Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет на 03.06.2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет на 03.06.2019 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 13 юни 2019 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет на 03.06.2019 г.
  В заседанието участваха от Министерство на културата – Амелия Гешева, заместник-министър и Татяна Цветанова, директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“; от Камарата на архитектите в България – арх. Петкана Бакалова, заместник-председател на Управителния съвет.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Амелия Гешева.
  Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство се предлага изпълнението на пет мерки от Приложение №1 за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност към Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
  Първата мярка се отнася до промени, свързани с издаването на разрешения за извършване на музейна дейност от частни музеи. Регламентират се документите, удостоверяващи наличието на изискванията на Закона за културното наследство и се намалява срокът за издаване на разрешението от министъра на културата за извършване на музейна дейност от частни музеи от три месеца на два месеца.
  Втората мярка е свързана с изискванията, при които се извършва съгласуването на планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство.
  Третата мярка регламентира процедурата на съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.
  Четвъртата мярка касае разпоредбите по издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство. Срокът за издаване на разрешението се променя от 14-дневен на 30-дневен, като в този срок е включен и срокът за разглеждане на документите от Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики. Изрично са определени необходимите документи за издаване на разрешението и основанията за отказ и за отнемане на издаденото разрешение.
  Петата мярка предвижда създаване на законова уредба за изискванията за издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство.
  В становището си Камарата на архитектите в България изразява принципна подкрепа по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство и предлага той да бъде допълнен като се гарантира публичност и прозрачност на мерките за териториално-устройствена защита и инвестиционните инициативи, свързани с недвижимите културни ценности. Устройствените планове за защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство със специфични правила и нормативи към тях и плановете за опазване и управление на недвижими културни ценности задължително да се подложат на обществено обсъждане. Собствениците на недвижимите културни ценности да бъдат освободени от местни данъци и такси, ако инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дейности на съответния обект.
  В становището си Националното сдружение на общините в Република България изразява отношение относно повторението на конкретни текстове от Наредбата за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности в Законопроекта за изменение и допълнение за Закона за културното наследство. Предлага се да бъде предвидено финансиране от държавния бюджет за възлагане на планове за опазване и управление на археологически резервати.
  След проведена дискусия и гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерски съвет на 03.06.2019 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума