Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
31/05/2018 първо гласуване

  Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Д О К Л А Д
  Bх.№ 853-14-7/05.06.2018 г.

  ОТНОСНО: Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 31 май 2018 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ към Министерски съвет и г-жа Даниела Николова – държавен експерт в секретариата.
  От името на вносителя, докладът беше представен от г-жа Росица Иванова. Административният мониторингов доклад е в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/. Всяка година Министерският съвет внася доклад в Народното събрание, който представя резултатите от изпълнението на плана за действие към Националната стратегия. Докладът е изготвен от Секретариата на НССЕИВ въз основа на информацията, която е подадена от институциите, като се отчита напредъка по заложените мерки и дейности по шестте приоритета на Националната стратегия – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура, върховенство на закона и недискриминация. В приложение, за информация, са представени и отчетите за изпълнението на общинските планове за действие по приетите 28 областни стратегии. Административният мониторингов доклад за 2017 г. включва и изготвен от БАН „Анализ и експертна оценка за напредъка на Република България по основните приоритети за социално включване на ромите“.
  Г-жа Иванова отбеляза, че е разработена Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия. Тази система ще започне да функционира през 2019 г. и има за основна цел да подпомогне интеграционните политики чрез регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/неуспехите от провежданата Стратегия и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.
  В доклада за 2017 г. е залегнала и информация от Комисията за защита от дискриминация относно подадените жалби и образуваните преписки по етнически признак. Г-жа Иванова акцентира на проблемите при преброяване на населението, свързани с попълването на анкетните карти за етническа принадлежност. Тя подчерта, че с цел идентифициране на всички заинтересовани страни, имащи отношение към интеграционната политика, е изготвена Национална ромска платформа и е създаден регистър с неправителствени организации, които работят по проблемите на ромската общност.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Васил Антонов, Стоян Мирчев, Валентина Найденова и Красимир Велчев, които изразиха мнения по доклада и зададоха въпроси към г-жа Росица Иванова. Акцент в обсъждането беше поставен на проблемите, свързани с битовата престъпност и необходимостта от превенция от страна на органите на МВР, със самоопределянето по етническа принадлежност, с включването на ромските деца в образователната система, със здравната профилактика на ромското население и търсенето на решения за създаване на устойчива трудова заетост. Изказани бяха и мнения, че представеният доклад е формален и заложените мерки не решават конкретните проблеми на ромската общност. Г-жа Иванова отговори на поставените въпроси, като заяви, че проблемът с интеграцията на ромите е не само етнически, а е част и от дългосрочната борба със социалното изключване и с проблемите, свързани с бедността.

  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека със 7 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека предлага и проект за решение на Народното събрание.


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Раздел VIII, т. 6 от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)


  РЕШИ:

  Приема Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума