Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
18/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 януари 2018 г. беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.
  В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Таня Цветанова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Миглена Кацарова – главен юрисконсулт, Людмила Харизанова – главен юрисконсулт, Жана Караиванова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център” и представители от Националния съвет за кино, Съюза на българските филмови дейци, сдружение „Филмаутор”.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-жа Амелия Гешева.
  Със Закона за филмовата индустрия се уреждат отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в страната и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.
  Целта на предлаганите изменения е в изпълнение на поети от България ангажименти, свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно държавна помощ за филми и други аудиовизуални произведения.
  Промяната е свързана и с обстоятелството, че Схемата за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия от 2 август 2012 г., се прилага до 31 декември 2017 г. и след нейното изтичане нова помощ, дори в рамките на одобрен бюджет, не следва да се предоставя.
  Отпада изискването за българско гражданство на авторите във връзка с производството на оригинална версия на български филм, но се запазва условието да е на български език.
  От определенията за „средностатистически бюджет на игрален филм”, „средностатистически бюджет на документален филм” и „средностатистически бюджет на анимационен филм” отпадат изискванията за дължината и вида на филмовата лента. Това е в съответствие с процесите на дигитализация във филмовата индустрия, както и уеднаквяване на условията за финансово подпомагане на различните категории филми, произвеждани и разпространявани у нас.
  Предвижда се разходването на средства от бюджета на филм на територията на България да бъде в размер не по-малко от 75% и не повече от 160%, изчислени като процент от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане.
  Съществуващото в закона определение за „нискобюджетен филм” се заменя с ново легално определение за „труден филм”. В своята политика Европейският съюз отдава предпочитание на този вид творби при определяне на параметрите и лимитите за финансово подпомагане на филми.
  Със законопроекта се предлага намаляване на административната тежест като отпада изискването за филмови продуценти, разпространители на филми и на лицата оказващи показ на филми на територията на България да предоставят актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, необходимо за публичния регистър на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”.
  Извършена е частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането на законопроекта.
  Г-жа Жана Караиванова обърна внимание, че измененията са необходими, за да бъде затворен провежданият мониторинг от Европейската комисия и за да се получи финансова помощ за производството на български филми.
  Народният представител Чавдар Велинов зададе въпроси, отношение по които изразиха г-н Вежди Рашидов, г-н Лъчезар Иванов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума