Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/09/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 802-01-25, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г. и приет на първо гласуване на 19.09.2018 г.
  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 802-01-25, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г. и приет на първо гласуване на 19.09.2018 г.


  Проект!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата
  (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7 и 28 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
  „(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 7 се създава ал. 6:
  „(6) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение второ:
  „При невъзможност на министъра на културата да присъства на заседание на Управителния съвет по изключение може да се замества от упълномощен от него заместник-министър.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.), в чл. 7, ал. 2 се създава изречение второ:
  „Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5.

  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6.
  Форма за търсене
  Ключова дума