Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения

П Р О Т О К О Л
№ 17


На 23 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г. – второ гласуване.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,34 ч. и ръководено от председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Халил Летифов.
* * *
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам да започнем – имаме кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Правя предложение за дневен ред, така както беше предварително обявен:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г. – второ гласуване.
2. Разни.
Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Гласували 17 народни представители: за – 17, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема единодушно.

Уважаеми колеги, ще представя и гостите по днешната първа точка: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Жанета Рогова – началник-отдел в Дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията; госпожа Андреана Атанасова – член на КРС, госпожа Неда Койчева – директор на Дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“; госпожа Невена Темелкова – старши юрисконсулт в Дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“ и представители на мобилните оператори.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., второ гласуване.
Пред Вас е работният доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за на Закона за електронните съобщения, № № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения“.
Има ли изказвания или предложения по наименованието на Закона? Не виждам.
От Министерството, от КРС? Нямате.
Който е „за“ така предложеното наименование на Закона, моля да гласува.
Гласували 17 народни представители: за – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.

Параграф 1.
Предлагам Комисията да подкрепи текста на вносителя за § 1.
Параграф 2.
Предлагам Комисията да подкрепи текста на вносителя за § 2.
От Министерството, от КРС? Подкрепяте текстовете.
Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Който е „за“ да бъдат подкрепени § 1 и § 2 по вносител, моля да гласува.
Гласували 17 народни представители: за – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
„Допълнителна разпоредба“ и § 3 да отпадне.
Предлага се да не се подкрепи текста на вносителя за наименованието на подразделението и да отпадне § 3.
Някой от народните представители ще припознае ли текстът – да отпадне § 3 и „Допълнителна разпоредба“?
Аз припознавам предложението.
Има ли други колеги? – Господин Спас Панчев, господин Павел Христов.
РЕПЛИКА: Господин Председател, нормално е от КРС и от Министерството да кажат – те съгласни ли са да отпадне този текст. След като чуем мотивите им, вероятно ще има народни представители, които ще могат да ги припознаят. Аз също.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре, ще ги питаме.
Какво е становището на Министерството и на КРС?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГЕНОВСКИ: Не възразяваме за промените.
Колежката Рогова ще внесе повече подробности.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте.
ЖАНЕТА РОГОВА: Параграф 3 предвижда, че този Закон въвежда мерки по прилагането на Регламент 531/2012. Вероятно съображението на правните референти е, че тъй като вече са въведени текстове за санкции по Регламента, а тук само по текстовете, които са по-късно влезли в сила, няма нужда от този параграф. В този смисъл бележката е редакционна и от правно естество няма пречки да отпадне § 3 от Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: От Комисията за регулиране на съобщенията?
ВЕСЕЛИН БОЖКОВ: Подкрепяме предложението. Не искам да повтарям вече изложеното от колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел икономия на време. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Има ли други колеги, които желаят да се впишат с припознаването на текста? – Господин Иван Вълков, господин Радостин Танев също, господин Павел Христов, господин Спас Панчев, моя милост, и господин Паунов, разбира се.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители да не бъде подкрепен, да отпадне § 3 и наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
Гласували 17 народни представители: за – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.

„Заключителна разпоредба“ и § 4.
Правя предложение Комисията да подкрепи наименованието „Заключителна разпоредба“ на подразделението и § 4 по вносител, който става § 3.
От Министерството, от Комисията за регулиране на съобщенията? Подкрепяте.
Колеги, имате думата. Няма желаещи.
Който е „за“ направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 17 народни представители: за – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно, а с това и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения на второ четене.
С това, уважаеми колеги, изчерпахме точка първа.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
РАЗНИ
Колеги, другата седмица ще влязат в пленарна зала бюджетите – в сряда, доколкото всички ние имаме информация.
Предстои ни да гледаме Закона за електроните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, който е тежък – с доста работа, трябва да сме концентрирани.
Има ли против да не провеждаме заседание на Комисията следващата седмица?
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, съгласно графика, който изложихте за пленарната седмица, няма да има кога да проведем заседание.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Имам същите съображения.
Има ли други мнения?
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Тоест да разбираме, че предложението е да отложим гледането на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура за малко по-нататък, след като приключи бюджетът, така ли?
РЕПЛИКИ: Да, да.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ако приемем, че следващата седмица ще се гледат бюджетите, би трябвало да ги приемем. Това означава, че за по-следващата седмица остава. Ще имаме натоварване – и второ четене на Закона за движение по пътищата, имаме доста работа.
Има ли някой „против“?
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Аз съм „против“, ако до 14,00 ч. приключи парламентът, предлагам да си имаме комисия. Ако приключи! (Оживление.) Не се смейте, може да приключи и тогава ще останем без комисия. Ако приключи, да си имаме комисия.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Паунов, предлагам за Вас специално да направим извънредно. Имам и други съображения. Какви са те? (Реплики.) Колеги, моля Ви само за секунда внимание.
Понеже с този закон ще каним сигурно сериозно присъствие от експерти, от хора, които искат да участват – не можем да им кажем: „Елате след два часа“ или „не идвайте!“, ако удължим времето. Там се изисква малко повече организация. Това ми е основното съображение.
Ако удължим работното време, тези хора сме ги подготвили да идват – оператори, от Министерството на енергетиката, от електроразпределителните дружества. Присъствието е сериозно при гледането на този Законопроект.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ: Господин Председател, колеги! Наистина е несериозно във време на гледане на бюджета ние да правим заседание. Това не се е случвало никога. Няма как за толкова кратко време да свърши четенето на бюджета, така че е нормално да бъде отложено. В това няма нищо некоректно.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Приемаме, че другата седмица не гледаме Законопроекти и не провеждаме заседание.
Има ли някой, който желае да каже нещо по точка Разни? Някой нещо да допълни? Няма.
Уважаеми колеги, в 14,15 ч. в кабинета на Комисията в другата сграда – в кабинет 212, ще има среща с превозвачите, които поискаха с мен. Ако някой има желание, може да присъства. Предполагам, че това ще е за предложените промени, които изтекоха в медийното пространство. Нямаме конкретна законодателна инициатива, която да дискутираме. По-скоро ще ни се представи позиция за това, което се коментира.
Ако някой има време и желание – в кабинет 212, в 14,15 ч.
Ако няма друго, благодаря Ви за участието в заседанието, колеги.
Закривам заседанието.

(Закрито в 11,47 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Халил Летифов
Форма за търсене
Ключова дума