Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
05/12/2018
  ПРОТОКОЛ
  № 39

  На 5 декември, сряда, 2018 г. от 14,50 ч. се състоя редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията при следния:

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 853-19-23 от 28 ноември 2018 г., изготвен от приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 01.06.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г. – второ гласуване.
  2. Разни
  Списък на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
  Заседанието се ръководи от председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Халил Летифов.
  * * *

  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добър ден, колеги!
  Имаме необходимия кворум – откривам заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията.
  Предлагам на Вашето внимание:
  1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 853-19-23 от 28 ноември 2018 г., изготвен от приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2018 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г. – второ гласуване.
  2. Разни.
  Други предложения за дневен ред? Не виждам.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  За процедура, заповядайте, господин Стоянов.
  АТАНАС СТОЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Днес ще разглеждаме важни въпроси, свързани с изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, но в същото време бе изнесена не по-малко важна информация относно взети решения на Съвета по преговорите за пакета мобилност – решения, които и пряко, и косвено като цяло негативно рефлектират върху нашия тежкотоварен транспортен сектор.
  В тази връзка предлагам на следващото заседание на нашата Комисия да поканим министър Желязков и на това заседание да дебатираме относно позицията на Министерството, на правителството. Най-вероятно тя кореспондира и с взетото вече решение на Народното събрание от месец май, така че този въпрос не бива да го неглижираме.
  Процедурното ми предложение е на следващото заседание да бъде поканен министър Желязков да дебатираме плана „Мобилност“, или така нереченият План Макрон.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Стоянов.
  Експертите ще поканят министъра и ако неговият график е свободен, ще присъства.
  Гости по първа точка от дневния ред: заместник-министър на вътрешните работи господин Ципов; господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност в МВР“; господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта; господин Дамян Войновски – заместник-изпълнителен директор на ДАИ; госпожа Веселина Терзийска – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; госпожа Весела Начева – началник кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството; господин Светослав Глосов – председател на АПИ; господин Антон Антонов – директор на Национално ТОЛ управление в АПИ; госпожа Цецка Дочева – началник отдел „Административно-наказателни дейности и разследващи органи“ в Агенция „Митници“.
  Уважаеми колеги, бяха ли Ви раздадени текстовете? Всички ги имате. За да спестим време, тъй като пленарното заседание беше удължено, ще отбелязвам параграфите, предложенията и където има нужда, ще казвате и тогава ще чета, за да не губим време.
  Ще Ви помоля изказванията да са по същество, доколкото е възможно дебатите да са в пленарната зала.
  Приемаме ли този подход? Приемаме.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 853-19-23 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г., ИЗГОТВЕН ОТ ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, 854-01-37, ВНЕСЕН ОТ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 10 МАЙ 2018 Г., ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 802-01-19, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 01.06.2018 Г. И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 854-01-83, ВНЕСЕН ОТ СТАНИСЛАВ ИВАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2018 Г. – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
  Работен доклад относно общ Законопроект № 853-19-23 от 28 ноември 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване три законопроекта за изменение и допълнение на Закона по пътищата, № 854-01-37 на Боряна Георгиева; № 802-01-19 на Министерския съвет и 854-01-83 на Станислав Иванов.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата“.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Извинявам се, че по време на обсъждането на заглавието на Закона ще се опитам да обясня предложенията, които сме направили между първо и второ гласуване по предложения Законопроект, тъй като ми се налага спешно да напусна заседанието.
  Предложенията са две, разписани са в текстовете, където им е систематичното място. Ще Ви ги представя, за да си кажете мнението, и след което да си продължите по Закона.
  Двете предложения са в следната посока.
  Първото е, че според нас създаването на Националното управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ като дирекция е неуместно и ние предлагаме това да бъде държавно предприятие.
  Доколкото знам и в Доклада на Световната банка, който аз невинаги казвам, че трябва да бъде водещ при вземането на решения, тъй като това са политически решения, дори и там се казва, че тази тол система трябва да бъде управлявана именно от държавно предприятие.
  Ще изложа няколко аргумента защо би трябвало това да е така, а и всички, които се занимават с държавна администрация, знаят разликата между държавно предприятие и дирекция в Агенция „Пътна инфраструктура“, в която ѝ да е агенция и може да направи своите изводи.
  Агенция „Пътна инфраструктура“ има изключително големи задължения и отговорности по поддържане и изграждане на републиканската пътна мрежа. Възлагането и управлението на непривичната за нея дейност с милиони потребители ще отвлече вниманието й от основната й дейност.
  Агенция „Пътна инфраструктура“ е затворена административна структура по Закона за администрацията. Работи непрозрачно и администрирането на големи маси парични потоци е рисково мероприятие за подобни структури. Агенция „Пътна инфраструктура“ няма административен и технически ресурс за дейност от рода на телекомуникациите и банковото дело. По-добрият вариант е той да бъде привлечен отвън или новосъздаден. Агенция „Пътна инфраструктура“ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството остава орган, определящ инфраструктурните такси по пътищата.
  Държавно предприятие „Национално управление“ като управител на тол системата ще работи по Търговския закон и принципите за доброто корпоративно управление с открита информация за приходите и разходите, паричните потоци и задължителен одит.
  Освен всичко останало, всички знаем, че агенциите – по принцип тяхната задача е да налагат държавни политики и да контролират спазването на закона. Те нямат финансови цели – агенциите и съответно дирекциите към тях. Агенциите формират политиките, както казах, а не самото изпълнение и събиране на някакви потоци.
  Примерите за държавни предприятия, които събират такива такси, са много. Тоест няма как Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура“ да стане приходна, защото на практика това ще стане една приходна агенция, когато тол управлението е дирекция в АПИ, докато държавните предприятия работят на търговски принцип. Те работят там, където има естествен монопол и мисля, че подходящото нещо, което трябва да се направи, това да бъде държавно предприятие.
  Сигурно има проблеми, за да го предложите по този начин. Почти съм сигурен, че може би няма да бъде прието сега, тъй като целият процес е в напреднала фаза, но въпреки всичко сме длъжни да кажем, че това според нас е по-правилният вариант, и ако сега не бъде прието, то в най-скоро време трябва да се върви в посока отделяне. Пак казвам, Вие вероятно имате Вашите мотиви.
  Второто ни предложение е свързано с това контролът да се извършва от КАТ – „Пътна полиция“, а не от тол управление. Защото те и досега извършват контрола по заплащането на винетните стикери, тоест КАТ и МВР имат опита по този контрол. Между другото, двете неща са свързани: ако стане държавно предприятие, няма как държавното предприятие да налага глоби и актове, вероятно затова се бяга и от възможността да е държавно предприятие, защото ако е държавно предприятие, трябва МВР да извършва контрола.
  В Министерството на вътрешните работи са всички регистри и когато има нарушение по тол системата, много бързо може де се установи идентичността на автомобила, да се установи дали водачите имат или нямат други нарушения. Не знам как и кога ще стане това прехвърляне или връзка между двете електронни системи? Ако щете и от шофьорска гледна точка не си представям шофьорите, които на пътя ще ги посрещат поне четири до тук контролни органи с различни автомобили, с различни униформи, с различни стоп палки, с различни изисквания. Разнообразието ще бъде пълно.
  Освен всичко останало, какви други аргументи да Ви дам защо? По-интересно ще е да чуем защо не трябва да го прави КАТ. Винаги при обсъжданията на новия Закон за движение по пътищата и от браншови организации, и от съсловни организации се е поставял въпросът да има единен контролен орган. В предишни заседания на комисии от предишния парламент сме се опитвали да видим къде може да се обединява това нещо, включително и ДАИ да се обединят с МВР по контрола за автомобилните превози, ние сега отиваме в друга посока – вместо да ги обединяваме, слагаме поредния контролен орган на пътя, което, мисля, че не води до повишаване и на безопасността, и на спазването на Закона. Няма да говоря за своеволията, които могат да се получат. Това са основните предложения по Закона, който е внесен.
  Позволили сме си да направим и предложение за промяна в Закона за автомобилните превози – в Преходни и заключителни разпоредби, и то е реакция на жалба на превозвач, който твърди, и като се запознахме, установихме, че е така – възможност за корупция и то немалка: когато тежкотоварни камиони бъдат спрени и им бъде наложена принудителна административна мярка „спиране от движение“ в момента се задължават или принуждават да бъдат закарани на паркинг, посочен от Агенцията, който обаче не е собственост на Агенцията и там биват изненадани с двойно, тройно по-високи цени на паркирането и съответно много по-високи цени на сервизната дейност.
  За да избегнем това, тоест да се преустанови тази корупционна дейност, ако е имало такава, тъй като не мога да твърдя без доказателства, но се твърди, че има такава, сме предложили да се действа както е с леките автомобили – до два часа собственикът на превозното средство или водачът да го отведе на място за домуване, където прецени. След като си заплати необходимите глоби, санкции, такси и така нататък, му се връщат номерата и продължава по пътя си.
  Разбира се, тук е важно мнението на МВР и на „Автомобилна администрация“ дали предложените мерки са сполучливи. Единствената ни цел е била да намалим възможностите за корупция в системата. Мисля, че и политиката на Министерството е същата в тази посока. Благодаря за вниманието.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Господин Председател, ако може бързо да отговорим на господин Свиленски, защото той ще напусне.
  Благодаря за предложението, изключително коректно и точно.
  Нашият отговор ще Ви го представи господин Войновски.
  ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
  Господин Свиленски, ние също сме отразили, че имаме проблем и работим в насока на решаването му. В законодателната програма сме заложили промяна в Закона за автомобилните превози, като една от мерките, които предвиждаме, е да се регламентира начинът за определяне на тези наказателни паркинги, както и редът, по който ще става определянето, таксите, изискванията към тях. Предвид това, че промените в Закона няма да станат толкова бързо, не възразяваме това нещо да се приеме, за да може бързо да реагираме на обществените настроения.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Установили сме такава практика. Абсолютно сте прав! Имало е такива практики и това, което ще предложим, е точно това, което Вие направихте. Многократно са подавани към прокуратурата и към следствените органи такива сигнали. Многократно! За съжаление, няма досега отговор и на база това, което Вие казвате, благодаря, подкрепям Ви напълно.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря за подкрепата.Ако не възразявате, да бъде припознато от цялата Комисия.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Въпросът беше по чл. 83 да отговорите. Другите текстове започваме да ги гледаме веднага след заглавието.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Председател, много важно е в началото да кажете по предложенията, защото след това няма смисъл да се обсъждат.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Искам да благодаря за въпросите, които господин Свиленски зададе. Факт е, че в първоначалния доклад на Световната банка националното тол управление, което в момента е създадено, е да бъде отделно предприятие. Това е един от вариантите, който Агенцията беше предложила. Впоследствие се премина към варианта да бъде структура на Агенция „Пътна инфраструктура“ предвид краткото време, за което трябваше да бъде създадена тол системата и заради липсата на административен капацитет, който трябваше да се привлече отвън и използването на наличния капацитет на Агенцията. Затова се премина към варианта това да бъде дирекция, специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Наистина ще е добре в бъдеще да бъде самостоятелно предприятие извън Агенцията, но, за съжаление, нямаме време това да се случи сега. Трябва да бъдат променени много закони, а след две седмици, звеното трябва да започне да функционира – да продава електронни винетки.
  Съгласни сме с Вас, господин Свиленски, но това трябва да стане на следващ етап.
  За контрола. Водили сме много разговори с Министерството на вътрешните работи. Решението контролът и правоприлагането да са към Агенция „Пътна инфраструктура“ или към това специализирано звено, предвид разходите, които не бяха калкулирани от Министерството на вътрешните работи, разходите са в пъти повече от тези, които са предвидени в момента и които ще бъдат изхарчени.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
  Господин Свиленски.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да разбирам, че в момента, в който стартира и вече тръгне тол системата, Вие сте готови, съвместно с българския парламент, да работим в посока създаването на държавно предприятие?
  Разходите за контрола за МВР, не виждам защо да са многократно повече. Идеята ми е, че трябва да приемаме така законите и органите, че да работят, а не да се притесняваме заради нещо друго, което в крайна сметка ще се отрази върху самата контролна дейност.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Относно разходите – при разговорите с Министерството на вътрешните работи беше констатирано, че дали при тях, или при нас ще е контролът, трябва да се назначат хората, предвидени за назначаване. Калкулацията, която те ни направиха за разходите на брой човек, предвид че имат и специфични други разходи, които трябва да начисляват, беше в пъти повече отколкото е заложено в бюджета на дирекцията.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Господин Свиленски, след като получихте уверението на Агенция „Пътна инфраструктура“, че ще се случи това държавно предприятие, предполагам че по отношение на контрола, МВР трябва да се заложи в бюджета за новата година това увеличение на бюджета за назначаването на тези хора.
  Господин Свиленски, при това положение може ли да си оттеглите предложенията и да вървим по Закона, като, пак казвам, получихте уверенията на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, че тези неща ще се случат.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Председател, няма как да ги оттегля, тъй като не съм само аз вносител. Разбирам, ако трябва в залата, за да не се четат, да минава по-бързо.
  Колеги, благодаря за разбирането. Извинявайте.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други предложения относно заглавието? Не виждам.
  Който е за така направеното предложение, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно заглавието.
  Господин Дончев, заповядайте.
  АНТОН ДОНЧЕВ: Господин Председател, аз също имам няколко думи, свързани със Законопроекта, тъй като трябва да председателствам друга комисия и трябва да напусна след малко.
  Господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми гости, колеги! Искам да обърна внимание само на сроковете, които са посочени в последната точка на § 22 – т. 4, за въвеждане на възможността за провеждане на плащания с така наречените пос терминали. Прави ми впечатление твърде дългият срок за въвеждане на тази възможност, а тя не ми се струва по-сложна от въвеждането в експлоатация на цялата тол система. Нека срокът да бъде както са и останалите – месец август 2019 г. Какво налага да бъде пренесено чак за месец юли 2020 г.?
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Аз лично съм участвал в работната група, да Ви оборя, господин Дончев. Първото нещо, което настоявахме, е да се приеме и да влезе. Тогава условието на МВР, за да го подкрепи, беше това: правите отлагателен срок и го приемете, защото нямат готовност. Ние ще ги задължим да направят нещо, за което нямат готовност. По-късно, като дойде точката, ще обяснят.
  Понеже отворихме темата, заповядайте господин Христов.
  ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Ще си позволя реплика. Това го обсъждахме на предишното заседание, когато всички подкрепихме консенсусно предложението за пос терминали в патрулните автомобили. Действително условието беше да са с лек отлагателен срок, тъй като МВР нямат готовност да го внедрят. В момента имат и счетоводни затруднения, тъй като имат различни сметки за различните глоби и трябва по някакъв начин да се реформира вътрешно системата, за да може това нещо да стане факт.
  Отделно не бяха сигурни как ще се справят технически. Така че е по-добре да знаем, че ще се случи – било и с малко по-бавен срок, отколкото изобщо да го нямаме като възможност. Това, както и господин Летифов каза, беше едно от условията, за да подкрепим всички този законопроект.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Христов.
  Господин Дончев.
  АНТОН ДОНЧЕВ: Ако говорим за готовност, ние не можем да бъдем сигурни, че те след година и половина ще имат готовност. Затова мисля, че трябва по-кратък срок, пък като дойде време, ако нямат готовност, тогава да им дадем допълнително някакъв срок.
  Не мисля, че едни пос терминали в едни коли, са нещо по-сложно от цяла тол система. Това е смешно за обсъждане.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: При дебата имаше сериозни аргументи. Възприели сме това поведение, като си спомняте, господин Дончев, че в предходното заседание на тази тема, предложението беше отхвърлено. Намерихме консенсус това да бъде подкрепено с идеята във времето да се намери начин как това да намери приложение.
  Ако останете до края, по-късно ще чуете и аргументите на МВР, но казахте, че сте ангажиран.
  АНТОН ДОНЧЕВ: Благодаря.
  Ще делегирам правата си за гласуване на господин Паунов.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Това е личен избор, господин Дончев. Възприемаме го. Благодаря Ви.
  Уважаеми колеги, продължаваме работата.
  Параграф 1 – предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев, което беше представено.
  Дебатът беше проведен.
  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Става въпрос за възможността автомобилите на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ да бъдат оборудвани със сини лампи, каквито са на МВР. Знаете, че оранжевият цвят на лампите означава препятствие на пътя. Това е нещо различно, което може да не го знаят чужденците, които идват в България с тежкотоварните автомобили и при подадена дори и стоп палка, той може да не знае какво да прави и просто да подмине автомобила на „Автомобилна администрация“. Поради тази причина предлагаме автомобилите на „Автомобилна администрация“, които контролират само на пътя движението да бъдат оборудвани със сини лампи. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: За предложението на господин Свиленски и господин Данчев се разбрахме.
  Госпожо Начева, подкрепяте ли предложението на Иванов и Ненков? Подкрепяте го.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението. Само искам да добавя, не че ще ни подминават, а в момента ни подминават.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ципов, подкрепяте ли предложението на господин Иванов и на господин Ненков за сините лампи? Подкрепяте го.
  Други мнения и предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Свиленски и Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се предложението.
  Параграф 1 със следната редакция:
  „§ 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „определени от министъра на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определени от изпълнителния директор за осъществяване на контрол“, а след думите „оперативно-издирвателна дейност“ се поставя запетая и се добавя Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, определени от председателя на управителния съвет на Агенцията.“
  Който е за така предложената редакция на § 1, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Параграф 2 – предложение от народните представители Ненков и Иванов:
  „В § 2:
  „а) Точка 1, чл. 100, ал. 2 се изменя така:
  „1. Алинея 2 се отменя.“
  б) Точка 2 отпада.“
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме предложението.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: За яснота искам да кажа, че предложението по т. 1, ал. 2 отива в чл. 139.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 3 има предложение на народните представители Ненков и Иванов.
  Моля да представите предложението, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Поправките са ни редакционни.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева, подкрепяте ли предложението? Подкрепяте предложението.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението.
  Господин Ципов? Подкрепяте предложението.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте предложението.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Ненков и господин Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Предлагам следната редакция на § 3:
  „В § 3, т. 2, чл. 102, ал. 2 се изменя, така:
  „(2) Собственикът е длъжен да не допуска движението на своето моторно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ако за моторното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му. Ако в свидетелството за регистрация е вписан ползвател, то задължението по тази алинея се изпълнява от него.“
  Който е за предложената редакция на § 3, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 4 има предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме текстовете, създаваме две нови алинеи, които касаят винетката и тол таксата. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Подкрепя ли се предложението от институциите? Подкрепя се.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов за § 4.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Предлага се следната редакция на § 4:
  „§ 4. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Движението на пътни превозни средства по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл.10, ал. 1 от Закона за пътищата.
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в случаите, когато такава е дължима според категорията на пътното превозно средство, освен когато таксата е заплатена от трето лице.
  (7) Водачът на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да закупи маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа, които ще ползва, или да изпълни съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, освен когато тези задължения са изпълнени от трето лице.“
  Който е за така предложената редакция на § 4, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 5 има предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме технически текстовете. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева, господин Ципов, господин Попов, подкрепяте ли предложението? Подкрепяте го.
  Изказвания от народните представители? Не виждам.
  Който е за така направеното предложение от народните представители Ненков и Иванов, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се предложението.
  Предлагам на вниманието Ви следната редакция на § 5:
  „В § 5, т. 1, относно чл. 140, ал. 1, се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които са изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
  2. В ал. 2 в изречение първо след думите „моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях“ се поставя запетая и се добавя „и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“.“
  Подкрепяте ли текста госпожо Начева? Подкрепяте го.
  Господин Попов, подкрепяте ли текста? Подкрепяте го.
  Господин Ципов подкрепяте ли текста? Подкрепяте го.
  Коментари? Не виждам.
  Който е за направената редакция на § 5, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Христов, за процедура.
  ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, с цел по-оперативно протичане на заседанието, ще направя процедурно предложение: да не изчитате всеки параграф с промените, тъй като всички сме запознати. Мисля, че е важно в залата да бъде изчетено. Колегите, които присъстват, познават текстовете. Ако някой има възражения, предложения или коментари, може да вземе думата, след като представите накратко текстовете.
  Ако приемете този подход, мисля, че доста по-оперативно ще протече заседанието.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Възражения от колегите? Не виждам.
  Възприемаме подхода.
  По § 6 има предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тук по принцип беше записан текстът автомобилите на „Пожарна безопасност“ да минават на годишни технически прегледи, но този параграф е намерил своето място в Закона за пътищата. Тук използваме възможността, тъй като става въпрос за годишните технически прегледи, да запишем да минават на преглед автомобилите на „Пожарна безопасност“.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева, подкрепяте ли това предложение? Подкрепяте го.
  Господин Попов? Подкрепяте го.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители! Позволете ми да внеса малко разяснение. По-точно автомобилите бяха изключени от това да минават, възстановяваме тази възможност. Смятаме, че, въпреки че са специализирани пътни превозни средства, има необходимост те да минават на годишни технически прегледи.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Ципов.
  Уважаеми колеги, имате думата.
  Не виждам желание.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За 13, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подкрепяте ли текста на § 6 с направените промени.
  Госпожо Начева? Подкрепяте го.
  Подлагам на гласуване текста на § 6 с приетото предложение.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема.
  Подкрепяте ли текста на § 7, госпожо Начева? Подкрепяте го.
  Господин Попов, господин Ципов, подкрепяте ли текста? Подкрепяте го.
  Изказвания от народните представители? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на § 7 по вносител.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 8 има предложение от народните представители Свиленски и Данчев.
  По този параграф проведохме дебата, чухме предложенията.
  Предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Става въпрос Министерството на вътрешните работи да не следи за залепения винетен стикер. Това е основното в предложението. Благодаря.
  Предложението на госпожа Георгиева е техническа корекция за прецизиране на текстовете.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Не подкрепяме предложението на народните представители Свиленски и Данчев по мотивите, които в началото изложихме.
  Подкрепяме предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението на господин Ненков и господин Попов. Не подкрепяме предложението на господата Свиленски и Данчев.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме предложението на народните представители Ненков и Иванов и неподкрепяме предложението на народните представители Свиленски и Данчев.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
  Коментари от народните представители? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски и господин Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 8 с приетите промени.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 9 няма предложения.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме текста по вносител.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме текста по вносител.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме текста.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 9 по вносител.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 10 има предложение от Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме текстовете.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева, господин Попов, господин Ципов, подкрепяте ли предложението? Подкрепяте го.
  Агенция „Митници“, подкрепяте ли предложението? Подкрепяте го.
  Изказвания от народните представители? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 10 с приетото предложение.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 11 има предложение от народните представители Свиленски и Данчев.
  Предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  Господин Свиленски представи предложението.
  Господин Иванов, заповядайте.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме текстовете, господин Председател.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, не подкрепяме предложението на народните представители Свиленски и Данчев по мотивите, изложени в началото, тъй като е свързано със създаване на държавно предприятие „тол управление“.
  Подкрепяме предложението, направено от господин Ненков и господин Иванов.
  ЗАМ.-МНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Господин Председател, не подкрепяме предложението на господин Свиленски и Данчев и подкрепяме предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Не подкрепяме предложението на народните представители от „БСП за България“ и подкрепяме народните представители от ГЕРБ.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: От Агенция „Митници“ подкрепяте ли предложението? Подкрепяте го.
  Изказвания от народните представители? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски и господин Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  Госпожо Начева? Подкрепяте предложението.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението
  Господин Ципов? Подкрепяте предложението.
  Изказвания на народни представители? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на § 11 с приетите предложения.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Заповядайте, господин Христов.
  ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, ако ми позволите, имам въпрос: как ще се процедира с гласа на колегата Дончев, тъй като той го беше оставил на колегата Паунов, който гласува „против“ тяхното, собствено предложение. Тоест, респективно „Воля“ ще бъдат ли преупълномощени към колегата Иванов отново да си гласуват „против“ собствените предложения?
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Факт е господин Христов, че господин Дончев не остави гласа си на Вас, а го остави на колегите, които се разпореждат с него и приемаме, че господин Иванов може да гласува с гласа на господин Дончев.
  ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Попаднахме в хипотеза, в която те собственото си предложение не подкрепиха на това заседание. Всички други ги подкрепихме, само те не се подкрепиха.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Не съм решил аз на кого да си остави господин Дончев гласа си!
  Предлага се § 12 да отпадне.
  Предложенията на народните представители Свиленски, Дончев, Ненков и Иванов са еднакви.
  Подкрепяте ли ги, госпожо Начева. Подкрепяте ги.
  Господин Попов? Подкрепяте ги.
  Господин Ципов? Подкрепяте ги.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте.
  Изказвания от народните представители? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Свиленски, Данчев, Иванов и Ненков, което е едно и също.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 8.
  Предложение на Комисията § 12 да бъде отхвърлен.
  По § 13 има предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Създаваме нова принудителна административна мярка с цел прецизиране на Закона предвид приетите преди време памове по Закона за движение по пътищата.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева?
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме текста на вносителя с направената в днешното заседание промяна.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ципов, Господин Попов, подкрепяте ли предложението? Подкрепяте го.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13, който става § 12:
  „§ 12. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 2, буква „ж“ се отменя.
  2. създава се т. 8:
  „т. 8. Временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията за установяване на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата до заплащането й, но за не повече от 1 месец“.
  Госпожо Начева, подкрепяте ли тази редакция? Подкрепяте я.
  Господин Попов? Подкрепяте я.
  Господин Ципов? Подкрепяте редакцията.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста с направената редакция.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 14 има предложение от народните представители Свиленски и Данчев.
  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  Господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме текстовете.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението на народните представители Ненков и Иванов и не подкрепяме предложението на господин Свиленски и господин Данчев.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението на господин Иванов и господин Ненков.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме предложението на народните представители от ГЕРБ, и неподкрепяме предложението на народните представители от БСП.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Агенция „Митници“? Също.
  Работната група го е разгледала.
  Станислав Иванов, Иван Ненков и група народни представители припознават предложението.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Свиленски и Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов по принцип с направените промени, които са припознати от Иванов, Христов, Вълков и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Подлагам на гласуване текста на Комисията за § 14, който става § 13.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване § 14, който става § 13 с приетите промени.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  По § 15 има предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев.
  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прецизираме текстовете, уважаеми господин Председател.
  Госпожо Начева? Подкрепяте прецизирането на текстовете на господин Иванов и господин Ненков, не подкрепяте на господин Свиленскси и на господин Данчев.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението на господин Иванов и господин Ненков.
  Господин Ципов? Подкрепяте предложението на господин Иванов и господин Ненков.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте предложението на господин Иванов и господин Ненков.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Свиленски и Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Иванов и Ненков.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 15, който става § 14 с редакцията на Комисията.
  Изказвания за текста? Не виждам.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се § 14.
  Параграф 16 – предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  Госпожо Начева, подкрепяте ли прецизирането на текстовете? Подкрепяте ги.
  Господин Попов? Подкрепяте.
  МВР? Подкрепяте.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте предложението на Иванов и Ненков.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Гласуваме § 15 в редакцията на Комисията.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам § 17 да отпадне, уважаеми колеги, госпожо Начева, защото е намерил систематичното си място на друго място.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Подкрепяме предложението, направено по реда на чл. 83 от Правилника.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагаме да се прекратява производството след заплащане на компесаторна такса.
  Какво имаме предвид? Компесаторната такса, когато бъде заплатена, да не следват никакви други мерки, които могат да се взимат срещу нарушителя на пътя. Всички останали видове такси и глоби, които могат да се налагат, след тях ще следват административни наказания и така нататък.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева?
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Не подкрепяме предложенията на Свиленски и Данчев и подкрепяме предложението на Иванов и Ненков.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Не подкрепяме Свиленски и Данчев, подкрепяме Иванов и Ненков.
  ПЕТЪР ТОШКОВ: Подкрепяме предложението на Станислав Иванов и Александър Ненков.
  Не подкрепяме предложението на Свиленски и Данчев.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Митници? Подкрепяте на Иванов и Ненков. Благодаря.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложенията на Свиленски и Данчев.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържал се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на § 18, който става § 17 с приетото предложение в редакцията на Комисията.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Параграф 18, който става § 17 е приет.
  Параграф 19 – предложение от народните представители Свиленски и Данчев.
  Предложение от народните представители Ненков и Иванов, които съвпадат частично.
  Господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да отпадне целият параграф, колегата Свиленски и Данчев предлагат да отпадне само част от параграфа.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението да отпадне целият параграф 19.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме да отпадне целият параграф 19.
  ПЕТЪР ТОШКОВ: Подкрепяме отпадането на § 19.
  ЦЕЦКА ДОЧЕВА: Подкрепяме предложението да отпадне целият параграф.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Данчев и Свиленски.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов за отпадането на § 19.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се – § 19 отпада.
  Параграф 20 – предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев.
  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Ако ми позволите, първо, да взема отношение по предложението на господин Свиленски и господин Данчев. Тук искам да кажа, че не става въпрос за фишовете, които МВР налага за скоростта, а става въпрос за нови фишове, които ще се налагат от Агенция „Пътна инфраструктура“. Може би това не са съобразили колегите и затова са направили това предложение.
  По отношение на нашето предложение, прецизираме текстовете. Благодаря Ви.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Не подкрепяме предложението на народните представители Свиленски и Данчев.
  Подкрепяме предложението, направено от Иванов и Ненков.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението, направено от Ненков и Иванов.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложението на народните представители от „БСП за България“ е свързано с това да се възложи на Министерството на вътрешните работи тази административно-наказателна дейност. Този дебат се води повече от година и решението, което е взето, е в обратния смисъл – каквото е предложението на народните представители от ГЕРБ. Смятам, че това е правилното решение и то следва да бъде подкрепено.
  Подкрепяме го.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
  Изказвания? Няма.
  „Митници“? Подкрепяте предложението на Иванов и Ненков.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Георги Свиленски и Данчев.
  За 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Станислав Иванов и Александър Ненков.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 20, който става § 18 в редакцията на Комисията, с приетите предложения.
  Изказвания? Не виждам.
  Гласуваме.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Параграф 21 – предложение от народните представители Станислав Иванов, Христов и група народни представители.
  Давам думата на МВР.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Този текст беше отразен във вече прието предложение от Комисията по чл. 172, така че смятам, че няма нужда от този текст и е добре той да отпадне от доклада на Комисията.
  Ако някой от народните представители го е припознал, подкрепяме го.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Припознато е.
  Госпожо Начева? Подкрепяте предложението.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте предложението, направено в заседанието.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители § 21 да отпадне.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Други предложения? Не виждам.
  Подкрепяте ли наименованието на подразделението, госпожо Начева? Подкрепяте го.
  Господин Попов? Подкрепяте го.
  МВР подкрепя ли предложението? Подкрепяте го.
  Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
  За – 21, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Предложение от народните представители Ненков и Иванов за нов § 21а.
  Господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това е § 6, който, в началото на разглеждането на Законопроекта споменах, че ще отиде на съответното място в Преходни и заключителни разпоредби по Закона за пътищата.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева? Подкрепяте предложението.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: С това предложение, господин Председател и уважаеми народни представители се въвежда срок, в който трябва да преминат на преглед за проверка на техническата изправно пътните превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност“ и защита на населението.
  Подкрепяме предложението.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Ненков и Иванов.
  За – 21, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване приетото предложение с направените правно-технически бележки от Комисията на § 21а, който става § 19 с приетите промени.
  За – 21, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Параграф 22 – предложение на народните представители Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това е като § 11, чл. 167а. Прецизираме текстовете.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева? Подкрепяте предложението.
  Господин Попов? Подкрепяте предложението.
  Господин Ципов? Подкрепяте.
  Агенция „Митници“? Подкрепяте.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 22, който става § 2, с приетите промени.
  Изказвания? Не виждам.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Параграф 22, който става § 20 е приет.
  Параграф 23 – предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нашето предложение, уважаеми господин Председател, е да отпадне § 23, но съгласно предложението, което беше направено в началото на нашето заседание по отношение на паркингите, където трябва да бъдат спирани тежкотоварните автомобили, да се прилага мярката, която се прилага за леките автомобили, следва този параграф да остане с този текст. Понеже в Закона за автомобилните превози се правят изменения, в чл. 7б, ал. 3, текстът „клас А и клас 1 при специализиран превоз“ се променя така: „клас А, клас 1 и клас 2 при превоз“… и така нататък.
  Уважаеми господин Председател, предлагам да пропуснем този параграф, докато го уточнят колегите от Министерството и накрая да се върнем на него. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Обратно предложение? Няма.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Иванов.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Параграф 24 – предложение от народните представители Свиленски и Данчев.
  Предложение от народните представители Ненков и Иванов.
  Господин Иванов, имате думата.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Става въпрос за автомобилите на „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Митници“, които са над 3,5 тона – става въпрос за лабораториите, да не заплащат такса по чл. 10, ал. 1, т.2, а именно тол такса. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева?
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението, направено от господин Иванов и господин Ненков и неподкрепяме предложението, направено от господин Свиленски и Данчев.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР АНГЕЛ ПОПОВ: Подкрепяме предложението на Иванов и Ненков.
  Само да допълня, не е нормално един контролен орган, когато излиза на пътя да контролира, той да заплаща за това нещо.
  Не подкрепяме предложението на господин Свиленски и господин Данчев.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Данчев и Свиленски.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Ненков и Иванов.
  За – 11, против – 8, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване § 24, който става § 21 с редакция на Комисията и с приетото предложение.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Параграф 24, който става § 21, е приет.
  Параграф 25 – предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов.
  Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предложенията на работната група са доста по-дълги, господин Председател, от Вашите, така че предлагам те да ги аргументират.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева? Подкрепяте предложението.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията? Подкрепяте предложението.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Иванов и Ненков.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема с
  Параграф 26 – предложение от Станислав Иванов и Александър Ненков.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тук става въпрос за текста, който влиза в сила от 1 юли 2020 г. Изразихме своите аргументи в началото на заседанието, когато господин Дончев представи тяхното предложение и не беше прието. Беше прието нашето. Благодаря.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми народни представители, да внеса малко разяснение по този въпрос.
  В момента имаме неподвижни пос терминални устройства, които са поставени в областните дирекции и районните управления, но Министерството на вътрешните работи не ги е заплатило. Предоставени са от банките по силата на споразумение с Министерството на финансите. За тези мобилни пос терминални устройства. Министерството на вътрешните работи трябва да заплати, което означава да се организира обществена поръчка. Нямаме предвидени средства в бюджета за следващата година и не на последно място, има необходимост и от известно време за обучение на пътните полицаи, които ще оперират с тези пос устройства.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ципов, аз се аргументирах вместо Вас в началото на заседанието.
  Господин Иванов, заповядайте.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Само искам да добавя, че тъй като в момента в МВР работят по две сметки, означава, че трябва да има по два пос терминала, докато не се отрегулира и този проблем, мисля, че не трябва да бъде прието предложението на господин Дончев, а да бъде прието нашето предложение.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Начева.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Подкрепяме предложението на господин Иванов и господин Ненков.
  Прецизират се сроковете, съобразени със ситуацията в момента, така че нямаме нищо против.
  ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: По принцип подкрепяме предложенията на господин Иванов с уточнението: ако е възможно т. 1 от § 22 – срокът да бъда удължен. Да не е до 1 март, а до 1 юни, от гледна точка на това, че към момента няма изградена информационна система, която да обменя информация с пунктовете и имаме притеснение, че това нещо към 1 март няма да работи. (Уточнения встрани от микрофоните.)
  Към момента нямаме изградена система с НАП, през която да си обменяме информация за това дали са платени тол таксите, или не са платени. Нито пък имаме информация по какъв начин ще стават.
  В момента, доколкото разбрах от колегите, тече обществена поръчка за изграждането на такава система, но ние нямаме информация как ще се случат нещата. От такава гледна точка, ако може срокът да се удължи. Ако остане срокът, има опасност примерно да не заработи от 1 март, но ще заработи по-късно.
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Наистина към настоящия момент е обявена обществена поръчка, която цели осигуряване на свързаността между институциите. Предполагаме, че дори до края на месец януари ще бъде приключена дейността по този въпрос, така че за 1 март дори ще имаме време да реагираме. Държим срокът да е 1 март. (Реплика.)
  Не са минали обжалванията, но тя е ускорена процедура. Очакваме да приключи до седмица две. Така че към края на месец януари сме предвидили да имаме осигурена такава свързаност. Затова сме си дали аванс още един месец.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предвид обяснението на Агенция „Пътна инфраструктура“ предлагам да приемем тяхното предложение. След като имаме уверение, че тези неща ще се случат, ако не след това трябва да се изменя Законът, което не е много хубаво и се надявам да не се налага месец февруари да се променя Законът.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Изказвания? Не виждам.
  Закривам дебатите.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ненков и Иванов.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се предложението.
  Подлагам на гласуване § 26, който става § 22, с приетите промени.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Приема се.
  Уважаеми колеги, връщаме се на § 23.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги, господин Войновски, текстовете за параграфа, който касае коланите – чл. 7б.
  Господин Войновски, от Вас очакваме от приетия Законопроект, който касаеше коланите, до шест месеца да ни предоставите пълна информация колко са автобусите, които имат колани и автобусите, които нямат колани; тези, които могат да бъдат оборудвани с колани и тези, които не могат да бъдат оборудвани и за автобусите, които возят деца – по същия начин.
  Мисля, че имате още един месец, за да получим тази информация. Благодаря.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Връщаме се на § 23.
  Господин Иванов, Вие оттегляте Вашето предложение § 23 да отпадне и правите следното предложение – сегашният текст става т. 1 на § 23.
  „§ 23. В чл. 106 а се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, в т. 1 изразът „и определяне мястото на домуване“ отпада. В т. 2 изразът „и определяне мястото на домуване“ отпада
  б) в ал. 2 т. 4 се отменя
  в) ал. 6 придобива следното съдържание
  „(6) В случаите по ал. 1, т. 1 – 3 собственикът или водачът на моторното превозно средство в срок до 2 часа от налагане на принудителната административна мярка придвижва моторното превозно средство до определено от него място за домуване.
  г) създава се ал. 7
  „(7) Табелите и регистрационните номера и документите, удостоверяващи регистрацията на превозното средство по ал. 2 се връщат след заплащане на наложената с наказателно постановление глоба.“
  Господин Войновски.
  ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: Приемаме предложението.
  ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: МВР? Подкрепяте предложението, добре.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители, припознато от членовете на Комисията за § 23, както Ви го представих.
  За – 21, против и въздържали се – няма.
  Гласуваме текста на 23 с приетите промени, който ще стане съответният параграф след номерацията.
  За – 21, против и въздържали се – няма.а
  Приема се.
  Уважаеми колеги, с това изчерпахме дневния ред.
  Закривам заседанието.
  (Закрито в 17,00 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума