Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
06/02/2020

  Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  С Т А Н О В И Щ Е

  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.,№ 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
  На редовно заседание, проведено на 6 февруари 2020 г., Комисията по културата и медиите обсъди Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
  В заседанието участваха от Министерството на културата: Амелия Гешева, заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Петър Миладинов – директор на Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности" и Аксения Бонева – държавен експерт в Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности".
  От името на вносителя Годишната програма беше представена от г-жа Амелия Гешева.
  Годишната програма определя въпросите от европейския ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Целта й е да гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики.
  Отбелязано е, че в сектор култура за България от изключително важно значение е Европейският съюз да има самостоятелна секторна политика в областта на културата и творчеството с увеличен бюджет. Това създава възможност на работещите в областта на културата и творчеството да се адаптират към променящите се условия, които функционират като основен фактор за европейската идентичност, сплотяват европейските общества и са двигател на икономическото развитие на Европейския съюз.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите, като взе предвид Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. и Работната програма на Европейската комисия за 2020 г., единодушно с 16 гласа предлага в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г. да бъде включено преразглеждането на Препоръката относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и съхранението на материали в цифров вид (2011/711/ЕС).


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума