Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
01/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 01.02.2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85 внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г.

  На заседанието на Комисията законопроектът бе представен от народния представител г-жа Светлана Ангелова. При представянето бе отбелязано, че законопроектът се предлага в изпълнение на необходимостта от регулиране на обществените отношения, свързани с извършването на доброволческа дейност. Цели да регулира правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитие на гражданското общество и засилване на солидарността. Необходимостта от създаването на регулация на доброволчеството се обуславя от наличието на трайно установени обществени отношения, свързани с осъществяването на доброволчество във всички сфери на обществения живот. Със законопроекта се регламентират основните принципи на доброволческата дейност:

  - Определя се правен статут на „доброволческа организация“, „доброволческа дейност“,„доброволец“;
  - Въведени са разпоредби, които предвиждат участието на доброволци- български граждани, доброволци – граждани на страните членки на ЕС и доброволци – граждани на трети страни;
  - Определят се организациите които имат право да осъществяват доброволческа дейност;
  - Регламентирани са видовете доброволчество - краткосрочно, дългосрочно, корпоративно;
  - Въвежда се изискване на сключването на писмен договор за дългосрочно доброволчество;
  - Предвижда се министерството на правосъдието на своята електронна страница да поддържа публичен регистър на лицата, организиращи доброволческа дейност;
  - Предвидено е задължително издаване на идентификационна карта на доброволец чрез която доброволеца се лeгитимира.
  С приемането на законопроекта ще се насърчи доброволчеството, като израз на гражданската ангажираност и важен ресурс за справяне с обществено значими проблеми. България е една от малкото държави в Европейския съюз, която няма специализиран Закон за доброволчеството и приемането на такъв в рамките на Европейското председателство ще бъде един добър знак за нашите европейски партньори.

  В постъпили писмени становища, подкрепа по принцип по разглеждания законопроект са изразили: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на младежта и спорта, Министерство на външните работи и Министерство на правосъдието. С приемането му ще бъдат уредени първично обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческа дейност в Република България, засягащи широк кръг заинтересовани граждани и организации. В становищата на министерствата са представени конкретни бележки по текстовете на законопроекта.

  В представеното становище от името на Обществения съвет към Комисията бе изразена подкрепа за законопроекта за доброволчеството.

  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Надя Клисурска – Жекова и Милена Дамянова. В своите изказвания народните представители заявиха, че подкрепят внесения законопроект, тъй като има необходимост от неговото приемане. Като акцент в обсъждането бяха въпросите във връзка с коригиране на някой от текстовете и синхронизирането им с Кодекса на труда по отношение на доброволческата дейност на малолетни и непълнолетни лица. Както и по отношение на воденето на публичен регистър на лицата, организиращи доброволческа дейност.
  Въз основа на представения законопроект и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 15 гласа - „ЗА“, 0 гласа - „ПРОТИВ“ и 0 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума