Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
E-mail: kevkef@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 258
Телефон: 02 987 38 88; 02 939 32 82;
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А
за организацията и дейността на
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се уреждат организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание, наричана по-нататък Комисията. Правилата се приемат на основание глава Пета, чл.17, ал.2, т.20 и ал.3, и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), обнародван в Държавен вестник, бр. 35 от 02.05.2017 г., в сила от 02.05.2017 г.

Чл. 2. Комисията осъществява дейността си съобразно Конституцията и законите на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и неговите решения, както и настоящите Вътрешни правила.

Чл. 3. Комисията се формира на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група и се представлява от своя председател, а в негово отсъствие - от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 4. Председателят на Комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание.

Чл. 5. В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.

Раздел ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява парламентарен контрол и наблюдение по въпросите, свързани с Европейския съюз (ЕС).
(2) Комисията изготвя проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (ГРПНСЕС), като взема предвид предложенията на другите постоянни комисии, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС, внесена от Министерски съвет по член 118, ал. 1 от ПОДНС, както и Работната програма на Европейската комисия. ГРПНСЕС съдържа списък на проектите на актове на институциите на ЕС, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол през текущата година.
(3) Комисията обсъжда проектите на актове на институциите на ЕС и рамковите позиции към тях, включени в ГРПНСЕС, като взема предвид докладите на компетентните постоянни комисии, ако такива са постъпили.
(4) По своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии Комисията може да наложи парламентарна резерва по проект на акт на Европейския съюз, включен в ГРПНСЕС.
(5) Комисията наблюдава за спазване на принципа на субсидиарност на проектите на законодателни актове на Европейския съюз, включени в ГРПНСЕС. Когато се установи неспазване на принципа на субсидиарност Комисията изготвя мотивирано становище и го предоставя на председателя на Народното събрание за разпространение съгласно чл. 121, ал. 4 от ПОДНС.
(6) При нововъзникнали обстоятелства Комисията предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии допълнения в ГРПНСЕС.
(7) Комисията изслушва кандидатите за длъжности в институциите на ЕС, предложени от Министерския съвет.
(8) Комисията изслушва министри по въпроси, свързани с приемането на проекти на актове на институциите на ЕС, включени в тяхната компетентност.
(9) Комисията наблюдава дейността на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и взаимодейства с Генерална дирекция „Европейски въпроси” към Министерство на външните работи, Представителството на Европейската комисия в България и Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, както и с други държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с Европейския съюз.
(9а) Комисията следи дейността на Съвета на Европейския съюз в различните му формати и може да провежда изслушване на българските представители относно позицията на Република България преди или след заседанията на Съвета на Европейския съюз.
(9б) Комисията следи приоритетно темите, разглеждани във формат „Общи въпроси“ на Съвета на Европейския съюз.
(10) Комисията наблюдава дейността на Съвета по координация при управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет и взаимодейства със Секретариата към него.
(11) Комисията следи за прилагането на актовете на институциите на ЕС в Република България.
(12) Комисията участва в Конференция на парламентарните органи, специализирани по въпросите на Европейския съюз, съгласно чл. 10 от Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз, като осъществява взаимодействие с националните парламенти на държавите-членки на ЕС по европейските въпроси, обменя информации и добри практики и информира за това народните представители.
(13) Комисията провежда заседания под формата на публични дискусии по теми от особена важност, свързани с членството на Република България в ЕС.
(13а) Комисията изслушва периодично постоянния представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент за развитието на значими законодателни досиета, както и във връзка с ротационните председателства на Съвета на Европейския съюз.

Чл. 7. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява парламентарен контрол върху дейността на правителството при програмирането, управлението и контрола на средствата от всички програми, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), като се ръководи от принципа на прозрачност и в съответствие с усилията за по-добро и ефективно управление.
(2) Комисията поддържа контакти с държавни институции, общини, неправителствени организации, фирми и други организации и лица, свързани с усвояването на средствата по ал. 1 и изисква от тях всякаква информация, необходима за работата ѝ.
(3) Комисията изслушва на свои заседания представители на държавните органи, длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани.
(4) Комисията ежегодно (в срок до 31 януари) изисква информация от дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за съответния програмен период. Информацията се предоставя в утвърден формат (вж. Приложение 1). На база получената информация и проведени изслушвания, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изготвя доклад съгласно утвърдената рамка (вж. Приложение 2).


Раздел ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 8. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се представлява от своя председател, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

Чл. 9. (1) Комисията може да образува постоянни и временни работни групи, които в определен срок проучват и разработват становища, доклади и предложения по конкретни проблеми.
(2) Съставът и правилата за работата на всяка работна група се определят с решение на Комисията.
(3) Временните работни групи прекратяват дейността си с изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са създадени, освен ако Комисията реши друго.

Чл. 10. (1) На основание чл. 25, ал. 5 от ПОДНС към Комисията се създава Обществен съвет като помощен консултативен орган към нея.
(2) Комисията определя с решение състава и правилата за организацията и дейността на Обществения съвет.
(3) Членовете на Обществения съвет участват в него като експерти на обществени начала.

Чл. 11. Материалите, приети от Комисията и изходящата кореспонденция се подписват от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

Чл. 12. (1) Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание и се довеждат до знанието на членовете на Комисията.
(2) Бюджетът на Комисията се изпълнява от председателя или от определен от него заместник-председател.


Раздел ІV
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Чл. 13. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат в сряда от 15:30 ч. и веднъж месечно в петък от 10:30 ч. по време на сесиите на Народното събрание.
(3) Заседанията се свикват от председателя на Комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател, по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание заедно с проект на дневен ред.
(4) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията, извън посочените ден и час по ал. 2.
(5) С решение на Комисията, по изключение, може да се провеждат открити заседания и извън столицата.

Чл. 14. (1) Заседанията на Комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките ѝ членове.
(3) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен лист. За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и стенографски протокол, който се подписва от председателстващия и водещия протокола.
(4) Член на Комисията, на когото се налага по уважителни причини да напусне заседанието, преди да е завършило, уведомява Комисията и има право да декларира вота си по точката от дневния ред, чието разглеждане вече е започнало.
(5) Редът за изказване на членовете на Комисията по точките от дневния ред на заседанието се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 57, ал. 1 на ПОДНС.

Чл. 15. (1) Дневният ред на заседанията на Комисията се предлага от председателя в случаите, когато той не е определен на последното ѝ заседание, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател или от членовете на Комисията, поискали свикването на заседание по чл. 13, ал. 3 от настоящите Вътрешни правила. Членовете на Комисията и членовете на Европейския парламент от Република България имат право да правят предложения по дневния ред.
(2) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на заседанията се обявяват писмено на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на Комисията.
(3) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провежда извънредно заседание на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването ѝ, но не по-късно от 2 часа преди започването ѝ.
(4) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на Комисията по електронен път. При поискване от член на Комисията същите могат да се предоставят и на хартиен носител, като предварително се уведомява секретариата на Комисията.

Чл. 16. (1) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. Заседанията се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместно заседание всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 17. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с оглед защитата на националните интереси и сигурност Комисията реши друго. Откритите заседания на Комисията се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент от Република България и участващите в заседанието експерти и представители на институции и организации са длъжни да спазват изискванията за опазване на държавна и служебна тайна.
(3) В закритите заседания на Комисията могат да участват и нейните щатни сътрудници.

Чл. 18. Решенията на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 19. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 20. Всеки член на Комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от Комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. На основание § 10, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ПОДНС, чл.6, ал. 2, от настоящите Вътрешни правила не се прилага от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.

§ 2. (1) Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове могат да бъде изменяни по предложение на председателя на Комисията или по искане на член на Комисията.
(2) Предложението се разглежда от Комисията в 14-дневен срок.

§ 3. При осъществяването на своята дейност Комисията се подпомага от щатни и нещатни експертни сътрудници.

§ 4. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, се прилагат разпоредбите на ПОДНС.

§ 5. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

§ 6. Вътрешните правила влизат в сила след приемането им от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.


Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове са приети единодушно с 9 гласа „за” на заседание, проведено на 17 май 2017 г., изменени и допълнени на заседание, проведено на 10 юли 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ:


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ


Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с приложенията към тях, можете да намерите на: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/documents