Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/04/2018

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 26 април 2018 г. беше обсъден Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2018 г.
  В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии (СЕМ): София Владимирова – председател, Бетина Жотева – член; Емилия Станева – главен юрисконсулт; Спаска Янева – началник отдел „Бюджет и финанси”, Диляна Кирковска – главен инспектор в дирекция „Специализирана администрация“.
  Отчетът беше представен от г-жа София Владимирова.
  Съветът за електронни медии внася отчета в Народното събрание съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. С него се представя информация за: аудио- и аудиовизуалния сектор у нас; осъществяваният от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова и административна дейност.
  Основният критерий в надзорната дейност на регулатора е защитата на аудиторията от нарушения на Закона за радиото и телевизията в разпространяваните програми на доставчиците.
  Традиционно мониторингът върху електроните медии заема най-голяма част от работата на СЕМ. През 2017 г. е осъществен общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми в размер на 28 491 часа върху 161 програми, от тях телевизионните са 89, а радиопрограмите са 72.
  Сред по-важните акценти през отчетния период са:
  - избор на генерален директор на Българската национална телевизия, който се извърши по изцяло нова процедура в четири етапа и предаван по програмата БНТ 2;
  - посредническата роля в постигането на споразумение между Българското национално радио и Музикаутор за уреждане на права за излъчване на музикални споразумения;
  - подписаното споразумение между Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската национална телевизия и Българското национално радио за промени в Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата;
  - специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за народни представители за периода от 24 февруари до 26 март 2017 г. Наблюдението отчита за първи път участието на мъже и жени в безплатните предизборни прояви в процентно отношение;
  - мониторинг на събитие с голям обществен интерес; на кризисни събития; наблюдение за наличие на „Език на омразата” в електронните медии;
  - провеждането за първи път на проучване на съдържанието на 17 радио- и телевизионни програми със специализиран музикален профил;
  - наблюдения във връзка с нормативните изисквания за търговското слово;
  - надзор по спазване на разпоредбите за силата на звука на рекламите и на обема на рекламните спотове;
  - защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание;
  - дейност по защита на авторските и сродите права за 2017 г.

  По време на обсъждането народните представители Красимир Велчев, Диана Саватева и Иван Ченчев зададоха въпроси, на които представители на Съвета за електронни медии отговориха.

  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2018 г.;


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор.Вежди Рашидов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………...
  2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Цвета Караянчева
  Форма за търсене
  Ключова дума