Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
11/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 23.07.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-21/11.09.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 23.07.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 23.07.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Атанаска Николова - заместник-министър на околната среда и водите. На заседанието присъства и г-н Георги Михайлов - държавен експерт в дирекция „Опазване на околната среда“ в Министерство на околната среда и водите.

  Съгласно мотивите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух си поставя редица цели. В частта, засягаща дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се предвижда чрез параграф 2 от законопроекта да се транспонира чл. 59, § 2 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. В тази връзка вносителите посочват, че изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения и определяне на нови ННЕ, които в момента са установени в подзаконов нормативен акт – Наредба №7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, следва да се администрират в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

  С проекта на закон се предвижда и прецизиране на разпоредба, свързана с контрола на твърдите горива, както и на дефиниция за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 или на Регламент (ЕС) № 517/2014. Промяната на дефиницията се налага поради необходимостта за ясно разграничаване на термина „унищожаване“ по отношение на посочените регламенти от една страна, и по отношение на твърдите горива, от друга страна.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 5 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 23.07.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума