Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  Д О К Л А Д

  Вх.№ 853-14-11/02.11.2018г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.


  На свое заседание, проведено на 1 ноември 2018 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Танев - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, г-жа Мая Манолова - Омбудсман на Република България, г-н Баки Хюсеинов - заместник - председател на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, г-н Емил Велинов - директор на Дирекция „Вероизповедания” в Министерски съвет и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Ивайло Танев, който запозна народните представители с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2019, фокусирани върху секторите социална политика, образование, отбрана и политиката по доходите.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет в размер на 3 159 000 лв., със 185 000 лв. повече от бюджета за 2018 г.
  Г-жа Мая Манолова отбеляза, че за ефективното функциониране на институцията са нужни повече средства. Дейността се е увеличила многократно, като броят на жалбите тази година спрямо предишни години е нараснал близо два пъти. За функцията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм в Република България, както и за изпълнение на задълженията, свързани със защита на правата на децата, на хората с увреждания, на гражданите при нарушения от страна на частноправни субекти, с наблюдението на експулсирането на чужденци и бежанските лагери, е необходим съответен капацитет и ресурс. Акцентира се и върху необходимостта от предоставяне за ползване на сграда за дейността на институцията от държавния сграден фонд. Г-жа Мая Манолова заяви, че не подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. в частта „Омбудсман“.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 784 000 лв., с 214 000 лв. повече от бюджета за 2018 г. Г-н Баки Хюсеинов посочи, че заложените средства не са достатъчни за ефективното функциониране на комисията като независим орган за превенция, контрол и защита от дискриминация. Въпреки заложената мярка в политиката по доходите и увеличението с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, няма да могат да бъдат преодолени проблемите свързани с текучеството на квалифицирани служители. Не е предвидено увеличение на средствата за текуща издръжка, необходими за адаптирането на регионалните офиси на комисията към изискванията за достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
  Във връзка с доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Комисията е задължена да открие и управлява още 4 нови регионални офиси, а в други офиси трябва да бъдат назначени регионални представители. За осъществяването на тези дейности е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията е в размер на 5 500 000 лв. – с 500 000 лв. повече от бюджет 2018 г. За Българските православни църковни общини в чужбина са отделени 1 200 000 лв., за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната - 2 900 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България - 460 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България – 70 000 лв.; за ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България - 70 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква - 70 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България - 120 000 лв.; за ремонт на молитвени домове –паметници на културата - 350 000 лв. и др.
  Г-н Емил Велинов информира народните представители, че с разпределената субсидия за 2019 г. ще бъдат изградени църкви в Букурещ, ЮАР, Хамбург, Одрин и Мадрид. За пръв път тази година са предвидени средства в размер на 40 000 лв. за насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията.
  На Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет бюджетът за 2019 г. е планиран в размер на 8 963 800 лв. като в сравнение с 2018 г. е увеличен с 463 800 лв. Бюджетната прогноза за разходите за 2019 г. е в размер на 12 059 800 лв. Прогнозата е разработена на база разширения приемателен капацитет и прогнозирания миграционен поток към Република България.
  Г-жа Първанова отбеляза, че предвидения бюджет е недостатъчен за изпълнение на дейността на Агенцията при провеждане на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България. Тя сподели, че текучеството на кадри, поради ниските възнаграждения е сериозен проблем. От началото на годината са напуснали 29 квалифицирани служители. С цел попълване на кадровия вакуум и нуждата от персонал със специфични знания в областта на обезпечаването на националната сигурност, към настоящия момент в ДАБ при МС работят 20 служители от ДАНС и МВР, придобили право на пенсия.
  За ефективното осъществяване на дейността е необходимо бюджета на Агенцията да бъде увеличен с 1 525 200 лв.- разходи за персонал и капиталови разходи.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Васил Антонов и Павел Шопов .

  След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 9 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума