Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/11/2018 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 8 ноември 2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 8 ноември 2018 г.

  Проект Второ гласуване!


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия
  (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20, 77 и бр. 88 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 6 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) Агенцията е администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи за схемите по чл. 26, ал. 1.
  (4) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
  (5) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014”.
  (6) Агенцията събира, поддържа и съхранява информацията за извършените от нея действия при предоставяне на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1. Срокът за съхранение на информацията е за период не по-кратък от 10 години, считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална държавна помощ или минимална помощ.”


  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. национална комисия за разпространение на филми;”
  б) досегашните т. 3-5 стават съответно т. 4-6.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. национална комисия за разпространение на филми;”
  б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.
  2. В ал. 2 думите „устройствения правилник на агенцията“ се заменят с „правилника за прилагане на закона“.


  § 2. Създава се чл. 10а:
  „Чл. 10а. (1) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, 4 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.
  (2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.


  § 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „филмопроизводството“ се заменя с „производството на филми“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.“


  § 4. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8 извършват оценка на проектите, допустими за подпомагане в обхвата на схемите по чл. 26 от този закон.
  (2) Организацията на дейността на националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8 се урежда с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. Член 15 се изменя така:
  Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8, ал. 1 извършват оценка на проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.
  (2) Организацията на дейността на Националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8, ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.”


  § 5. В чл. 16, ал. 3 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.


  § 6. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България се предвижда:
  1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за подпомагане на схемите по чл. 26, като годишният й размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
  2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
  3. средства за издръжка на агенцията;
  4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.“

  Предложение на нар. пр. проф. Стефан Данаилов и група народни представители:
  В § 6, в чл. 17, в т. 1 след думите „субсидия за агенцията, която включва и средствата за подпомагане на схемите по чл. 26“ и след числото „7“ се добавя думата „пълнометражни“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България се предвижда:
  1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, като годишният размер на субсидията не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 пълнометражни игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
  2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
  3. средства за издръжка на агенцията;
  4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията.“


  § 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане чрез схемите по чл. 26.
  (2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
  1. до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 - за финансиране на разпространението на филми, и до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на показа на филми;
  2. до 5 на сто – за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране на фестивали;
  3. не по-малко от 85 на сто – за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - за финансиране на производството на филми, от които до 5 на сто за финансиране по чл. 30а.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Годишният бюджет на всяка една от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да превишава 97 милиона и 790 хиляди лева.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.
  (2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
  1. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 - за финансиране на разпространението на филми;
  2. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране на показ на филми;
  3. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране на фестивали;
  4. не по-малко от 85 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - за финансиране на производството на филми, от които:
  а) до 5 на сто - за филми по чл. 30а;
  б) до 10 на сто - за дебютни филми;
  в) до 20 на сто - за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Годишният бюджет на всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 2, буква „аа“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.“


  § 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Държавното подпомагане по реда на този закон се реализира под формата на:
  1. схема за държавна помощ за производство на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
  17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014”, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят;
  2. схема за държавна помощ за разпространение на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014;
  3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013", и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
  (2) Администратор на помощта по ал. 1 е Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
  3. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7 и се изменят така:
  „(4) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. В случай на плащане на траншове, преди изплащането на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
  (5) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014, на Регламент (ЕС) № 1407/2013, на този закон и на правилника за прилагането му получателят на държавната помощ по схема съгласно чл. 26 възстановява пълния размер на средствата със законната лихва от датата на предоставяне на помощта до окончателното й изплащане.
  (6) Не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на този закон:
  1. членовете на националните художествени комисии, националната комисия за разпространение на филми и финансовата комисия – за срока на мандата на съответната комисия, в която участват;
  2. служителите на агенцията.
  (7) Член на орган по чл. 10, 10а и 13, който е напуснал състава му, не може да кандидатства за финансово подпомагане по реда на този закон до изтичането на мандата на съответния орган.”
  4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

  Предложение на нар.пр. проф. Стефан Данаилов и група народни представители:
  В § 8, т. 3, ал. 6 се изменя така:
  „(6) Членовете на националните художествени комисии, националната комисия за разпространение на филми, финансовата комисия, и служителите на агенцията и свързаните с тях лица не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на този закон.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия се предоставя като:
  1. схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
  2. схема за държавна помощ за разпространение на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
  3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013".
  (2) Условията и редът за отпускане на средствата за държавно подпомагане по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013.
  2. В ал. 3 в изречение второ в началото се добавя „Когато плащането е на траншове“.
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
  „(4) Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се извършва при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
  (5) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства:
  1. член на национална художествена комисия, националната комисия за разпространение на филми или на финансовата комисия - до изтичането на мандата на съответната комисия, в която участва;
  2. служител на агенцията.
  (6) Когато правомощията на член на комисия по ал. 5, т. 1 са прекратени предсрочно, той не може да кандидатства за държавно подпомагане до изтичането на мандата на съответната комисия, в която е участвал.”
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства лице, свързано с лице по ал. 5.“
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „финансово подпомагане по този закон“ се заменят със „държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1“.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „на проекти за финансово подпомагане от агенцията“ се заменят със „за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1“.


  § 9. Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по чл. 26 могат да кандидатстват проекти, чийто вносители са вписани в регистъра по чл. 19,
  ал. 1, нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата и отговарят на всички изисквания за допустимост за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013, включително посочените в този закон и в правилника за неговото прилагане.
  (2) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. Създава се чл. 26а:
  Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.
  (2) Лицето по ал. 1 кандидатства с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
  (3) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.”


  § 10. В чл. 27, ал. 1 основният текст се изменя така:
  „(1) За държавно подпомагане по чл. 26 кандидатстват проекти, които се оценяват като културни продукти по следните критерии:“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1 се оценяват като културни продукти съобразно:“;
  2. В т. 4 думите „управлението и промоцията на проекта“ се заменят с „тяхното управление и промоция“.

  § 11. Наименованието на раздел II се изменя така:
  „Държавно подпомагане на производството на филми“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В глава пета в наименованието на раздел II думата „филмопроизводството“ се заменя с „производството на филми“.

  § 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 се осигурява за проекти за:
  1. производство на български филми, включително дебютни филми;
  2. производство на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията;
  3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
  4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарии и създаването на филми по т. 1-3.“
  2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Интензитетът на помощта за производство на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.
  (7) На територията на Република България се разходват най - малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане, като този процент не може да надхвърля 80 на сто от общия бюджет на филма. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто. Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.”

  Предложение на нар.пр. проф. Стефан Данаилов и група народни представители:
  В § 12. В чл. 28, ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) (изменение) Интензитетът на помощта за производство на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи от бюджета на проекта, а за трудни филми, както следва:
  а) филми с оригинална версия на български език до 80 на сто от бюджета на проекта;
  б) нискобюджетни филми, първи и втори пълнометражен игрален филм на режисьора, късометражни филми, документални филми и филми по чл.28, ал. 1, т.2 със страна с ограничена територия, население и езикова област до 90 на сто от бюджета на проекта;
  в) за писане на сценарии до 100 процента от бюджета. Ако създаденият след получаването на помощта сценарий или проект се превърне в аудио-визуално произведение (филм), предпроизводствените разходи се включват в общия бюджет и се вземат предвид при изчисляването на интензитета на помощта.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:
  1. производство на български филми, включително дебютни филми;
  2. производство на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията;
  3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
  4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм по т. 1-3.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Националният съвет за кино ежегодно предлага квота за финансиране на проекти за дебютни филми.
  4. В ал. 6 думите „Размерът на средствата за държавно“ се заменят с „Интензитетът на държавното“ и навсякъде думите „бюджета на проекта“ се заменят с „допустимите разходи“.
  5. В ал. 7, в изречение първо накрая се добавя „като този процент не може да надвишава 80 на сто от общия бюджет на филма“ и се създава изречение трето: „Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.”

  § 13. Член 29 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. (1) Държавното подпомагане по чл. 28 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.
  (2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
  (3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 28, ал. 1 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона
  (2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
  (3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“

  § 15. Член 30а се изменя така:
  „Чл. 30а. Държавно подпомагане за производство на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия. Проектите се разглеждат при условията и по реда на този закон и на правилника за прилагането му в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 30а след думата „подпомагане“ се добавя „за производство“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.


  § 16. В чл. 31, ал. 1 след думите „Държавно подпомагане“ се добавя „за производство на филми“ и накрая се добавя „в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „на проекти“ се добавя „за производство на филми“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.
  2. Алинея 3 се отменя.


  § 17. Наименованието на раздел III се изменя така:
  „Държавно подпомагане за разпространение на филми“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В глава пета в наименованието на раздел ІІІ думите „на разпространението и показа“ се заменят със „за разпространение“.


  § 18. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 2 се предоставя за:
  1. български филми;
  2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
  3. европейски филми.
  (2) Интензитетът на държавната помощ за разпространение на:
  1. филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи;
  2. филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от допустимите разходи за разпространение на филма.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми се предоставя по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 за:
  1. български филми;
  2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
  3. европейски филми.
  (2) Интензитетът на държавното подпомагане за разпространение на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи, а за разпространение на филми по ал. 1, т. 3 е до 25 на сто от допустимите разходи.


  § 19. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 32 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
  (3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощта по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. (1) Държавното подпомагане за филми по чл. 32 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
  (2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
  (3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощта по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“


  § 20. Член 34 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

  § 21. Член 35 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „по сключените договори до погасяване на предоставеното държавно финансиране“ се заличават.

  § 22. Създава се раздел IV с чл. 33а-33е:
  „Раздел IV
  Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми

  Чл. 33а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се извършва чрез схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
  Чл. 33б. (1) Държавното подпомагане за фестивали чрез популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането им и за разходи, свързани с представянето им.
  (2) Интензитетът на помощта по ал. 1 за фестивали в брутно изражение за допустимите разходи не може да надхвърля 50 на сто от размера на бюджета.
  (3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор между кандидата и агенцията.
  Чл. 33в. (1) Държавно подпомагане за показ се предоставя за:
  1. български филми;
  2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
  3. европейски филми.
  (2) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя под формата на безвъзмездни средства в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства.
  (3) Държавното подпомагане за показ на европейски филми по
  ал. 1, т. 3 се предоставя в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм.
  (4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проекти, които могат да включват до 4 филма.
  (5) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя след влизането в сила на договора между кандидата и агенцията.
  Чл. 33г. (1) Държавното подпомагане по чл. 33а се предоставя по искане на продуценти и на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 1, осъществяващи показ на филми в киносалони на територията на Република България, които представят информация за дейността си по чл. 43.
  (2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане по ал. 1 се уреждат в правилника за прилагане на закона.
  (3) За целите на таваните, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
  (4) Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.
  Чл. 33д. (1) За държавно подпомагане по чл. 32 и 33а могат да кандидатстват само лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, които представят информация за дейността си по чл. 43.
  (2) Агенцията може да използва филми, създадени с държавно финансово подпомагане за международни културни прояви, като заплаща авторски и сродни права.
  Чл. 33е. (1) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на държавната и минималната помощ, при условията на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.
  (2) Агенцията документира и събира цялата информация относно прилагането на схемите по този закон. Документацията относно схемите за помощ по този закон се съхранява за период 10 бюджетни години считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:

  § 23. В глава пета се създава раздел IV с чл. 35а-35д:
  „Раздел IV
  Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми
  Чл. 35а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се предоставя по схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3.
  Чл. 35б. (1) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането, представянето и популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.
  (2) Интензитетът на помощта по ал. 1 не може да надвишава 50 на сто от допустимите разходи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
  (3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.
  Чл. 35в. (1) Държавно подпомагане за показ на филми се предоставя за:
  1. български филми;
  2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
  3. европейски филми.
  (2) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013 размери.
  (3) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013 размери.
  (4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проект, който може да включва до 4 филма.
  (5) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.
  Чл. 35г. (1) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя по искане на лице, което извършва показ на филми в киносалони на територията на Република България. Към искането лицето предоставя на агенцията и информация за дейността си по чл. 43.
  (2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане за показ на филми се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) С цел недопускане надвишаване на размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства и използваните стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
  (4) Помощта, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.
  Чл. 35д. За държавно подпомагане за фестивали и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.“


  § 23. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.
  2. В § 1:
  а) точка 23 се изменя така:
  „23. „Труден филм” е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация.”;
  б) създават се т. 24-26:
  „24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
  25. „Интензитет на помощта" е понятие по смисъла на чл. 2, т. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
  26. „Допустими разходи“ са разходи по смисъла на чл. 54,
  параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.”.
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Този закон предвижда мерки по прилагането на:
  1. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
  2. Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.”

  Предложение на нар.пр. проф. Стефан Данаилов и група народни представители:
  § 23. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения
  1. В т. 2, буква „в“ думата „българските“ се заменя с „европейските“;
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. "Дебютен филм" е първият късометражен филм на режисьор завършил семестриално специалност „телевизионна и кино режисура“ или „анимационно кино“ по реда на този закон.
  3. Създава се нова т. 5 със следния текст:
  „5. „Първи пълнометражен игрален или анимационен филм“ е филм на режисьор реализирал най-малко два късометражни игрални, документални или анимационни филма селектирани в конкурсните програми на националните фестивали „Златна роза“ или „Златен ритон“.
  4. Досегашните т. 5 - 13 стават съответно т. 6 - 14;
  5. Досегашната т. 14 става т. 15 и придобива следния текст:
  „15. "Средностатистически бюджет на игрален филм" е бюджет на пълнометражен игрален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. В изчисляването на средностатистическия бюджет на игрален филм не се включват нискобюджетните и първите пълнометражни игрални филми на режисьорите.
  6. Досегашните т. 15 и 16 стават т.16 и 17 и в тях се заличават думите „и бюджетните разходи на филмите в производство“.
  7. Досегашните точки 17 и 18 стават точки 18 и 19.
  8. Създава се нова точка 20 със следния текст:
  „20. „Късометражен филм“ е филм с продължителност до 27 минути.
  9. Досегашната т. 19 става т. 21.
  10. Досегашната т. 20 става т. 22 и се изменя така:
  „20. "Продуцент" е предприятие по смисъла на Регламент № 651/2014 и Регламент № 1407/2013, което инициира и организира реализацията на филма от собствено име, осигурявайки необходимите за целта финансови средства и други условия.
  11. Създава се нова точка 23 със следния текст:
  „23. „Продуцент на пълнометражен игрален или анимационен филм“ е продуцент реализирал по реда на тази закон най-малко четири късометражни игрални или анимационни или документални филма по реда на този закон.
  12. Досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 24 и 25.
  13. Създава се нова точка 26 със следния текст:
  „26. „Филм с малък бюджет“ е филм с бюджет не по-голям от 60 на сто от средностатистимческия бюджет за съответния вид филм.
  14. Досегашната т. 23 става т. 27 и се изменя така:
  „27. "Труден филм" е филм, който отговаря на едно от следните условия:
  а) чиято единствена оригинална версия е на български език;
  б) първи и втори пълнометражен игрален или анимационен филм на режисьора;
  в) филм с малък бюджет;
  г) късометражен филм;
  д) дебютен филм;
  е) документален филм;
  ж) международна копродукция със страна с ограничена територия, население и езикова област;
  15. Създава се нова т. 28:
  „28. „схема за помощ“, „интензитет на помощта", „допустими разходи“, са понятия по смисъла на Регламент № 651/2014.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 23 накрая се добавя „както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация.”;
  2. Създава се т. 24:
  „24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.“  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 24. (1) В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона, а Устройственият правилник на Изпълнителна агенцията „Национален филмов център“ се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
  (2) Схемите за държавна помощ за производство на филми и за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1 влизат в сила едновременно с влизането в сила на правилника за прилагане на закона.
  (3) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
  (4) Схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат за срок, който не може да бъде по-дълъг от срока на прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014.
  (5) При изменение в условията за съвместимост схемите спират да действат до привеждането им в съответствие.
  (6) Схемите за помощ за производство и разпространение на филми се прилагат за допустими проекти, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 може да кандидатства проект, който до влизането в сила на този закон е преминал оценка за културен продукт и изпълнението по него не е започнало.

  Комисията предлага да се създадат § 26 и 27:
  § 26. Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от влизането в сила на правилника за прилагане на закона.
  § 27. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона и привежда устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ и тарифата по чл. 25 в съответствие с този закон.  Предложение на нар. пр. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В подразделение „Преходни и заключителни разпоредби да се създаде §…:
  „§ … В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 64, ал. 3 думите „чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1“ се заменят с „ал.1, чл. 58, ал. 1 и 3 и чл. 62, ал. 1“.
  2. В чл. 200д думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  3. В чл. 229, ал. 2 думите „а в случаите по чл. 196, ал. 2 - от кмета на съответната община“ се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 28:
  § 28. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 64, ал. 3 думите „чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1“ се заменят с „ал.1, чл. 58, ал. 1 и 3 и чл. 62, ал. 1“.
  2. В чл. 200д думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  3. В чл. 229, ал. 2 думите „а в случаите по чл. 196, ал. 2 - от кмета на съответната община“ се заличават.

  § 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 29.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:

  Чл.-кор. ВЕЖДИ РАШИДОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума