Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
08/06/2017
  1. Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА


  ПРОТОКОЛ
  №2

  На 8 юни 2017 г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при следния дневен ред.
  1. Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.
  2. Разни.

  * * *

  Заседанието бе открито и ръководено от председателя господин Красимир Велчев.
  Списъците на присъствалите народни представители и гости се прилагат към стенографския протокол.

  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Колеги, да започваме.
  Заседанието е обявено при следния дневен ред. (Изчита дневния ред.)
  Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
  За – 11, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Гости на днешното заседание от Комисията за защита от дискриминация са: доц. Ана Джумалиева – председател на КЗД и д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател; от Движение за защита на гражданите и държавата арх. Пламен Генов, от Сдружение форум „Средна класа“ господин Стефан Стойков. Благодаря Ви, че сте тук.

  По т. 1 от дневния ред съгласно чл. 90 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предстои да обсъдим Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за 2016 г.
  Съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация Комисията е представила в Народно събрание в срок Отчет за дейността си за 2016 г. Отчетът е подробен и представя постигнатите резултати от работата на КЗД. Предоставен Ви е.
  Давам думата на доц. Джумалиева за кратко експозе.
  АНА ДЖУМАЛИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда кратка, тъй като сме представили отчета и Вие сте имали възможност да се запознаете с него. На Ваше разположение сме да отговорим на всички въпроси, ако има такива.
  Настоящият Отчет на КЗД отразява и представя работата на КЗД през 2016 г. във всички области и дейности и съобразно правомощията ни съгласно Закона за защита от дискриминация. Той отразява постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки от работата на КЗД.
  През последните години расте броят на жалбите и сигналите до КЗД – тенденция, която безспорно свидетелства за развитие на повишената чувствителност на българското общество към проявите на дискриминация и нетолерантност и за завишена гражданска активност при отстояване на правата на човека и свободите за всички, както и нетърпимост към липсата на толерантност, към проявите на дискриминация, като неравно третиране.
  Необходимо е да подчертая, че през 2016 г. броят на постановените решения в КЗД е 510, като отбелязахме своеобразен рекорд на постановените решения. Това е най-високият брой решения през годините от създаването на КЗД. Общият брой жалби и сигнали до Комисията е 1192, като в тази цифра не са включени консултациите, които сме направили в седалището на КЗД и в регионалните представителства.
  От защитените признаци преобладаващо срещани в образуваните преписки през 2016 г., са, както следва:
  На първо място, лично положение. Този признак е комплексен и е интересно съчетание на различни персонални характеристики на отделния човек, например семейно положение, образование, местожителство, местоживеене и др.
  На второ място, признак увреждане.
  На трето място, възраст.
  На четвърто място, обществено положение.
  На пето място, етническа принадлежност.
  Анализът на практиката през годините потвърждава извода, че защитата от дискриминация при упражняване право на труд заема значителна част от дейността на КЗД. Има оплаквания за различно отношение в сферата на здравеопазването, за диференциран подход при предоставянето на социални услуги, за дискриминация в областта на образованието, за ограничаване достъпа на лица до определени стоки и услуги, за недостъпна архитектурна среда и т.н.
  През 2016 г. сайтът на КЗД е посетен 69 160 пъти. Функционира и мобилна версия на интернет страницата на КЗД, която предоставя достъп до целия информационен панел в мобилната платформа.
  Към момента, опитвайки се да изпълним всички препоръки на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, са разкрити 24 регионални офиса по областен принцип, като във всеки офис имаме регионални представители. На практика обаче все още само 21 офиса работят на пълни обороти.
  Комисията за защита от дискриминация продължи да насърчава кариерното развитие на младежите с висше образование по програма „Старт в кариерата“ на Агенцията по заетостта и бяха наети отново 11 младежи до 29-годишна възраст. След изтичане срока на програмата и вследствие на показани високи резултати с двама от тях бяха сключени трудови договори с КЗД.
  През годината Комисията продължи да бъде стабилен партньор при осъществяване на външната политика на Република България във връзка с изготвянето на позиции и доклади на Република България по линия на международния механизъм за наблюдение, свързани с равенство и недискриминация, като българският орган за равнопоставеност надгради своя капацитет в тази важна насока.
  През април 2016 г. КЗД организира кръгла маса с международно участие и на експертно ниво на тема „Стандартите на Съвета на Европа в практиката на националните институции по равенство в държавите – членки на Съвета на Европа.
  По линия на двустранното сътрудничество само през 2016 г. в Комисията на официално посещение бяха посланиците на Швеция, Азърбайджан, Русия, Египет, Израел, Пакистан. Техни Превъзходителства изразяваха задоволство след запознаването с дейността и функциите на българския орган по равнопоставеност, като се подчертаваше, че това е само началото на бъдеща съвместна дейност.
  В страната КЗД има сключени споразумения за партньорство и меморандуми за сътрудничество със синдикати, с неправителствени организации, с редица университети. Стана практика студенти от тези учебни заведения да стажуват в Комисията, което е осъзната стъпка напред към превенцията срещу дискриминацията.
  Това беше съвсем накратко изложението на нашия Отчет.
  Тук ще кажа само няколко перспективи, които сме заложили.
  През 2017 г. Комисията ще продължи работата за изпълнение на отговорностите, свързани с прилагането на Закона за защита от дискриминация при спазване принципите на независимост, ефективност и прозрачност, като определи и своите основни приоритети, ангажирани с бързо и ефективно разглеждане на постъпилите жалби и сигнали, с оказването на независима помощ на жертвите от дискриминация, с прилагането на най-добрите европейски практики в областта на антидискриминацията и със засилването на последващия контрол по изпълнението на решенията на Комисията, с обмяна на опит и споделяне на добри практики с национални и международни органи, специализирани в областта на правата на човека.
  На преден план отново стои препоръката на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността за изграждането на 28 регионални офиси.
  Друга амбициозна цел, която сме си поставили, е чрез реализиране на залегнало като перспектива в превантивната дейност на КЗД е създаването на Стратегия за защита от дискриминация, която да бъде общовалидна както за субектите от държавния сектор, така и за субектите от частния сектор на обществения живот.
  И през 2017 г. КЗД ще отдели специално и особено внимание за установяването на двустранни отношения с различни дипломатически представителства, както и сътрудничество с неправителствени организации и висши учебни заведения в Република България. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, доц. Джумалиева.
  Колеги, откривам разискванията. Имате думата за бележки, мнения по доклада.
  Ние гласувахме преди това Вашия бюджет. Сега имате 200 хил. Дано да Ви стигнат. Дано да се увеличат повече и местата, и консултациите, и датите на консултациите. Явно хората в неравностойно положение най-много се обръщат към Вас, и то с право, защото мисля, че все още сме далеч от това, което едно общество би могло да прави за хората в неравностойно положение.
  Колеги, имате думата за становища или въпроси по Отчета. Той е ясен. Хубаво е, че има напредък за хората, които Ви посещават в приемните. Дано и тази година да се увеличат.
  ВАСИЛ АНТОНОВ: Отчетът действително обхваща работата на КЗД. Направи ми впечатление, че са взети предвид и някои от препоръките от миналогодишния отчет, които отправихме. Вероятно винаги има възможности за препоръки.
  По принцип ще подкрепим доклада на Комисията. В зала ще направим своите изказвания.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви.
  Други колеги?
  Имате думата.
  ТОДОР БАЙЧЕВ: Искам предварително да подчертая, че ще подкрепим доклада, който е доста подробен.
  Имам една препоръка, предвид на това, че казахте, че донякъде финансовите Ви претенции са удовлетворени. Ако има възможност, да направите изнесени приемни, да слезете сред хората, тъй като има много хора, които дали поради физическа или финансова невъзможност, ако щете, дори от недостатъчна информираност не знаят към кого да се обърнат. Ако направите изнесени приемни по общините, мисля, че доста хора ще се обърнат към Вас и ще се запознаете с дискриминационни проблеми на място. Благодаря.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Господин Председател, колеги! Имах възможността да говоря с моите колеги от Комисията преди заседанието. И ние ще подкрепим доклада. Направих си труда да го прочета обстойно.
  Интересното е, че миналата година се прехвърлих в Комисията по правата на човека точно по време на миналогодишния доклад. Тогава отбелязах някои, ще ги нарека пропуски, но не като критика към Вашата работа, защото виждам, че сте взели предвид тези неща.
  Молбата ми е, коментирахме с Вас, да бъдете малко по-обширни и давате гласност на Вашите изяви. Не позволявайте на други институции да изземват Вашите функции. Покажете малко по-сериозна активност. Бъдете смели. Действайте с кураж дори срещу хора, които са овластени. Примери има много, няма да влизам в подробности. Сигурно ще направим изказване при разглеждане на доклада в залата.
  Предвид региона, предвид обстановката на Балканите, в Европа, Комисията ще придобива все по-съществено значение, специално КЗД.
  Ще дам пример. Когато миналата година се обсъждаше Изборният кодекс, колега от парламентарна група, когато се ограничаваха права на български граждани, които имат право на глас – отнеха им се тези права на глас чрез ограничаване на броя на секциите, каза: „Каква дискриминация е това?!“. За който не познава Закона, ще кажа, че това е дискриминация по отношение на територия!
  Вие имате тези права, така че можете и да се самосезирате. Затова казвам: бъдете по-смели. Давайте по-широка гласност. Мисля, че колегата това имаше предвид, че когато хората разберат за Вашата по-съществена дейност, ще имате и основания да искате по-висок бюджет, и основания за разширяване на експертния капацитет, и за нов потенциал. Това са препоръките ми към Вас.
  ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: В тон с останалите колеги ще кажа няколко неща. Зная, че имате изнесени офиси. Казахте, че от 24 офиса 21 работят. За три казахте, че не развиват дейност.
  Може би това, което трябва да се направи, е по-голяма популярност, информационни кампании, дори медийно да бъдат оповестени изнесените приемни. Миналата седмица приехме доклада на омбудсмана на Република България за 2016 г. Беше направена дори презентация. Госпожа Манолова дава много голяма гласност на това, което работи тази институция. Зная, че парите Ви са недостатъчни за всичко, което искате да свършите и да бъдете сред хората, но мисля, че някаква реорганизация или насочване на част от тези средства към информационна кампания, която да достигне до много повече хора, ще бъде много по-добре за самата Комисия и за утвърждаването Ви като такава сред хората. Благодаря.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря.
  Имате думата, доц. Джумалиева.
  АНА ДЖУМАЛИЕВА: Благодаря. Всъщност това е и оценка, че сте вникнали в дълбочина в дейността на КЗД и сте съпричастни с нашите проблеми.
  Действително имаме много регионални офиси, изградени и функциониращи. Те правят изключително много открити приемни в малките населени места. Стараем се да попълним тази бройка, да стигнем до 28 регионални офиса.
  Действително може би медийното отразяване на дейността на КЗД не е толкова голямо, колкото примерно на други институции, но това е свързано с финансовите разчети на нашия бюджет. Това ни затруднява много и с оглед на това се надявам Вие, разбирайки трудностите, пред които сме изправени, да ни подкрепите и по възможност да дадете за следващата година повече финанси, които, ако трябва, ще се планират точно в тази част – за медийна кампания и популяризиране на институцията.
  Бързам да подчертая, че и сега се опитваме да популяризираме нашата дейност. Използвайки различните оперативни програми, в момента се готвим да кандидатстваме по проект, по който дори ще създадем мобилно приложение, за да може всеки гражданин от мобилното си устройство веднага да ни сигнализира за наличие на дискриминация, когато е бил свидетел на подобни действия или е бил потърпевш, тоест жертва на дискриминация.
  Още веднъж благодаря за съпричастността, която проявявате, за разбирането пред какви затруднения сме изправени. Надяваме се в бъдеще да имаме възможност да наблегнем именно на медийната кампания на КЗД. Благодаря.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря.
  Само да подчертая, че ние сме съпричастни не само на Вашата комисия, но и преди всичко към хората, които се обръщат към Вас за помощ.
  Има ли други въпроси, колеги?
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: В унисон с това, което казахте, действително госпожа Мая Манолова вдигна много летвата. Слушали сме нейния отчет и в други комисии, но гледайки и четейки тази огромна материя, която ни представихте, това е много труд. Желанието на всички нас е този труд да получи своята оценка и в залата.
  Една от препоръките, които бих дала, мисля, че и другите ще се съгласят, е, че в Отчета би трябвало повече да се обърне внимание на статистическата обработка със съответни диаграми, графики, да се види какви са тенденциите, да се сравнят в годините, ако имате такава информация, защото съм нова, не знам как е било, това ще придаде още повече тежест на вашата работа, ще има възможност за бърза справка и информация. Просто това е бъдещето. Ние сме отворени към Вас и искаме нашата Комисия да има хубаво лице като работа.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: В кръга на шегата по това, което казват колегите, трябва да си признаем, че Мая Манолова не можем да я стигнем. (Смях, оживление.) Не бива да имаме такива очаквания.
  Мисля, че отчетът е добър. Винаги може да се желае повече, но такава висока летва не зная дали някой тук може да покрие като активност, да не кажа хиперактивност на Мая Манолова. Благодаря. (Оживление.)
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Не, не трябва да правим сравнения между комисии, работа, оценки. Хубаво е, че не трябва да правим оценки по десетобалната система! Въпросът е, че в Комисията се стараят и са в помощ точно на тези хора, които ние някой път, увлечени в ежедневието, не ги забелязваме – тях и техните проблеми. Не е лесно да работиш нещо, при което непрекъснато да се занимаваш с проблеми на хора не само в неравностойно положение, но и без работа и т.н., да се занимаваш само с проблеми. Друго е да срещаш весели и усмихнати хора.
  Има ли други изказвания, колеги? Няма.
  Закривам разискванията.
  Моля да гласуваме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от КЗД на 30 май 2017 г.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Съгласно чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание трябва да гласуваме и Проект за решение по доклада:

  „РЕШЕНИЕ
  по Отчет на Комисията за защита
  от дискриминация за 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

  РЕШИ:

  Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.“
  Моля да гласуваме този Проект.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Благодаря Ви, доц. Джумалиева.


  По т. Разни, колеги, има ли нещо да кажете, да споделите? Не виждам.
  Приятен следобед и до утре! Благодаря Ви.

  (Закрито в 15.30 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Красимир Велчев

  Стенограф:
  Виржиния Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума