Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Депутатите от комисията подкрепиха Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.
17/07/2019
Заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) започна с представяне и обсъждане на законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел. Законопроектът беше представен от г-жа Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката. Тя обобщи, че целта на споразумението е насърчаване и подобряване на търговско-икономическите връзки между Канада и България. Също така, задълбочаване на сътрудничеството между двете страни и гарантирането на високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношения не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но и по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и др. Депутатите от КЕВКЕФ подкрепиха законопроекта с пет гласа „за“ и два гласа „въздържал се“. Против законопроекта гласуваха председателят на комисията – Драгомир Стойнев и г-н Иван Иванов член на комисията.
По втора точка от заседанието г-жа Евгения Харитонова, член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), представи пред членовете на КЕВКЕФ законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор. Целта на споразумението е създаването и осъществяването на услуги за техническо сътрудничество и изпълнение на проекти от Европейската банка за възстановяване и развитие. В резултат от споразумението следва да бъдат разработени проекти на наредба, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара, както и вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР. Депутатите подкрепиха законопроекта единодушно.
По трета точка от заседанието бе разгледан Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. Доклада представиха г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността и съветник в политическия кабинет на министър-председателя, г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи и г-жа Наска Алипиева - директор на дирекция „Анализ и политики“ в същото ведомство. В провелата се дискусия беше повдигнат въпросът за приноса на Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на националната сигурност. Народните представители от КЕВКЕФ подкрепиха доклада с пет гласа „за“, два гласа „против“ и два „въздържал се“.
В заключителната част от заседанието парламентаристите разгледаха и гласуваха законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С пет гласа „за“ и два „против“ членовете на КЕВКЕФ одобриха промените, въведени чрез законопроекта, които предвиждат хармонизация на българското законодателство с това на Европейския съюз по отношение на дейности свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.