранша и на нашата среща беше попитано първо защо не са тук и другите представители. Те казаха, че не са уведомени.
Срещата беше във връзка с бъдещо изменение на Наредба № 34 и по-точно за удостоверение за издаване на водач на лек таксиметров автомобил.
По време на служебното правителство е имало кореспонденция с министъра на транспорта, който е поел ангажимента, че при подновяването на този вид документ няма да се изисква отново изпит.
Ние поехме този ангажимент, като той е поет от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Уведомихме господата и те излъчиха двама техни представители, които да участват в бъдеща работна група във връзка с изменението на Наредба № 34.
След известно време последва обаждане от господин Ризов, че господата Данаил Димитров и Георги Ряпов нямат нищо общо с тяхното предложение, а ние имаме предложение, че те определят тези двама господа.
Първо ги уведомихме, че няма никакво напрежение, не би трябвало да има напрежение в бранша, защото това, което те желаят, то е записано и в бъдещо изменение на Закона за автомобилните превози и такъв документ няма да се изисква.
Поставиха още един въпрос, който е свързан с така нареченото „свидетелство за съдимост“, което, разбира се, не е в нашата компетентност. Те отправиха към нас предложение във връзка с изменението начина на издаването на така нареченото „свидетелство за съдимост“, което е необходимо и е част от документите за издаване на този документ. Ние ги уведомихме писмено, че това е становище на Министерство на правосъдието. От наша страна, ако трябва някакво становище, ние ще го дадем.
Господата поставиха един много интересен въпрос, който е свързан пак с общините, на които ние нямаме право да се месим, защото това е работа на общините, но те наблегнаха на една много интересна дума „лица“, което да замени… (Шум и реплики.)
Думата „лица“, която да замени думата „превозвачи“. Това нещо ние не можем да го коментираме само с тях и затова сме предвидили среща с всички браншови организации, тъй като аз ще Ви дам един документ, който е излъчен, той е обръщение от господин Кирил Ризов. Аз съм донесъл няколко броя. То е дълго и не е удобно да го чета, но ще Ви запозная с него. Има разнобой в браншовите организации. Ние не можем да преговаряме само с една част от браншовите организации. Затова сме предвидили среща с всички възможни браншови организации, свързани с таксиметровите превози.
В момента работим и ще променяме една наредба, предполагам знаете, за така наречените „таксиметрови апарати“, където ние работим по една платформа и ще направим едно предложение от нас. Вярвам, че ще ни подкрепите, така че да намалим до огромна степен влиянието на така наречените „помпи“, влиянието на помпичките върху километрите, престоя и времетраенето на курса.
Ще Ви дам обръщението. Искам да си го прочетете, защото има думи, които аз не бих могъл да коментирам пред Вас. Те не са за публичното пространство. Аз съм донесъл повече, ще ги раздам, за да можете да си ги четете…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
В крайна сметка имате ли някакви предложения за законодателни инициативи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Няма напрежение в бранша.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Не става дума за това. Говорим за предложения за законодателни промени.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Аз казах, че те имаха това предвид. Тях единствено ги интересуваше дали те ще трябва да вадят документ. Това е болна тема за всички таксиметрови превозвачи и ние сме потвърдили, че няма да се явяват на изпит при издаване на новото удостоверение! Това е тяхната болна тема.
Въпреки всичко, част от тях, които са, защото срокът на тези свидетелства изтича на 31.12.2017 г., ние ще им дадем възможност, ако не мине Законът за автомобилните превози, ще дадем една малка отсрочка, но голяма част от тях, те издават такива удостоверения и се явяват на такъв изпит без да знаят, че ще има такава промяна. Има и съвестни хора.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Извинете, господин Председател.
Господин Попов, как ще дадете Вие отсрочка, след като има действащ Закон? Ние очакваме от Вас промяна в законодателството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Ние сме го предложили и този Закон трябва да мине до края на годината.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да спазим процедурата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Внесен ли е някъде този Закон?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Да, при Вас ще бъде внесен и ще бъде направен…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря за отговора. Не влизайте в диалог…
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Основна точка в това е промяна точно на Наредба № 34 и точно тази точка – остават си петте години и премахване на изпита за тях.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ама то изпитът е в Закона, не е в наредбата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Когато дойде Законът ще го гледаме.
Приключихме. Благодаря Ви.
Общо-взето приключихме.
Господин Живков, закъсняхте, но ние приключихме процедурата по блицконтрол.
Господин Министър, благодаря Ви за участието.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Понеже обещах на господин Свиленски на петъчен парламентарен контрол, че ще направя проверка по сигналите, които ми даде за някои неработещи съоръжения на летището, имам ги. Ако представлява интерес, мога да ги предоставя след това или както желае…
Някои неща не са така, както…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Московски, всички неща са така, както ги казах от парламентарната трибуна. Ако искате – да влезем в този дебат сега, пред колегите, съм готов да влезем.
С оглед сигурността на летището и с оглед важността на обекта Ви моля да отидете на тийм-билдинг, както каза господин Дънешки и един ден да видите как работят тези съоръжения, а не както Ви казват от летището. На крак! Ако искате заедно ще отидем, за да видим, защото обяснението „Работи се по указание“ не е обяснението дали работи всичко. По указание може да бъде и с Вас двамата да проверяваме всеки един куфар на ръка какво има вътре – това също е по указание. Но това е тема, с която не искам да спекулираме повече с нея.
Подал съм сигнала, казал съм за какво става въпрос. Ако искате – действайте, преценявайте, вижте на място, но не се доверявайте на 100% на това, което казват служителите, които вероятно са и отговорни за пропуските.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Приемам поканата. Отсъствам другата седмица, така че след това в удобно за Вас време, без да информираме летището…
РЕПЛИКИ: Те вече са информирани…
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Е, „другата седмица“ е дълго понятие. Можем да го направим в който ден искаме, включително и ако си изберете някой от почивните, и двамата с Вас отиваме да проверим. Ама ще го заснемем, ще вземем някой да заснема проверката.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ще вземем някой да заснема проверката, но аз ще покажа снимки от днес сутринта в 9,30 ч., вчера в 9,30 ч., онзи ден в 9,30 ч., защото все пак една седмица се ремонтира цял самолет, но няма значение. Нека да отидем да видим за какво става въпрос.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: В крайна сметка, ако нещо не е работело, поне ще го оправят до другата седмица, за да заработи. Дето се казва, полза ще има от това нещо.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Министър. Приключихме.
Само господата заместник-министри Занчев и Геновски да останат, че имат още малко работа.
Благодаря Ви, господин Министър.

Уважаеми колеги, нека да заемем местата си и да продължим заседанието със следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ, № 702-01-12, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 09.08.2017 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Наши гости по точка втора са: господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, господин Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и госпожа Петя Малакова – началник на отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика.
Уважаеми колеги, буквално преди малко дойде становището на Министерството на труда и социалната политика. Ще помоля госпожа Малакова да ни запознае първо с него и след това ще дадем думата на вносителите, за да представят Законопроекта.
Заповядайте.
ПЕТЯ МАЛАКОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.
Считаме, че с Проекта на закон са уредени по подходящ начин отношенията между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме и корабопритежателя, като е отчетена спецификата в условията на работа и живот на кораб.
Създадени са освен това специфични разпоредби, които регламентират трудовите правоотношения на членовете на екипажите на морски кораби, трудовите правоотношения на членовете на корабните екипажи, на обслужващия персонал на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и друг аргумент, който ни кара да подкрепим този Законопроект е, че с предложените промени се осигурява и съответствие с разпоредбите на редица актове на правото на Европейския съюз и на международното право, по които Република България е страна, поради което сме изразили подкрепата си. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
От вносителите кой ще представи Законопроекта?
РЕПЛИКА: Госпожа Стоянова ще го представи.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Накратко по това какви са мотивите за предлагането на настоящия Законопроект.
Както каза и колегата от Министерството на труда и социалната политика, една от основните цели на предлаганите изменения и допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване, е да бъдат въведени в законодателството ни изискване на Директива на Съвета 2014/112 от 19 декември 2014 г. за прилагане на европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване, Европейската организация на речните превозвачи и Европейската федерация на работниците от транспорта.
В тази връзка по-конкретните изисквания на Директивата са относно трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба, плаващ под българско знаме и корабопритежателя.
Това е едната част от предлаганите изменения.
Втората част от предлаганите изменения са във връзка с констатации, направени относно непълно въвеждане на Директива 2009 за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт. Тези констатации са формулирани от проверяващия екип на Европейската агенция за морска безопасност в доклада за извършения в края на 2015 г. одит на Специализираното звено за разследване на морски произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения.
Третата група по-съществени промени, които се въвеждат с предлагания Законопроект, са свързани с въвеждането на ниво закон на специфичните изисквания по отношение на професионалното образование и обучение и на висшето образование по морски и речни специалности. Ще поясня, че това са изисквания, засягащи основно съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по различните учебни предмети и модули, като съответно подробните разпоредби ще бъдат дадени с актовете по прилагане на Кодекса на търговското корабоплаване.
Това са накратко основните изменения и допълнения в предложения Проект.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Някой иска ли да допълни нещо? Не.
Уважаеми народни представители, имате думата.
Не виждам желаещи за изказване – закривам дебатите.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 09.08.2017 г. – първо гласуване.
Който е „за“ така предложения Законопроект, моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се. Благодаря Ви.

Преминаваме към трета точка:
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 Г. – „АНАЛИЗ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ“, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 27.07.2017 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, № 720-00-17, ВНЕСЕНО ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НА 07.08.2017 Г.
Наши гости по тази точка от дневния са: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, господин Веселин Божков – председател на КРС, господин Никола Колев – заместник-председател на КРС, госпожа Андриана Атанасова – член на КРС, доц. д-р Ирина Романска – член на КРС, господин Константин Тилев – член на КРС, госпожа Детелина Кръстева – директор на дирекция „Пазарно регулиране“, госпожа Неда Койчева – директор на дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“.
Кой ще представи промените?
Заповядайте, господин Божков, имате думата.
ВЕСЕЛИН БОЖКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа заместник-председатели, уважаеми дами и господа членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, дами и господа!
Във връзка с поисканата допълнителна информация по отношение на корекцията, която беше направена в приетия от Вас „Годишен доклад за анализ на пазара на пощенски услуги, 2016 г.“, ние тогава Ви информирахме, че след като беше приет вече Годишният доклад от страна на парламентарната комисия, постъпиха допълнителни данни, които коригират данните, които представи „Еконт експрес“.
„Еконт експрес“ е, както Вие си спомняте, едно от големите предприятия, второто по големина, което осъществява услуги и в областта на неуниверсалната пощенска услуга и на част от универсалната пощенска услуга, развива се с най-големи темпове, така че данните, които бяха предоставени касаят едно дублиране на средства в размер на 6 млн. лв., така че това измени ситуацията.
Даже аз, ако не възразява господин Председателя, можем да направим презентацията с новите данни. Аз само ще Ви обърна внимание, но в какъв аспект?
По стария Годишен доклад, който го обсъждахме и коментирахме, обемът на пощенския пазар за 2016 г. възлизаше на 399 млн. лв., нарастването беше съответно 27%. След като махнем тези 6 млн. лв., стават 393 млн. лв., или нарастването на пазара възлиза за обем на услугите, които се осъществяват, с 25%.
Между другото искам да Ви кажа, че единствената държава, в която имаме нарастване на обема на пощенски услуги в Европейския съюз, е България, което е положително, защото знаете, че по принцип и „Български пощи“, и в обхвата на универсалната пощенска услуга има един спад и има един спад от традиционните пощенски услуги, както знаете.
Общият размер на приходите от универсалната пощенска услуга възлиза на 83 млн. лв. по стария, което беше нарастване с 27%. В резултат на намалението размерът е 77 млн. лв. или нарастването е с 18%.
Приходите от колетни пратки общо за страната и чужбина респективно стават от 43 млн. лв. на 37 млн. лв. или нарастването е 35%, приходите от колетни пратки за страната – 40 млн. лв., съответно 36 млн. лв., нарастването е от 39%, и пазарният дял на „Български пощи“ на пазара на универсалната пощенска услуга в резултат на тази корекция нараства от 49% на 53 процентни пункта.
Това са нещата, които касаят вече коментирания и приетия от Вас Годишен доклад за пощенските услуги 2016 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз.
Някой друг иска ли да допълни председателя на КРС? Не.
Уважаеми народни представители, имате думата. Не виждам желаещи да вземат думата.
Закривам дебатите.
ВЕСЕЛИН БОЖКОВ: Позволете ми тогава да Ви пожелая ползотворен мандат, ползотворна сесия и да вземате мъдри решения на полза роду! Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Първо да го подложим на гласуване. (Весело оживление.)
Който е „за“ така предложените промени в доклада на „Български пощи“ ЕАД, моля да гласува.
Гласували: за – 14, против – няма, въздържали се – 7.
Благодаря Ви, приема се точката.

Имаме и точка
РАЗНИ,
но с протокола и официалната част приключихме.

(Закрито в 15,35 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
Форма за търсене
Ключова дума