Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
25/01/2018

  Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 25 януари 2018 г. беше разгледана актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  В заседанието участваха Румен Димитров – заместник-министър на културата, Любомила Станиславова – парламентарен секретар на Министерски съвет, Весела Щерева – парламентарен секретар на Министерство на културата, от Държаната агенция „Архиви“ – Михаил Груев – председател и Илияна Паскова – главен директор на Главна дирекция „Архиви“.
  Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България беше представена от г-н Румен Димитров.
  Изготвянето на проект за актуализиране на Стратегията за национална сигурност е в изпълнение на заложена мярка от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. В Становището и предложенията на Консултативния съвет за национална сигурност относно актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване от 30 май 2017 г. е отбелязана и необходимостта от актуализация на Стратегията за национална сигурност в съответствие с променената среда на сигурност.
  Стратегията за национална сигурност е основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от държавните институции сътрудничество с гражданите и техните организации.
  Времевият хоризонт на актуализираната стратегия е до 2025 г.
  В сравнение с приетата през 2011 г. Стратегия за национална сигурност са включени нови политики, като киберсигурността, транспортната сигурност, управление при кризи, младежта и спорта и защита на националните архиви като част от културно-историческото наследство.
  Г-н Михаил Груев отбеляза, че документите от Националния архивен фонд, като носители на историческа памет, са част от националното, културно и историческо наследство, което мотивира включването в Стратегията на нова политика за защита на националните архиви.
  По време на дискусията отношение по актуализираната Стратегия за национална сигурност изразиха народните представители Александър Симов, Тома Биков, Красимир Богданов и Иван Ченчев. Освен, че беше изразена подкрепа за нея, беше обърнато внимание за недостатъчното място и роля, което е отделено на културата.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума