Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
10/05/2018 първо гласуване

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30. 03. 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА


  Д О К Л А Д
  Вх. №853-14-5/15.05.2018 г.

  Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30. 03. 2018 г.


  На редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, проведено на 10 май 2018 г., беше обсъден Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30. 03. 2018 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, г-жа Диана Ковачева – заместник-омбудсман и представители на неправителствени организации.
  Докладът за дейността на омбудсмана през 2017 г. беше представен от Омбудсмана - г-жа Мая Манолова. Тя предостави информация, че в сравнение с 2015 г., когато е встъпила в длъжност, два пъти е нараснал и броят на жалбите, и броят на посещенията в приемната, което е доказателство за повишеното доверие към институцията. Общият брой жалби и сигнали, които са постъпили през 2017 г. е 12 635, броят на гражданите, консултирани в приемната на институцията е 22 369, като общо получилите непосредствено съдействие от омбудсмана граждани са 34 908 и са с 29,11% повече спрямо предходната година.
  Населените места в страната, в които Омбудсманът се е срещнал с гражданите са 97, организирани са 17 изнесени приемни, както и такива по конкретни нерешени проблеми на гражданите. Открити са били допълнителни горещи телефонни линии с цел получаване на бърз и адекватен отговор от експертите на институцията.
  И през 2017 г. най-голям е броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги – 3 060, които представляват 24,22% от всички оплаквания. На първо място са оплакванията срещу доставчиците на електронни съобщителни услуги, следвани от значителен брой сигнали срещу топлофикационните дружества, електроснабдителните предприятия и ВиК операторите. Приключени са 3 341 жалби, като по 335 са отправени препоръки, по 526 - конкретен съвет, а в 404 от случаите е осъществено посредничество. Според Омбудсмана минималното намаление на жалбите срещу топлофикационните дружества се дължи на законовите промени за решаване на част от проблемите в изпълнителното производство и редуциране на размера на юрисконсултските възнаграждения. Г-жа Манолова изтъкна, че продължава практиката монополни дружества, които извършват обществени услуги, а също и банки, да прехвърлят свои задължения на колекторски фирми и постъпилите жалби срещу тези фирми са 164 – с 41% повече спрямо 2016г.
  Сериозно увеличени с 25% в сравнение с 2016 г. са жалбите, свързани с нарушаване на социални права и представляват 14,17% от общия брой оплаквания. Следват жалбите за защита на гражданите в изпълнителното производство – 1 401, при които увеличението за една година е 133 %. През 2017 г. е завишен броя на жалбите на граждани за извършена спрямо тях дискриминация.
  Г-жа Манолова посочи, че едно от основните направления в дейността на институцията през изминалата година e свързано с проблемите на децата. Високият ръст на жалбите в това направление е в резултат на широката кампания за популяризиране на функциите на омбудсмана за защита правата на децата и за пръв път през 2017 г. в институцията са постъпили 20 жалби от деца. В 80% от всички подадени жалби е констатирано нарушение на правата или интереса на детето. Специален акцент в дейността са проблемите на децата с увреждания, както и тези свързани с насилие в семейството, на улицата, в училище. По инициатива на институцията е сформирана Национална коалиция срещу насилието и срещу телесното наказание и има подготвена цялостна концепция, която предстои да бъде представена на изпълнителната власт.
  Г-жа Манолова отбеляза, че социалните права на гражданите са били на преден план в работата на институцията през изминалата година. Благодарение на доброто сътрудничество и взаимодействие с Народното събрание, с приетите законови промени намират разрешение проблемите на работещите и институциите с некоректните работодатели.
  Важна тема в работата на Омбудсмана през 2017 г.е и защитата на една от най-уязвимите групи в обществото - хората с увреждания, които се нуждаят най-много от подкрепа при реализирането на техните права.
  Организирани са 9 кампании и инициативи, свързани с правата на гражданите, част от които са успешно финализирани. Сред тях е Европейската кампания срещу двойния стандарт на храните, кауза, която в рамките на Българското председателство на ЕС е завършила с конкретен документ, приет с консенсус от всички участници и с посланието към гражданите на Европа, че идва краят на двойните стандарти при храните.
  Сериозно място в доклада е отделено на дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм – посещенията в местата за лишаване от свобода - затворите и следствените арести, психиатриите, социалните институции за възрастни и деца, бежанските центрове.
  В резултат на дейността си по конкретни проблеми Омбудсманът е упражнил правото си на косвена законодателна инициатива – внесени са 10 законопроекта, 2 искания до Конституционния съд и 2 искания за приемане на тълкувателни решения до Върховния административен съд.
  Годишният доклад на омбудсмана за 2017 г. включва и специална част, свързана с наблюдението на изпълнението на международните актове в областта на правата на човека, която е резултат от проведен мониторинг и отразява както степента, в която националното законодателство е приведено в съответствие със съдържанието на международните актове за защита на правата на човека, по които Република България е страна, така и практиките по тяхното прилагане от страна на националните институции. Омбудсманът предостави статистическа информация относно изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/, както и за тези в процедура по засилено наблюдение от страна на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Г-жа Манолова подчерта, че България заема едно от първите места по неизпълнени съдебни решения и такива в процедура на засилено наблюдение, а размерът на сумата, която изплаща в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ, през 2017 г. (641 535 евро), е значително по-висок в сравнение с други държави-членки на Съвета на Европа.
  В хода на дискусията, народните представители Красимир Велчев, Денчо Бояджиев и Васил Антонов изразиха мнения по доклада и зададоха въпроси към г-жа Манолова. Въпросите бяха свързани с увеличените законодателни инициативи на омбудсмана, с пенсиите на миньорите, с изплатените обезщетения по осъдителните решения на ЕСПЧ, с разпределението на жалбите по региони. Народният представител Васил Антонов изказа мнение, че организирането на приемни, обхващайки 1/3 от общините, потвърждава впечатлението, че общественото доверие към институцията и лично към г-жа Манолова се увеличава. Г-жа Манолова отговори подробно на всички зададени към нея въпроси.
  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно, с 13 гласа „За” предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30. 03. 2018 г.

  Комисията предлага и проект за решение, което трябва да бъде разисквано и прието от Народното събрание.
  Проект!

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  РЕШЕНИЕ

  по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана

  РЕШИ:

  Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума