Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
E-mail: kkm@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 390
Телефон: 02 939 23 06; Факс: 02 986 11 89
Рени Томова
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по културата и медиите на 44-то Народно събрание.
(2) Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и действащото законодателство.
Чл. 2. (1) Ръководството на Комисията се състои от председател и двама заместник-председатели.
(2) Ръководството на Комисията организира работата й въз основа на документите и информацията, която постъпва в Комисията.
(3) Членовете на комисията имат достъп до получените документи и информация по ал. 2.
(4) Документите, с които работи комисията – входящи, изходящи и преписки, се завеждат в компютърното деловодство и се съхраняват в дневници при сътрудник на комисията.
(5) Председателят на Комисията ръководи нейните заседания, осъществява взаимодействие с ръководството на Народното събрание и с другите постоянни комисии и представлява Комисията пред държавните органи, неправителствените организации и гражданите.
(6) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията.

Раздел ІІ
Предмет на дейност на Комисията

Чл. 3. (1) Комисията по културата и медиите разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) По законопроектите и другите актове на Народното събрание Комисията по културата и медиите изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се представят на председателя на Народното събрание.
(3) Комисията представя на председателя на Народното събрание мотивирани доклади по законопроектите в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или двуседмична програма за работата на Народното събрание.
(4) Комисията по културата и медиите може да възлага, при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.
(5) Комисията по културата и медиите, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.
Чл. 4. (1) Комисията по културата и медиите обсъжда разпределените й законопроекти не по-рано от 24 часа от получаването им от членовете на Комисията.
(2) Законопроектите по ал. 1 се разглеждат, когато към тях са приложени справките по чл. 76, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Законопроекти, към които не са приложени тези справки, не се разглеждат до отстраняване на нередовността, за което председателят на Комисията, в случаите, когато Комисията е определена като водеща, уведомява съответния вносител.
(3) В случаите, когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия, при обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, извършва проверка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия препоръчва на вносителя чрез председателя на Народното събрание да го приведе в съответствие в 7-дневен срок от уведомяването на вносителя.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 срокът по чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание спира да тече.
Чл. 5. (1) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на Комисията изисква становище от: Министерския съвет, министъра на културата или от съответния ресорен министър, регулаторни органи, неправителствени организации и медии, което се предоставя в 14-дневен срок от поискването.
(2) Граждани, представители на неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации могат да представят писмени становища по законопроектите.
(3) Когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия становищата по ал. 1 и 2 се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се предоставят на членовете на Комисията чрез изпращане на електронната им поща.
(4) Липсата на становища по ал. 1 и 2 не спира обсъждането на законопроекта.
(5) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на Комисията по културата и медиите.
(6) Представители на държавните органи и длъжностните лица по ал. 1 присъстват на заседания на Комисията по покана на нейното ръководство, както и в случаите по чл. 28, ал. 5, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поканените са длъжни да се явят пред Комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от деня на отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то се провежда след изтичане на този срок.
(7) Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, Комисията с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.
Чл. 6. Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на културата и медиите. С решение на Комисията по отделни проблеми могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение на специализирани институции, както и от „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание”.
Чл. 7. (1) В началото на заседанията на Комисията по културата и медиите, всеки първи четвъртък на месеца, министърът на културата се явява пред Комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министърът на културата отговаря веднага след задаването на въпроса. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията, съгласувано с него, определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.

Раздел ІІІ
Заседания на Комисията

Чл. 8. (1) Комисията по културата и медиите провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Комисията провежда редовни заседания в четвъртък от 14:30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на Комисията извън посочения ден и час по ал. 2.
(4) По изключение Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.
(5) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(6) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 9. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание като се обявява съответният проект на дневен ред.
Чл. 10. (1) Дневният ред на заседанията се предлага от председателя на Комисията в случаите, когато той не е определен на последното й заседание или от председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено от председателя на Комисията на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание. Съобщение се оставя в пощенските кутии на членовете на Комисията и се изпраща на електронната им поща.
(3) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(4) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(5) Материалите по дневния ред се предоставят предварително на членовете на Комисията чрез електронна поща, а по изключение на хартиен носител в деня на заседанието на Комисията. След съгласуване с председателя на Комисията материалите за заседанията се публикуват в интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 11. (1) Комисията по културата и медиите заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на Комисията се взимат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 12. (1) Членовете на Комисията по културата и медиите удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на Комисията.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или заместник-председателите.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на Комисията се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 13. (1) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(2) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 3, ал. 1 след като изслуша становището на вносителите в рамките на 10 минути.
(3) Народен представител, който не е вносител на законопроект може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо гласуване в рамките на 5 минути.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при обсъждане от Комисията на проектите на решения по чл. 3, ал. 1.
Чл. 14. (1) В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и народни представители, които не са членове на Комисията без право да гласуват.
(3) Участието на народни представители по ал. 2 в закрити заседания на Комисията, документите и тематиката, с които са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от тях.
Чл. 15. (1) Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Комисията при спазване на режима на достъп в Народното събрание.
(3) Комисията работи в сътрудничество с граждански, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на Комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разискванията (с право на изказ до 3 минути) по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в Комисията. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Всеки член на ръководството на Комисията по културата и медиите може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите на съответното заседание въпроси от Комисията.
(5) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп могат да присъстват на откритите заседания на Комисията.
(6) Представители на организациите, институциите, юридическите лица и неакредитираните журналисти по ал. 2, 3, 4 и 5 присъстват на заседанията на Комисията след писмено упълномощаване, адресирано до председателя на Комисията. Писмата, съдържащи трите имена на упълномощените представители, се изпращат на факса или електронната поща на Комисията не по-късно от 17:00 часа в деня, предхождащ заседанието.
(7) По решение на комисията, прието с обикновено мнозинство, може да се реши определено нейно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на Комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от Комисията.
Чл. 16. (1) Членовете на Комисията имат достъп до цялата получена информация, свързана с дейността на Комисията.
(2) При поискване от членовете на Комисията нейното ръководство осигурява необходимата информация за решенията и действията на държавните и общинските органи и институции.
Чл. 17. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от Комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от Комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) В случаите, когато Комисията по културата и медиите е определена като водеща комисия, докладът за първо гласуване на разпределения законопроект съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища и обобщено становище на Комисията. Докладите по законопроектите за първо гласуване се представят не по-късно от две месеца от тяхното внасяне.
(4) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(5) Документите, приети от Комисията и изходящата кореспонденция, се подписват от председателя, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател.
Чл. 18. (1) За заседанията на Комисията се води стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола.
(3) Протоколите се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието.
(4) Протоколите от закритите заседания на Комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 19. (1) Комисията по културата и медиите може да образува от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Дейността, съставът и ръководството на всички подкомисии и работни групи се определят от Комисията по културата и медиите с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Работните групи по ал. 2 в определения от Комисията срок изготвят доклад с анализ на конкретните проблеми и проект за становище на Комисията.
(4) Председателят на Комисията може да привлича експерти за работа по изготвяне на доклади и становища по отделни законопроекти, в рамките на утвърдените за това средства по чл. 20.
(5) Комисията по културата и медиите може да създава обществени съвети от представители на неправителствени организации и движения, които да я консултират.
Чл. 20. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на Комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 8 юни 2017 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по културата и медиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:

ВЕЖДИ РАШИДОВ