Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/05/2017 първо гласуване

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05. 05. 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  ДОКЛАД
  Вх. № 753-14-1/01.06.2017 г.

  Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05. 05. 2017 г.


  На редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, проведено на 25.05.2017 г., бе обсъден Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05. 05. 2017 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, Полина Стоянова – началник кабинет и г-жа Емилия Караабова - директор на дирекция „Връзки с обществеността“ в институцията.
  Докладът за дейността на омбудсмана през 2016 г. бе представен от Омбудсмана - г-жа Мая Манолова. Тя подчерта, че за институцията на омбудсмана изминалата 2016 г. е била година на действието. Такива са били и очакванията на гражданите - за практически действия, за конкретна намеса и решаване на техните проблеми. И това е най-значимата победа на институцията – да покаже, че работи ефективно. Сред по-големите кампании, проведени от омбудсмана и които се отнасят до защита на правата на много граждани, е тази, с която потребителските спорове са изключени от обсега на арбитражните съдилища. По този начин приключва паралелната съдебна система, при която потърпевши са били стотици хиляди граждани. Втора кауза, която е завършила успешно, е кампанията за отпадане на ДДС върху дарените храни. Важна стъпка, с която се създава механизъм, чрез който излишните храни достигат до хората, нуждаещи се от тях. Това е от значение както за производителите, за хранителния бранш, така и за обществото, защото се учим да бъдем по-толерантни и съпричастни. В битката срещу монополите, конкретно срещу топлофикационните дружества, не е отбелязан сериозен напредък, но намаляването на размера на юрисконсултските възнаграждения с шест пъти е крачка в правилната посока.
  Основен приоритет за 2016 г. е и проведената кампания „В нашите ръце“, посветена на правата на децата.
  Според вносителя доказателство за повишеното доверие към институцията е и рекордният брой жалби и сигнали, които са постъпили през изминалата година – 10 640. Гражданите, консултирани в приемната на институцията са 17 362 , като общо получилите непосредствено съдействие от омбудсмана са 27 037, което е с 12 000 повече от предходната година.
  Както всяка година най-голям е броят на жалбите от потребителите на обществени услуги - 3 138, които са нараснали с над два пъти в сравнение с 2015 г. Отново на първо място сред тях са жалбите и сигналите срещу топлофикационните дружества - 886, следвани от мобилните оператори - 531, електроснабдяване - 503, ВиК услуги - 422, банки и финансови институции - 322.
  Г-жа Манолова посочи и другите жалби, увеличени с над 100%- тези относно нарушени социално-икономически права, нарушено право на собственост, нарушаване на основни права и свободи и лошо административно обслужване.
  В изпълнение на ангажимента, който е поела пред Комисията по вероизповеданията и правата на човека при избирането й за Омбудсман, тя е изнесла работата на институцията на терен, като 50 са населените места в страната, в които се е срещнала с гражданите, 27 са изнесените приемни, така че да бъде осигурен пряк и непосредствен достъп до екипа, организирани са и тематични приемни. Проведени са 18 кръгли маси и обществени дискусии.
  В резултат на дейността си по конкретни проблеми Омбудсманът е упражнил правото си на косвена законодателна инициатива – внесени са 11 законопроекта и 4 искания до Конституционния съд.
  Г-жа Манолова отбеляза като положителна тенденция доброто сътрудничество и взаимодействие с Народното събрание, институциите и администрацията - на централно и местно ниво, благодарение на което са решени много проблеми. През изминалата година всяка втора препоръка, отправена от нея е била изпълнена, независимо коя е институцията, към която е адресирана.
  Годишният доклад на омбудсмана за 2016 г. включва за първи път отделна част, която се отнася до наблюдението, осъществявано върху прилагането на конвенции, свързани със защита на права на човека, по които Република България е страна.
  В хода на дискусията, народните представители Красимир Велчев, Павел Шопов, Джейхан Ибрямов и Васил Антонов изразиха мнения по доклада и зададоха въпроси към г-жа Мая Манолова. Въпросите бяха свързани с увеличаването на броя на жалбите и сигналите, с дейността на контролните органи по отношение на електроразпределителните дружества, със статута на институцията и предстоящите законодателни инициативи. Г-жа Мая Манолова отговори подробно на всички зададени към нея въпроси.
  Председателят на комисията г-н Красимир Велчев подчерта, че комисията ще окаже необходимото съдействие на Омбудсмана, за да бъдат справедливо решени проблемите на българските граждани.
  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно, със 17 гласа „За” предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05. 05. 2017 г.
  Комисията предлага и проект за решение, което трябва да бъде разисквано и прието от Народното събрание.


  Проект!

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  РЕШЕНИЕ

  по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана

  РЕШИ:

  Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума