Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 21 март 2019 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права,№ 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.
  В заседанието участваха: от Министерство на културата – Мехти Меликов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права”; Катерина Пашова, държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права”; от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – Ева Петрова, правен съветник; от Музикаутор – Мариана Андреева, адвокат и Ефросина Саракинова, главен юрисконсулт; от ПРОФОН – Момчил Младенов, адвокат и Десислава Преображенска, юридически съветник; от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори – Галя Маринова, председател; от ТеРаПро – Велизар Соколов, изпълнителен директор и Аспарух Томов; от Асоциацията на индустриалния капитал – Ивелин Желязков, директор Тристранно сътрудничество.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Мехти Меликов.
  Текстовете за промени в законодателната уредба са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост, който е консултативен орган към министъра на културата, осъществява координация и сътрудничество между държавните институции, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, работещи в областта на интелектуалната собственост при провеждане на държавната политика в областта на защита на интелектуалната собственост.
  Основната цел на предлаганите изменения и допълнения е създаване на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори, също така и установяване на улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления по Закона за авторското право и сродните му права.
  Предлага се и прецизиране на разпоредби засягащи колективното управление на авторски или сродни на тях права, а именно: процедурата по избор и дейност на комисиите за утвърждаване на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на правата; съставянето на списъка на медиаторите, воден от министъра на културата; контролните правомощия на Министерството на културата във връзка с колективното управление на права; текстове, регулиращи организирането и осъществяването на административнонаказателна дейност.
  С преходните и заключителни разпоредби към законопроекта се предлагат и промени в чл. 38 и чл. 337 от Закона за електронните съобщения. До тези промени се стига в процеса на междуведомственото съгласуване на законопроекта от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са обсъдени и съгласуване в Съвета за защита на интелектуалната собственост. С измененията в чл. 337 от Закона за електронните съобщения се предвижда облекчаване на процедура за връчване на актове и наказателни постановления. С измененията и допълненията в чл. 38 от Закона за електронните съобщения се разширяват източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията има възможност да използва при изготвянето на своя годишен доклад в частта за разпространението на радио- и телевизионни програми.
  В писмено становище от Асоциацията на индустриалния капитал в България се изразява подкрепа на законопроекта, което беше потвърдено и от нейния представител на заседанието. Във връзка с предлаганите промени в Закона за електроните съобщения в становището си „А1 България“ ЕАД, изразяват подкрепа на изменението, с цел подобряване на законодателната уредба в областта на административнонаказателното производство, като същевременно с това предлагат конкретни предложения за прецизиране на текстовете.
  По време на дискусията от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори изразиха подкрепа във връзка с автоматизираното установяване на нарушенията на Закона за авторското право и сродните му права, както и за текстовете, касаещи Закона за електронните съобщения, но и несъгласие от отпадането на съгласуването на медиаторите от специалния списък на медиаторите към министъра на културата с организациите за колективно управление на права и представителните организации на ползвателите.
  От името на организациите ТеРаПро, Българската асоциация на музикалните продуценти и ПРОФОН Велизар Соколов се изказа в подкрепа на законопроекта. Подкрепа изразиха и от Музикаутор.

  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 9 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права,№ 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума