Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
31/05/2018

  Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018.
  Д О К Л А Д

  Относно: Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 31.05. 2018 г., разгледа и обсъди Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на Република България на 03.05.2018 г.
  В заседанието участваха представители от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при Министерски съвет: Росица Иванова – секретар, Даниела Николова- държавен експерт и Никола Петков - главен експерт. Административният мониторингов доклад бе представен от г-жа Росица Иванова - Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет и Даниела Николова – държавен експерт към Секретариата.
  Административният мониторингов доклад е внесен в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 година за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите. Докладът отчита напредъка по изпълнение на плана за действие по националната стратегия за 2017 година.
  Изготвен е въз основа на информация, получена както от министерствата, които имат отговорности по изпълнението на планираните мерки по приоритетите в Стратегията, така и от областните администрации. Към него е приложен изготвен от Българската академия на науките „Анализ и експертна оценка за напредъка на Република България по основните приоритети за социално включване на ромите“. Представени за информация са и отчетите за изпълнението на общинските планове за действие по приетите 28 областни стратегии.
  В хода на дискусията се изказаха народните представители Антон Кутев, Надя Клисурска, Елена Аксиева и Милена Дамянова. Народните представители поставиха конкретни въпроси: Какви средства се изразходват годишно за интеграцията на ромите? Имаме ли някакви реални показатели за това как върви интеграцията? По отношение на Системата за мониторинг и контрол не става ясно тази система внедрена ли е, работи ли, от кога ще започне да работи? На така поставените от народните представители въпроси, не бяха дадени конкретни отговори.

  Въз основа на представения Доклад, проведената дискусия и след последвало гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 6 гласа - „ЗА“, 0 гласа- „ПРОТИВ“ и 9 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да не приеме Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на Република България на 03.05.2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума