Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
14/05/2020
  Протокол
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по
  вероизповеданията и правата на човека
  П Р О Т О К О Л

  № 27


  На 14 май 2020 г., четвъртък, от 14,00 ч. се проведе заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на кандидата за омбудсман
  2. Разни
  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Красимир Велчев – председател на Комисията.

  * * *
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Добър ден, колеги, гости! Мисля да открием заседанието. Чакахме още двама човека от гостите, които са заявени, но ние ще започнем, тъй като стана време.
  Днешният дневният ред е:
  1. Изслушване на кандидата за омбудсман
  2. Разни.
  Моля, колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува.
  13 – за, против и въздържали се няма.
  Дневният ред е приет.
  При нас е доцент доктор Диана Ковачева – познавате я, кандидат за омбудсман съгласно процедурните правила.
  Присъстват и представители на неправителствени организации.
  Аз ще прочета тези, които са тук в момента: господин Иван Капралов – обществен посредник на Шумен, председател на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България; госпожа Лилия Христова – обществен посредник на Столична община; госпожа Геновева Тишева – член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените, Управител на Фондация „Български център за джендър изследвания“; госпожа Иванка Шалапатова – изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“; и последният, който е в списъка го няма – господин Богданов, така че ако дойде ще Ви го представя отделно.
  Заседанието е открито и се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. Изслушването ще се проведе съгласно процедурните правила, приети с решение на Народното събрание на 4 март 2020 г. и обнародвано в ДВ бр.19 на 6 март 2020 г.
  В деловодството е постъпило едно предложение за омбудсман от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Към предложението са представени всички изискуеми съгласно раздел 1 т. 2 от процедурни правила документи, писмени мотиви, автобиография, диплома за висше образование, документи удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека и декларации. Предложението за кандидата заедно с всички документи е публикувано на специализирания сайт на страница на Народното събрание на 5 март 2020 г. и съгласно процедурните правила са били публично оповестени.
  Постъпили са становища и въпроси от неправителствени организации, които също са публикувани на специализирания сайт, ще ги представя малко по-късно съгласно раздел 4 т. 5 от процедурните правила. Преди да пристъпим към изслушването, Ви уведомявам съгласно раздел 4 т. 1 от процедурните правила, че представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
  Да Ви припомня накратко процедурата по изслушването на кандидата. Кандидатът ще бъде представен от вносителя на предложението в изложение до 5 минути. След това кандидатът ще направи своето представяне до 7 минути. Ще Ви представя в резюме въпросите на становищата, които са постъпили от неправителствените организации. След това народните представители могат да задават своите въпроси в рамките на две минути на всеки народен представител. Кандидатът ще отговори на всички поставени въпроси от неправителствените организации и от народните представители, в общо изложение, в рамките на 7 минути. За изслушването ще се води пълен стенографски протокол, който възможно най-бързо ще бъде качен в сайта на Народното събрание. Нашата комисия ще излезе с подробен доклад за начина, по който е проведена процедурата по изслушването на кандидата. Към Доклада ще бъде приложен Проект на решение за избор на кандидата за омбудсман.
  И така да започваме – давам думата на заместник-председателя на нашата комисия госпожа Евгения Алексиева, от името на вносителя, за предложението за представяне на доцент доктор Диана Ковачева.
  Разполагате с 5 минути, госпожо Алексиева.
  ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
  Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги и гости, уважаема госпожо Ковачева! Ще представя от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ кандидатурата на доцент доктор Диана Ковачева за омбудсман. Доцент доктор Диана Петрова Ковачева има дългогодишен професионален опит в сферата на защитата на правата на човека, включително като заместник-омбудсман, преподавател по международно и международно хуманитарно право, експерт на Съвета на Европа, министър на правосъдието и изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“. Доцент Ковачева отговаря на изискванията за заемане на длъжността Омбудсман на Република България определени в чл. 9 от Закона на омбудсмана за придобито висше образование, доказан опит в сферата на правата на човека и отговаря на условия за избор на народен представител. Наред с това тя притежава високи морални качества, които и позволяват да изпълнява добросъвестно и всеотдайно функциите на обществен защитник, като проявява разбиране, съпричастност към жалбите на гражданите и техните нарушени права.
  Доцент Ковачева е завършила висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. Притежава и магистърска степен по „международни отношения, право на Европейския съюз“ от Софийския университет – 2008 г., както и степен магистър по „право на Европейския съюз“ от университета Нанси 2, Франция и Министерството на висше образование и изследванията на Франция през 2008г. От 2001 г. до 2002 г. доцент Ковачева е работила като старши експерт в Министерството на правосъдието – Дирекция „Международноправно сътрудничество и международна правна помощ“, а в периода септември 2002 г – ноември 2011 г. е била изпълнителен директор на Асоциацията „Прозрачност без граници“, националното представителство на международната антикорупционна организация „Транспаренсу интернешънъл“ за България. В периода от ноември 2011 г до март 2013 г. доцент Ковачева е заемала длъжността министър на правосъдието. През 2014 г. Диана Ковачева е отличена с орден от кралицата на Обединеното кралство Елизабет 2 за работата й в областта на върховенството на правото и противодействието на корупцията.
  Доцент Диана Ковачева е научен изследовател в Института за държавата и правото на Българската академия на науките от началото на професионалния си път.
  Преминала е последователно през всички научно-преподавателски степени: научен сътрудник, главен асистент, а от 2016 г. е доцент по международно право и международни отношения.
  Доцент Ковачева е преподавател по право на Европейския съюз, международно хуманитарно право, международно публично право в Университета за национално и световно стопанство от 2013 г. Има над 30 научни публикации в областта на международното право, международното хуманитарно право и правото на Европейския съюз.
  Доцент Диана Ковачева има множество специализации по правата на човека сред, които Женевската академия по международно хуманитарно право и правата на човека, Института по правата на човека в Университета Турку Финландия и Куинс Колидж, Ню Йорк.
  Доцент Ковачева владее отлично английски, френски и руски език. На 28 януари 2016 г. доцент Диана Ковачева е избрана от Четиридесет и третото народно събрание за заместник-омбудсман на Република България. За периода на работата си като заместник-омбудсман доцент Ковачева участва активно в дейността на институцията по всички правозащитни теми поставени на дневния ред и има приемна за граждани, всяка седмица, за да изслушва лично жалбоподадетели и да ги консултира, и приема техните сигнали.
  За периода на работата си като заместник-омбудсман доцент Ковачева участва активно в дейността на институцията по всички правозащитни теми поставени на дневния ред и има приемна за граждани, както казах всяка седмица. Тя има основен принос за акредитирането на Националния омбудсман на Република България със статут „А“ по стандартите на Организацията на обединените нации. Предоставеният статут е възможно най-високото признание, че националната правозащитна организация работи в пълно съответствие с Парижките принципи на ООН.
  Българският омбудсман е акредитиран с най-високия правозащитен стандарт през месец март 2019 г.
  На 5 септември 2019 г. доцент Ковачева встъпи в длъжността Омбудсман на Република България по силата на чл. 17, ал. 2 от Закона за омбудсмана и след полагане на клетва пред Народното събрание изпълнява тази длъжност. За периода, в който е на позицията омбудсман доцент Ковачева показа активност и последователност при отстояване на правата и свободите на българските граждани.
  Въз основа на гореизложеното аз и парламентарната група на партия ГЕРБ считаме, че доцент Диана Ковачева притежава необходимите професионални и нравствени качества да бъде успешен омбудсман, който ще продължи да работи за защита на основните права и свободи на гражданите в Република България. Благодаря Ви, господин Председател.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Алексиева.
  А сега давам думата на кандидата за омбудсман доцент доктор Диана Ковачева – заповядайте, госпожо Ковачева.
  ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости на Комисията! Благодаря за възможността да представя моето виждане за начина, по който омбудсмана би следвало да защитава основните права на човека.
  Разбира се, годините работа в тази институция ми показаха ясно, че концепцията за работа на омбудсмана може да бъде само рамка, само посока на работа, защото всъщност дневния ред на омбудсмана се определя от гражданите, определя се от хората, а също така и от динамиката на правната и институционалната среда.
  Омбудсманът има широк мандат, той има правомощието да защитава и да насърчава защитата на основните права тогава, когато има посегателства или опити за тяхното нарушаване от страна на публично-правни или частно-правни субекти.
  В изпълнение тези мои правомощия за последните девет месеца, в които изпълнявам длъжността „Омбудсман на Република България“ съм изпратила над 400 препоръки към институции и представители на частния сектор, във връзка с рискове от нарушаване на права на граждани, като всяка втора от тези препоръки е била изпълнена изцяло или в голямата си част.
  Ще кажа, че наистина дневният ред се определя от жалбите на гражданите, а жалбите на гражданите показват, че като че ли най-трудна е битката на хората с монополите. Това е всъщност и най-голямата група жалби, която аз получих в последната година, а също така и в последните няколко години, традиционно оплакванията на гражданите за нарушение на техни потребителски права като че ли излязоха на преден план – оплаквания за високи цени, за липса на връзка между качество и цена. Тези оплаквания, между другото, са следвани много близко от проблеми, свързани със социално-икономическите права на гражданите, те са следващата група в тази своеобразна класация. Тук ще посоча проблеми на пенсионерите, които живеят под линията на бедност, които ме сезираха миналата година с над пет хиляди подписа, работещите бедни, правата на социално изключените, следвани непосредствено от правата на уязвимите групи – онези, които остават невидими за обществото: хората с увреждания, децата в институции, възрастните хора в домовете за дементно болни, хората в психиатриите. Всичко това са проблеми, които са на вниманието на институцията на омбудсмана.
  Голям е също така делът на хората, които се оплакват от обстоятелството, че много трудно погасяват своите задължения към частни и съдебни изпълнители, колекторски фирми, фирми за събиране на дългове. И по тази причина съвсем наскоро аз изпратих препоръка към Асоциацията на фирмите за бързи кредити и Асоциацията на колекторските фирми с настояване в тази пандемична ситуация да сложат на сайта си обща политика, в която да информират хората за възможностите за индивидуален подход при нарушаване на техни права и по-конкретно при невъзможност, обективна невъзможност, да погасяват своите задължения. Тази препоръка беше изпълнена, разбира се, обратната връзка е от страна на гражданите за това доколко наистина този ангажимент се изпълнява, тъй като няма в момента законодателна регламентация и контрол върху фирмите за бързи кредити и колекторските фирми.
  За съжаление, безпрецедентната ситуация, в която се намираме в момента като цяло влоши положението, в които се намират всички тези групи хора. Само за последния месец съм изпратила над 30 препоръки до различни институции и представители на частния сектор. Сред тях са например четири препоръки до КЕВР, свързани с необосновано високите цени на парното през месец март, във връзка с необходимостта бързо наистина хората да усетят понижаването на цената на природния газ с близо 43%.
  Една препоръка, която наскоро изпратих и на вниманието на народните представители, която се надявам, че ще бъде удовлетворена, във връзка с матурите на децата от IV клас и X клас, защото в тази пандемична ситуация не е редно толкова малки деца да се събират на едно място. Моето настояване беше за отмяна на матурите за IV и за X клас. Препоръка към мобилните оператори за това в ситуацията, в която доскоро се намирахме, е да не спират телефоните на гражданите и интернета, защото за някои от тях това е единствената връзка със света. Тази препоръка беше уважена частично като беше даден отлагателен срок до месец за хората с увреждания и пенсионерите.
  Направила съм всичко възможно, за да доведа до знанието на всички институции в България препоръките, които са изпратени до мен към тях за стандартите на ООН и на Съвета на Европа във връзка с опазване основните права на хората в условията на разпространение на COVID-19.
  Накратко: ангажирам се да водя институцията все по-близо до гражданите, чрез приемни дни в цялата страна. Ще продължа с особено внимание да следя баланса между правомощията на институциите и правата на гражданите, така че този баланс да бъде справедлив и онези, които се нуждаят от защита да знаят, че техните интереси са зачетени.
  Работата ми ще продължи да бъде публична и прозрачна, а вратата на институцията на омбудсмана ще продължи да бъде отворена за всеки, който се нуждае от помощ. Важен приоритет за мен е използването на Статут „А“, предоставен от ООН на омбудсмана, за да мога да защитавам правата на българските граждани и на международно ниво.
  За мен е чест, че кандидатурата ми беше подкрепена от някои от най-значимите граждански организации, най-активните граждански организации за защита правата на човека в България, които работят в тази сфера, от всички местни обществени защитници – 13 на брой, и от Висшия адвокатски съвет. Ангажирам се да поддържам авторитета и отличната репутация на институцията на омбудсмана, както на национално, така и на международно ниво, да укрепвам доверието на хората в обществения защитник и да превърна институцията на омбудсмана от последна надежда в първа реакция в случай на нарушени права.
  Наясно съм, че правата на човека не са даденост и затова се ангажирам да ги отстоявам всеки ден, съвестно и неотклонно, с всички конституционни и законови правомощия, които притежавам, ако бъда избрана на позицията омбудсман. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: И аз благодаря, доцент Ковачева.
  Уважаеми колеги, постъпили са становища в подкрепа на доцент Ковачева, като кандидат от следните неправителствени организации: Съюз на юристите в България, Фондация „Български център за нестопанско право“, Фондация „Светът на Мария“, Фондация „Европейски институт“, Сдружение „Национална мрежа за децата“, Сдружение „Нов път Хайредин“, Фондация „Български център за джендър изследвания“, Фондация „За нашите деца“, Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ и Фондация „Състрадание Алцхаймер България“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, становище от доцент доктор Велина Тодорова, Фондация програма „Достъп до информация“, Фондация „Пулс“, становище от господин Капралов – председател на мрежата на обществените посредници, Център за либерални стратегии и Висшия адвокатски съвет.
  В становищата си неправителствените организации, подкрепящи кандидатурата на доцент доктор Диана Ковачева поставят висока оценка на работата ѝ като министър на правосъдието, заместник-омбудсман и омбудсман в защита на правата на гражданите. Изтъква се нейния безспорен авторитет на убеден правозащитник и юрист с опит, както в областта на международното европейско право, така и вътрешното право на Република България. Отбелязва се значимия принос на научните ѝ трудове за изследване на различни аспекти от защитата на правата на човека в национален и европейски контекст. Подчертава се силата и решителността на доцент Ковачева, проявени при отстояване на важни социални каузи, защита на правата на децата, на хората с интелектуални увреждания и на тези с деменция, на възрастните хора, настанени в социални домове, създаването на застъпнически кампании, насочени срещу насилието във всичките му прояви и други. Отбелязва се и нейната адекватна и бърза реакция в подкрепа на искането за облекчена процедура при избор на местен обществен посредник, както и инициирането на законодателни промени, с които всяка община, да получи целево финансиране от държавния бюджет за обезпечаване работата на местния посредник, което е и гаранция за неговата независимост.
  Организациите, подкрепящи кандидатурата на доцент Ковачева акцентират и върху изключителния ѝ принос за получаването от ООН на най-високия статут за институцията на омбудсмана – Статут „А“. Те считат, че тя е доказала, че притежава необходимите качества, да бъде национален обществен защитник, компетентност и отдаденост, в интерес на гражданите и техните права.
  Поставени са и два въпроса от Фондация „Български център за нестопанско право“. Първият е, кои според Вас, доцент Ковачева, са едни от най-застрашените и уязвими групи в обществото, които имат нужда от Вашата приоритетна подкрепа?
  И вторият въпрос – каква според Вас трябва да е ролята на Националния омбудсман по отношение на прилагането на Конвенцията на правата на хората с увреждания, и каква инициатива конкретно бихте подкрепили?
  Колеги, както прочетох и в началото, сега Ви давам думата за Ваши коментари и въпроси, всеки един от Вас може да разполага с 2 минути, след което доцент доктор Ковачева ще има 7 минути да обобщи и да отговори на двата въпроса от неправителствената организация и на Вашите въпроси, така че имате думата колеги за въпроси към кандидат за омбудсман.
  Слушам Ви, госпожо Желева.
  ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ковачева, в момента Вие изпълнявате временно длъжността омбудсман, а допреди няколко месеца бяхте заместник-омбудсман в мандата на госпожа Мая Манолова, и в тази връзка, моят въпрос към Вас е: какви политики и инициативи бихте продължили от предходния омбудсман? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря, госпожо Желева.
  Следващ въпрос, има ли? Да.
  Заповядайте, госпожо Чeканска.
  РАДОСЛАВА ЧEКАНСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Уважаема доцент Ковачева, за разлика от първия въпрос, който получихте от колегата, аз искам да Ви попитам: бихте ли променили нещо в работата на омбудсмана, и ако смятате, че ще промените – какво ще бъде то? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Чeканска.
  Доктор Александров.
  АЛЕКСАНДЪР .АЛЕКСАНДРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! Уважаема госпожо Ковачева, в представянето Ви от госпожа Алексиева беше споменат получения Международен статут „А“. Какво практически означава това и по точно за самите граждани какво практически означава това? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, доктор Александров.
  Госпожо Радева, да слушам Ви.
  ДИЛЯНА РАДЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема доцент Ковачева, аз бих искала да чуя Вашето лично мнение – кои са основните инструменти, които Вие вече ползвате в работата си в желанието да достигнете до истината по определен казус, който трябва да разрешите? Благодаря.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви.
  Господин Антонов – заместник-председател …
  ВАСИЛ АНТОНОВ: Уважаемо ръководство, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Уважаема госпожо Ковачева, безспорно Вие завършвате един успешен етап и мандат от екипа на госпожа Мая Манолова. Безспорно Вие имахте, като човека до нея, като неин заместник, имахте своята роля и действително имате принос в успешно завършилия мандат на този екип.
  Имам три въпроса към Вас. Какво от …, то донякъде се припокрива със зададените въпроси.
  Във Вашето изложение чухме, че ще продължите като цяло работата в тази посока, но кои ще бъдат тези два-три акцента, които смятате да бъдат в основата на Вашата работа, за да я подобрите, да надградите на нея?
  Второто, което е: какво бихте премахнали? Какво бихте отстранили от работата досега? Защото видяхме, че и в самото Ви изложение го имаше, че много често Вие се превръщате в пощенска кутия на изпълнителната власт. Това, което не се решаваше в изпълнителната власт се изпращаше при Вас, като пощенска кутия и по обратен начин се връщаше към тези институции, които не си свършваха работата.
  Какво бихме надградили в тази посока заедно с нас като законодателна инициатива, като законодателна власт, за да може тези институции да не правим прекалено дълга тази верига? Да не се прехвърлят задачите и отново да достигат до тези, които не са ги изпълнили, а да търсим рационалното им решение, бързото им решение, именно в полза на гражданите и обществото, каквато е целта на институцията.
  Трето, кратко, прагматично: бихте ли направили в рамките на щата, без да направим прекалено големи разходи, мисля, че това е възможно – изнесени работни места на институцията. Мисля, че има как да се получи това. Обсъждали сме го и преди това в предходния мандати и би било нещо, което би ще бъде прието от много хора. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин Антонов.
  Други въпроси, колеги?
  Заповядайте, колежке.
  МАРИЯ ЦВЕТКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема доцент Ковачева, моят въпрос към Вас е: какъв подход ще приложите към неправителствени организации, които изискват от Вас, или молят за Вашата помощ, за съдействие, за защита на организации, общности, които нарушават закони, наредби или морални ценности, морални норми? Благодаря.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря, госпожо Цветкова.
  Други?
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Уважаема доцент Ковачева, моят въпрос към Вас е следният: считате ли, че има законодателни пропуски в защита правата на медицинските специалисти? Трудовите права, специално, тъй като това е много актуален въпрос и мисля, че би трябвало макар и една лека, малка ниша, която е много сериозна особено в ситуация на епидемична обстановка, а и предстои това да бъде обсъждано занапред в Народното събрание. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
  Други, въпроси? Не виждам.
  Имайки предвид, доцент Ковачева, че има толкова много въпроси, това показва и голям интерес към Вас, и към Вашата институция. Няма да Ви ограничавам в седемте минути, спокойно отговорете на въпросите. Благодаря Ви.
  ОМБУДСМАН ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Много благодаря за въпросите. Радвам се, че институцията на омбудсмана и моята работа предизвикват и коментари, и въпроси. Ще се постарая, разбира се, да отговоря на всеки един. Ще започна по реда на постъпването на въпросите, ако ми позволите, за да не пропусна някой.
  Кои са според мен застрашените групи? Сега специфичната ситуация, според мен, освети много ясно застрашените групи. Това са децата, това са хората с увреждания и възрастните хора. Това са наистина групи, които са застрашени, защото те са се намират в най голям риск от бедност. За съжаление, статистиката показва, че близо 30% и това е официалната статистика на Националния статистически институт, близо 30% от децата, се намират в риск от бедност. Омбудсманът има специален мандат за защита правата на децата, така че това ще бъде един от моите сериозни приоритети, защото наистина техните права са права подобни на възрастните, с много малки изключения и те се нуждаят от специална защита.
  Каква е ролята на омбудсмана по отношение на прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН? Тази конвенция, между другото, беше ратифицирана по мое предложение към Министерския съвет и съответно към Народното събрание през 2012 г., когато бях министър на правосъдието, така че аз имам специално отношение към тази конвенция.
  Миналата година беше учреден към омбудсмана Съвет за наблюдение на правата на хората с увреждания. В него членуват освен омбудсманът и председател в момента за две години, ротационно, на този съвет, също така и представители на Комисията за защита от дискриминация, и неправителствени организации „на“ и „за хората с увреждания“.
  Целта на този съвет е да обсъжда, както наблюдава как се прилага тази конвенция и дали не се нарушават права на хора с увреждания, също така е и да обсъжда актуални проблеми. През месец февруари един от актуалните проблеми, който беше поставен на обсъждане беше свързан с тези 13 хиляди 500 души, които останах без лични асистенти поради прекратяване, изтичане срока на техните договори. Между другото там за първи път се опитах да направя приближаване на институциите към гражданите. Поканих представители на Министерството на труда и социалната политика, които да отговорят на въпросите и да кажат, какви точно спешни мерки ще бъдат предприети, за да бъде решен този въпрос.
  Съвсем наскоро поканих и представители на ФРА – това е Агенцията за основните права на Европейския съюз, които да направят обучение на членовете на Съвета и да повишат тяхната експертиза. Тук дойде също и председателят на Агенцията.
  По отношение на това кои политики ще продължа? Да, аз бях част от екипа на госпожа Манолова, близо четири години. Политиките, които ще продължа според мен са тези, които всъщност хората поставят на дневния ред на институцията. Споменах вече някои от тях – защита правата на потребителите, или както често наричаме „битката на гражданите срещу монополите“. Това е нещо, което наистина стои на дневния ред на омбудсмана. Категорично смятам да се противопоставям на всеки опит да бъдат нарушени права на хората от монополи.
  На второ място, смятам, че много важна е политиката, която също споменах, свързана с невъзможността на хората да погасяват свои задължения. Тук следя много отблизо правата на гражданите в изпълнителния процес – частни съдебни изпълнители. През месец февруари проведох две изслушвания на граждани. Повече от три часа ги изслушвах като на второто изслушване поканих представители на институции, на Министерството на правосъдието, на частни съдебни изпълнители и „Инспектората“ към Висшия съдебен съвет, които да седнат на една маса с гражданите и да отговорят на техните тревоги.
  Между другото в отговор на въпроса: какво бих направила по различен начин, опитвам се да приближа гражданите до институциите, по-скоро институциите да приближа към гражданите. Да поискам от тях да седнат на една маса, да отговорят на въпросите и да покажат, че поемат ясни ангажименти, които аз след това да проверявам, да наблюдавам как се изпълняват.
  Между другото преди да започне извънредната ситуация направих две такива изслушвания. Едното беше свързано с правата на хората в изпълнителния процес, където поех и конкретни ангажименти за по-добра защита на гражданите, на третите физически лица, които поемат чужд дълг, обезпечават чужд дълг, смятам, че там има дефицит и наистина ще работя по този въпрос.
  И на второ място, едно такова изслушване с участници от институциите направих по отношение на задължителната предучилищна за 4-годишните. Смятам, че това беше едно наистина добро изслушване, защото двама министри се явиха лично да отговорят на тревогите на родители, родителски организации и учители, да отговорят на въпроса готова ли е системата да поеме четиригодишните деца.? И всъщност точно на това изслушване стана ясно от страна на министъра на образованието, че той ще даде две години отлагателен срок, наистина да даде възможност всяка община, да прецени готова ли е да поеме децата, което смятам, че наистина беше един добър подход и мисля, че всички останаха доволни от възможността пряко да дискутират тези въпроси.
  Какво бих променила? Ами по-скоро бих надграждала, в интерес на истината. Аз наследявам трима наистина изключителни омбудсмани преди мен, едни изключително добри професионалисти, юристи, правозащитници. Смятам, че ще продължа наистина в усилието си да търся баланса между работата на институциите и правата на гражданите. Ще се старая аз самата да бъда балансирана и обективна и наистина да оказвам влияние върху институциите, както чрез натиск, така и чрез посредничество. Защото добрият тон според мен е много важен в постигането на целите, които омбудсманът си поставя.
  По отношение на това кои са моите инструменти за постигане на истината. Моите инструменти са за търсене на справедливост всъщност. Аз имам инструменти в Закона, които дават възможност на омбудсмана да прави проверки, както по сезирания от страна на гражданите, така и да се самосезира. Тоест за мен всеки инструмент, който използвам, трябва да бъде съчетан с активност от моя страна. И наистина се старая да го правя.
  Във връзка с останалите инструменти, още един инструмент, който споделих, това е посредничеството между гражданите и институциите. Смятам, че това наистина е много важен мост, който се строи и от двете страни.
  Не на последно място, за мен е изключително важно да правя кампании, с които хората да бъдат информирани за правата си, защото на телефонната линия, която имаме в институцията, тя работи всеки работен ден, много хора се обаждат, поставят въпроси, които показват, че като че ли не си познаваме достатъчно правата, а човек може да си защитава добре правата тогава, когато ги познава. Така че може би такива разяснителни кампании, включително към деца за превенции на насилието в училище, ми изглеждат много смислени.
  Разбира се, най-важният инструмент на омбудсмана са препоръките, които той изпраща към институциите. Препоръките на омбудсмана не са задължителни, но според мен в годините за тези 15 години, тази година стават 15 години откакто е избран първият омбудсман, за тези 15 години смятам, че омбудсманът изгради един много сериозен авторитет и доверие, както в гражданите, така и в институциите. И всъщност много важна моя цел ще бъде да поддържам този авторитет. Така че наистина препоръките на омбудсмана, споменах, почти всяка препоръка е изпълнена. Тук се включват както препоръки, свързани с общи политики, така и препоръки, които са свързани с индивидуални случаи, проверки по конкретни казуси, но наистина това показва ефективност на омбудсмана.
  От друга страна, един от инструментите, които смятам да използвам активно, е свързан и с възможността да давам становища по законопроекти, които засягат правата и свободите на гражданите, а също така и самата аз да правя предложения, свързани с промени в законите, по начина, по който, разбира се, законът го допуска.
  Тук една от важните политики, които смятам, че бих се включила и се включвам вече, е свързана със защита на правата на жените при домашно насилие. Всъщност всеки може да стане жертва на домашно насилие – и родител, и дете. И всъщност превенцията на домашното насилие, особено в ситуацията, в която се намираме в момента и доскоро затворени в домовете си – факт е, че домашното насилие се увеличава, става сериозен проблем. И тук наистина трябва да се говори повече и да се даде кураж на хората да търсят своите права. Но, разбира се, са необходими и допълнителни законодателни промени, за които аз вече съм информирала Министерството на правосъдието и съм изпратила конкретни предложения. Тези свои предложения, между другото, имах възможност лично да споделя с Комитета на ООН в Женева за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените.
  Във връзка с въпроса затова какво означава статут „А“. Ами статут „А“ е най-голямото признание към национална правозащитна институция затова, че работи в съответствие с принципите на ООН. Това означава, че омбудсманът има право да се яви във всеки комитет по защита правата на човека в ООН, както и в Съвета по правата на човека на ООН, и да изрази своята позиция по конкретни правозащитни теми. За мен това означава, че аз мога да разширя възможностите на омбудсмана и не само той да се явява и на национално ниво да защитава правата на гражданите, но да го прави на най-високото международно ниво – на нивото на най-високопоставената универсална организация в света, и това е ООН. Вече имах няколко пъти възможност да участвам в такива изслушвания. Миналата година участвах в заседание на Комитета за защита на икономическите, социални и културни права на хората. Тази година, както казах, имах възможност да се явя в Комитета за защита от дискриминация на жените.
  Акцентите мисля, че ги споменах – правата на потребителите, социални и икономически права на гражданите, това е един от въпросите, които често се поставят пред мен като омбудсман. И още един въпрос, който смятам, че е важен – Хартата за основните права на Европейския съюз въведе едно ново право, ново като регламентация – това е правото на добра администрация. Правото на добра администрация отдавна не означава просто да посрещнем гражданите с усмивка и да бъдем учтиви. Да, това е условие, без което не може. Правото на добра администрация означава почтеност, означава предсказуемост, означава ефективност на администрацията и означава високо качество на услугите, които тя предоставя.
  Често ме сезират граждани и с такива оплаквания. Опитвам се да им помагам. Правото на добра администрация наистина е много важно огледало за работата на институциите.
  Какво ще отстраня? Не мисля, че нещо ще отстранявам. Надграждам над работата на тези, които са работили преди мен. Освен това екипът на омбудсмана е наистина чудесен, изключително компетентен. Много хора работят в институцията още от времето на първия омбудсман – господин Гиньо Ганев. Те са много опитни. Това, което направих и е ново, е, че сложих на сайта на институцията мобилните телефони на всички наши експерти, така че в извънредната ситуация, в която доскоро се намирахме, гражданите, които не можеха физически да дойдат до омбудсмана, да имат пряка връзка с всеки експерт по всяка област, която би ги смутила или би поставила въпроси, тоест пряката връзка между омбудсмана и гражданите се опитвам да я направя още по-близка, още по-бърз контакта.
  Аз, при цялото ми уважение няма да се съглася, че омбудсманът е пощенска кутия. Наистина не смятам така, защото пощенската кутия е крайна спирка, пощенската кутия е финална станция. Аз виждам, че все по-често гражданите се обръщат към омбудсмана, заедно с обръщението си към други институции. Даже понякога се обръщат към нас преди изобщо да са сезирали други институции.
  Това, което аз ще се опитам да направя е наистина да не разочаровам хората и наистина за мен целта е да не сме пощенска кутия, а да сме първа реакция. Тоест тогава, когато има нарушени права омбудсманът да е първата идея на всеки човек, затова къде да потърси защита на своите права или съвет, защото експертите, които работят и на телефона и всеки ден в институцията всъщност много често консултират граждани.
  През миналата година през институцията на омбудсмана минаха над 50 хиляди души – по телефона с обаждания, с над 13 хиляди 500 жалби. Всеки един от тях е получил съвет, дори тези жалби, които са недопустими, дори и на тях сме дали съвет и сме насочили гражданите къде биха могли да се обърнат. Разбира се, това е максимума, към който се стремим.
  Бих ли направила изнесени работни места? Да, категорично това тръгна като инициатива, още в рамките на мандата на предишния омбудсман – на госпожа Манолова. Много е важно омбудсманът да бъде близо до гражданите. Аз за първите само четири месеца от началото, откакто встъпих през месец септември, направих четири изнесени приемни. След това по обективни причини спрях, но така или иначе има много хора, които не могат да стигнат до омбудсмана, макар че ние се намираме на много комуникативно място. Затова за мен е важно омбудсманът да бъде близо до хората.
  Да, ще продължа да пътувам. Това е традиция на институцията на омбудсмана да се среща с хората, там където те се намират. Тук е, между другото, и ролята на местните обществени защитници. Казах само 13 са в момента, хубаво е да са повече и те. Те много помагат, имам добър контакт и връзка с тях. Те са също сред хората на местно ниво.
  Не знам дали правилно разбрах въпроса за подхода към неправителствени организации за съдействие на нарушители? Аз смятам, че институцията на омбудсмана за тези години е създала отлични контакти с неправителствени организации. Имаме отлично сътрудничество, имам и близък контакт с много организации, които ми се обаждат, подават сигнали към нас. Когато става въпрос за нарушители, по принцип, всеки има право на защита. Това е принципът на омбудсмана. Всеки е невинен до доказване на противното, но правомощията на омбудсмана спират дотам, където започват правомощията на съдебната система. Това е може би единствената сфера, в която омбудсманът не може да се намеси. Така че, ако става въпрос за нарушение вероятно там компетентен е съда.
  По отношение на законодателни пропуски за медицинските специалисти. Темата за медицинските специалисти беше на дневен ред на институцията на омбудсмана още през миналата година. Внесен беше дори и законопроект. За мен въпросът с медицинските специалисти е наистина важен, защото те и в момента се видя колко са важни, нали! Те са на първа линия, в момента, и заслужават абсолютно уважение за усилията, които полагат лекарите, медицинските сестри, санитарите, експертите, всички, които участват с всичките си сили. За мен въпросът с медицинските специалисти е свързан със сериозна законодателна реформа, която трябва да се случи.
  Надявам се, че не съм пропуснала някой въпрос.
  В заключение ще кажа, наистина смятам, че омбудсманът трябва да бъде активен. Аз следя много активно динамиката на средата, в която живеем и често се самосезирам по различни казуси, които смятам за обществено значими.
  По отношение на връзката ми с Народното събрание надявам се тя да бъде достатъчно добронамерена. От моя страна е такава. Защото всъщност омбудсманът получава доверието на гражданите през Народното събрание. И наистина за мен е много важна връзката ми с народните представители. Във всеки един момент, когато има въпроси към мен съм готова да дойда, да говоря, да коментираме. Ще се радвам, ако народни представители идват и на изслушванията, които аз правя в институцията на омбудсмана, защото хората наистина искат да чуят гласа на институциите, а сред институциите Народното събрание е най-демократичната институция, защото тя се избира пряко от народа. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря и аз, доцент Ковачева.
  Бяхте много изчерпателна. Аз мисля, че всички колеги ще са доволни от Вашите отговори.
  Както казах и в началото ще бъде изготвен подробен доклад, който ще бъде придружен с Проект на решение за избор на омбудсмана, който ще бъде внесен в канцеларията на Народното събрание и да се надяваме, че в най-скоро време ще влезе в залата, за да се приключи с избора на омбудсман.
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
  Искам да благодаря на всички Вас и на нашите гости за проявения интерес, и за присъствието!
  Благодаря Ви и за въпросите, които отправихте към омбудсмана!
  Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.
  (Закрито в 14,50 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Красимир Велчев
  Стенограф:
  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума