Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
28/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 21.11.2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
  От името на вносителите, Законопроектът бе представен от народния представител Георги Гьоков. Той уточни, че този закон предлага една нова визия относно грижата и социалното включване на възрастните хора. Приемането му е необходимо не само за преодоляване на социални различия, а законът е предвиден за тези хора, които се нуждаят от активен социален живот, от възможност да продължат да се развиват като личности, макар и вече да не участват в трудовия живот. Законопроектът има за цел да уреди провеждането на държавната политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен живот.
  Законопроектът урежда и финансовото обезпечаване на политиката за подкрепа на възрастните хора, като предвижда създаването на Фонд „Подкрепа на възрастните хора“ към министъра на труда и социалната политика и разглежда принципи и условия за функционирането му. Регламентиран е принципът за набирането на средства по Фонда, както и контрола и наблюдението по изпълнението на политиката за възрастните хора. Със законопроекта се регламентират обществени отношения, свързани с положението и статуса на възрастните хора, като се залага на разработването на дългосрочен програмен документ „Национална стратегия за пълноценен и активен живот на възрастните хора“.
  По внесения законопроект има постъпили четири становища от: Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите (МФ), Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
  Г-жа Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнено равнище и демографска политика“ в МТСП представи становището на министерството по законопроекта, като подчерта, че предложеният проект не събира подкрепа, включително и от Комисията по доходите и жизнено равнище към Националния съвет по тристранно сътрудничество. Тя подчерта, че и към момента се провежда политика в защита на възрастните хора, като част от общата социална и демографска политика, в съответствие с действащото в тази област законодателство и приетите стратегически документи.
  От МЗ изразяват позиция, че е необходимо извършване на компетентна правна експертиза за необходимостта от приемане на предложения законопроект, както и да бъдат взети предвид становищата на всички ведомства. От МФ не подкрепят законопроекта, като считат че проектът на Закон за възрастните хора не кореспондира с принципите и правилата на публичните финанси и не допринася за ефективно управление и контрол на бюджетните средства. От МРРБ считат, че внесеният законопроект е извън тяхната пряка компетентност.
  В хода на дискусията по законопроекта отношение взеха народните представители Даниела Дариткова, Георги Свиленски и Георги Гьоков. Г-жа Дариткова изрази становище, че ПГ на ГЕРБ няма да подкрепи внесения законопроект и ще гласува „въздържал се“, защото той не е прецизиран по отношение на съдържанието си и за него липсва финансова обосновка. Народните представители Георги Гьоков и Георги Свиленски изразиха подкрепата си за законопроекта.
  Въз основа на проведената дискусия и последвалото гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 2 гласа - „ЗА“, 0 гласа - „ПРОТИВ“ и 8 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  ГЕОРГИ ГЬОКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума