Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
10/05/2018

  Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5 внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 10 май 2018 г., разгледа и обсъди Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.
  На заседанието на Комисията докладът бе представен от г-жа Мая Манолова– Омбудсман на Република България. В изпълнение на чл. 22, ал.1 и 4 от Закона за Омбудсмана, докладът за дейността е внесен в Народното събрание. Като вносител, Омбудсманът представи в резюме доклада за извършеното през 2017 г. През 2017 година общественото доверие към институцията на омбудсмана на Република България бележи своя ръст, което е в резултат от проактивната дейност и постигане резултати в защита на правата и интересите на гражданите. 34 908 граждани са потърсили помощ от Омбудсмана. 12 635 са подадените жалби и сигнали. 22 369 граждани са приети и консултирани от приемната на Омбудсмана. 3 060 са жалбите от потребители на обществени услуги. В съответните глави от доклада са посочени конкретни действия на Омбудсмана за защита на правата на гражданите по сектори. За 2017 година са направени 10 законодателни инициативи и 4 сезирания на Конституционния съд с искане за тълкувателни решения.
  През 2017 година омбудсманът е провел две национални кампании, свързани с децата. Водещ принцип в работата на националния омбудсман като независим орган са защитата правата и интересите на детето. Обективно се отчитат постигнатите успехи в реформата за деинституционализацията на грижите за деца, както и предизвикателства повечето от които произтичат от нерешени проблеми и непланирани навреме ресурси. Специално внимание се отделя на реформата на детското правосъдие. В 80% от жалбите е констатирано нарушение на правата или интересите на детето, бездействие от страна на различни органи, както и че мерките са взети, без да са отчетени мнението и интересът на детето. За първа година се отчита нарастване на броя на жалбите, подадени от деца, като за 2017 г. те са 20.
  Огромна част от работата през миналата година е насочен към защита на правата на потребителите на обществени услуги. През 2017 година на първо място са оплаквания срещу доставчиците на електронни съобщителни услуги, следвани от значителния брой сигнали срещу топлофикационните дружества, електроснабдителните предприятия и Вик операторите. Жалбите подадени от потребители на топлинна енергия са 595. Наблюдава се трайна тенденция на предоставяне на некачествена услуга без последствия за топлофикационните предприятия. През 2017 година постъпили жалби в сектора на ВиК услугите са 488 броя. Анализът на жалбите и сигналите показва, че проблемите в сектора остават нерешени. Омбудсманът споделя мнението на гражданите, че ВиК операторите и регулаторния орган се отнасят с пренебрежение към оплакванията им, като по този начин ги карат да се чувстват безсилни да защитят потребителските си права.
  Важна тема в работата на Омбудсмана е защита на една от най- уязвимите групи в обществото ни, хората с увреждания, които се нуждаят най-много от подкрепа при реализирането на техните права. Настоящата ситуация със спазване на правата на хората с увреждания обаче все още никак не е добра, свидетелство за което е и големият брой жалби, постъпили в институцията на омбудсмана свързани със социалните услуги.
  През 2017 година са подадени 786 броя жалби и сигнали в областта на трудовите права и заетостта, като нарастването им спрямо 2016 година е със 185%. Анализът на данните от жалбите, проведените срещи и резултатите от проверките показват по категоричен начин, че продължава нарушаването на правото на гражданите на изплащане на трудовото възнаграждение или обезщетение. Продължават практиките за бързо прехвърляне собствеността на работодателя на социално слаб гражданин или да се открива производство по несъстоятелност.
  През изминалата година жалбите на граждани срещу действията на частните съдебни изпълнители представляват сериозен дял от общия брой жалби, постъпили в институцията След влизане в сила на промените в ГПК рязко намаляват жалбите във връзка с дейността на арбитражите.
  Омбудсманът активно работи с гражданското общество. Всички по-големи кампании, които са организирани, са заедно с неправителствени организации. Има подписани многобройни договори за сътрудничество, меморандуми с различни неправителствени организации. Активно се партнира със синдикатите, когато става дума за трудови права и с работодателските организации, когато става дума за защита на българските граждани. Специално трябва да се отбележи и съвместната работа с неправителствените организации, които работят в областта на защитата на правата на децата. Те са изключително активни и изключително полезни на институцията.
  В хода на дискусията се изказа народния представител Антон Кутев, който подкрепи представения доклад и изрази мнения, че институцията се ползва с доверието на българските граждани. Категорично бе заявено, че съвместната работа на Комисията и институцията на омбудсмана е много важна и полезна за решаването на проблемите на гражданите.

  Въз основа на представения Доклад и след последвалото гласуване,
  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 15 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г.,№ 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума