Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
18/07/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 20 юни 2019 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 20 юни 2019 г.


  Проект Второ гласуване!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и н.п. Дора Янкова
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 12, ал. 4, т. 1 думите „до 10 години“ се заменят с „до 20 години“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1-4:
  а) план на сградата за музеи с обозначени пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения (за персонала и посетители), работни помещения и лаборатория;
  б) наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства за пожарна безопасност;
  в) проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на движимите културни ценности и природни образци;
  г) списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2,
  като документите по чл. 25, ал. 1, т. 1 се проверяват служебно при посочване в заявлението на наименованието на музея, извършил идентификацията на културните ценности и номера и датата на удостоверението по чл. 98, ал. 3.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При установяване на нередовности или непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) Актовете по чл. 30, ал. 4 и 5 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1-4:
  а) план на сградата за музеи с обозначени пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за посетители, работни помещения и лаборатория;
  б) наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства за пожарна безопасност;
  в) проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на движимите културни ценности и природни образци;
  г) списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2.
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Документите по ал. 2, т. 4, удостоверяващи изискването по чл. 25, ал. 1, т. 1 се проверяват служебно, като в заявлението се посочва наименованието на музея, извършил идентификацията на културните ценности и номера и датата на удостоверението по чл. 98, ал. 3.
  (4) При установяване на нередовности или непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“, а думата „мотивирано“ се заменя със „с мотивирана заповед“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „отнето от“ се заменят с “отнето с мотивирана заповед на“.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Актовете по ал. 5 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и н.п. Дора Янкова
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 72, ал. 3 след думите „аварийно-временно укрепване“ се добавя „и/или консервационни работи“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Предмет на плана за опазване и управление са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата културна ценност в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за предоставяне на статут, при прилагане принципите на интегрираната консервация, като по искане на възложителя и при необходимост могат да се включат и територии без статут на охранителна зона, но във връзка със защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Плановете за опазване и управление се разработват и изпълняват във взаимодействие с предвижданията на общинските планове за развитие и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните или груповите недвижими културни ценности.“
  4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5 и в тях думите „Планове по ал. 1“ се заменят с „Планове за опазване и управление“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „наредбата по ал. 5“ се заменят с „наредбата по ал. 7“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „плановете по
  ал. 1” се заменят с „плановете за опазване и управление.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 82 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 1“;
  б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4,
  т. 2 и 4“;
  в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 2“;
  г) в т. 4 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 3“;
  д) в т. 5 думите „чл. 81, ал. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4, т. 4“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думите „чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 81, ал. 4,
  т. 1 и 2“;
  б) в т. 2 думите „чл. 81, ал. 2, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 4,
  т. 3 и 4“;
  в) в т. 3 думите „чл. 81, ал. 3“ се заменят с „чл. 81, ал. 5“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и н.п. Дора Янкова
  Създава се нов §…:
  §… В чл. 83а се изменя така:
  1. В ал. 2, в последното изречение съюзът „и“ се заменя със запетая и в края на изречението се добавя „и на съответната общинска администрация“.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Възложителят на дейностите по ал. 1 е длъжен да уведоми писмено Министерството на културата:
  1. за започване на изпълнението;
  2. за завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 83а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение трето съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и на съответната общинска администрация“.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Възложителят на дейностите по ал. 1 е длъжен да уведоми писмено общината по местонахождението на обекта, Министерството на културата и НИНКН за:
  1. започване на изпълнението;
  2. завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му.“

  § 4. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) При установяване на нередовности и непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.“
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  3. Създават се нови ал. 8-10:
  „(8) За устройствени планове по чл. 78, т. 3 и специфичните правила и нормативи към тях, както и за заданията за тяхното изготвяне, съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 80.
  (9) За инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство по чл. 83 съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван устройствен план и виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната територия.
  (10) За плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности и заданията за тяхното изготвяне съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на съответствието с изискванията на чл. 81, ал. 1, 2 и 3, наредбата по чл. 81, ал. 7 и след становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2.“
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 6“ с заменят с „по ал. 7“.
  5. Създава се ал. 12:
  „(12) Писменото становище по ал. 1 и 2 се съобщава на заявителя от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.”
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и се изменя така:
  „(13) Отказът за съгласуване по този раздел се мотивира писмено.“
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 14 и в нея думите „Отказът по ал. 8“ се заменят с „Отказът по ал. 13“.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 15.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Министърът на културата издава разрешението или с мотивирана заповед отказва издаването му в 30-дневен срок от постъпването на искането по ред, определен с наредбата по чл. 168.“
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Редът по ал. 1 не се прилага за музеи с наличие на лаборатория или ателие за извършване на дейности по консервация и реставрация.
  (4) В случаите, когато музей не разполага с условията по ал. 3, дейността се осъществява в лаборатория или ателие на лице, вписано в регистъра по чл. 165, и след сключване на писмен договор.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  § 6. Създават се чл. 167а-167д:
  „Чл. 167а. (1) За издаване на разрешение по чл. 167, ал. 1 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 168. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. проект на договор за извършване на дейности по консервация и реставрация на движимата културна ценност;
  2. предавателно-приемателен протокол;
  3. констативен протокол, придружен с подробна фотодокументация за състоянието на културната ценност при приемането й;
  4. проект за консервационно-реставрационна намеса;
  5. план-сметка за дейностите;
  6. информация, доказваща необходимите условия за извършване на дейността в лаборатория или ателие.
  Чл. 167б. (1) Заявлението по чл. 167а, ал. 1 с приложените към него документи се разглеждат в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
  (2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
  (3) Срокът по чл. 167, ал. 2 започва да тече след отстраняването на нередовностите или непълнотите.
  (4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
  (5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
  Чл. 167в. Министърът на културата отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
  1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
  2. извършването на консервационно-реставрационни дейности ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
  Чл. 167г. Издаденото разрешение се отнема от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
  Чл. 167д. Актовете по чл. 167в и 167г подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. Създават се чл. 167а-167д:
  „Чл. 167а. (1) За издаване на разрешение по чл. 167, ал. 1 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 168. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. проект на договор за извършване на дейности по консервация и реставрация на движимата културна ценност;
  2. предавателно-приемателен протокол;
  3. констативен протокол, придружен с подробна фотодокументация за състоянието на културната ценност при приемането й;
  4. проект за консервационно-реставрационна намеса;
  5. план-сметка за дейностите;
  6. информация, доказваща необходимите условия за извършване на дейността в лаборатория или ателие.
  Чл. 167б. (1) Заявлението по чл. 167а, ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
  (2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
  (3) Срокът по чл. 167, ал. 2 започва да тече след отстраняването на нередовностите или непълнотите.
  (4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
  (5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
  Чл. 167в. Министърът на културата с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
  1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
  2. извършването на консервационно-реставрационни дейности ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
  Чл. 167г. Издаденото разрешение се отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
  Чл. 167д. Актовете по чл. 167в и 167г подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”


  § 7. В чл. 177, ал. 3 след думата „Копията“ се добавя „на движимите културни ценности – национално богатство“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 7, който става § 8.

  § 8. Създават се чл. 177а-177е:
  „Чл. 177а. (1) За издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 178. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. историческа справка за културната ценност;
  2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея;
  3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика;
  4. описание на технологичния процес на изработването и начина на изпълнението на копието или репликата на културната ценност.
  Чл. 177б. (1) Към министъра на културата се създава Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики.
  (2) Структурата и организацията на работа на съвета се определят с правилник, утвърден от министъра на културата.
  Чл. 177в. (1) Заявлението по чл. 177а, ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
  (2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
  (3) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите или непълнотите.
  (4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
  (5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
  (6) В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на културата издава разрешение или с мотивирана заповед отказва издаването му.
  (7) Разрешението се издава със срок на действие една година.
  (8) В случаите, когато преди започване на изработването е необходима процедура за съгласуване по този закон и одобряване на устройствен план и/или на инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече от датата на издаването на разрешението за строеж и съответства на срока по чл. 153 от същия закон.
  Чл. 177г. Министърът на културата отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
  1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
  2. искането на заявителя за изработване на копие не отговаря на условията на чл. 174, ал. 2;
  3. искането на заявителя за изработване на реплика не отговаря на условията на чл. 175, ал. 3;
  4. вече съществува допустимият брой копия на съответната културна ценност – при искане на разрешение за изработване на копие;
  5. изработването на копие или реплика ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
  Чл. 177д. Издадено разрешение се отнема от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
  Чл. 177е. Актовете по чл. 177в, ал. 6 и чл. 177д подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. Създават се чл. 177а-177е:
  „Чл. 177а. (1) За издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 178. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. историческа справка за културната ценност;
  2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея;
  3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика;
  4. описание на технологичния процес на изработването и начина на изпълнението на копието или репликата на културната ценност.
  Чл. 177б. (1) Към министъра на културата се създава Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики.
  (2) Структурата и организацията на работа на съвета се определят с правилник, утвърден от министъра на културата.
  Чл. 177в. (1) Заявлението по чл. 177а, ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
  (2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
  (3) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите или непълнотите.
  (4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява.
  (5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение.
  (6) В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на културата издава разрешение или с мотивирана заповед отказва издаването му.
  (7) Разрешението се издава със срок на действие една година.
  (8) В случаите, когато преди започване на изработването е необходима процедура за съгласуване по този закон и одобряване на устройствен план и/или на инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече от датата на издаването на разрешението за строеж и съответства на срока по чл. 153 от същия закон.
  Чл. 177г. Министърът на културата отказва издаването на разрешение в случаите, когато:
  1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон;
  2. искането на заявителя за изработване на копие не отговаря на условията на чл. 174, ал. 2;
  3. искането на заявителя за изработване на реплика не отговаря на условията на чл. 175, ал. 3;
  4. вече съществува допустимият брой копия на съответната културна ценност – при искане на разрешение за изработване на копие;
  5. изработването на копие или реплика ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане.
  Чл. 177д. Издадено разрешение се отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.
  Чл. 177е. Актовете по чл. 177в, ал. 6 и чл. 177д подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов и н.п. Стефан Данаилов
  Да се създаде § 8а:
  § 8а. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите т.1 се добавя „за недвижима културна ценност с категория „национално“ или местно значение“, думите „1000 до 3000“ се заменят с „5000 до 10 000“, а думите „1500 до 3500“ се заменят с „10 000 до 30 000“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България или за недвижима културна ценност с категория „световно значение“ се наказва с глоба в размер от 10 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите т. 1 се добавя „за недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“, както и за декларираните недвижими обекти по чл. 59, ал. 4“, думите „1000 до 3000“ се заменят с „5000 до 10 000“, а думите „1500 до 3500“ се заменят с „15 000 до 30 000“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България или за недвижима културна ценност с категория „световно значение“ се наказва с глоба в размер от 15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашните ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“.

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов и н.п. Стефан Данаилов
  Да се създадат § 8б и 8в:
  § 8б. В чл. 200а, ал. 1 думите „2000 до 6000“ се заменят с „10 000 до 30 000“, а думите „5000 до 15 000“ се заменят с „15 000 до 50 000“.
  § 8в. В чл. 200б думите „800 до 2000“ се заменят с „2000 до 6000“.
  Комисията подкрепя подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 11 и § 12:
  § 11. В чл. 200а, ал. 1 думите „2000 до 6000“ се заменят с „15 000 до 30 000“, а думите „5000 до 15 000“ се заменят с „25 000 до 50 000“.
  § 12. В чл. 200б думите „800 до 2000“ се заменят с „3000 до 6000“.

  § 9. В чл. 200г думите „по чл. 84, ал. 6“ се заменят с „по чл. 84,
  ал. 7“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 9, който става § 13.

  Предложение от н.п. Александър Иванов
  В § 4 от Допълнителни разпоредби да се създаде т. 7а:
  „7а. „Събитие“ е случка, инцидент, премеждие, епизод, свързани с точно определено време и място, и с документирано историческо значение.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В § 4 от допълнителните разпоредби се създава т. 7а:
  „7а. „Събитие“ е случка, инцидент, премеждие, епизод, свързани с точно определено време и място, и с документирано историческо значение.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. Заявленията за извършване на съгласуване по глава пета, раздел V, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по реда на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 10, който става § 15.

  § 11. Съгласуването или отказът за съгласуване на общи устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на:
  1. съгласувано задание за изработване на общия устройствен план с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на недвижимото културно наследство - предмет на плана;
  2. отразени в проектната документация характеристика и потенциал за устойчиво развитие на териториите на недвижимото културно наследство;
  3. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на обектите на недвижимото културно наследство;
  4. предложение и план-схема за опазване и устойчиво развитие на недвижимото културно наследство, като проектната документация се придружава и от историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, силуетни планове.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 16.

  § 12. Съгласуването или отказът за съгласуване на подробни устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на:
  1. съответствието с предвижданията на съгласуван по реда на този закон действащ общ устройствен план, когато има такъв;
  2. съгласувано задание с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на недвижимото културно наследство - предмет на плана;
  3. отразени в проектната документация историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, археологически кадастри, недвижими културни ценности, фотодокументация на недвижимите културни ценности и средата им;
  4. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е определена такава) на единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 12, който става § 17.

  § 13. Съгласуването или отказът за съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси по чл. 83 за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на проверка на съответствието със съгласуван устройствен план за съответната територия, с изискванията на наредбата по чл. 171 и на отразено в проектната документация предложение за опазване и устойчиво развитие на недвижимите културни ценности, засегнати от проекта.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 13, който става § 18.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и н.п. Дора Янкова
  Създава се нов §…:
  §… В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.. бр.21, 28, 55 и 108 от 2018 г.., бр.1, 24,25, 41 и 44 от 2019 г.) в чл. 151, ал. 2 се създава изречение второ: „В 10-дневен срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната общинска администрация“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 19:
  § 19. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр.1, 24,25, 41 и 44 от 2019 г.) в чл. 151, ал. 2 се създава изречение второ: „В 10-дневен срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната общинска администрация“.

  § 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 20.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума