Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/02/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г. и приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г. и приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г.


  Проект!
  З А К О Н

  за изменение на Закона за филмовата индустрия
  (Обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев
  Да се създаде нов § 1:
  „§ 1. В чл. 17, т. 1 се изменя така:
  „1. субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по.малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 7 игрални филма, 10 кратки игрални филми, 4 документални филма и 160 минути анимация.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто от бюджета на проекта, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.
  (7) На територията на Република България се разходват средства от бюджета на проекта, изчислени в процент от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане – най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто. Националният съвет за кино ежегодно може да определя минимален процент за разходване, по-висок от 75 на сто.”
  Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев
  В § 2, в чл. 28, ал. 7, изречение второ да се измени така:
  „Националният съвет за кино ежегодно може да предлага на Изпълнителният директор на агенцията и по-висок процент за разходване, който следва да бъде постановен с негов акт”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Евгени Будинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2, в чл. 28, ал. 7 да се измени така:
  „(7) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по – висок от 75 на сто.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста но вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто от бюджета на проекта, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.
  (7) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по – висок от 75 на сто.”

  § 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. В т. 2, буква „б” думите след „български език” се заличават.
  2. Точки 14, 15 и 16 се изменят така:
  „14. "Средностатистически бюджет на игрален филм" е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.
  15. "Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.
  16. "Средностатистически бюджет на анимационен филм" е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.”
  3. Точка 23 се изменя така:
  „23. "Труден филм" е филм, чиято единствена версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.”
  Предложение от народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков и Лъчезар Иванов
  В § 3, т. 23 да се измени така:
  „23. "Труден филм" е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев
  В § 3, в § 1 от Допълнителната разпоредба да се направят следните иизменения:
  а) да се създаде т. 14а:
  „14а. „Средностатистически бюджет за кратък игрален филм” е бюджет на филм с времетраене до 40 минути, изчислен на базата на отчетени разходи за завършените филми и бюджетните разходи за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитри на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер на 15 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.”
  б)т. 23 да се измени така:
  „23. Труден филм” е сложен за реализация филм, който е създаден в една единствена оригинална версия на официалния език – български език; поради факта, че се ползва в ограничена територия с малко население; кратък филм, игрален и документален, който е първи филм на режисьорите; темата на филма утвърждава общоевропейските ценности и/или допринаня за утвърждаване на културната идентичност на страната; филмът ще се снима с участието на повече от 6 артисти в главни роли и не по-малко от 12 с второстепенни роли; с масовка общ обем не по-малко от 2000 единици; снимки се предвиждат на повече 25 локации и с участието на деца-актьори и/или животни; филмът ще се снима в минимум два сезона като над 25% от кадрите се реализират с два снимачни екипа; проектът е със сложна сценография и изграждане на поне три декора със стойност минимум 8% от общия бюджет на филма.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  „§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. В т. 2, буква „б” думите „и поне двама от авторите са български граждани, единият от които е сценарист или режисьор” се заличават.
  2. Точки 14, 15 и 16 се изменят така:
  „14. „Средностатистически бюджет на игрален филм” е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.
  15. „Средностатистически бюджет на документален филм” е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.
  16. „Средностатистически бюджет на анимационен филм” е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.”
  3. Точка 23 се изменя така:
  „23. „Труден филм” е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.”

  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. Подпомагането по реда на този закон в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г., се прилага до 31 декември 2017 г. След тази дата нови индивидуални помощи по схемата не се предоставят.
  Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев
  Параграф 4 да се измени така:
  „§ 4. Подпомагането по реда на този закон на българската филмова индустрия се извършва по индивидуалната схема за помощ.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 4 да се измени така:
  „§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания, се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон, в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  „§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания, се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон, в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г.”


  § 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Предложение от народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков и Лъчезар Иванов
  В § 5 думите „Този закон” се заменят със „Законът”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума