Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
25/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 25 януари 2018 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.
  В заседанието участваха от Министерство на културата: Румен Димитров, заместник-министър; Весела Щерева, парламентарен секретар; Мехти Меликов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права”; Катерина Пашова, държавен експерт в дирекция, „Авторско право и сродните му права”. От Българска национална телевизия: Константин Каменаров, генерален директор; Зина Трифонова, член на Управителния съвет на БНТ; Кремена Кадиева, директор на Правна дирекция. От Българско национално радио: Александър Велев, генерален директор и екип от Националното радио. От Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО): Анна Танова, изпълнителен директор; Ивайло Бурков, юридически съветник и Господин Йовчев.
  В заседанието участваха и представители на: Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО); Съюз на българските филмови дейци; Музикаутор; ПРОФОН; Филмаутор; Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА); Сдружение „Сцена музика”; Издателство „Токсити Пъблишинг”; Сдружение за защита на легалното разпространение на програми ТеРаПро и други.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев.
  Целта на законопроекта е в българското законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху произведения за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар (наричана накратко Директивата).
  Директивата е насочена да създаде нормативна уредба за колективно управление на авторските права, с която да се осъществи на практика по-добро управление, по-голяма прозрачност и отчетност; да насърчи и улесни организациите за колективно управление на авторските права да получават многотериториален лиценз, който касае правата на авторите.
  Срокът за транспониране на Директивата във вътрешното законодателство на държавите членки на Европейския съюз е не по-късно от 10 април 2016 г., който не е изпълнен от България и заради това Европейската комисия е образувала процедура за нарушение, по която е взето решение за сезиране на Съда на Европейския съюз за неизпълнение на това задължение.
  Законопроектът регламентира нормите на Директивата да бъдат обособени в нов дял от Закона за авторското право и сродните му права: „Дял втори „а“ Колективно управление на авторски и сродни на тях права“.
  Законопроектът урежда отношенията, свързани с колективното управление на права при използването на произведения и други обекти на закрила, и дейността на организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права. Определят се и изискванията за получаване на многотериториално разрешение за използване на музикални произведения онлайн. Като субект на колективно управление на права освен организациите за колективно управление на права се въвеждат и независими дружества за управление на права.
  Със законопроекта се разписват норми, касаещи изискванията за прозрачност и отчетност на дейността на субектите на колективното управление и правилата относно определянето на размера на тарифите. Регламентират се правомощията на министъра на културата при осъществяването на контрола върху дейността по колективно управление, свързана с регистрацията на организациите и дружествата и контрол върху дейността им.
  В текста на законопроекта е предвидена процедура по медиация при разрешаване на спорове, която се провежда по реда на Закона за медиацията.
  По законопроекта са постъпили становища от: Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права; Музикаутор, ПРОФОН, Филмаутор и Артистаутор; Национално сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000”; Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори; Международна федерация на звукозаписната индустрия; Съюз на българските филмови дейци – Гилдия художници; РЕПРО БГ и Съюз на българските композитори.
  В изказването си г-н Румен Димитров, заместник-министър на културата изрази становище, че Министерството на културата подкрепя законопроекта.
  Народният представител Чавдар Велинов изрази подкрепа на законопроекта като подчерта, че между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложения за промени.
  Участие в дискусията взеха: Александър Велев – генерален директор на БНР; Анна Танова – АБРО; Здравка Сиракова – ЕАЗИПА; Иван Димитров – Музикаутор; Станислава Армутлиева – ПРОФОН; Станислав Дражев – Сдружение „Сцена Музика”; Борис Бончев – издателство Токсити Пъблишинг”; Галя Маринова – БАККО и Велизар Соколов – ТеРаПро. По-голямата част от тях изразиха подкрепа на законопроекта и желание за участие в работна група между първо и второ гласуване, където ще представят свои предложения.
  Гсподин Мехти Меликов отговори на поставени въпроси.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, със 17 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума