Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19.08.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-23/25.09.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19.08.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19.08.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Симонета Бонева - началник отдел „Търговски механизми“ в Министерство на икономиката. На заседанието присъстваха и г-жа Нина Христова - държавен експерт в същия отдел и г-н Петър Кировски - началник отдел в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

  Вносителите посочват, че така предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия има за цел намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързани с тях изделия, както и привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия.

  Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, предоставянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OB, L 127/1 от 29 април 2014 г.) предвижда данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да бъдат представяни само от определен кръг икономически оператори, а именно – от производителите и от вносителите на тези изделия. Сега действащите разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия въвеждат изискване освен производителите и вносителите, но и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, тютюневи и свързани с тях изделия, да представят лични данни и информация за предлаганите от тях изделия, с което се разширява кръгът на задължените лица. В тази връзка и съгласно мотивите законопроектът предвижда данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се представят само от производителите и вносителите на съответните изделия.

  Законопроектът си поставя за цел информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се представя посредством общ електронен портал за представяне на данни, а именно – чрез Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG). Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за установяване на формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (OB, L 309/15 от 26 ноември 2015 г.) държавите членки следва да гарантират, че производителите и вносителите на тютюневи изделия представят информацията за съответните изделия чрез общ портал за представяне на данни.

  Проектът на закон предвижда и въвеждане на разпоредбата на чл. 8, параграф 8 от Директива 2014/40/ЕС. Съгласно чл. 8, параграф 8 от Директивата изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите в Европейския съюз, следва да отговарят на разпоредбите на II „Етикетиране и опаковане“ на Директивата. В мотивите се посочва, че независимо, че разпоредбите на глава II са въведени в чл. 35е и следващите от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Европейската комисия счита, че разпоредбата на чл. 8, параграф 8 от същата Директива изрично следва да бъде въведена.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 6 гласа „за) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19.08.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума