Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
02/11/2017 първо гласуване

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702- 01- 38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  В заседанието взе участие: г-жа Евгения Орлова – главен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите.

  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-жа Евгения Орлова - главен експерт в Дирекция „ Държавни разходи“ в Министерство на финансите.

  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2018 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2018-2020г. Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика. В представения проект на държавен бюджет за 2018 година в частта му да юридически лица с нестопанска цел:
  Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел:
  Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридически лица с нестопанска цел възлизат на 207 024 млн. лв., или с 23 907 млн. лв. повече спрямо 2017 г. в т.ч.:
  • По държавен бюджет – 68 245, 3 млн.лв., от които:
  - по централен бюджет – 11 642 млн.лв.;
  - включени по бюджетите на министерствата и ведомствата – 56 603,3 млн.лв.;
  • Общините - 64 043 млн.лв. основно субсидии за читалища;
  • По Национален фонд – 43 221 млн. лв. за финансиране на проекти с бенефициенти ЮЛНЦ по линия на Европейските фондове;
  • Държавен фонд „Земеделие“ – 2 582 млн.лв.
  По централния бюджет за 2018 г., средствата (субсидиите и капиталовия трансфер) за ЮЛНЦ са предвидени и посочени поименно с приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 и приложение № 5 към чл. 51, ал. 2 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и възлизат на 12 642 млн.лв. (по Приложение № 4 – 11 642 млн.лв. и по Приложение № 5 – 1,0 млн.лв. за Капиталови трансфери на Българския Червен Кръст).
  Като общо, размерът на субсидиите на ЮЛНЦ по централен бюджет за 2018 г. се запазва спрямо 2017 г., с изключение субсидията на Български институт за стандартизация, където има завишение с 0,100 млн.лв.
  Основната група от юридически лица 20 на брой от приложението са национално представителните организации на и за хората с увреждания (на основание чл.52 от ЗИХУ). Общо предвидените средства за тази група юридически лица възлизат на 4 359 млн.лв.
  Приложението освен това включва и субсидиите на Българския червен кръст – Национален съвет, Съюза на народните читалища, Рилската Света обител – Рилски манастир, Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“, Бачковски манастир „Успение Богородично“, Национален дарителски фонд „13 века България”, Българския институт по стандартизация, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство и други.
  Финансирането на организациите от приложението се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
  Предвидените средства са предназначени за подпомагане и до финансиране на изпълнението на съответните дейности и политики.
  През 2018 г. ще влязат в сила измененията на чл. 4 от ЗЮЛНЦ съгласно които се предвижда създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. В една от дейностите на съвета е залегнало той да разпределя средства да насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ, регистрирани за осъществяване за общественополезна дейност. С чл.4, ал.8 от ЗЮЛНЦ е предвидено, че тези средства се предвиждат и разходват по държавния бюджет. Средствата са планирани по централния бюджет, но тъй като предстои създаване за първи път на Съвета, приемането на правилник за дейността му, както и утвърждаване от страна на съвета на критерии, условия, правила и процедури за оценка на проектите и разпределянето на средствата, средствата ще бъдат предоставени от Министерски съвет по реда на Закона за публичните финанси.
  По Законопроекта за държавен бюджет за 2018 г. се изказаха народните представители Крум Зарков, Милена Дамянова които изразиха мнения относно списъка по Приложение № 4 касаещи субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 година. Според тях по прецизните критерии и обосновки за включване в списъка ще могат да бъдат направени през 2018 година когато влизат в сила промените в ЗЮЛНЦ.
  След проведено разискване, изказани становища и мнения, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите със 7 гласа „За”, 6 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38 внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г.


  АНТОН КУТЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума