Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 953-18-25/20.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 20 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки. В заседанието участие взе и г-жа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“ към Агенцията за обществени поръчки.

  Предлаганите със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. То ще се реализира чрез централизирана електронна платформа. Във връзка с това със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) са направени промени, част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. Други промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за така нареченото „вътрешно (in-house) възлагане“.

  Една от основните промени в законопроекта е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешно (in-house) възлагане. То е възможно при наличието на изчерпателно посочени условия. Според едно от тях в контролираното юридическо лице не трябва да има пряко частно капиталово участие. Изключение се допуска за форми на частно капиталово участие, когато се изискват от разпоредби на националното законодателство в съответствие с ДЕС и ДФЕС и те не са свързани с контролни или блокиращи правомощия и не оказват решаващо влияние върху контролираното юридическо лице (чл. 12, параграф 1, буква „в“ от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, съответно чл. 28, параграф 1, буква „в“ от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО). В досегашната уредба липсва условието частният капитал в юридическото лице да произтича от национални разпоредби, които са в съответствие с ДЕС и ДФЕС. С цел да се постигне пълно въвеждане на изискванията на директивите при прилагане на изключението и съгласно поетия ангажимент към Европейската комисия е направено допълнение в чл. 14, ал. 1, т. 5, буква „в“ и чл. 14, ал. 1, т. 7, буква „в“, както и в чл. 149, ал. 1, т. 13, буква „в“ от ЗОП.

  За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/ трансфери/ други плащания по бюджета на Министерство на финансите.  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума