Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
2. Разни.
На 27 септември 2018 г., четвъртък, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията по културата и медиите при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от госпожа Диана Саватева – заместник-председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Уважаеми колеги, имаме кворум – част от колегите, които отсъстват, предварително заявиха позицията си, така че можем да открием днешното заседание на Комисията по културата и медиите.
Колеги, съгласно предварително обявения дневен ред за днешното заседание са предвидени следните точки:
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
2. Разни.
Има ли други предложения? Няма.
Моля да гласуваме прочетения дневен ред.
За – 8, против и въздържали се – няма.
На заседанието присъстват:
- от Министерството на културата: госпожа Амелия Гешева – заместник-министър, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“, и Весела Щерева – парламентарен секретар;
- от АБРО: Ева Петрова – юрист;
- от Музикаутор: Мариана Андреева – адвокат, и Ефросина Саракинова – юрисконсулт.
Това са гостите ни.

Преминаваме към точка първа.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е разгледан от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по правни въпроси. И трите комисии са го подкрепили.
Давам думата на госпожа Амелия Гешева да представи Законопроекта.
Заповядайте, госпожо Гешева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Саватева, дами и господа народни представители! Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е изготвен с цел въвеждане на Директивата на Европейския съюз от 2017/1564. Директивата е приета въз основа на международен договор, изготвен под егидата на Световната организация за интелектуална собственост – Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Договорът е подписан от името на Европейския съюз на 30 април 2014 г. и влезе в сила от 30 септември 2016. Одобрен е с Решение № 254 от 15 февруари 2018 г. С цел да се изпълнят задълженията на Европейския съюз, произтичащи от Маракешкия договор, бяха приети и Регламент 1563 на Европейския съюз от 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави – на копие в достъпен формат, и Директивата, транспонирана с настоящия Проект на закон. Регламентът и Директивата са в сила от 10 октомври 2017, като Регламентът се прилага пряко в държавите – членки на Европейския съюз, от 12 октомври 2018 г., а до 11 октомври 2018 г. държавите членки следва да въведат и Директивата.
В съответствие с това с предлагания Проект на закон се въвеждат нови възможности за свободно използване на писмени произведения от незрящи лица или лица с физически увреждания, които възпрепятстват четенето или боравенето с печатни материали. Допуска се изготвянето на копие в алтернативен формат, достъпен за лицата с увреждания – Брайлов печат, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение – така наречената аудиокнига, радиопредавания и други.
Конкретните начини на използване, чрез които е допустимо да се изготви копие в достъпен формат, са лимитативно изброени. Действията, чрез които създадените копия могат да се предоставят на лица със съответните увреждания, също са предмет на изчерпателно изброяване в настоящия законопроект.
Копията в достъпен формат могат да се изготвят пряко от лицето с увреждания, от негов асистент или от организации, които са уведомили министъра на културата, че ще извършват такава дейност. Като такива организации Законът предвижда, че могат да работят юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, народните читалища, библиотеки, специализираните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение.
На интернет страницата на Министерството на културата се публикува списък на организациите, депозирали уведомления, а тези от тях, които към момента на влизане в сила на Закона извършват такава дейност, подават уведомление в тримесечен срок. За тези организации е предвидено задължение да гарантират спазване на неимуществените авторски права, да предотвратяват неоторизираното използване от страна на лица, които не страдат от увреждания по смисъла на Закона, или по начин, извън допустимите от Закона. Записано е и задължение за предоставяне на информация относно наличния каталог на копия в достъпен формат, който се поддържа от съответните организации.
Важно място в Законопроекта заемат и разпоредбите, които предвиждат, че организациите със седалище в Република България могат да предоставят копия в достъпен формат на лица с увреждания от други страни – членки на Европейския съюз, а лица с увреждания или организации от Република България имат право да получават копия в достъпен формат или достъп до такова копие от други държави – членки на Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Гешева.
Колеги, имате възможност за изказвания по представения законопроект.
Ако някой от гостите иска, да вземе отношение.
Госпожо Милкова, заповядайте.
ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА: Благодаря Ви.
Разбира се, че подкрепям Законопроекта, който внася Министерството на културата във връзка, както спомена госпожа Гешева, със Споразумението от Маракеш и съответно транспонирането в българското законодателство. Но имам един въпрос – може би аз не съм си изяснила в Законопроекта и в мотивите – относно лицата, които имат право да създават такъв тип информация за хора с увредено зрение. Изредени са народни читалища, юридически лица с нестопанска цел, неправителствени организации, държавни, общински, културни институти, обърнато е внимание на специализираните училища. Тук ми липсват университетските библиотеки. Визира ли се в този закон отношение към тях, тъй като голяма част от младите хора учат и в българските университети? Просто този въпрос за мен не е ясен. Дали е редно да бъде вкарано, или не – искам да обърна внимание, тъй като са изброени всички останали възможности, които предлага Законът, като институции.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Милкова.
Госпожо Гешева, заповядайте.
КАТЕРИНА ПАШОВА: Благодаря Ви. Ще се опитам да отговоря.
Да, това би могло да бъде обсъдено в етапа между първо и второ четене. Доколкото Директивата предвижда, че такива субекти, които биха могли да изготвят копия в достъпен формат, са лица с нестопанска цел, които действат в интерес на правоносителя по смисъла на Директивата, сме се ограничили в изброяването, като целта беше да бъде съобразена средата, в която ще се прилагат тези норми, да се предотврати чрез умишленото стесняване на кръга на субектите на това право нерегламентираното разпространение на подобни копия и злоупотребата с предоставеното изключение.
Иначе библиотеките, които споменава Законът – нашето проучване, преди да започнем работа по него, установи, че става дума конкретно за библиотеката – това сме имали предвид – към читалището „Луи Брайл“, читалище за незрящи.
Дали да се разшири възможността, като се предостави тя и на университетски и други библиотеки, е нещо, което, разбира се, би могло да се обсъди. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Ако позволите, един въпрос: досега имало ли е постъпила информация в Министерството на културата от организации, които се занимават с хора с увреждания и представляват техните права, или пък от отделни физически лица за ограничение на достъпа точно заради липсата на такава регламентация?
КАТЕРИНА ПАШОВА: Имате предвид оплаквания. Не, не ми е известно.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте.
ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА: Разбирам Вашите мотиви на вносител, но все пак ще си позволя да обърна внимание за младежите, които се обучават в български университети. Нека да се даде възможност – това е моето предложение, както се дава възможност на общински и държавни културни организации в лицето на библиотеките, както на специализираните училища, защото те наистина са така. Нека да има възможност да придобият това право и университетските библиотеки, разбира се, спазвайки абсолютно точно Закона – предвидените норми за това, тъй като в българските университети има младежи, които са с точно такъв тип проблеми и се обучават.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Милкова.
Ще вземете ли отношение във връзка с направеното предложение – дали може да се разшири този обсег?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Когато е изготвял Законопроектът, екипът, който работи по него, се е придържал стриктно към Директивата. В този смисъл може да се потърси разширяване – след обсъждане и консултации.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Госпожо Андреева, заповядайте за отношение.
МАРИАНА АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! На първо място, бих искала да благодаря на колегите от Министерството на културата за предложения законопроект. Естествено е, че той е навременен и следва да транспонираме Директивата, особено в такава материя, касаеща достъпа до култура на лица, които срещат затруднения.
Моят въпрос има връзка с предложения Проект, но наред с това има по-общ характер. Той е към колегите от Министерството на културата.
Има ли констатирани други дефицити в Закона за авторското право, касаещи свободното ползване изобщо на защитени произведения и, ако – да, кога се предвижда тяхната ревизия? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
От Министерството на културата – заповядайте.
КАТЕРИНА ПАШОВА: Благодаря Ви.
Конкретният проект касае едно изключение, което следва да бъде въведено в резултат на ново европейско законодателство. Да, имаме наблюдения във връзка с предложението на сега съществуващия текст – на чл. 24, където са записани изключенията, допускащи свободно ползване. Може би колегата имаше предвид свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение – това е друг вид използване, пак свободно, но срещу заплащане. Настоящият проект третира такова, което е свободно изобщо.
Компенсационните плащания – да, мисли се за това. Доколкото знам, е инициирано изготвяне на цялостна оценка на въздействието от предстоящи промени в режима, предвиждащ събирането на компенсационни възнаграждения. Това е един проблем, който от години е налице – знаем всички за него. По редица причини текстът на чл. 26 от Закона, регламентиращ заплащането на компенсационни възнаграждения при свободно използване, не работи. Намерението ни е да направим максимално възможното, за да го накараме да заработи накрая – да предложим законови изменения, това е, което имам предвид.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Пашова.
Госпожо Андреева? Няма какво да добавите.
Други изказвания по предложения законопроект? Няма.
Закривам дискусията.
Да пристъпим към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
За – 13 (заедно с колегите, които отсъстват, но са заявили предварително позицията си), против и въздържали се – няма.
Законопроектът е приет на първо четене от Комисията.

Преминаваме към точка „Разни“.
Колеги, ако имате някакви въпроси, предложения? Няма.
Благодаря Ви. Пожелавам Ви приятен ден!

(Закрито в 14,50 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Диана Саватева


Стенограф:
Райна Зарева
Форма за търсене
Ключова дума