Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
07/12/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.


  Проект!
  З А К О Н

  за изменение на Закона за обществените библиотеки
  (Обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм бр.74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
  (2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, съдържащо данни, определени с наредбата по ал. 1, включително относно изпълнението на изискванията на чл. 8, ал. 1.
  (3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.
  (5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, н.п. Диана Саватева и н.п. Емилия Милкова:
  В § 1, чл. 10 да се направят следните изменения:
  1. Алинея 2 да се измени така:
  „(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, определени с наредбата по ал. 1 относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.”
  2. В ал. 3 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” да се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. Член 10 се изменя така:
  Чл. 10. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
  (2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, определени с наредбата по ал. 1 относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.”
  (3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.
  (5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, н.п. Диана Саватева и н.п. Емилия Милкова
  Наименованието на подразделението “Преходни разпоредби” да се измени така: „Заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя предложението.  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
  „Заключителни разпоредби”

  § 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки.
  чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2 думите „от Закона за обществените библиотеки” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията покрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1.”

  § 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума