Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/11/2019

  Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията,902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.


  На редовно заседание проведено на 14 ноември 2019 г. Комисията по културата и медиите, обсъди Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров, заместник-министър и Весела Щерева, парламентарен секретар.
  Проектът на решение беше представен от г-н Румен Димитров.
  Проектът на решение се предлага на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Законът регламентира държавните парични награди за особени заслуги да бъдат: пожизнени, периодични и еднократни.
  С Решение № 646 от 4 ноември 2019 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на:
  Професор Анатоли Добрев Кръстев – вилончелист и музикален педагог;
  Анжел Раймонд Вагенщайн (Джеки) – режисьор, сценарист, писател, общественик;
  Професор Георги Димитров Дюлгеров – режисьор, сценарист и продуцент;
  Иван Петков Стайков – композитор;
  Иван Цанев Иванов – поет;
  Лили Иванова Петрова – поп певица;
  Христо Костадинов Ганев – филмов деец, сценарист и режисьор;
  Андрей Петков Дреников – композитор, певец, цигулар и текстописец.

  Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата.

  В резултат на проведено гласуване единодушно с 15 гласа „за” Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.


  На редовно заседание проведено на 14 ноември 2019 г. Комисията по културата и медиите, обсъди Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров, заместник-министър и Весела Щерева, парламентарен секретар.
  Проектът за решение беше представен от г-н Румен Димитров.
  Проектът на решение се предлага на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Законът регламентира държавните парични награди за особени заслуги да бъдат: пожизнени, периодични и еднократни.
  С Решение № 646 от 4 ноември 2019 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на:
  Професор Анатоли Добрев Кръстев – вилончелист и музикален педагог;
  Анжел Раймонд Вагенщайн (Джеки) – режисьор, сценарист, писател, общественик;
  Професор Георги Димитров Дюлгеров – режисьор, сценарист и продуцент;
  Иван Петков Стайков – композитор;
  Иван Цанев Иванов – поет;
  Лили Иванова Петрова – поп певица;
  Христо Костадинов Ганев – филмов деец, сценарист и режисьор;
  Андрей Петков Дреников – композитор, певец, цигулар и текстописец.

  Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата.

  В резултат на проведено гласуване единодушно с 15 гласа „за” Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект


  Р Е Ш Е Н И Е

  ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

  Р Е Ш И:

  1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията:
  а) в размер 700 лв. месечно на:
  АНАТОЛИ ДОБРЕВ КРЪСТЕВ
  АНЖЕЛ РАЙМОНД ВАГЕНЩАЙН
  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЮЛГЕРОВ
  ИВАН ПЕТКОВ СТАЙКОВ
  ИВАН ЦАНЕВ ИВАНОВ
  ЛИЛИ ИВАНОВА ПЕТРОВА
  ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГАНЕВ
  за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата;
  б) в размер 500 лв. месечно на АНДРЕЙ ПЕТКОВ ДРЕНИКОВ за изключителните му постижения и за цялостния му принос в областта на културата.

  2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

  Решението е прието от 44-ото Народно събрание на ……… 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  (Цвета Караянчева)
  Форма за търсене
  Ключова дума