Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 7 ноември 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 7 ноември 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 7 ноември 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 7 ноември 2018 г.

  На извънредно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 13 ноември 2018 г. бяха разгледани Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 7 ноември 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 7 ноември 2018 г.
  В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Таня Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ Весела Щерева – парламентарен секретар, Миглена Кацарова – юрисконсулт, Александър Трайков – главен директор на главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство и Екатерина Джумалиева – директор на дирекция „Културно наследство, музеи и изобразително изкуство“; Ангел Папалезов – началник сектор „Културно-исторически ценности“ към Главна дирекция „Национална полиция“.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81 беше представен от вносителя г-жа Емилия Милкова. С него се предвижда само след съгласието на библиотеките и архивите, в чиито фондове се съдържат движими културни ценности, да може да се изработват техни копия, реплики и предмети с търговско предназначение.
  Попълва се и една празнина в Закона за културното наследство, засягаща регламентацията на възпроизвеждането на културни ценности в научни издания. Към настоящия момент създаването, разпространението и използването на изображения на културни ценности за лични нужди, с представителна, образователна и научна цел е свободно, със законопроекта се предлага това да се отнася и за научните трудове и публикации.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, №854-01-82 от името на вносителите беше представен от г-н Данаил Кирилов. Целите, които са поставени в него са в сферата на движимото културно наследство, да бъде въведена по-голяма яснота в използвания понятиен апарат, да се изчистят несъответствия в законови текстове, както и да бъдат регламентирани по ясен начин част от възникващите при прилагането му проблеми.
  Със законопроекта не се засягат нововъзникнали и неуредени обществени отношения и се синхронизира и усъвършенства правната рамка на идентификацията на движимите културни ценности.
  Предвидена е възможност колекциите от археологически ценности, заявени в регистрация в музеите, но неидентифицирани и нерегистрирани до този момент, да бъдат пренасочени за регистрация към музей с достатъчен експертен потенциал. По този начин ще се позволи на собствениците на колекции да упражняват в пълен обем правата си, съгласно Закона за културното наследство.
  Законопроектът не изисква промени в други закони, но е необходимо да се разработи нова наредба за реда на идентификация на движими култури ценности, в която да се въведат конкретните изисквания и параметри на предложените със законопроекта критерии за определяне на една вещ като културна ценност.
  Участие по време на дискусията взеха народните представители Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Красимир Велчев, Иван Ченчев, Чавдар Велинов и Велислава Кръстева.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите:
  - единодушно с 13 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 7 ноември 2018 г. и

  - единодушно с 13 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 7 ноември 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума