Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.

  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 1 ноември 2018 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Съвета за електронни медии, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Съюз на народните читалища, КНСБ.
  Заместник-министърът на културата г-жа Амелия Гешева представи бюджета на Министерството на културата.
  Държавният бюджет за 2019 г. беше представен от г-н Владимир Петров, директор на дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите.
  Проектобюджетът на Министерството на културата за 2019 г. предвижда собствени приходи – 26 000,00 хил.лв.; рамка на разходи в размер на 194 396,2 хил. лв., като от тях за текущи разходи са 186 741,5 хил. лв. и за капиталови разходи 7 654, 7 хил. лв. Спрямо 2018 г. бюджетът на Министерството на културата е увеличен с 19 113,8 хил. лв.
  Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:
  - политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство;
  - политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование;
  - бюджетна програма „Администрация”.
  Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 5 175,7 хил. лв. и е увеличен спрямо предходния бюджет с 323,1 хил. лв. Бюджетът на Агенцията е предназначен за финансиране на дейности, които осъществява като национален независим информационен институт на Република България.
  За Съвета за електронни медии в Законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. са предвидени приходи в размер от 1 200,0 хил. лв., разходите са увеличени спрямо 2018 г. със 127,1 хил. лв. и са в размер на 1 669,7 хил. лв.
  Законопроектът за държавния бюджет за 2019 г. предвижда сумата за Българското национално радио да бъде в размер на 44 294,0 хил. лв. и е увеличена с 1 957,2 хил. лв. Разходите на БНР са за осъществяване на основните цели на обществения оператор по подготовката, създаването и разпространението на националните и регионалните радиопрограми. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 3 900,0 хил. лв.
  За Българската национална телевизия в Законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. сумата е 67 730,0 хил. лв., която е повече с 2 332,6 хил. лв. спрямо тази за 2018 г. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 6 100,0 хил. лв. Средствата за БНТ основно са за създаване и разпространение на националните програми БНТ 1, БНТ 2, БНТ 3, БНТ 4 и за регионални програми.

  В Преходни и заключителни разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2019 г.:
  - в § 7 се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, 2 и 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2019 и 2020 г.;
  - в § 12 се променя Закона за закрила и развитие на културата като се предвижда финансиране от държавния бюджет и на Българската национална филмотека.
  По време на дискусията взеха отношение народните представители Вежди Рашидов, Иван Ченчев, Нона Йотова, Тома Биков, Чавдар Велинов и Велислава Кръстева.
  Представители на БТА, БНР, БНТ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ поставиха въпрос за необходимостта от увеличаване на средствата за финансиране от бюджета.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За“ – 0, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 14;
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2: „За“ – 8, „Против“ – 6, „Въздържал се“ – 0.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума