Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
22/11/2018 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 14 ноември 2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 14 ноември 2018 г.

  Проект Второ гласуване!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

  (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 60, изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17, 27, Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 2013 г. - бр. 91, изм. бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44 и 77 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 46 се създава нова ал. 3:
  „(3) Българското национално радио създава и поддържа музикални състави, които развиват звукозаписна и концертна дейност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 70 ал. 3 се създава т. 7:
  „7. приходи от дейността на музикалните състави по чл. 46, ал. 3 – за БНР.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. Българското национално радио отделя за цялостната издръжка на музикалните си състави не повече от 10 на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“; “
  2. Досегашната т. 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО КУЛТУРАТА:
  Чл.-кор. ВЕЖДИ РАШИДОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума