Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
13/09/2018
  П Р О Т О К О Л
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по вероизповеданията и правата на човека

  П Р О Т О К О Л
  № 14


  На 13 септември 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане и гласуване на предложения за Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., № 850-06-43 от 25 юли 2018 г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вероизповеданията и правата на човека се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,15 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Красимир Велчев.

  * * *

  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Колеги, предлагам да започнем.
  Откривам редовното заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
  Предлагам дневния ред на днешното заседание:
  1. Обсъждане и гласуване на предложения за Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., № 850-06-43 от 25 юли 2018 г.
  2. Разни.
  Има ли други предложения по дневния ред? Няма.
  Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГОДИШНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.
  С писмо на председателя на Народното събрание ни е изпратена Работната програма на Европейската комисия за 2018 г. с Приложение № 1 и 2. Вие сте ги получили.
  Съгласно § 10 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, е предвидена процедура, по която Народното събрание да приеме своя Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., тъй като Министерският съвет няма задължение за 2018 г. да внесе в Народното събрание Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.
  Постоянните комисии изработват по компетентност своите предложения за Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., като вземат предвид Работната програма на Европейската комисия за 2018 г. и ги изпращат на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, която изработва проект на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
  Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на Годишната работна програма се обсъжда и приема от Народното събрание. Председателят на Народното събрание изпраща на Министерския съвет приетата Годишна работна програма.
  Аз лично не виждам какво мога да предложа в тази Годишна работна програма, която да включва и вероизповеданията. Има комисии, в които има много въпроси, които биха могли да се включат и във връзка с финансирания, които касаят и Европейския парламент.
  Разискванията са открити. Ако имате някакви предложения към тази програма, която да бъде изготвена и препратена към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, имате думата за предложения, имате възможност да вземете отношение. Не виждам. И Вие нямате предложения.
  Закривам разискванията.
  Ще подложа на гласуване становището ни до Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: нашата Комисия, като взема под внимание Работната програма на Европейската комисия за 2018 г., няма предложения за включване на проекти на актове на институциите на Европейския съюз в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
  Който е съгласен с това становище, моля да гласува.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Становището е прието.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред – РАЗНИ.
  Има ли някой нещо да каже по тази точка? Няма.
  Колеги, благодаря Ви за участието в днешното заседание. Пожелавам Ви приятен ден и успешна работа утре!
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 14,25 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Красимир Велчев  Стенограф:
  Нина Иванова
  Форма за търсене
  Ключова дума