Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/02/2019 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 12.02.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-5/27.02.2019 г.


  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 12.02.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Ивелина Василева, зам.-председател на КЕВКЕФ.

  В мотивите по настоящия проект на закон се посочва, че Висшият съдебен съвет изпълнява редица проекти, които се финансират основно по Оперативна програма „Добро управление“, в качеството си на бенефициент или партньор с Министерство на правосъдието. Според вносителите тези проекти, по правило, имат комплексен характер и сложност и това изисква ангажирането на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт, което е необходимо както в екипите за управление, така и в тези за изпълнение.

  Съгласно действащата нормативна уредба, Висшият съдебен съвет свободно може да възлага дейности по управление и изпълнение на проектите единствено на членовете си и на служители от администрацията. При възлагането на такива дейности на съдии, прокурори, следователи и служители в други органи на съдебната власт, същите се считат за външни лица и към тях са приложими правилата на Закона за обществените поръчки. Вносителите посочват, че това води до ситуации, в които за да се използва конкретната експертиза на тези лица, на същите не може да бъде практически заплатено, доколкото сключването на договор с тях трябва да стане чрез провеждането на процедура по обществена поръчка. Това води до риск тази поръчка да бъде опорочена, доколкото предварителното определяне на изпълнител при една по правило конкурентна процедура би било в противоречие с духа и принципите на Закона за обществените поръчки. Тези лица в повечето случаи са поименно определени и одобрени в рамките на съответния проект, което ще направи евентуалното провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избора им незаконосъобразно.

  Вносителите посочват, че така описаната ситуация води до нецелесъобразно изразходване на средства, предвид факта, че част от дейностите, които биха могли да се изпълнят със собствен ресурс на съдебната власт, се възлагат на външни изпълнители. Висшият съдебен съвет може да разчита единствено на своите членове и служители в администрацията, на които се явява работодател, за възлагане на дейности по управление и изпълнение на проекти. В тази връзка се посочва, че с настоящия законопроект се цели създаване на възможност тези дейности да бъдат изпълнявани директно от действащи съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, без да се нарушават правилата за допустимост на разходите и другите правила, регламентиращи финансовото управление на средствата от структурните и инвестиционни фондове.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 12.02.2019 г.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума