Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
01/11/2018

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 1 ноември 2018 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
  В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Татяна Цветанова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Весела Щерева – парламентарен секретар; от Българското национално радио: Александър Велев – генерален директор, Дари Йорданов – директор на „ Икономическа дирекция“.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-н Вежди Рашидов.
  Законът за радиото и телевизията урежда медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България.
  Българското национално радио освен спазването на изискванията да бъде национален обществен оператор, поддържа три музикални състава Симфоничен оркестър на БНР, Биг Бенд на БНР, Оркестър за народна музика на БНР, както и три хора – Смесен хор на БНР, Детски радиохор на БНР и Радиодеца. Общественото радио е инициатор на предлаганите законодателни изменения и допълнения.
  Със законопроекта се предлага разширяване на мисията на Българското национално радио, като изрично се добавя поддържането на музикалните състави и се установява минимален процент от бюджетната субсидия на БНР за тяхното поддържане.
  Приемането на законодателните промени ще доведе до запазване и развитие на културните институции на БНР, като ще даде възможност Националното радио да изпълнява мисията си на обществена медия, да съхранява и популяризира българското музикално изкуство.
  Предлаганият проект на законодателни промени е придружен с предварителна оценка на въздействието.
  Становища по законопроекта са поискани от Министерството на културата, Съвета за електронни медии и Министерството на финансите. Министерството на културата отбелязва, че с промените ще се спомогне генерирането на допълнителен приход по бюджета на БНР, което ще улесни дейността му. Съветът за електронни медии предлага с оглед справедливото овъзмездяване на труда на творците да бъде определен минимумът, а не максимумът на средствата за издръжка на съставите. Министерството на финансите подчертава, че е необходимо да се представи от Националното радио информация за средствата за цялостната издръжка на музикалните състави, с разчети за разходите за заплати и други възнаграждения, издръжка и други текущи разходи на съставите, както и информация за приходите от осъществяваната от музикалните състави звукозаписна и концертна дейност.
  По-време на дискусията народният представител от „БСП за България“ Чавдар Велинов постави въпроса за разходването на приходите от дейността на музикалните състави, както и какъв е размерът на досегашните приходи от тяхната дейност.

  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума