Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 953-18-24/08.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г. Законопроектът представи г-жа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. На заседанието присъства и г-жа Мануела Милошева – директор на дирекция „ Национален фонд“ в Министерство на финансите.

  С оглед спецификата на дейността на КЕВКЕФ, заместник-министър Велкова запозна народните представители с параметрите на проекта за държавен бюджет за 2020 г., касаещи вноската на Република България в Бюджета на Европейския съюз за 2020 г., както и планираните приходи и разходи по линия на средствата от ЕС, както следва:
  Вноска на Република България в Бюджета на Европейския съюз за 2020 г.

  Основният финансов ангажимент на страната ни във връзка с членството в Европейския съюз се изразява в националната вноска в бюджета на ЕС. За 2020 г. тя се предвижда да бъде 1 397,4 млн. лв. Следва да се има предвид, че 2020 г. е последната бюджетна година от сегашната Многогодишна финансова рамка (МФР), а 2021 г. и 2022 г. са първите години от следващия финансов период, преговорите, по който все още не са приключили.


  Национален фонд

  Приходите на Национален фонд по сметката за средства от ЕС за 2020 г. се предвижда да са в размер на 1,560.4 млн. лв. (1,2% от БВП), а разходите – 2,599.7 млн. лв. (2,1% от БВП).

  Държавен фонд „Земеделие“

  Приходите и постъпления на ДФ „Земеделие“ за 2020 г. се предвижда да са в размер на 2 733,3 млн. лв., а разходите и плащанията – 2 898,8 млн. лв.

  Обща селскостопанска политика

  По линия на първия стълб на ОСП ще се изплащат средства за подпомагане на земеделските стопани по обвързани и необвързани с производството схеми за директни плащания и за пазарна подкрепа. По схемите за директни плащания на земеделски стопани за сметка на ЕС през 2020 г. се предвижда да бъдат усвоени 1 567,4 млн. лв. Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2020 г. е в размер на 128,0 млн. лв., от които 77,6 млн. лв. са средства от ЕС и 50,4 млн. лв. национално съфинансиране.

  По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средствата за развитие на селските райони, както следва за 2020 г. – 1 142,4 млн. лв, от които 941,3 млн. лв. са средства от ЕС и 201,1 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.

  Средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за селскостопанската политика за 2020 г. са, както следва: средства от ЕС - 2 586,3 млн. лв.; национално съфинансиране и авансови плащания 251,5 млн. лв.; общо 2 837,8 млн. лв.

  Обща рибарска политика

  Средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за общата рибарска политика за 2020 г. са, както следва: средства от ЕС - 46,8 млн. лв.; национално съфинансиране и авансови плащания - 14,2 млн. лв.; общо - 61,0 млн. лв.

  В дискусията взеха участие г-н Петър Петров – заместник-председател на КЕВКЕФ и г-н Драгомир Стойнев – председател на КЕВКЕФ, които отправиха въпроси свързани с предвидените срокове за изграждането на ключови за страната инфраструктурни проекти и начина на финансирането им. Разисквани бяха балансираността на бюджета и отсъствието на заложен излишък, както и политиките, предвидени за справяне с демографската криза и подпомагането на младите семейства.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове не предлага (с 3 гласа „за” и 4 гласа „против”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума