Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
П Р О Т О К О Л
№ 14


На 18 октомври 2017 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. – първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 9 август 2017 г. – второ гласуване.
4. Разни.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,38 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Халил Летифов.

* * *

ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имаме кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание следния Проект за дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 75-ия, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. – първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 9 август 2017 г. – второ гласуване.
4. Разни.
Други предложения за дневен ред?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
С оглед на това, Вие казахте като докладвахте дневния ред, че точка втора „Закона за движение по пътищата“ е 75-та, според мен е шеста поправка, с оглед на това, че в Министерството на вътрешните работи в момента се работи нов Закон за движение по пътищата и това, че нищо не налага приемането сега и веднага на тези поправки. Аз предлагам тази точка да отпадне от дневния ред и призовавам вносителите да си оттеглят Законопроекта и да го предложат на работната група, и предлагам да подложите моето предложение на гласуване за отпадане на тази точка от дневния ред.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Какво налага да се гледа в този момент тази точка? Няма нужда да коментираме това, че Законопроектът се променял много пъти, това е факт. Променян е така е, уважаеми господин Свиленски, защото в този Законопроект са залегна три основни законопроекта: от една страна Законът за движение по пътищата – в него са включени, както правилата за движение, така административно наказателните разпоредби, така принудителните административни мерки, знаците и всичко останало. Но, Законът е натоварен и с автомобилите, с техническите пунктове, с обучението на водачите, с всички тези допълнителни неща, с които е натоварен този Законопроект. Поради тази причина този Законопроект е променян толкова пъти. Тази част, която в момента ще променяме, няма нищо общо със Закона за движение по пътищата. Новият закон, който ще бъде приет, тази част ще бъде извадена в друг закон.
Но Ви моля да приемем тази точка да я гледаме днес, защото от 1 януари 2018 г. трябва да влезе общият винетен стикер. Ако не го приемем този Законопроект, няма да влезе. Тогава ще бъдем в нарушение на европейските директиви. Затова Ви моля, това е единствено и само по директива, няма нищо странично, което е вкарано в този Законопроект. И пак казвам, да работи се по тези три законопроекта, съвсем скоро ще бъдат вкарани, но ако не го приемем, ще нарушим директивата и ще влезем в наказателна процедура, защото от месец май следващата година пък трябва да бъдат стиковани всички пунктове, съгласно тази директива. Затова Ви моля, ако нямате нищо против да го оставим да го разглеждаме като точка, да си дадете мнението между първо и второ четене, но да не го отхвърляме просто така, защото е безсмислено това заяждане, което в момента се случва. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Иванов.
Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски, точка втора от дневния ред да отпадне.
Който е „за”, моля да гласува.
За – 10, против – 7, въздържали се – няма.
Точка втора отпада от дневния ред.
Подлагам на гласуване следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 9 август 2017 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Който е за така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се няма.
Приема се дневният ред.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Включваме се след гласуването, но становището на Министерството на транспорта, което провежда политиката в тази й част е този Законопроект да бъде разгледан и да бъде гласуван. Както отбеляза и господин Станислав Иванов, въвеждат се изисквания на правото на Европейския съюз, по които ние в настоящия момент имаме официално уведомително писмо.
Следващата процедура е мотивирано становище, след това започва съдебната процедура. Вие вече днес взехте решение да не разгледате този Законопроект, в такъв случай ние ще го предложим на Министерския съвет като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, защото не можем да си позволим разпоредби, които са право на Европейския съюз и разпоредби, които са полезни да не ги предложим на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви и аз.
Минаваме по дневния ред.


По точка първа.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, № 702-01-24, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 ОКТОМВРИ 2017 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Гости на заседанието по точка първа са: господин Велик Занчев – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; госпожа Красимира Стоянова – началник на кабинета на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта и представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътници.
Кой ще представи Законопроект № 702-01-24 от името на Министерския съвет?
Господин Попов Вие ли ще представите Законопроекта?
Заповядайте!
АНГЕЛ ПОПОВ: Уважаеми господа депутати от Транспортната комисия, благодаря за това, че ни приехте.
Аз искам да прочета мотивите към Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. С ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси, „Държавен вестник“, бр. 32 от 2016 г. бяха направени изменения и допълнения в Закона за държавните превози, като създадената ал. 4, чл. 24 от ЗАП се въведе 5-годишен срок на валидност на удостоверенията на водачи на лек таксиметров автомобил. В допълнение чл. 24, ал. 4, изречение второ и ал. 5 от ЗАП, Приложение 1 от Законопроекта се определят условията и редът за продължаване срока на валидност на удостоверенията за водачи на лек таксиметров автомобил за срок от пет години. Предлаганата промяна цели облекчаване на условията и извършване на таксиметрови превози, като удължаването на срока на удостоверението се извършва без полагане на изпит при условие, че е подадено заявление за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. В ал. 2 се отстранява допусната техническа грешка в разпоредбата, чл. 24, ал. 12 от Закона за автомобилните превози.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Някой друг?
От браншовите организации?
В рамките на две минути и моля на микрофон, и да се представите за протокола.
КИРИЛ РИЗОВ: Уважаемо ръководство, уважаеми членове на Комисията по транспорт, аз съм председател на Съюз „Такси“. Струва ми се, че това което ще кажа биха го потвърдили всички присъстващи от бранша. Ние с прочетеното от господин Ангел Попов сме съгласни. Това с което не сме съгласни и се надявам всички след мен да го потвърдят е следното:
Първо, след 1 април 2016 г. всичките удостоверения се издават за срок от 5 години.
Второ, в Закона е записано, че настоящите удостоверения, които бяха безсрочни, срокът им изтича на 31 декември 2017 г. Молим този срок да бъде променен за всичките тези удостоверения за водач – да стане нов срок 31 декември 2018 г., за да може на спокойствие да се подновят. Така както е записано до 14 дни преди изтичането на срока означава, че 14 дни преди 31 декември 2017 г., тоест календарно се пада до 18 декември, трябва всичките водачи, представете си около 18 декември, трябва да си подадат документите за подновяване на тези удостоверения за водачи.
Моля това да го имате предвид на първо място. Предполагам, че всичките разбирате сложността на въпроса и всичките колеги се надявам да ме подкрепят. Това е главното, което искаме да променим, господин Попов, в така прочетения текст. Предполагам, че останалите неща, колегите ще ги допълнят, за да не отнемам от времето, една до две минути. Благодаря Ви, за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви. Заповядайте, представете се за протокола.
СПАС АТАНАСОВ: Уважаеми членове на Комисията, уважаемо ръководство, уважаеми господа от Министерството на транспорта! Аз съм от Браншовата камара „Таксиметрови водачи и превозвачи“. Аз съм съгласен с това което каза господин Ризов, само ще допълня някои неща.
На среща в Министерството на транспорта с господин Попов и ръководството на Изпълнителна агенция, стигнахме до извода, че е удачно да има такова удължаване на срока, тъй като някъде след 15 дни започва подаването на разрешителните, а в общините за да приемат документите за ново разрешително, те ще искат водачите да имат валидно удостоверение. Така нареченото удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“. Те нямат такова, защото срокът по Закон е записан 31 декември 2017 г. Затова Ви моля, да помислите, дали е удачно да има някакво такова удължаване. Ние на тази среща стигнахме до извода да бъде от 6 до 12 месеца.
Удължаването също е необходимо, тъй като съвсем скоро Министерският съвет прие решение да се променят някъде около 180 закона, така че свидетелството за съдимост да не бъде на хартия, а да бъде в електронен вид. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да си правят електронно тази справка. Така че Ви моля, ако може съветниците да дадат такъв съвет, колко да бъде срокът, така че да се приемат тези закони и да може свидетелството за съдимост да бъде на електронен вариант, а не на хартия, тъй като по справка Министерският съвет, водачите или тези документи – удостоверения за водачи са около 70 хиляди. Седемдесет хиляди човека, сега за няколко дни, ако не приемате удължаването, трябва всичките да се наредят в съответните съдилища и в КАТ също се взима една бележка за алкохол – дали водачът не е лишаван последните 12 месеца от алкохол.
Също така би било удачно да се помисли и тази бележка да бъде в електронен вариант. Да не се налага да ходят водачите да се редят и за тази бележка, защото в момента този документ, той се нарича „удостоверение“, който се издава от КАТ, в този документ справката е за всичките нарушения за последните 10 години, а Законът за автомобилните превози се интересува единствено от това дали последните 12 месеца водачът не е лишаван за алкохол.
Другото, което ми прави впечатление е този 14-дневен срок, който е записан в Закона, че „лицето трябва да е подало заявление за преиздаване в 14-дневен срок, преди изтичането на валидността на удостоверението“. За 14 дни и точно преди Нова година, няма как 70 хиляди водачи да си подновят удостоверенията.
Може би е удачно да се запише, не по-малко от 14 дни. И всеки, който желае преди това да си го подмени. (Реплики.)
Или не по-късно ли? Така както е записано, смятам, че ще има проблем и хубаво е да се помисли. (Реплики.) Написано е „във 14 дневен срок“.
Другото мнение на нашите колеги, е ако може този срок въобще да го няма. Защо? Защото много хора са в чужбина, някои в момента нямат възможност да си го подновят. Който желае да може да си го поднови и след 31 декември 2017 г. Това е. Благодаря Ви, за вниманието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имате думата.
Народните представители?
Заповядайте, господин Павлов.
АНГЕЛ ПОПОВ: Благодаря за въпроса на колегите. Имахме среща в Министерството на транспорта. За бранша доколкото разбрахме е изключително важно, да не се полага изпит. Ние се съгласихме с това нещо.
Разберете, че на нас ни трябва срок. Ако не се даде някакъв срок и в Министерството на транспорта се подадат хиляди такива молби за преиздаване, ние няма да можем да се справим. Затова сме поставили един съвсем разумен срок, в който да се подават тези документи – 14-дневен.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: За какво 14-дневен срок? За пререгистрация ли?
АНГЕЛ ПОПОВ: Преди изтичане, да се подадат документите. На нас ни трябва време.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Те всичките в един и същ момент ли изтичат?
АНГЕЛ ПОПОВ: Ами, това е проблемът, че не е. И затова могат да се подават предварително. Това не е задължително да бъде 14-дневен срок, може и преди това. Не знам, какъв е въобще коментара за тези 14 дни. Може да се подават и преди това. Не е казано, че ти точно на 14-ия ден, трябва да подадеш документите.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И тези 70 хиляди таксита, както казаха ….
АНГЕЛ ПОПОВ: Разбира се. Освен това колегите, от таксиметровия бранш подадоха към нас молба, свидетелството за съдимост да бъде в електронен вид. Ние съответно говорихме и да го пратим към Министерство на правосъдието. Това е в техните правомощия. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Нещо има ли да допълните – колегите?
Кой иска думата?
Заповядайте.
Представете се за протокола и в рамките на две минути.
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ: Добър ден, уважаеми заседатели – Браншова организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Ние смятаме, както ние, така и нашите съмишленици, по-голямата част от бранша, че срокът от днешна дата, до края на годината 2017 г., 31 декември е изключително кратък и ще бъде меко казано невъзможно всичките водачи да преподновят тези документи. Било за електронно свидетелство, било и електронни справки от КАТ. Значи, оттук следват едни огромни опашки в КАТ. Там чакането е жестоко. Може да се допитате. Оттам започват едни големи опашки от Държавна автомобилна инспекция. Нали бившата автомобилна администрация сега – там е същото. Не мисля, че дори и на теория е възможно за един месец да се преподновят тези документи. До това становище стигнахме ние. И като така този срок или да бъде удължен минимум половин година и въпросните 14 дена да отпаднат, защото този срок удължи ли се до още една година, мисля, че няма да има нужда въобще да коментираме – 10 дни, 14 дни или 1 месец преди да изтече. За тази 1 година всичките водачи – това са около 280 работни дни в годината, 260 да кажем, горе-долу могат да си ги извадят в цялата страна. Това е от нас. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Господин Дончев, заповядайте.
АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, изслушвайки предложенията на представителите на браншовите организации и на Министерството, аз бих искал да кажа, че според мен и с една година да го удължим срока пак всички хора ще се натрупат най-накрая и ще чакат до последния момент за да си подадат и да си обновят документите. Затова мисля, че е много по разумно да се създаде някакъв график, дали ще бъде по някакъв азбучен ред – от буква А до буква В – месец януари, месец февруари, от други букви, за да се разпредели този голям брой на удостоверения да бъдат издадени съответно с някакъв график. Защото, сега ще го удължим с една година, но в края на краищата пак в последния месец ще се натрупат много хора или ще искат пак след една година да се удължава, или ще стане огромна опашка и натоварване. Тъй като пак са за пет години новите удостоверения, след пет години ще наблюдаваме същото струпване и същият проблем ще го има отново.
Мисля, че е много по-разумно да се направи един график, да се разпредели във времето на някакъв принцип, дали азбучен, дали по ЕГН-та, по някакви номера, по години, но така да ги разпределим за равномерно натоварване.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Дончев.
Господин Христов – реплика.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Не, изказване.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Първо заяви господин Панчев тогава. Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател. Като се запознах с предложението за промяна в Закона и мнението на Министерството и на браншовите организации...(Шум и реплики), считам, че има резон в това да подкрепим Закона.
Първо, защото повечето от нас сме били в КАТ и знаем как става пререгистрацията, какви са опашките и за оставащите 14 дни до края годината, три месеца до края на годината или два и половина, наистина това е невъзможно да бъде направено. Ще облекчим и хората, които работят, ще облекчим и съответните служби на КАТ, които се занимават с тази дейност и мисля, че трябва да подкрепим проекта за Закон. Предлагам на нашите колеги от коалицията да гласуваме „за“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Панчев.
Господин Христов, заповядайте.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз не взех реплика на колегата Дончев защото съм съгласен с него и нямаше как да го репликирам, щях да наруша Правилника. Но действително това, което той казва е така.
За мен по-голям проблем е, че отново сме в състояние, в което Комисията да се занимава с несвойствена за работата ни дейност. Вече започнахме да правим графици, да пренареждаме работата на администрацията, занимаваме с бюрокрация, която не е от наша компетентност.
Законът очевидно трябва да бъде приет, тъй като има своите аргументи защо трябва да се случват нещата, беше изложено от Министерството и аз Ви предлагам в работен порядък да продължим напред. Между първо и второ четене може да се разсъждава по някои от проблемните текстове как да се отрази. Има си канален ред за това нещо. Просто да не принизяваме Комисията до такова ниво да се занимаваме с проблеми, които не са, пак казвам, от наша компетентност. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Христов.
Реплика.
Заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ: Идеята да има някакъв график не е нещо, което със закон трябва да бъде решено. Според мен това е право и ангажимент, и задължение на съответните служби, които съм убеден, че ще подготвят някакъв вид график, за да може да влязат в тези срокове желаещите да подновят възможността да управляват моторни средства. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Аз, господин Панчев не съм в разрез с Вашето мнение. Единствено изразих мнение, че не е работа на Комисията да се занимава с този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз ви благодаря.
Господин Свиленски за изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми гости, уважаеми колеги народни представители, както каза и колегата Панчев, ние ще подкрепим това предложение на Законопроект, но само искам да Ви върна, уважаеми колеги, преди две години, когато беше приеман този Закон и всички Вие, които сега сте тук, тогава бяхте седнали тук и подкрепяхте предложенията. Тези предложения срещу които сега се бунтувате. Аз тогава Ви обяснявах какво ще стане – ще дойде 2017 г. и ще се наредите тук да казвате, че Законът не е хубав. Тогава всичките до един застанахте зад господин Иванов и неговите предложения и направихте тези промени. И сега нямате абсолютно никакво основание да претендирате за каквато и да е промяна. Носехте списъци, носехте събрания на Вашите сдружения как това било по-добре и как това облекчавало работата Ви, как облекчавало честността, как нямало да има престъпници вече, как всичко щяло да бъде О'кей. Тогава тази група от ляво гласувахме против този Закон, а Вие всички подкрепихте, въпреки, че знаехте какво ще се случи. Този Закон е приет преди две години, не вчера, не онзи ден. Тези срокове са от преди две години и ако българският парламент ще отменя срокове винаги, когато наближи тяхното изтичане, аз отказвам да бъда народен представител от такъв български парламент. Има приет Закон – съгласуван с Вас, приет от Вас, от браншовите организации. И сега, когато трябва да го изпълнявате, казвате: „Ама, това не ни устройва“. Да, знам, че не Ви устройства, знам, че не устройва и шофьорите, които работят в такситата, защото те живеят в тези автомобили, за да могат да плащат рентите, таксите, данъците, патентите и всичко, каквото им се стоварва на главата. Но това го говорихме два месеца в парламента и сега отново връщаме тази дискусия.
Приемам това предложение, подкрепям да се извършва по документи, а за всичко останало Ви призовавам: дайте да правим дискусия как ще функционира таксиметровият бранш в България? Работа ли е на Автомобилна администрация да се занимава с това? Работа ли е на общините? На кого е работа? Вие подлежите на поне пет или шест контролни органа – всеки, който си използва върху Вас мощта, за да налага актове, санкции, глоби, да си изпълнява плановете за глоби. Всичко това го отнасяте Вие, включително и като пешеходци Ви санкционират когато не могат да си напишат актовете полицаите като пешеходци.
Така че проблемът Ви не в 31 декември, не е в свидетелството за съдимост, проблемът е в начина на функциониране на таксиметровия бранш и бизнес в България и аз предлагам тази тема да започнем да говорим, а не да си говорим днес този срок изтича, утре другият срок. Който е искал, който е могъл е имал време да си подаде документите, да си изкара курсовете. Но пак казвам, Вие подкрепихте това нещо. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря и аз, господин Свиленски.
Реплика на народния представител ли искате?
Добре, заповядайте има такава практика. Заповядайте на микрофона.
ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: Понеже тук приехте едно обвинение искам да Ви кажа, че на доста ранен етап, когато се приемаше Законът имаше работна група. Аз тази работна група не съм я виждал и на доста ранен етап нас ни отстраниха от работната група.
Сега господин Иванов е свидетел, може да потвърди, че аз му казах, че ще възникне проблем с изпит. Той каза: „няма проблем, това ще се реши в наредбата, тъй като е постигнато някакво споразумение с коалиционните партньори, то е много крехко и не трябва да пипаме нищо.“
Госпожа Стоянова е тук. Тя не е съгласна, че в наредбата може да стане това нещо, затова сега се налага да се промени Закона.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Една минутка, господин Ризов??. Заповядайте.
КИРИЛ РИЗОВ: Господин Свиленски е абсолютно прав, че трябва да вървят нещата в посоката, която той каза по отношение на бранша. Тук нямаме нищо против. За да не се получава обаче онова напрежение, което неминуемо ще се появи този срок, ако ние не го променим, в смисъл Вие, ако не го промените, ще има напрежение, защото ние никога не сме говорили в 14-дневен срок. Примерно, Законът излиза в „Държавен вестник“ месец ноември, нали. Все пак това са два месеца. Трябва да има някакво удължаване. И може би формулировката тук, ако си остане този текст, както го прочете господин Ангел Попов, там може би също да се намери вариант.
Според мен трябва само в един от двата варианта – или да се промени срокът 31 декември 2017 г., или да се промени в текста, прочетен от господин Ангел Попов, това 14-дневен срок не трябва да съществува. Всички сме единодушни в това отношение.
А иначе, господин Свиленски, прав сте, за пореден път Ви го казвам, че в бранша има много неща, които трябва да се решават и постепенно хората стигат до някакво общо становище. В случая до общо становище сме стигнали по този въпрос в тези аспекти. Затова без продължаване на срока!
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Господин Паунов, включен Ви е микрофона. Искате ли думата или не?
Една минутка, заповядайте и се представете.
БОЯН ВАСИЛЕВ: Добър ден, казвам се Боян Василев, представител на браншова организация на таксиметровите водачи и превозвачи в България. Абсолютно сме съгласни с Вас, господин Свиленски, браво за което сте много запознат с нашия бранш. Ние не протестираме към Закона, Законът е идеален. Ние просто, ще дам пример по следния начин: като ни изтече книжката за шофьор не караме пет години, отиваме вадим си документите и ни дават нова, не полагаме наново изпит. Същото е и с водача. Същото е и с юристите – примерно полагат изпит веднъж, когато завършат, за да могат да практикуват.
Проблемът е в това, че ние трябва да полагаме втори път този изпит. Изобщо това да отпадне, който водач е имал, това е. Благодаря Ви.
РЕПЛИКА: Това е предложението.
БОЯН ВАСИЛЕВ: Да, това е. Точно заради това е.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам дебатите.
Пристъпваме към гласуване.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване за първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.
Който е „за“, моля да гласува:
За – 21, против и въздържали се няма.
Законът е приет на първо четене единодушно.
Благодаря Ви.

Преминаваме към втора точка:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ, № 702-01-12, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 9 АВГУСТ 2017 Г. – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Гости по тази точка трябва да са: госпожа Зорница Русинова, (Реплики), госпожа Зорница Русинова няма как да дойде те е в друга комисия, господин Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Изпълнителна администрация“; госпожа Красимира Стоянова; госпожа Лариса Тодорова – началник на отдел дирекция „Трудово-правно, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.“
Правя предложение – Комисията да подкрепи текста на вносителите за наименованието на Закона.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Параграф 1.
Предлагам да подкрепим текста на вносителя за § 1.
Изказвания? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Параграф 2.
Предлагам да подкрепим текста на вносителя за § 2, като думата „момента“ се замени с „деня“.
Това е предложение.
Изказвания?
Ще помоля от министерствата, ако имате някъде забележки да се включите, като дадете знак.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 3.
Предложение от народните представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.Тези предложения трябва да ги припознае някой, уважаеми колеги. Те са на работната група и са правно-технически.
Господин Христов, има текстове за припознаване.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Припознавам ги.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Има ли Министерството забележки по тези предложения?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Правя една дребна забележка. Става дума за § 3. В т. 4, в която се създават новите ал. 8 и 9. Предполагам, че с колегите референти е уточнено точното наименование на Международната конвенция, а то трябва да бъде „Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 74), изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г., ратифицирана, както и изменена с Протокол от 1988 г., изготвен в Лондон на 11 ноември 1988 г., ратифициран със Закон“.
Отбелязвам, че това е пълното наименование на Конвента, така както е обнародвана в „Държавен вестник“. Тоест, думите „както е изменена“ не са наше допълнение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Къде са тези думи, госпожо Стоянова.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Припознаваме ги.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Изказвания? Не виждам.
Други предложения?
Подкрепяме това предложение.
Който е „за“ с така направеното предложение, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Гласуваме § 3 с приетите промени.
Който е „за“ § 3, моля да гласува „за“.
За – 21, против и въздържали се няма.
Параграф 3 се приема.
Параграф 4.
Предложение от народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Припознавам го.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Христов го припознава.
От Министерството забележки по текста? Няма.
Изказвания? Не виждам.
Който е „за“ така направеното предложение, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Гласуваме § 4 заедно с приетите промени.
Който е „за“ с така направените промени и целия текст на § 4, моля да гласува „за“.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 5.
Предложение от народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
СПАС ПАНЧЕВ: Припознавам го.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Министерствата, забележки по направените промени и припознати? Не виждам.
Който е „за“ по така направените предложения за промени, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване с приетите промени целия § 5.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 6.
Господин Христов припознава § 6. Предложение от народния представител Павел Христов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Изказвания от министерствата, забележки? Нямате.
Народните представители? Няма.
Който е „за“ така направеното предложение за промени, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване целия § 6 с направените промени.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 7.
Наименованието на Глава пета се изменя така:
„Глава пета.
Капитан и корабен екипаж, обслужващ персонал“.
Забележки? Няма.
Народните представители? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 8.
Тук няма предложение, заедно с § 9.
Забележки – вносители? Няма.
Народните представители? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 8 и § 9.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приемат се.
Параграф 10.
Предложение от господин Христов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
От министерствата забележки по текстовете? Нямат.
Народните представители? Не виждам.
Който е „за“ така предложените промени, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване целия § 10 с направените и приети промени.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 11.
Предлагаме да се подкрепи текста на вносителя за § 11, като в чл. 88в, ал. 5 думите „предвидения в чл. 88б, ал. 8 ред“ се заменя с „реда на чл. 88б, ал. 8“.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Министерствата забележки?
Параграф 12.
Правя предложение да подкрепим § 12 по вносител.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 13
Предложение от народния представител Павел Христов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Който е „за“, с така направените предложения.
Министерствата – забележка към текстовете?
Нямате.
Подлагам на гласуване предложението на господин Павел Христов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Подлагам на гласуване целия параграф 13 със приетите промени.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Честито, господин Христов.
Параграф 14
Правя предложение да се подкрепи и § 15. Параграфите 14 и 15 по вносител.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 16
Предлага се да се подкрепи текста на вносителя за § 16, като думите „в сила за Република България от 1 юли 2007 г.“ се заличат.
Към този текст претенции? Няма.
Подлагам на гласуване § 16 с направената техническа бележка.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 17 и параграф18 – няма предложения.
Подлагам ги на гласуване.
Който е „за“, да се подкрепят параграфите 17 и 18, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 19
Предложение от народните представители Спас Панчев, Георги Свиленски и Александър Паунов.
Господин Христов да ги пишем ли?
Да запишем цялата Комисия.
Предложение от изброените народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание .
Министерствата – претенции към този текст? Няма.
От народните представители не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Спас Панчев, господин Георги Свиленски, господин Павел Христов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване целия текст на § 19, с направените промени.
Който е „за“ § 19 и направените промени моля, да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Приема се.
Заключителна разпоредба.
Предлага се да се подкрепи текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
Подлагам на гласуване за наименованието, за Заключителни разпоредби, който е „за“, моля да гласува.
За– 21 против и въздържали се няма.
Приема се.
Параграф 20
Предложение от народния представител. Кой народен представител припознава § 20? Господин Павел Христов и господин Паунов. Предложение от народните представители Павел Христов и Александър Паунов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание – параграф 20 да отпадне.
Който е „за“, моля да гласува.
Предлага се да не се подкрепи текста на вносителя на § 20 и той да бъде отхвърлен.
Това ли е предложението от народните представители?
Първо гласуваме предложението на народните представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21 против и въздържали се няма.
Приема се.
Сега предлагам да отпадне § 20 от тяхното предложение да отпадне, (Реплики) заедно с направените промени.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Предложение от Станислав Иванов и група народни представители.
Параграф 21 ли става това?
Параграф 21
Кой ще представи предложението?
Предложение на Министерството?
21, който ще стане 20-ти после, нали така?
Заповядайте
ЛАРИСА ТОДОРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Министерството на труда и социалната политика подкрепя внесения параграф, тъй като с измененията се въвеждат изискванията на чл. 2 на Директива 2015/17/94, в който са създадени нови разпоредби, отчитащи съвременните технологии, улесняващи участието на членове на екипажа на морски кораби в заседания на специалната група за преговори на Европейския работнически съвет при информирането и консултирането на морски лица. Поради тази причина считаме, че тези изменения са навременни дори необходими.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Иванов, обсъждаме Вашето предложение за § 21.(Реплики.)
От Министерството на транспорта?
Уважаеми господа народни представители, който е „за“ така направеното предложение от група народни представители начело с господин Иванов, моля да гласува „за“.
За – 21 против и въздържали се няма.
Приема се.
Приема се предложението да се създаде нов § 20, заедно с направените промени.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще направя формално предложение за изменение на дневния ред на днешното заседание, предвид аргументацията, която беше изнесена по-рано от Министерството на транспорта.
Предлагам отпадналия Законопроект за движение по пътищата да бъде включен отново в дневния ред, само че като точка трета на днешното заседание. (Шум и реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Вие как сте променяли.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, мога да ли си довърша процедурата?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Моля за тишина в залата.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Предложението ми се базира на установена вече практика в заседанията на не една и две комисии, това не случва за пръв път. Вече е наложено като парламентарна практика и затова си позволявам да направя такова предложение за изменение на дневния ред. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Панчев. Правилника?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Няма забранителен текст.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Предлагам да не създаваме прецеденти – Вие можете и другата седмица да го внесете и да го гледаме, или още утре с извънредно заседание. Нека да не създаваме прецеденти излишно. Добре работим, коректно работим.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Може ли, господин Председател?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По процедура. Заповядайте, господин Иванов, обратно предложение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги, дайте наистина да се концентрираме, няма нужда да се заяждаме в момента, тук, в този Законопроект премахваме възможността да се манипулират километражите на автомобилите. Вие против това ли сте? Да Ви попитам директно. Ако не сте против това, другите неща касаят само техническите пунктове.
Ако считате, че е добре да няма регистър, да не се знае кой технически пункт какви действия извършва, какви манипулации се правят на тези пунктове съм съгласен, но предполагам, че сте против тези порочни практики.
Против това сте да се признават документите за преминал технически преглед от страни членки? Предполагам, че не сте и против това. Защо трябва да се заяждаме на дребно в момента.
Аз разбирам, ако внасяхме нещо, което променя някакви политики, да има някакви недоразумения. Тук, след като всички сме „за“, след като току-що мина през Комисията по вътрешен ред и сигурност, мина през Комисията по контрол на европейските фондове и европейските въпроси – не виждам какъв е проблемът да го гледаме този Законопроект днес, защото иначе, не ни пречи това, което се случва.
Утре ще предизвикам извънредно заседание, където трябва да го гледаме задължително, но днес ще излезем по медиите и ще Ви зададем тези въпроси по медиите. Защо трябва отново да се занимаваме с такива дребнотемия, които според мен са излишни.
Питам Ви, ако сте против километражите, техническите пунктове…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Иванов.
ИВАНОВ:… и депозираното признаване на документите за преминал технически преглед кажете, че сте против тези неща, ако не дайте да го приемем и да го гласуваме. Това ми е молбата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Иванов.
Ако ми разрешите и аз да кажа, така или иначе ще го поставя на гласуване.
Първо назидателния тон – всеки народен представител има свободна воля да гласува, да подкрепя и да се мотивира за това. Правя Ви забележка за това.
Второ, аз имам един такъв въпрос и аз като част от Комисията, не като неин председател, точно преди една седмица – две променяхме за пореден път Закона за движение по пътищата за нещо, което споделям, че си беше заяждане от някаква страна дали да минават автобусите по лентите на трамваите и дали да не минават. А толкова важна разпоредба, госпожо Стоянова, директива някъде стоеше и чакаше последния момент, в който да създаде напрежение като повечето наказателни процедури.
Въпросът не е за това господин Иванов, дали е важно – важно е! Наистина няма спор по тези текстове, а отношението. Работим на парче, не виждаме кое е същественото, няма сряда, в която да не работи Комисията, но важните дела, които трябва да се следят като че ли не са поставени по приоритети. Тук знакът беше към това, не въпросите дали са важни – важни са, разбира се, и те няма да бъдат отхвърлени, но Ви моля първо отношението към народните представители да бъде като … Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ако ми позволите лично обяснение.
Първо, уважаеми господин Председател, аз започнах с това: колеги, моля, така че не виждам къде видяхте назидателен тон в моето изказване? Няколко пъти помолих колегите…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще Ви дам стенограмата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, може, но няколко пъти помолих колегите, наистина да се приеме този Закон. Ако считате, че това е нещо недопустимо на нас не ни пречи един ден, нека да не го гласуваме днес, ще донесем искане за извънредно заседание утре и на утрешния ден трябва да го разгледаме този Законопроект.
Съгласен съм с Вас, наистина по времето на предишното заседание, когато гледахме Закона за движение по пътищата се получи подобен казус, където Вие не го допуснахте така че, ако приемем, че това е наша установена практика, на Комисията и ще се следва оттук нататък, съм съгласен с Вашето предложение да не го гласуваме днес, да направим извънредна Комисия утре и да го разгледаме в утрешния ден. Но пак Ви казвам, аз започнах моето изказване с: уважаеми господа, моля Ви да приемете Закона! Това исках да кажа.
Оттук нататък може наистина да не го гледаме и да не го гласуваме днес този Законопроект, ако няма воля от колегите от опозицията няма да го гледаме днес.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ще стане ясно от гласуването.
Господин Тишев поиска първо думата.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Конкретно по предложението по процедурата, аз предлагам, господин Председател да не го поставяте на гласуване, защото така наистина ще създадем прецедент. Ако мине на гласуване и започнем да разглеждаме отново промените в Закона за движение по пътищата трима човека ще напуснат в един момент, прави се конкретно предложение противно, спираме по средата и приключваме, тоест от тук нататък всеки един знаете какво е съотношението в Комисията понякога 11 на 10. Един или двама, ако отсъстват винаги може по средата, на което и да е заседание да се предложи промяна на дневния ред, включване на нови точки или изключване, или пък да приключваме въобще Комисията.
Така че ние си имаме установени правила да гласуваме дневния ред в началото и той да остава до края…
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Вижте по отношение на това, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Предлагам да …
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да, после ще …
Заповядайте, господин Иванов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Всъщност заместник-председателят в лицето на Станислав Иванов, аз го приех лично като заплаха, това че, той каза, че ще излязат пред медиите и ще кажат какво се е случило на Комисията. Това го има в стенограмата, но дайте да стигнем до същината на въпроса, който постави председателят.
Ние в 90% от заседанията на комисиите винаги гледаме Закона за движение по пътищата и дайте тези приоритети наистина да ги подредим щом толкова спешно и неотложно ще настъпят вредни последици в това, дайте да ги гледаме. Предната седмица имахме Комисия можеше да се вкара и да си мине, но наистина е дразнещо на всяка комисия да гледаме Закона за движение по пътищата. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Христов, заповядайте.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, уважаеми колеги! Аз в духа на колегиалността и на добрия тон, който спазвахме до момента ще си изтегля предложението с нагласата наистина, ако може утре да проведем извънредно заседание, предвид важността на текстовете, в името на добрия тон и колегиалността, пак казвам, оттеглям предложението си за промяна на дневния ред. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: В петък проблем ли е да направим?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Петък може да го направим в почивката, петък – 10.30 ч.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Като председател я насрочете.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛАТИФОВ: Вижте ще върнем добрия тон на разговор, ще насрочим Комисията за 10,30 ч. като председател в петък и решаваме казуса. Приемате ли това? Тогава е почивката, нали така?
Нали имаме гости, в петък председателят на гръцкия парламент ще е в парламента – в колко часа е това?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предполагам в 11.00 часа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛАТИФОВ: Господин Главчев каза, че ще е сутринта.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Утре 15.30 е най-добре.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин Иванов, ние сме в Комисията по енергетиката 14,00 ч. в Народното събрание в другата сграда, Вие заседавате тук. Няма как да прехвърча и да се върна.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Има как. Ще донесат колегите да се подпишете, ще кажете как гласувате.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: В петък, в почивката е най-добре.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Или утре в почивката ако искате в 11.30 ч.
Ако няма спор може ли утре да направим в 11,30 ч. заседание?
СТАНИСЛА ИВАНОВ: Петък, 10,30 ч. и без това е почивка и е о`кей нали? Нека да попитаме Министерството дали не е много късно?
КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Зависи от Вас.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Петък, 10,30 ч. свикваме заседание на Комисията с единствена точка тази, нали така – Закон за движение по пътищата? Уговорихме се.
Продължаваме нататък.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: А кой ще го свика? Вие ли?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ето свикахме го вече.
Някой ще ми припомни ли докъде стигнахме.
Параграф 20 подложихме ли го на гласуване? Да, гласувахме го.
АННА ЕМАНУИЛОВА: Алинея 4 да бъде „при възможност“ да започва така.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Алинея 4, това къде се намира?
Това на Станислав Иванов ли е предложението или не е? То го гласувахме това?
АННА ЕМАНУИЛОВА: В алинея 4 вместо думите „когато практически е възможно“, просто „когато е възможно“ думата „практически“ да отпадне в окончателната редакция.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Алинея 4 нали това гледаме сега?
Реплика: Да и чл. 11, ал. 10 по същия начин.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Член 11, ал. 10 – „практическите“, вносители няма.
Подлагаме ли го на гласуване или това са правно-технически грешки?
АННА ЕМАНУИЛОВА: Правно-технически.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да се запише технически.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Приключихме ли с гласуването? То това е след като сме гласували § 20 и това е последния нали така? Цялостно няма нужда да се гласува, това е.
Още веднъж да подложим на гласуване новия § 20 с предложенията и с техническите бележки, който е „за“, моля да гласува.
За – 21 , против – няма, въздържа ли се няма.
Приема се.
Благодаря Ви, колеги, приключихме.

Последната точка е Разни.

Някой да допълни?
Да, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги! Благодаря за разбирателството, за колегиалните взаимоотношения, които най-накрая се възцариха в нашата Комисия, макар и след малки дрязги в началото.
Надявам се, че ще приемем този изключително важен ЗИД на Закона за движение по пътищата в петък с пълно единодушие и гласуване, защото е изключително важен Законопроект, наистина повярвайте ми, изцяло е по Директива и ще предотвратим много порочни практики при представянето и при управлението на автомобилите и представянето им за годишни технически прегледи. Така че благодаря още веднъж.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Някой друг?
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Няма да успея в петък, защото в Пловдив откриваме Международна филателна изложба и тъй като ние сме част от една комисия, която има общо, използвам възможността поне, който е свободен да го поканя на изложбата в петък в 11,00 ч. в Панаирния град –„Балканска филателна изложба“. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Някой друг?
Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря Ви за работата.


(Закрито в 15.43 ч. )


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
Форма за търсене
Ключова дума