Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
11/07/2017
  Протокол
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  ПРОТОКОЛ
  №4

  На 11 юли 2017 г. от 16.03 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при следния ДНЕВЕН РЕД.
  1. Проект на Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.
  2. Разни.

  * * *

  Заседанието бе открито и ръководено от председателя народния представител Красимир Велчев.
  Списъците на присъствалите народни представители и гости се прилагат към стенографския протокол.

  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Колеги, имаме кворум.
  Предлагам да започнем.
  Дневният ред е следният: (Изчита дневния ред.)
  Има ли съображения по дневния ред? Няма.
  Моля да го гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  Гости на заседанието на нашата Комисия днес са Станислав Косаков от „Защита на гражданите и държавата“ и госпожа Маргарита Раденкова от Гражданско сдружение за духовно развитие „Разковниче“. Имаше заявено желание за присъствие и от други граждански сдружения, но не са дошли.

  По точка първа от дневния ред съгласно чл. 41 от Закона за защита от дискриминация Народно събрание трябва да избере председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Мандатът на членовете на тази Комисия, избрани от квотата на Народно събрание, изтича на 12 юли, тоест утре.
  В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Тя се провежда въз основа на приети от Народно събрание Процедурни правила, за които става дума в момента, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия – съгласно чл. 93, ал. 7 от ПОДНС.
  Нашата Комисия изготви и предлага на Народното събрание Проект за Решение, който трябва да бъде гласуван и приет в пленарната зала. След това Комисията изслушва кандидатите по тези Правила.
  На Вас Ви е предоставен Проектът за решение.
  Откривам разискванията.
  Аз ще посоча по-основното.
  Вече се изисква извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. След като се подадат документите, имам уверението, че ще се направи всичко възможно проверката да завърши в необходимия срок за кандидатите, които подадат документи.
  Друго конкретно: предвидили сме един график, направили сме сбита програма със срокове. Идеята е до края на този месец да мине процедурата и последния петък това да мине в залата и да се гласуват кандидатите. Знаете, че това е въпрос и на съгласуване с ръководствата на отделните парламентарни групи. Ще се водят разговори. Надявам се, че няма да има проблеми.
  Президентът ще представи кандидатите от своята квота.
  Идеята е днес да се приемат тези Процедурни правила, за да могат утре те да влязат в пленарната зала и да се гласуват. След това има срок между 13 и 17 този месец, когато се подават документите от кандидатите за ръководство и за членове на Комисията.
  На 25.07, вторник, след като са подадени документите, публикувани са, даден е достъп на медиите, тогава сме предвидили изслушване на кандидатите в нашата Комисия. Може би сте видели в Правилата, постарали сме се тук да не стане говорилня, да няма разтакаване, всичко да мине сбито.
  Аз съм привърженик на това, че ако един човек не може да представи своята концепция за 5 до 7 минути, и за 15 минути няма да може да я представи. Ще имаме възможност да изслушаме кандидатите.
  Да акцентирам на по-важните неща.
  Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучния ред на собствените имена на председател, заместник-председател и членове в изложение до 3 минути. Тези, които ще представят кандидатите, ще имат възможност да ги представят за 3 минути.
  След това на всеки кандидат се дава възможност да представи своята концепция за работата си като председател, заместник-председател и член на Комисията в рамките на до 7 минути.
  Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите при условията и реда на Раздел ІІ становища и въпроси.
  Отговорът на кандидатите по представените становища и поставените от Вас въпроси е до 5 минути. Следователно, освен седемте минути за представяне на концепцията, имат до 5 минути да отговорят на Ваши въпроси или въпроси, постъпили в Комисията.
  Народните представители могат да поставят въпроси към кандидата. Времето за изложението на въпросите е до 2 минути, както е парламентарният контрол. Нищо по-различно няма.
  На всеки от кандидатите се предоставя правото на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него – време от още 5 минути за отговор. Мисля, че така е правилно. Ако към един кандидат има два-три въпроса, той може да не отговори на всеки въпрос, а след като се зададат въпросите, има възможност в рамките на 5 минути да отговори.
  Колеги, това са Правилата. Нищо ново, не за първи път се избира ръководство и състав на тази Комисия. Върху тези неща исках да Ви обърна внимание.
  Имате ли въпроси?
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Нова точка ли е изискването за публично оповестяване за принадлежност към службите на Държавна сигурност?
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Това е отскоро, говорим за Раздел ІІІ.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Имам предвид в Раздел ІІІ писмено съгласие на кандидата и след това оповестяване. Предишния път, когато са избирани от парламента, това сега е ново?
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Да.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Чие е предложението?
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: То е в Закона, единствено има оповестяване. Това не е забрана, не означава, че който е работил в Държавна сигурност, няма право да бъде председател или член, просто трябва да се оповести.
  ТОДОР БАЙЧЕВ: Тъй като в България не е приет Закон за лустрацията, не виждам смисъл да коментираме дали изобщо е бил сътрудник на Държавна сигурност.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: А защо хората да не знаят? Нали, колеги, говорим непрекъснато за публичност и прозрачност? Не го коментираме, тук не става дума за коментар. (Шум и реплики.)
  Тук само се изисква документ, за да знаят хората, обществеността, неправителствените организации.
  ТОДОР БАЙЧЕВ: След като не е срамно и не е подсъдно, защо тогава се занимаваме с тази тема?
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Тя е заложена в чл. 26 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия.
  В чл. 26 на този Закон пише: „Установяването на принадлежност към органите по чл. 1 е задължително за:“ Говоря за обявяване.
  „1. Лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в изборите за президент“ и т.н.
  „5. лица, които участват в процедура за заемане на публична длъжност по чл. 3, ал. 1.“
  Не виждам някаква трагедия в това нещо – защо да няма публичност?
  ТОДОР БАЙЧЕВ: Да си член или председател на тази Комисия не е по-висша длъжност от президент, министър-председател или министър.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Да, но е публична длъжност. Това се изисква за публичните длъжности: „председателите, заместник-председателите на държавните агенции, председателите и заместник-председателите на държавните комисии“… Има го в Закона.
  „Чл. 29. Други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или на министър-председателя.“
  Това е прието в Закона.
  Моето мнение, пак казвам: не виждам защо хора, които са работили във военното разузнаване или контраразузнаване, трябва да се чувстват гузни.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Там има шест отдела, не е само Шести отдел.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Като махнем този политически и репресивен Шести отдел, другите са работили за сигурността на държавата. Аз не виждам нищо лошо в това нещо, но тъй като знаете, че този въпрос се поставяше много от обществото, защо да няма публичност?
  ЧАВДАР ВЕЛИНОВ: Напротив, добре е да има публичност, защото това са членове и ръководство на Комисията за защита от дискриминация. Техният облик би следвало да е чист и ясен пред обществото. Няма никакъв проблем според мен. Още повече, самото това изискване няма дискриминационен характер.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Не, не е казано, че е забранено.
  ДОРА ХРИСТОВА: Това са много подготвени хора, така че дори да има от тях, те ще се представят добре.
  ВАСИЛ АНТОНОВ: Тази точка важи за някои от кандидатите на ГЕРБ, защото при нас са по-млади хората. (Смях, оживление.)
  ПАВЕЛ ШОПОВ: И аз да кажа, защото винаги, когато стане въпрос за някакви агенции, и сега пак става въпрос за агенция, че ние от „Атака“ преди 4-5 години бяхме изброили 130-140 такива институции, учреждения, комисии, агенции. От тях изброихме десетина, които са абсолютно ненужни. Нашата трайна политическа практика при гласуването, становище и политическа позиция е да ги няма – малко да олекне на държавния бюджет. За правата на хората се грижат много институции, като се започне от прокуратурата, а оттам нататък мога да изброя поне десетина- петнадесет. Това е още една.
  През последните дни обаче малко започнах да се съмнявам в правилността на това мое становище, защото се дискредитират хора и се дискредитират българи, както виждаме. Ще кажа това и в залата. Ние сме пледирали винаги за това и ще изкажем това мнение.
  Като сме почнали да избираме нов председател, ще си го избираме по правилата, както се полага.
  Тук въпросът е за ликвидирането на, както казва Кърт Вонегът, графулони – хора, сплотени за празни, безумни и глупави цели. Така че нека го направим.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Аз си тръгвам и давам гласа си на Байчев.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Чел съм обстойно Правилата като процедура. Нямам някакви възражения.
  Бих искал единствено да попитам дали срокът от пет дни, поставен за подаване на документи от кандидатите, ще е достатъчен? Да се направи поне 7-дневен. Разбирам, че идеята е да се вместим до края на месец юли.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Няма да можем, смятали сме го, сроковете са изчислени и са застъпени. Няма как да стане изслушване в зала и последния петък да се гласува. Ако увеличим един от сроковете, отиваме във времето за август.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Имате предвид, че август месец е почивен.
  Колегите повдигат въпроса защо за първи път фигурира изискването за извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия. Ясно е, че е необходимо, тъй като в самия Закон се изисква. Вероятно са имали предвид дали това не би оказало възпиращо действие върху определени кандидати, които биха искали да се явят за тази позиция. Знаете, че в България е едно да си го говорим в комисия или в Залата, друго е когато го експлоатираме като свършен факт и ако има такива хора в тази Комисия и да се обвинява такъв човек в публичното пространство, че е заемал някаква длъжност. Аз одобрявам обаче това изискване.
  Бих коментирал единствено, ако може вместо пет-, срокът да бъде7-дневен.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Единствено си заслужава, ако поради този факт има хора, които няма да си подадат документите, защото ще бъдат разкрити и хората ще го узнаят, това означава, че се чувства гузни за това, което са работили.
  Аз познавам много офицери. Брат ми като военен пилот е бил приятел с тях. Имаше военни летци, които катапултираха, след това получиха забрана да летят и бяха пренасочени към военното контраразузнаване. Аз също ги познавам – достойни хора, възхищавал съм се и от професионализма им, и от това, което работят. Те никога не са се срамували.
  Отделна тема е, че точно тези, които използваха Държавна сигурност за репресия, точно те решиха да вкарат всички в един кюп, за да кажат, че всички са маскари и да направят размиване на отговорността. Това е моето мнение.
  Затова казвам: ако човек е работил, чувствал е отговорност и се е гордеел, би трябвало да се гордее, че работи за сигурността на държавата, в която живее, не би трябвало да се притеснява, че сега ще бъде оповестен.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Относно казаното от колегата Шопов – дали трябва да съществува такава Комисия, аз съм на мнение, че трябва. Това си е лично негово мнение.
  Факт е обаче, че Комисията трябва да заработи много по-активно, много по-активно, на базата на всичко, което се случва в държавата, и конфликтите, които виждаме, и взаимоотношенията. Затова този път изборът трябва да бъде много внимателен.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Колеги, аз мисля, че това е и наша отговорност: ако Комисията не работи достатъчно добре, ето, ние сме хората, инициирайте, ще ги извикаме и ще поискаме резултати или да подемат някакви инициативи. Ние сме хората, на които е възложено да контролират докъде е ефективна или не е тяхната дейност. Може би и към нас трябва да се отправи упрек, че не сме достатъчно взискателни към тези комисии.
  ДОРА ХРИСТОВА: Тук не се изисква дали лицето работи някъде на трудов договор – не виждам такова изискване. Дали това би било пречка?
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Като членове на Комисията ли?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: След като бъде избран, по Закона за конфликт на интереси трябва да декларира несъвместимост. Има едномесечен срок, респективно седемдневен, това да се отстрани.
  ДОРА ХРИСТОВА: Доколкото имам информация, в посочените условия от президента, там изрично е посочено, че не трябва да работи на трудов договор – доколкото имам информация, не съм убедена.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Мисля, че в Правилата имаше някъде посочена такава точка.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Както за народните представители: ако след това има конфликт на интереси, се попълва декларация. Ако има нарушаване, или той трябва да го отстрани в рамките на един месец, или да напусне Комисията.
  Има ли други въпроси, колеги? Не виждам.
  Закривам разискванията.
  Обявявам гласуване по т. 1: Проект на Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народно събрание.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Колеги, По точка „Разни“ има ли някой нещо да сподели? Няма.
  Надявам се да влезем в този срок, за да може да влезе утре в дневния ред в залата.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16.25 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Красимир Велчев


  Стенограф:
  Виржиния Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума