Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
21/09/2017

  Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 26.07.2017 г.
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 26.07.2017 г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 14.09.2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за възрастните хора, №754-01-47, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 26.07.2017 г.
  От името на вносителите, Законопроектът бе представен от народния представител Надя Клисурска. Тя заяви, че социалната политика на България в последните години е сериозно повлияна от развиващите се процеси и тенденции в държавите-членки на Европейския съюз, с които страната ни изгражда Европейски социален модел. В рамките на този модел е отделено сериозно внимание не само на въпроси като удължаване на трудовия живот и запазването на активността, но и на въпроси като солидарност между поколенията, осигуряване на качествена дългосрочна грижа за възрастните хора и осигуряване на достоен стандарт на живот на тези, които вече не участват на пазара на труда, каза народният представител. Тя подчерта, че към края на 2015 г. общият брой на хората над 60 години в България е около 2 милиона , а над 17 на сто от тях са живели в бедност, което показва сериозната нужда от адресиране на законодателни инициативи към тази група от населението.
  Законопроектът предвижда създаването на Фонд „Подкрепа на възрастните хора“ към министъра на труда и социалната политика и разглежда принципи и условия за финансирането му. Регламентиран е принципът за набирането на средства по Фонда, както и контрола, и наблюдението по изпълнението на политиката за възрастните хора. Със законопроекта се регламентират обществени отношения, свързани с положението и статуса на възрастните хора, като се залага на разработването на дългосрочен програмен документ „Национална стратегия за пълноценен и активен живот на възрастните хора“.
  В хода на дебата по законопроекта отношение взеха народните представители Снежана Дукова, Георги Свиленски и Крум Зарков. Г-н Зарков и г-н Свиленски подчертаха необходимостта от такъв закон с оглед синтезиране на цялата нормативна уредба, свързана с грижата за възрастните хора.
  Народният представител Снежана Дукова изрази подкрепа за възрастните хора, но изрично посочи, че всички инициативи разписани в законопроекта, са уредени в действащото законодателство. Г-жа Дукова изказа мнение, че финансовото обезпечаване на предложените разпоредби не е съгласувано и няма яснота за необходимите средства.
  Въз основа на проведената дискусия и последвало гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 6 гласа - „ЗА“, 0 гласа- „ПРОТИВ“ и 7 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за възрастните хора, №754-01-47, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 26.07.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума