Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
25/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 02.01.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 02.01.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Любомир Талев - директор на дирекция „Съвет по законодателство“; от Министерство на външните работи – г-н Пламен Бончев - генерален директор на Генерална дирекция „Глобални въпроси“ и г-жа Александра Димитрова - дипломатически служител в дирекция „Права на човека“; от институцията на омбудсмана на Република България – доц. д-р Диана Ковачева - заместник-омбудсман.
  От името на институцията на омбудсмана г-жа Диана Ковачева представи становище, с което изрази пълна подкрепа за внесените предложения за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Тя отбеляза, че законодателните промени са отговор на препоръки, направени към България още през 2011 г. от страна на Подкомитета по акредитация към ООН. Те са свързани с привеждане на разпоредбите на закона в съответствие с текста на чл. 91а, ал. 1 от Конституцията и с прилагане на най-високите световни стандарти за работа на институции за защита на правата на човека. Предвижда се омбудсманът да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни или от частноправни субекти. Госпожа Ковачева посочи, че от институцията подкрепят и предложението на Министерски съвет за явно гласуване при избора на омбудсмана и заместник-омбудсмана, както и за прозрачност при назначаването на служителите. Допълни, че това ще осигури по-голяма публичност и предсказуемост в работата на институцията.
  От името на вносителя, законопроектът бе представен от г-н Любомир Талев. Той подчерта, че изрично се въвеждат принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбора и назначаването на служителите в институцията. В законопроекта се предвижда задължително уведомяване на омбудсмана при изготвянето на проекти на нормативни актове, за да може да представи становище относно нормативното засягане на правомощията му като национален превантивен механизъм. Предложените изменения и допълнения са в съответствие с отправените препоръки в Подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с Парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най-високия статут на правозащитна институция – статут „А“. Представителите от Министерството на външните работи изразиха пълна подкрепа за предложените законодателни промени.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители г-жа Ася Пеева, г-н Крум Зарков и г-жа Милена Дамянова.
  Г-жа Ася Пеева приветства екипа на омбудсмана, и Министерския съвет като вносител за активността, която проявяват по отношение на защита правата на гражданите и в частност правата на децата. Изрази пълна подкрепа за по-високия статут на институцията и прозрачност при избор и назначаване.
  Г-н Зарков подчерта, че ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи законопроекта. Отправи бележка относно създаването на нова разпоредба, предвиждаща задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, във връзка с възможността за практическото прилагане на този текст. Изказа съображение относно явното гласуване, което осигурява прозрачност, но по-голяма гаранция за независим избор дава процедурата на тайно гласуване.
  Г-жа Милена Дамянова се съгласи с бележката на господин Зарков за съгласувателната процедура по отношение на проектите на закони, във връзка с практиката по отношение на оценката за въздействие и изрази очаквания да бъде въведена институцията на детски омбудсман.
  В хода на обсъждането се изясни, че не става въпрос за всички текстове на проекти на нормативни актове, а целта на изменението е предварително запознаване на омбудсмана само за такива проекти, които засягат неговите правомощия като национален превантивен механизъм.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите единодушно с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ:


  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума