Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
12/10/2017 първо гласуване

  вх.№753-22-7 от 17.10.2017 г.
  Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, №702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 год.
  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 12.10.2017 г. разгледа и обсъди на първо гласуване законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, №702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 год.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: г-н Евгени Стоянов – зам.-министър; от Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси: г-н Николай Николов – вр.и.д. председател и г-жа Катя Станева - член; от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество: г-н Пламен Георгиев – председател, г-жа Антоанета Цонкова и г-н Иво Иванов – членове.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-н Евгени Стоянов. Той посочи, че направените предложения следва да съдействат за преодоляване на проблемите, произтичащи от действието на сегашната фрагментирана нормативна уредба и са в отговор на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм в сферата на противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Беше изтъкнато, че законопроектът има за цел защита интересите на обществото в две насоки: чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната, и чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него.
  Заместник-министърът на правосъдието посочи, че в настоящото законодателство, което се съдържа в редица нормативни и поднормативни актове, основен проблем е липсата на единен антикорупционен орган. В тази връзка се пораждат проблеми, свързани с изработването на единна стратегия в сектора, липса на общ подход, ясни процедури, координация и ефективно междуинституционално взаимодействие. Настоящият проект на закон цели постигане на сериозни резултати в преодоляването на посочените слабости.
  Най-важните положения на законопроекта включват: разширяване на кръга на лицата, задължени да подават декларации, с добавяне на изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства; създаване на нов, постоянно действащ, колективен и независим антикорупционен орган, със стриктно разписани: структура, правила по избора, функции и правомощия, в който да се влеят част от действащите държавни органи и структурни звена, функциониращи в сферата на борбата с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
  Предвидена е възможността всеки, който разполага с данни за корупция и за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, да може да подаде сигнал до антикорупционния орган, защита за подаващите данни за извършени закононарушения, като и императивна разпоредба за неразглеждането на подадени анонимни сигнали.
  За засилване на ефективността на антикорупционния орган се въвежда правомощие за извършване на проверки, с прецизиране на основанията за започването им, сроковете и резултатите от тях.
  Посочено бе, че се цели усъвършенстване и по отношение на уредбата в частта за конфликта на интереси, чрез по-ефективно разкриване на корупционни прояви, както и прецизиране на разпоредбите, свързани с отговорността по закона, включително: съставите на административните нарушения и предвидените наказания.
  Отношение по законопроекта взеха следните народни представители: Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 6 гласа - „за“; 0 гласа - „въздържал се“ и 2 гласа - „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, №702-01-26, внесен от Министерски съвет на 06.10.2017 год.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума