Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
28/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.


  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 21.11.2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.

  На заседанието на Комисията законопроектът бе представен от народния представител г-н Александър Сиди. В изложението при представянето на законопроекта бе отбелязано, че Република България за съжаление, е една от държавите с най-сериозно застаряващо население. Това предполага, че трябва да имаме нормативна уредба именно на проблемите с възрастните хора. Нарастващият брой и дял на възрастните хора над 65 години поставя сериозни предизвикателства пред социално- осигурителната система, системата за социално подпомагане, здравеопазването и образованието. В Закона има две основни точки, на които е наблегнато. Първата е в това, че със законопроекта е намерен начин възрастните хора в България да водят достойно съществуване. Всяка година Министерският съвет определя, а именно прагът на бедност, тоест в Закона е заложена възможност всеки един възрастен човек, който получава доход от пенсия по-нисък от прага на бедност, да получи допълнителна добавка в размер на разликата между прага на бедност и пенсията, която получава. С това е направен опит да се осигури на тези възрастни хора едно сравнително достойно съществуване. Второто нещо, което е акцент в Закона е създаване на Съвет на старейшините към всяка една община. С него се цели именно да има един орган, който да защитава правата и интересите на възрастните хора в съответната община за да може да се води нормален организационен живот. Визията на законопроекта за „Активен живот“ се отнася до продължаващото участие в социалните, икономическите, културните, духовните и гражданските дейности. Настоящият законопроект акцентира върху приноса на възрастните хора в семействата и общностите,посредством извършването на доброволческа дейност.

  По законопроекта са постъпили становища от Министерство на финансите, Министерство на регионалната развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. В становищата е застъпено мнението, че закрилата на възрастните хора касае много области на обществените взаимоотношения, чиято уредба вече е създадена и действаща по силата на съответните нормативни актове регламентиращи държавната социална политика за всички български граждани. Предложената от вносителя законодателна уредба в немалка част има декларативен характер или урежда отношения, предмет на други закони. Предвид изложеното се изразява мнение за не подкрепа на законопроекта.
  Г-жа Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнено равнище и демографска политика“ в МТСП представи становището на министерството по законопроекта, като подчерта, че предложеният проект не събира подкрепа, включително и в Комисията по доходите и жизнено равнище, но работата по него трябва да продължи. Тя подчерта, че и към момента се провежда политика в защита на възрастните хора, като част от общата социална и демографска политика, в съответствие с действащото в тази област законодателство и приетите стратегически документи.

  По представения законопроекта се изказа народният представител г-жа Даниела Дариткова. Тя изрази становище, че Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи законопроекта. Ще се въздържи при гласуването, именно защото смята, че работата по решаване на равностранните проблеми на възрастните хора трябва да продължи, но водени от убеждението, че със закон това не може да се случи. Г-жа Дариткова смята, че законопроектът съдържа елементи, които са част от много други закони. Предлагането им не е синхронизирано с останалата правна уредба, която регулира примерно социалните услуги или здравните такива и е предмет на друго законодателство.

  Въз основа на представения законопроект и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 3 гласа - „ЗА“, 0 гласа - „ПРОТИВ“ и 7 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо четене Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  ГЕОРГИ ГЬОКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума